Officieele Bonaanwijzing. B u i t e n1 and Ingezonden. Binnenland Distributie mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de^Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. NO. 39 MAANDAG.,23 JULI 194-5 VAN ALTEHA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentiën 20 cent per regel Hoe Zweden voor invasie gered werd. Begin 1942 gaf Hitier instructies aan zijn generalen staf voor de voorbereiding en uitvoering van den Blitzkrieg tegen Zweden. 14 Februari komt de Gen. Sfaf bijeen Dan zou het bevel tot invasie door Hitier gegeven worden. Den dag tevoren werd het Zweedsche leger gemobiliseerd. Een man in burger, die incognito wilde blijven, waarschuwde Günther den Min. van Buitenl. Zaken en gaf een gedetailleerd overzicht van het Duitsche aanvalsplan. De Duitsche Gen. Staf begreep, dat er een lek was en durfde, gezien den toestand in het Oosten, de invasie niet aan. Thans wordt bevestigd dat het Dr. Goer- deler, de vroegere burgemeester van Leipzig - later betrokken bij het anti-Hitler-complot - was die den boodschapper stuurde. Belangrijke beslissingen genomen te Potsdam? Volgens de Reuter-correspondent zijn te Potsdam reeds belangrijke beslissingen ge nomen ten aanzien van het na-oorlogtche Europa en vooral t.a.v. de toekomst van Duitschland. De regelmatige bijeenkomsten van de drie Staatshoofden en de dm ke werkzaamheden van de ministers van Buit n- landsche Zaken aan de agenda wijzen en p, dat de belangrijkste problemen die aan 't hoofd van de geheime agenda stonden, reeds zijn opgelost. Aangenomen wordt dat deze problemen voornamelijk de Duitsche aangelegenheden omvatten, inzonderheid of het land al dan niet op een gezamenlijke bezettingsbasis zal worden bestuurd. Gedenkteeken voor vermoorde gijzelaars. In het bosch nabij Goirle, waar voor enkele weken het stoffelijk overschot is ge vonden van de vijf gijzelaars uit de kam pen te Haaren en St. Michielsgestel, die op 15 Augustus 1942 door de duitschers wer den vermoord, zal door de gijzelaars uit deze kampen een gedenkteeken worden ge plaatst, zoo deelt het Dagbl. voor N.Limb. mede. Het ligt in het voornemen van den mi nister-president, prof. E. Schermerhorn, die zelf geruimen tijd als gijzelaar in het kamp „Beekvliet" te St. Michielsgestel vertoefde, dit' gedenkteeken op 15 Augustus a.s. te onthullen. Wtlnig Joden teruggekeerd. Van de 28.000 uit België weggevoerde Joden, zijn er tot dusver slechts 1700 terug gekeerd en van de 5642 Joodsche kinderen slechts 9. Liflerontbinding. Het le Canadeesche leger zal met ingang vin 31 Juli a.s. worden ontbonden. Sir Edward Campbell overleden. Te Londen is op 60-jarigen leeftijd over leden Sir Edward Campbell, een warm vriend van Nederland en Indië. Beschuldiging tegen Pétain. De acte van beschuldiging tegen Pétain ïs opgesteld. Tegen hem zal de doodstraf worden geëischt. Belgische vrouwen in Engelsche ziekenhuizen. 250 Belgische vrouwen zijn in Tilbury (Engeland) aangekomen, om huishoudelijk werk te verrichten in Engelsche ziekenhuizen. 