BON AAN WIJZING Bekendmakingen Plaatselijk Nieuws Distributie mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de^Langstraat en de Bommeierwaard" Aan de burgerij van Heusden, Oud-Heusden, Herpt, Hedikhuizen, Bern en de Hoeve. 2E JAARGANG, NO. 41 MAAN DAG*. 3 O JULI\19A5 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschfjnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Razzia's in Berlijn. Ongeveer een half millioen soldaten van het Amerikaansche leger hebben in het afgeloopen Veek-end meer dan 80,000 man gearresteerd. Zij doorzochten elk huis in de Amerikaansche zone van Berlijn en ont dekten een groote hoeveelheid wapenen, munitie en geroofde goederen, zooals uni formen, levensmiddelen, benzine en voer tuigen. De verkiezingen in Engeland Eclatante zege voor de Labourpartij. Het resultaat van de verkiezingen in En geland is een groote verrassing geworden. Verwachtte men een verschuiving ten gun ste van de linksche groepeeringen, het feit, dat de Labourparty (Arbeiderspartij) de helft van het aantal zetels verwierf, was een sensatie voor heel Engeland. De volledige uitslag van de verkiezingen luidt nieuwe oude zetels zetels Labour 300 168 Conservatieven 195 351 Liberalen 14 25 Nationale Liberalen 11 18 Onafhankelijken 10 16 Ulster Unionisten 0 9 Nationale Labourpartij 0 5 Nationalen 1 5 Onafhankelijk Nationalen 0 2 Onafhankelijke Labourpartij 3 3 Common Wealth 1 4 Communisten 2 1 Scliotsche Nationalisten 0 1 Iersche Nationalisten 0 2 De voornaamste ministers uit het kabinet Atlee zijn Buitenlandsche zaken Ernest Bevin. Minister van financiën Hugh Dalton. Minister van Handel: sir Stafford Cripps, President van den raad Herbert Morrisson. Lord Kanseliersir William Jow. tt. Attlee zal evenals Churchill, de posten van eerste lord van de schatkist en minis ter van defensie combineeren, terwijl Her- bert Morrisson de leider van het Lagerhuis zal zijn. Lord zegelbewaarder wordt Arthur Greenwood. Volgens diverse Engelsche bronnen zal Churchill niet naar Potsdam terugkeeren. Volgens Reuter zal Eden ook niet naar Duitschland terugkeeren, doch zal Bevin, Attlee vergezellen. Japan's laatste kans. De Vereenigde Staten, het Britsche Ko ninkrijk en China hebben in een gemeen schappelijke verklaring gedreigd het Japan- sche moederland volkomen te zullen ver nietigen, als Japan de strijd niet spoedig opgeeft. Het enorme luchtoffensief duurt voort. Behalve doelen op Hondo en Honsjoe werd Sjanghai in China gebombardeerd. De slag aan de Sitangrivier is door de Britten gewonnen. De New York Times verwacht, dat Generaal Mountbatten, die aan de 1 esprekingen te Potsdam heeft deelgenomen, zal worden belast met de zuivering van de bevrijde gebieden, behalve China, terwijl Mac Arthur de eindstrijd tegen Japan zal leiden. Engelsche vrouwen demonstreeren. De Londensche vrouwen organiseeren een actie tegen het in de rij staan. Hand- teekeningen voor een petitie zullen worden ingezameld. Zij zullen een massademonstra tie houden en een marsch maken naar Downingstreet om de petitie aan de woning van den eersten minister te overhandigen. De actie gaat uit van de Anti Queue Ligae gesticht door mevrouw Irene Lovelock. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat a.s. Woensdag 1 Augustus 1945, des namiddags tot 5 uur, ten gemeentehuize zitting zal worden [gehouden door ambte naren van het evacuatie-bureau uit Vlijmen. Degenen, die in Vlijmen geëvacueerd zijn geweest, kunnen zich uitsluitend op bovengenoem- den datum en uren melden ter ge meente-secretarie alhier voor het afhalen van eventueel gemaakte vervoerkosten. De Burgemeester van Heusden, G. H. J STEEMERS. Heusden, 28 Juli 1945. