BONNENLIJST Hoe verschillende plaatsen in onze omgeving den oorlog doorstonden Wat het Roode Kruis deed. Gevonden en verloren voorwerpen. Ingezonden. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommeierwaard" De hulp in een zee van ellende, J 2E JAARGANG, NO. A3 MAANDAG- 6 AUGUSTUS 19A5 VAN ALTÉM* UitgeverK. VELTMAN te Drunen Algemeen RedacteurJ. H. ROZA te Heusden Drukkerij FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel MEEUWEN. II 1 November 1944 begon de donkere tijd voor Meeuwen en' zijn bewoners. 's Middags te 3 uur begon plotseling de beschieting door de Engelsche vuurmonden. Tot groote ontzetting van allen, huilde op eens een granaat door het luchtruim en kwam met een geweldigen slag in het dorp terecht, onmiddellijk gevolgd door anderen welke rechts en links insloegen. Allen snelden in paniek naar binnen en dekten zich zoo goed mogelijk. Salvo op salvo werd afgegeven en steeds door huil den de granaten angstwekkend door de lucht gevolgd door zware slagen Het glasge rinkel en het gekletter van verbrijzelde dak pannen was niet van de lucht. Ruit na ruit viel uit de sponningen. Men hoorde hoe de huizen getroffen werden, doffe in slagen, hevig gekraak en neerploffende stee- nen. i >an volgde een kleine rustpoos en kon men weer even buiten komen. Doch dadelijk daarop hoorde men weer de verre doffe geluiden van het afschieten en moest men zich weer ijlings bergen. Dan kwam weer een hagel van granaten op het dorp neeNa eenigen tijd werd het wat rusti ger en toen bleek, dat de uitwerking reeds verschrikkelijk geweest was. Bijna alle ge bouwen hadden schade. Ruiten waren haast niet meer te bekennen. Hier en daar waren zelfs geheele ramen en deuren weggeslagen. Talrijke gaten in muren en daken. 'Ielefoon- palen en draden lagen over den weg en stremden ieder verkeer. Tevens bleek er reeds een slachtoffer te zijn. Een kleine woning lag grootendeels in puin en h lf onder steenen en hout bedolven vondt men het ontzielde lichaam van een jongenman, een onderduiker van eldjrs. Wr van huis en ouders getrokken, voor het behoud van zijn leven wellicht, vond hij toch nog hier een geweldadigen dood. Het lijk werd bij buren ondergebracht en 2 dagen later door enkele achtergebleven bewoners, met gevaar voor e gen leven, zoo goed als mogelijk was in deze omstandigheden teraarde besteld. Plotseling deed zich het gerucht gelden, dat de Engelschen het dorp met trommel vuur zonden gaan bestoken. Toen achtten de meesten de tijd gekomen om hals over kop, met achterlating van alles, weg te vluchten naar andere dorpen. In korten tijd waren dan ook bijna alle bewoners van het dorp verdwenen. Slechts in enkele diepe boogkelders bleven enkelen achter. Korten tijd daarna begon de be schieting weer en vielen '.veral granaten neer, alles verwoestend wat in hun weg kwam. Blijkbaar was vooral de toren en omgeving het doelwit. Na eenige dagen moesten op bevel van de Duitschers ook de enkele achtergeblevenen het dorp verlaten. De toestand was feitelijk niet langer te har den. Het gevaar begon te groot te worden. Iedere dag en nacht werd de beschieting voortgezet met gevolg dat het eene huis na het andere werd getroffen. Op 8 Novem ber verlieten ook de laatste bewoners, welke zich nog buiten de kom in een boerderij hadden opgehouden, de gemeente. De Duit schers konden thans naar hartelust rooven en plunderen. Zoo nu en dan zagen enkele bewon rs die niet al te ver waren geëvacueerd kans om nog eens even in het dorp te komen om wat bènoodigdheden te halen. Dit was echter streng verboden, doch werd door goedwillende soldaten nu en dan toe gelaten. Veel was er echter niet meer te halen, want kleederen en tal van huishou delijke en luxe voorwerpen waren reeds di rect na het vertrek door de moffen gestolen. Op Oudejaarsmiddag 1944 ging Meeuwen geheel ten onder. Een groot aantal vlieg