141 molens verwoest. Volgens tot nu toe ingekomen opgaven zijn in Nederland 141 molens verwoest of beschadigd. Piet van Abeelen overleden. In den ouderdom van 74 jaar is te Tilburg overleden, de in gansch Brabant bekende en gevierde muziekdirecteur Piet v. Abeelen. In totaal verwierf hij met zijn harmonieën een kleine 100 eerste prijzen. En hij bestond het zelfs den Wisselbeker der Ned. Federatie met de harmonie „Sophia's Vereeniging" uit Loon op Zand driemaal te winnen, waardoor hij er eigenaar van werd, iets wat van te voren nog nooit was voorgekomen. I f Terug in het vaderland. 2400 Nederlanders zijn dezer dagen te Lubeck aangekomen uit het door de Russen bezette deel van Duitschland en zullen spoedig in ons land terugkeeren. Een Belgische stem over Nederlandsche annexatie-eisch. In „La Lanterne" schrijft Paul Méral, dat Nederland, met een gevoel voor de werke lijkheid, die zijn Regeering eer aandoet, Duitsch grondgebied opeischt als schade vergoeding voor de onbruikbaar geworden landerijen. Logger op mijn geloopen. Ten Noorden van Borkum is een logger op een mijn geloopen. Drie personen wer den gedood, twee gewond. De Waalhaven vrij. De Waalhaven te Rotterdam is weer voor de grootste schepen toegankelijk, daar het 15,000 ton groote Fransche ss. „Salomé", dat de duitschers hebben laten zinken, thans -is gelicht. Genderen, 7 Juli '45. M. de Red., Gaarne zag ik het volgende op genomen in uw veelgelezen, thans bovengrondsch blad. Bij voorbaat vriendelijk dank voor de plaats ruimte. Met aandacht heb ik in de laatste weken de artikels gelezen, die de toestanden weergeven, zooals die in den afgeloopen winter in het Land van Altena geweest zijn. In het bijzonder werd mijn aandacht getrokken tot het verslag over de belevenissen van de gemeente Bra- kel M'n conclusie bij het lezen hiervan was, dat er minstens een jaargang van uw blad noodig zou zijn, indien er van de gemeente Eethen een verslag in den vorm als vorenbedoeld opgesteld zou moeten worden. In uw blad van jl Vrijdag 6 Juli werd de »lijdensweg« beschreven van een echtpaar, dat zich, over de Waal »gered« gevoelde Uw blad maakte eerder melding van een zieke vrouw uit Babiloniënbroek, aan wie men een paar bossen stroo weigerde om haar zieke li chaam op neer te leggen. Wat zou die een aandoenlijk verhaal kun nen schrijven en U verzoeken het te publiceeren. En wat zouden die ouders uit Genderen een hartroe rend verhaal kunnen doen, als ze beschreven hoe ze het lijk van hun eenigen zoon, onbegraven, moesten achterlaten, toen ze van huis en hof verjaagd werden. En wat moet er in die jonge moeder uit Genderen omgegaan zijn, toen ze haar eersteling in een kelder te Wijk ter wereld bracht En dat, terwijl de granaten rondom insloegen en ze voor de derde maal geëvacueerd was. Niet eens een wieg had om de pasgeboorne in te leggen, zoodat hiervoor een koffer gebruikt werd Bovendien enkele dagen later voor de vierde maal opgejaagd werd, met de gevolgen daarvan Ook deze zou een ver haal kunnen schrijven, waardoor de lezers hun tranen niet zouden kunnen bedwingen. Niet eens te beschrijven is het leed, dat een ouderpaar eveneens uit Genderen, ondervoud, toen ze voor de derde maal verdreven wer den en hun eenigst dochtertje, de zon van hun leven, in Gorkum moesten achterlaten dood. En wie durft de laatste oogen- blikken te beschrijven van die Vader en Moeder die, naar Veen geëvacu eerd met hun beide kinderen, door een vallende bom vaneen gescheurd werden Het zou