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat het water van de drinkwaterleiding, hetwelk als drinkwater wordt gebruikt, voor- loopig tot nadere aankondiging, moet worden gekookt. De Burgemeester van Heusden, G H. J. STEEMERS. Heusden, 28 Juli 1945. Naar aanleiding van mijn ont slagaanvrage op 1 Juni j.l als Burgemeester van Heusden c.a., wegens het overschrijden van den 65-jarigen leeftijd, word mij eerst heden 27 Juli 1945 dit ontslag eervol verleend per 1 Augustus a.s. Alhoewel ik nog gaarne de be langen van de gemeente Heusden, vóóral onder de huidige omstan digheden als Burgemeester had willen dienen, is de bereikte leef tijd het beletsel Toch blijft het voor mij een groote voldoening dat ik, na een gedwongen afwezigheid van ruim 3 jaar October 1941 tot den 6en November 1944 direct na de bevrijding van Heusden in staat ben geweest mij geheel te kunnen geven aan de belangen van de be volking van Heusden, die zoo zwaar door oorlogsgeweld getrof fen zijn belangen, die mij zoozeer ter harte gaan Gaarne blijf ik bereid, ook in de toekomst, allen die zulks wenschen, met raad en daad bij te staan. Mijn hartewensch is dat Heusden c a spoedig moge herrijzen en on der de nieuw te benoemen Burge meester in groei en bloei moge toenemen. Mijn Vrouw en ik zullen op Dinsdag a s den 31en Juli van des nam. 3 uur tot half 5, in het Ge meentehuis aanwezig zijn om de gemeentenaren, die daar prijs op stellen, de hand te drukken. STEEMERS, Burgemeester van Heusden. HEUSDEN. Met ingang van 1 Augustus is op zijn verzoek aan den Edel- Achtb Heer G H. J. Steemers eer vol ontslag verleend als burge meester dezer gemeente. Burge meester Steemers werd op 5 Febr. 1938 geïnstalleerd en in October 194 L door de Duitscüers uit zijn ambt ontzet. Burgemeester Steemers heeft moeilijke en zware tijden voor Heusden meegemaakt. Moge het hem gegeven zijn, nog langen tijd van zijn rust te genieten. Voor het toelatingsexamen voor de R H B.S. te Waalwijk slaag de o m. Gerrie van Diessen alhier. Voor het Mulo-diploma slaag de o m. B. van der Pol alhier, leer ling van de Nuts-U.L.O.-school te 's-Bosch. De lijstencollecte voor de her stelling van de Ned. Herv. Kerk heeft ruim f 4200.opgebracht. Onder zeer groote belang stelling droeg de Eerw. Heer J. Brouwers gisteren in de Noodkerk alhier zijn Eerste H. Mis op. Voor zoover de omstandigheden het toelieten werd hem een feeste lijke ontvangst bereid, 's Middags hield de Neomist met zijn naaste familie op de Pastorie een drukbe zochte receptie, waarbij hem eenige geschenken werden aangeboden, waarna hij zichtbaar onder den indruk, dankte voor het medeleven der parochianen. Na het Lof werd hem een serenade gebracht. Een uitvoeriger verslag in het volgend nummer. ALMKERK. Op 31 Juli a s. zal in de zaal v. Dijk alhier, gelegenheid gegeven worden tot het kosteloos inenten tegen typhus, des namiddags van 23 uur. GIESSEN. Vanaf 31 Juli 1945 zal het gemeentehuis uitsluitend des voor middags voor het publiek geopend zijn. HERPT. Mej. Ans Buijs slaagde te Tilburg voor het examen machine- schrijven. LAND VAN ALTENA. Daar er vermoedelijk in de komende jaren vraag zal zijn naar het artikel aardbeien, zoowel voor de versche consumptie als voor de verwerking, is besloten den aan plant van aardbeien in den a.s herfst vrij te doen plaats vinden, zonder dat deze teelt gedekt moet zijn door een tuinbouwteeltvergun ning. Alleen moet opgave gedaan wor den aan de veiling van de uitge- plante oppervlakte WOUDRICHEM. De Stamboekvarkensfokver- eeniging Land van Heusden en Altena en Biesbosch^is voornemens om op Maandag 6 Augustus des avonds 8 uur in café Dekker te Almkerk haar 14de Algemeene Le denvergadering te houden Het Bestuur heeft dezer ^dagen een verzoek gericht aan de Land bouw Crisis Organisatie te Tilburg om een verhoogde toewijzing te verkrijgen voor fokvarkens voor het Land van Altena, aangezien deze streek thans geen voedermid delen, voornamelijk aardappelen en bieten (ruwvoeder) beschikbaar heeft door de oorlogshandelingen. Veilingbericht. De prijs van vroege aardappelen bedraagt op 30 Juli f 11,70 per 100 kg en loopt op 4 Aug d a.v af tot f 10,50 Met ingang van 30 Juli 1945 mo gen Eigenheimers, geteeld op land bouw teeltvergunning geveild wor den. Door een visscher werd deze week met een schepnet een zalm gevangen, welke ruim f 700,op bracht Wel een buitenkansje In het HARK-comité voor deze gemeente hebben zitting de dames Mevr. Egberts de Vries, Mevr. van Beem-v. d. Brenk, Zus ter J. Muis, Mej. A. C Klop en Mej. H Kant en de Heeren J. Kuy- pers, Chr v. Rijswijk, W. Viveen en J Borg. Aan de oorlogsslacht offers in deze gemeente werden in de afgelogpen week reeds verschil lende benoodigdheden uitgereikt. Het aantal leden