tuigen deed een aanval en wierpen gewel dig zware bommen en veel brandbommen uit, met gevolg dat toren en kerk en een drietal huizen in vlammen opgingen. De rest van het dorp werd door bommen en en granaten totaal vernield. De enkele ge bouwen welke nog bleven staan, bleken later slechts wrakken te zijn. Vele kostbare historische merkwaardigheeden gingen ver loren. We noemen slechts de eeuwenoude toren met de mooie zware klok van 1475. Over vele geslachten heeft zij in vreugde en verdriet hare zware senore zang doen weergalmen en met weemoed gedenken we haar pracht en zuiverheid van toon. In de kerk, eveneens eeuwen oud, waar geslacht op geslacht, voor haar geestelijke nooden bevrediging zocht en daarom voor velen zoo herinneringsvol, hingen ue 4 groote, zoo rijk uitgevoerde wapenborden van de voormalige Heeren van Meeuwen en Eeth.'n, eveneens herinnerend aan verre, gloiieuse tijden van Kasteelheeren en adeldom. (wordt vervolgd) Den oorlog met z'n niets ontziende vernielingsstrijd heeft gewoed over onze Vaderlandsche erve en de sporen van diepen rouw en ellende allerwege getoond. Wie onzer trilt niet van ontroe ring bij de herinnering aan deze verschrikkelijke, schier onoverko melijke oorlogsdagen? Wij allen hebben met groot verlangen ge hunkerd naar de bevrijding en met gespannen aandacht de landingen der geallieerden op 6 Juni 1944 ge volgd en meenden, dat wij Altenaren niet voor deze aangrijpende tonee- len beducht behoefden te zijn. Doch hoe heel anders was de wer kelijkheid, toen de geallieerden met rasse schreden de Maas naderden en het zoo rustige Altena in kleine dorpen, met hun Aleeuwe oude toreps verdeeld, een schrikwekkend frontgebied werd. Vanuit het sta biele front ten zuiden der Maas, gierden vanaf 1 Nov. '44 de gra naten angstwekkend over de lage landen van Altena, zoekend naar verderf en dood. Niet alleen het moordend staal der granaten deed den rustigen Altena-bewoner zijn evenwicht ver liezen, doch ook mede de evacuatie op last van den bruten overweldi ger, met zijn grijnzende tronie, belust op moord en roof (het mo nopolie van het edele" Germanen- dom) deed den nood dezer bevol king nog hooger klimmen en maakte je, hoe stoer men ook mocht wezen moreel en lichamelijk schier kapot. Een uitgebreid schrijven over de groote ellende die de bevolking van Dussen en Almkerk hebben moeten doorstaan, zou in zijn ge heel deze courant niet kunnen be vatten. De schrikwekkende datums met zijn tallooze dooden, gewonden ^Êir^vtïminkten en den bitteren nood van huis en haard verdreven, staan ons bij dezen nog helder voor den gajst en is het ons een voorrecht, temogen weten, d.|t de ,,Almkerk- sche E H.B.O." te midden van die zee van ellende en menschelijk leed heeft gedaan wat zij kon om den nood te lenigen en het onbeschrijf' lijk leed te verzachten Men herin- nere zich nog de veel slachtoffers, badend in hun bloed, verminkt en van elkaar gescheurd, op 12 Dec. '44, toen er een moordend vuur losbrak op den Nieuwendijk (gem. Almkerk) waardoor den geheelen omtrek schudde en beefde en meer dan duizend granaten in enkele minuten tijds neerploften, te meer, daar bij het derde sulvo, hetwelk na ongeveer 20 min. weerom werd gelost en de gewonden op geenerlei wijze een goed heenkomen konden vinden, al gillende, met doodsangst vervuld, krimpend van pijn aan hun lot moesten worden overgelaten. Was dit voor den toeschouwer van dit nameloos leed en ellende, om nooit meer te vergeten Wie on zer zou, bij dit aangrijpend schouw spel niet een traan uit het oog hebben weggepinkt? Onze omvangrijke arbeid onder bijzondere moeilijke omstandighe den, gezien het weinige vervoer en materiaal waarover wij nog be schikten, alsmede de van huis en hof verjaagde inwoners, een behoor lijk onderdak te verschaffen, was voor den E.H B.O.er een zware taak van iederen dag Doch wij mogen met