te veel van de plaatsruimte vergen om deze ge vallen tot in de finesses weer te geven en andere, niet minder treurige, op te sommen. Veel, heel veel is er door de be woners van de dorpen, die moesten evacueeren, geleden. Zeer in 't bij zonder langs de Bergsche Maas, Wijk en Aalburg niet uitgesloten En nog is voor velen het einde niet, nu ze eindelijk kunnen terugkeeren, hun huis verwoest en hun bezittin gen gestolen zien. Waarschijnlijk zouden de opstel lers van eergenoemde artikels hun relaas wat bekort hebben, als ze iets verder naar het Zuiden hadden gekeken. A. DE RUITER GEMEENTEN WERKENDAM, De zitting voor zieken, a s moe ders enz. te Werkendam is voortaan Dinsdags van 9 12 uur. Voor Sleeuwijk en Kille te Sleeu- wijk (de Bok) op Woensdag van 9 11 uur. Alsdan zullen weer rantsoenbonnen worden verstrekt, echter uitsluitend op doktersattest (dus niet meer op briefjes). A s. moeders kunnen 24 weken voor de bevalling een attest bij den dokter aanvragen. Jonge moeders ont vangen toeslag op vertoon der stam kaart van de inmiddels, geboren baby. De toeslag geldt tot 12 weken na de bevalling. HEUSDEN. Mej. Janny v. d Kolk en de jongenheer Tonny v. d. Pol slaagden bij het te 's Bosch gehouden examen voor machine schrijven Onze stadgenoot C. J. M. Merkx Jr. slaagde op het te 's Bosch gehouden examen voor het Lyceum aldaar Hij genoot zijn opleiding bij den heer Muizenberg te Helvoirt. Een dezer dagen zal de Heus- densche fanfare biljetten doen af geven, waarin een beroep wordt gedaan op de Heusdensche bevol king om financieelen steun De fan fare heeft bijna al hare instrumen ten verloren. Willen wij haar klan ken weer hooren, dan zal het dus 'noodig zijn, dat ieder zooveel als in zijn vermogen is, offert, om haar in de gelegenheid te stellen voor de verloren gegane instrumenten nieuwe aan te schaffen. Woensdag a.s worden aan de O.L school alhier de lessen hervat in alle klassen. Een heugelijk bericht voor de ouders van school gaande kinderen. De noodzakelijk ste herstellingen zijn verricht, zoo dat het gebouw weer in gebruik genomen kan worden. De R K Jongensschool heeft de lessen ook reeds hervat, met de R.K. meisjesschool is dat nog niet het geval, doch ook aan deze school is men met de herstellingen bezig, zoodat vermoedelijk binnen niet al te langen tijd, ook deze weer zal aanvangen. Geleidelijk aan komen we dus ook op dit gebied tot nor male tijden terug. AALBURG. De Ned. Herv. Kerk alhier, die door het oorlogsgeweld nogal beschadigd was, is thans voorloopig zoodanig gerepareerd, dat a s Zondag de dienst daarin weer kan worden gehouden. Deze week dient echter nog de groote schoonmaak te geschieden. Een ieder, zoowel mannelijke als vrouwelijke, wordt uitgenoodigd, indien zij er tijd voor hebben, daaraan mede te helpen Men kan zich Dinsdag daarvoor aanmelden bij den heer C. van Wijnen. Onze Predikant, Ds L Trouw borst, heeft een beroep ontvangen naar de Ned. Herv Gem. te Lex- mond. Z Eerw. is, tijdens de evacu atie van Aalburg, in genoemde gemeente hulp-predikant geweest. AALST. De laatste kijkdag van in geleverde goederen welke ter plaatse zijn ingeleverd of door de Duitsche Weermacht zijn achter gelaten, zal Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalw^k In het tijdvak