Hoe verschillende plaatsen in onzr Noodwoningen en wantoestanden. omgeving den oorlog doorstonden Ingezonden. 2e jaargang. no. 44 vrijdag ïo augustus 1945 waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" van alténa WAT HET ROODE KRUIS SINDS DE BEVRIJDING DOET. UitgeverK. VELTMAN te Drunen Algemeen RedacteurJ. H. ROZA te Heusden DrukkerijFIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel MEEUWEN. III. (Slot) De antieke eikenhouten preekstoel met koperen lessenaardrager en 2 koperen dub bele kaarsenhouders, het orgel van 1791, antiek avondmaalkastje met tinnen bekers en schalen, dit alles ging voor altijd ver loren en kan als zoodanig nimmermeer vervangen worden. Tevens ging verloren het oude Koor dateerend uit de 12e of 13e eeuw, met de oude grafsteen van Dirk van de Met wede met jaartal 1447. Zelfs aan de dooden was geen rust ge gund. Een zeer zware bom viel op het kerkhof en scheurde de aarde tot groote diepte open In de Kerstweek was de groote trek van de duitschers in de richting van de Maas begonnen, gevolgd door het nooit te ver geten vreeselijke trommelvuur van de En- gelschen. Hiervan heeft Meeuwen wel zijn volle deel gehad. Na de bevrijding op 5 Mei gingen reeds enkele voortvarende bewoners direct het spergebied in om de schade op te nemen. De verwoesting bleek ontzettend te zijn. Overal ingestorte en afgebrande huizen, diepe granaattrechters, de wegen versperd door boomen en draden, steenen en hout. Barricaden gevormd door allerlei huisraad en landbouwgereedschappen en werktuigen. Duikers en overgangen waren allen opge blazen en vernield. Tevens moest men voor zichtig zijn met eventueele landmijnen en granaten. Een beeld van verwoesting dat niet te beschrijven is. Men werd stil van ontzetting over dergelijke gevolgen van dezen modernen oorlog. De meeste bewo ners hadden geen stukje meubel meer over en wat er nog gevonden werd, was bijna zonder uitzondering kapot geslagen, ver nield in dolle soldatenwaanzin, om verder nog maar niét te spreken van de grenze- looze vervuiling waarin alles verkeerde. Al spoedig erd het bezoeken van het dorp wegens gevaren van mijnen verboden. Later, en dit was te laat voor het bezaaien van tuinen en d* bewerking van akkers, werd de toegang gedeelte voor gedeelte vrijgegeven. Nog gedeeltelijk overeind staande woningen werden zoo goed moge lijk dichtgemaakt en getracht daarin nog een tijdelijk verblijf in te richten. Zoo keer de ieder weer bij zijn zaken terug na maandenlange gedwongen afwezigheid. Zij, die niet meer in eigen woning konden, Deze week is te Meeuwen eenig materiaal aangekomen voor nood woningen en ofschoon de woningnood zeer groot is (aangezien nog velen in schuren en stallen wonen, waar de ratten en muizen hun restanten nog vernielen) zijn de gedupeerden zeer ontstemd over de manier waarop men deze noodwoningen wil plaatsen. Zooals wij vernemen is door een Ingenieur uit de groote stad Utrecht die hier z.g. de lakens uitdeeld, be paald om deze noodwoningen in blok te bouwen en deze bij en naast elkaar op een stuk land in een zijweg van dit dorp te plaatsen. In een groote stad waar men moet woekeren met de ruimte is dat wat anders, doch op het platte land is dat uit den booze. Hier hebben de meesten bij hun verwoest huis een tuin waarop een noodwoning gebouwd kan worden. Het is geheel in strijd met den dorps- aard, om deze menschen elders in een soort kamp te verzamelen wat aan leiding geeft om hevige burenruzie's uit te lokken. Bovendien zijn de gedupeerden bij na 7 maanden van huis en haard ver dreven geweest en momenteel vertoe ven