dankbaarheid terugzien op de welwillende medewerking onzer dorpsgenooten, die in deze droeve dagen hun hulp en bijstand op bij zondere wijze hebben getoond, het geen de taak der E H.B.O. aanmer kelijk deed verlichten. Dienaan gaande zijn wij dank verschuldigd aan de neeren K Kolff, H. Zwart en L. L. Verschoor, die bij nacht en ontij met paard en wagen (trot- seerende steeds de dreigende inbe slagname door de moffen) voor de in nood verkeerende bevolking hebben klaar jÊè Een woori past ons iif Weled. Hee Bui'gemeesr met het lot# gen, den strijd aanbond tegen den gruwelijken bezetter en heeft gedaan wat in zijn vermogen was, om de gedeeltelijke evacuatie zijner ge meente te verhinderen. Zijn houding (hoewel door enkele onbeteekenende personen afgekeurd) heeft bij het meerendeel der Almkerksche be volking diepe bewondering en hoog aanzien teweeg gebracht. Bijzonder moeilijke dagen heeft hij met en voor zijn dorpsgenoten (soms licha melijk ongesteld) doorworsteld Ook de E.H.B.O spreekt zijn bewonde ring en waardeering uit aan U ge achte Burgemeester voor de hulp en bijstand, raad en daad in de bangste dagen van den lang teis- terenden oorlogsstorm, ons allen bewezen. Tenslotte, g^ij volk van Almkerk, gij allen weet dat de E.H.B.O in dezen tijd van angst en smart ge daan heeft wat zij kon, ondanks groote gevaren hieraan verbonden, om den nood te lenigen en het leed te verzachten Dienaangaande doen wij thans een beroep op Uw steun om U in te laten schrijven als do nateur der Almkerksche E.H.B.O." Verlangt gij hulp bij ongeval, Hier staat de E H B.O. die helpen zal. Zij staan ten allen tijde klaar. Noteer dee'z namen nu dan maar. Heeren: J. de Wit, voorz P. Schouten, Secr. Kloots, penningm Vogelaar Adr Burghout Dubbel dam H. de Bok B. de Peuter C Montfrooi H v. d. Meyden P. Dekker II Pruissen B Kolf C. Verhagen T. Romein J Jacou- mijns P. Roubos J. van Lier N. de Graaf en A. v. Haaften Dames: Zr. Harsbergen E de Jong C Verhoeven J. Kant B. Verhagen Ant. v d. Meijden en Lina van Herwijnen. Wist u, Wist U, Wist U, Wist U, dat het Nederlandsche Roode Kruis tijdens de bezetting bij evacuatie hulp verleende aan 3027 liggende en 38,183 zittende patiënten? dat het Nederlandscne Roode Kruis tijdens de oorlogsjaren meer dan een millioen kinder legimitatie- kaartjes heeft uitgereikt? dat het Nederlandsche Roode Kruis gedurende de bezettingsjaren aan gevangenen in Nederland aan con centratiekampen en gevangenissen meer dan 500,000 levensmiddelen pakketten deed toekomen, waaraan velen hun leven te danken hebben? dat het Nederlandsche Roode Kruis in de jaren 1940 tm. '44 aan de Ned. krijgsgevangenen, officieren en manschappen, plm. 70,000 Roo de Kruis-paketten zond en rond 900,000 paketten van familieleden doorzond dat het Nederlandsche Roode Kruis tijdens de oorlogsjaren 443,550 25- woorden brieven naar het buiten land doorzond dat het Nederlandsche Roode Kruis 600 hulpposten langs de wegen in stand houdt, welke op de buiten wegen vrijwel allen slachtoffers eerste hulp verleenden dat door den Inlichtingendienst voor Burgers van het Nederland sche Roode Kruis in duizenden gezinnen sinds lang verbeid nieuws over zeevarenden en arbeiders in het buitenland werd gebracht dat door middel van den Bloed transfusiedienst van het Nederland sche Roode Kruis jaarlijks 10,000 bloedtransfusies plaats vinden, wel ke reeds veler leven hebben gered dat in het Herstellingsoord Kareol van het Ned. Roode Kruis vele Nederl. militaire- en later ook bur gerslachtoffers van den ooriog werden verpleegd dat het Nederlandsche Roode Kruis in '40 zorgde voor de terugvoering naar Nederland van de zieken on der de 30,000 Nederl. vluchtelingen uit Zuid-Frankrijk? Achtergelaten, door de duitschers, een 2-wielige kar en een 4-wielige wagen. Te zien en te bevragen bij C. Schelle, Babilo- niënbroek r^Jr>'3 grijze