van 22 Juli t.m. 4 Aug. '45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 8e periode geldig verklaard AARDAPPELEN, A31, B31, C31, D31, E31, M31 Aardappelen l'/»kg Geldig t.m. 28 Juli. VLEESCH A 31 a, C 31 a, D 31a, E 31a Vleesch 125 gram. B 31a Vleesch 250 gram. M 31a Vleesch 100 gram Geldig t.m. 28 Juli KOFFIE, A 80, B 80, C 80 Reserve, 100 gram ZOUT, 210 Algemeen, 100 gram SUIKER, 196 Algemeen, 500 gram JAM, 211 Algemeen, 250 gram PEULVRUCHTEN, 193 Algemeen, 125 gram VERMICELLI of HAVERMOUT of PUDDING POEDER, 212 Algem. 50 gram. ENG. BISCUITS, 197 Algem. 150 gram. RIJST, D 70. E 70 Reserve, 125 gram G0RTM0UT, A 70 Reserve, 125 gram, B 70, C 70 Reserve, 250 gram PRUIMEN of ROZIJNEN, 204 Alg., 100 gram KAAS, 208 Alg., 100 gram AMERIKAANSCH SPEK of BACON, A 32B, C32b Vieesch, 90 gr., B 32b Vleesch, 180 gr. VERVANGINGSMIDDELEN, A 73 t.m. E 73 Reserve, 1 rantsoen. EIP0EDER, A 31b, B31b, C31b, D31b, E31b Vleescti, 70 gram. GEBAK, 201 Algemeen, 1 rantsoen. ENG. BLOEM, 201 Alg., 70 gram, A 77, B 77, C 77 Reserve, 140 gram, D 77, E 77 Reserve, 420 gram. KINDERMEEL, D 74 Reserve, 250 gram RIJSTEBLOEM, E 74 Reserve, 250 gram. RIJSTPUDDING, D 80 Reserve, 12 ounces ENG. HUISHOUDZEEP, D 75 Reserve, ca. 112 gram, E 75 Reserve, ca. 225 gram. TOELICHTING. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 4 Augustus 1945, tenzij hierboven anders is bepaald. Bon 201 „Algemeen", welke is aange wezen voor Gebak of Eng. bloem, geeft recht op het koopen van 55 gr. wafels of 100 gr. gebak of 70 gr. bloem naar keuze. Bon D80 „Reserve" (rijstpudding) is een voorinleveringsbon en dient door den win kelier tegen ontvangstbewijs ingenomen. In het tijdvak van 22 Juli t/m Augustus a.s. wordt op bon D63 „Reserve" afgeleverd. Extra rantsoenen wegens bijzonderen arbeid. Personen, werkzaam in beroepen of be drijven, waar zgn. „zwaren", „zeer zware" of „giftige arbeid" wordt verriebt, komen voor de 9e periode 1945 (5 Aug. 1 Sept.) wederom in aanmerking voor toeslagkaarten, c.q. rantsoenbonnen melk. Aan zelfverzorgers voor een der artikelen boter, melk, brood en vleesch worden geen toeslagkaarten verstrektzelfverzorgers voor aardappelen daarentegen kunnen wel toeslag kaarten ontvangen, doch hiervan zullen de aardappelbonnen zijn verwijderd. De naamlijsten vergezeld van de toeslag- bewijzen, alsmede de nieuwe aanvragen, dienen uiterlijk Woensdag 25 Juli a.s. op het plaatselijk distributiekantoor te zijn in geleverd. Betrokkenen zullen t.z.t. bericht ontvangen betreffende de afhaling der toeslagkaarten c.q rantsoenbonnen Loodgieters moeten bij het afhalen der rantsoenbonnen melk voor giftigen arbeid het bewijs van inschrijving bij het Rijks bureau van Loodgietersbedrijven overleggen. op Woensdag 25 Juli 1945 des nam. van 2—4 uur (Nieuwe Tijd) in de consistorie nabij de Pastorie der Ned. Herv. Kerk alhier worden gehouden. Eigenaren welke hun goederen hebben herkend moeten deze op genoemd tijdstip afhalen. Na dezen datum worden de goederen verkocht. Zie advertentie in dit blad. ALMKEBK. Onze dorpsgenoote mej. W. A. Broekstra, onderwijzeres aan de Herv. school alhier, is benoemd tot onderwijzeres te Rotterdam aan de Nassauschool voor V.G L.O. t 11

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1