van de Oranje-Garde is zoodanig toegeno men, dat in deze gemeente thans een eigen Vendel is opgericht Het Vendel bestaat reeds uit ruim 70 leden. WIJK EN AALBURG. In de Vrijdagavond gehouden vergadering van de fanfare «Oefe ning en Uitspanning werden tot bestuursleden gekozen de heeren J. H. Roza, Voorzitter, C. v. Loon Czn Secretaris, C. Bouman Czn Penningmeester, Adrs. van Tilburg en L. van der Pol, Commissarissen. De repetities werden vastgesteld op Maandag en Vrijdag, de eerste repetitie zal met het oog op de vergadering der Oranjevereenigin- gen, die Maandag plaats vindt, gehouden worden op Dinsdag 31 Juli nam. 8 uur in het Vereeni- gingsgebouw. OFFICIEELE In het tijdvak van 22 Juli t m. 4 Aug. '45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 8e periode geldig verklaard AARDAPPELEN, A32, B32, C32, D32, E32, M32 Aardappelen l'/tkg VLEESCH A 32a, B 32A, C 32A, D 32a, E 32A Vleesch 125 gram. M32a Vleesch 100 gram. TOELICHTING. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 4 Augustus 1945. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalw^k Zeep voor Melkers. Melkers komen voor het tijdvak van 5 Augustus t/m 29 September 1945 (9e en 10e periode) wederom in aanmerking voor in tota 1 een rantsoen Engelsche Huishoudzeep per persoon. Belanghebbenden dienen in de week van 30 Juli t'm Augustus 1945 op het plaatse lijk distributiekantoor een aanvraagformulier af te halen en in te leveren. Betrefiende de afhaling 'der bonnen zal t.z.t. bericht worden gezonden. Petroleum voor kookdoeleiriden. Daar het aantal uit te reiken petroleum- kaarten voor kookdoeleinden afhankelijk is van het aantal gezinsleden, kan tengevolge van de veelvuldig voorkomende terugkeer van gezinsleden, niet langer worden vastge houden aan de regeling, die gold bij het uitreiken der petroleumkaarten, waarbij alleen rekening werd geh uden met de gezins sterkte per 13 Mei 1945. Gezinshoofden, wier gezin door een van onderstaande oorzaken is uitgebreid, kunnen, indien zij door deze gezinsuitbreiding in aanmerking zouden komen voor een of meer extra petioleumkaarten, voor den lOden van iedere m tand een nieuw aanvraagformulier MD. 323-03 indienen. Voor deze verstrekking komen uitsluitend die gezinnen in aanmerking, welke uitg - breid zijn tengevolge van a. terugkeer van een of meer leden uit het buitenland, of uit gevangenschap; b. terugkeer van een of meer onderduikers; c. geboorte. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen, dat de onder a en b genoemden tenminste één maand in het gezin zullen verblijven. Petroleum voor verlichting. Gezinnen, wonende in perceeHn, welke niet zijn aangesloten op het gas- ofelectri- citeitsnet, kunnen in den vervolge in aan merking komen voor 2 liter petroleum voor verlichtingsdoeleinden per maand. Hiertoe dient door betrokkenen in de week van 30 Juli t/m 4 Augustus 1945 op het plaatselijk distributiekantoor een aan vraagformulier te worden afgehaald, hetwelk in dezelfde week wederom moet worden in gediend. Omtrent het afhalen der bonnen zal t.z.t. bericht worden gezonden. Inlevering der bonnen BV. 43 en PV. 44 van de kaart T 505 door handelaren. De door de brandstoffenhandelaren ont vangen bonnen BV. 43 en BV. 44 van de kaart T. 505 dienen op den voor hen vast- gestelden inleveringsdag, doch vóór 15 Aug. a.s. tegen aanvullingstoewijzingen worden omgeruild, waarna zoo spoedig mogelijk inlevering der toewijzingen bij de Brand- stoffencommissie moet plaats vinden. DISTRIBUTIEKRING ALMKERK. Distributie van Rijwielbanden. Het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt bekend Met ingang van 23 Juli 1945 verliezen de tot op heden in het district Zuid uitgegeven bonnen voor rijwielbanden voorloopig hun g< ldigheid. Handelaren kunnen vanaf genoemde datum alleen bonnen innemen, welke zoowel aan de voor- als de achterzijde van een distri butiestempel zijn voorzien terwijl in plaats van een „datum van uitgifte", op de geldige bonnen is ingevuld„Geldig tot en met 31 Ju.'i 1945". Ingevolge overeenkomst met het Rijks bureau voor Rubber kunnen grossiers deze geldige bonnen van de rijwielhandelaren innemen tot 3 Augustus 1945. t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1