pet. Terug te be- Wist U, Wist U, Wist U, Wist U, Wist U, Wist U, esonne, Postkantoor B 47, mi te Damesdas. Terug ■«uwkoop, Polsestraa r k In het tijdvak van 5 Aug. t.m. 18 Aug. '45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 9e periode geldig verklaard A, B, C, D en E 81 Reserve moeten wor den ingeleverd bij het afhalen van de bonkaart voedingsmiddelen 10e periode. AARDAPPELEN, A33 C33, D33, E33, M33, Aardappelen 1'/, kg, B33 1 kg. Geldig tot 11 Augustus. VLEESCH A 33a, B 33a, C 33a, D 33A, E 33a Vleesch 200 gram. M33a Vleesch 100 gram. Geldig tot 11 Augustus. KOFFIE, A 83, B 83, C 83 Reserve, 100 gram ZOUT, 213 Algemeen, 100 gram SUIKER, 214 Algemeen, 500 gram JAM, 215 Algemeen, 250 gram PEULVRUCHTEN, 216 Algemeen, 250 gram KAAS, 217 Algemeen, 100 gram. VERMICELLI, 218, Algem. 100 gram. VERVANGINGSMIDDELEN, 219 Algem. 1 rants. GEBAK, 220 Algemeen, 1 rantsoen. 55 gr. wafels of 100 gr. gebak of 70 gram bloem (naar keuze). LUCIFERS, 221 Algemeen, 1 doosje. EENHEIDSZEEP en ENG. HUISHOUDZEEP, 222 Algemeen, 1 stukje en c.a. 225 gram. RIJST, D 83. E 83 Reserve, 250 gram G0RTM0UT of GORTGRIES, A87, B87, C87 Reserve, 250 gram, KINDERMEEL, D 87 Reserve, 250 gram RIJSTEBLOEM, E 87 Reserve, 250 gram. EIP0EDER, A 33b, B 33b, C 33b, D 33b, E33b Vleesch, 70 gram. ENG. BLOEM, 220 Alg., 70 gram, A 91, B 91, C91 Reserve, 70 gram, D91, E91 Reserve, 210 gram. KINDERDRANK, D88, E88 Reserve, 300 gram (voor zoover voorradig). KINDERBISCUITS, D82, E82 Reserve, 150 gr. K0FFIESURR0GAAT, A82, B82, C82 Reserve 125 gram. BOTER, A34A, B34A, C34A Boter, 125 gr. Voorinleveringsbon, tevens afleverings bon Deze bonnen moeten door het publiek vóór Maandag 6 Aug. bij de detaillisten worden ingeleverd, desge- wenscht tegen ontvangstbewijs. De detaillisten dienen deze bonnen op den voor hen vastgestelden dag in de week van 6-11 Aug. a.s. in veelvouden van 10 bij den distributied'enst in te leveren. Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 11 Aug. a.s tenzij hierboven anders is bepaald. 100 gram vleesch zonder be-n is 4 oz. (plm. 112 gr.), bacon is 4 oz. vleesch of visch in blik is 8 oz. (224 gr.) vleesch en groenten in blik is 150 gr. paarden vleesch. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk Speciaal voor HEUSDEN. Al degenen, die op gas zijn -aangesloten komen wederom in aanmerking voor kolen of petroleum voor kookdoeleinden. Uitreiking hiervan is vastgesteld op Dinsdag 7 Aug. a.s. van 9—12 30 en 2—4 uur. Distributie van rijwielbanden. Tengevolge van de blokkade der afleve ringen van rijwielbanden bij den handel zijn een aantal bonnen in omloop, waarop geen banden meer konden worden afgele verd. Deze nog niet gehonoreerde bonnen die nen op Maandag en Dinsdag, resp. 6 en 7 Aug. a.s. bij den plaatselijken distributie- dienst te worden ingeleverd. Dit geldt even eens voor de bonnen, welke werden ver strekt op z g. WP-machtigingen, resp. voor de nog niet omgeruilde machtigingen. Hierbij zij opgemerkt, dat de bonnen en/of machtigingen alleen door betrokkene zelf ter inneming mogen worden aangebo den en dus niet door handeiaren. Voor de ingenomen bonnen zullen t z.t nieuwe, geldige bonnen worden verstrekt. Inlevering door detaillisten In afwijking van het reeds gepubliceerde omtrent de inlevering van de margarine bonnen A, B, C 32 A en M 32 B Boter (met restantbonnen) zij vermeld, dat deze inleve ring geschiedt overeenkomstig het systeem der evenredige bevoorrading. De detaillisten dienen er evenwel reke ning mede te houden, dat bij wijze van uitzondering deze bonnen moeten worden ingeleverd in veelvouden van 20 rantsoenen met een minimum van 20 rantsoenen Sluiting kantoor op 15 Augustus a s, 2ijn. V In verband met het feest van tvla-'ia meivaart zullen de kantoren in onzen L op j-j Aug. a.s. voor het publiek gesiofén

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1