er nog velen bij vreemden en in andere dorpen, zoodat het niet te verwonderen valt, dat zij niet alleen bevredigd zijn met een woongelegen heid doch er vooral op gesteld zijn op hun eigen erf en omgeving te kunnen wonen. Verder gaan er geruchten over al lerlei dwaze plannen om bij den wederopbouw de diverse huizen op andere plaatsen op te bouwen en het dorp zoodanig Ie veranderen dat ook de oude historische toren en Herv. Kerk zouden moeten verdwijnen. werden met voortreffelijke bereidwilligheid in andere woningen opgenomen. Na alle verschrikkingen en ellende en onaangenaamheden van evacuatie, volgt ook ook thans nog een moeilijke en zware tijd, waarin men zich steeds met het minst mo gelijke zal dienen te behelpen. Leidingwa ter en electrische stroom zullen nog wel geruimen tijd op zich laten wachten. Meubels en huishoudelijke benoodigdhe- den heeft men haast niet meer. Noodwo ningen zijn sporadisch en ongemeen duur. Tal van landerijen zijn tot woestenijen ge worden door gebrek aan arbeidskrachten en paarden. Glasramen zijn niet of zeer moei lijk te bekomen, zoodat de meeste ramen moeten worden dichtgemaakt met hout of carton. Overal nood aan de meest noodza kelijke dingen welke het leven eenigszins dragelijk maken. De meeste landbouwers hebben cok dit jaar weder geen schoof te wachten. Hoe en waarvan verder te leven? Wanneer zal er weer gebouwd kunnen worden Waar moet in het najaar her vee opgestald worden, en hoe zullen de men schen zelf de winterkoude tegemoet kunnen gaan Allemaal vragen waarvoor nog geen antwoord is. Echter tot heden schikt men zich en zelfs onder deze omstandigheden geldt het voor velen nog «Oost, West, thuis best." Ook de vele boomgaarden in deze ge meente hebben veel door de beschietingen geleden en verschillende perceelen zijn voor meer dan de helft reddeloos vernield. Ook aan den Meeuwenschen dijk zijn vele huizen afgebrand en verwoest. Ook dtiar is de ellende niet minder dan in de kom van het dorp. Als geschiedkundige bijzonderheid kan nog gememoreerd worden, dat de meeste huizen in de kom van het dorp juist 100 jaar bestaan hebben. In 1845 nl. ontstond er volgens oude gegevens, een brand bij den bakker en winkelier jan van Herwijn n waardoor 16 woningen en achterhuizen eer. prooi der vlammen werden. De brand duurde ruim twee en half uur en veroor zaakte een geschatte brandschade van 48 duizend 700 gld. Hiervan was slechts voor 30 duizend gulden verzekerd. In Bossche Courant en Haarlemsch dagblad werden groote advertenties geplaatst om liefdegaven. Talrijke comité's belastten zich met de in ning van gelden. Z.M. de Koning gaf f 1000, Prins Handrik f300. De collecten brachten in totaal op f2870. Het is te hopen dat door Monumen tenzorg en andere autoriteiten deze plannen verijdeld worden. Waarom wordt er niet vlugger aangepakt opdat de menschen spoedig op hun eigen erf een noodwoning kunnen bekomen nog een paar maan den en de winter nadert snel en als er nu niet direct begonnen wordt, breekt voor velen een beroerden win ter aan Geen lange vergaderingen en aller lei gekke plannen doch daadwerkelijk met spoed noodhuizen bouwen, die aan redelijke eischen voldoen, dat moet het parool zijn. Door de H.A.R.K. zijn al enkele, malen goederen verdeeld en ofschoon de commissie's hun best doen om het zoo goed mogelijk te verdeelen, kun nen jammer genoeg de gedupeerden niet bevredigd worden. Het is een eigenaardig geval, steeds leest en hoort men, dat er zooveel door de H.A.R.K. gegeven is en dat er plaatsen zijn zooals Veen, Andel, Giessen en Rijswijk, Werkendam en Sleeuwijk, Almkerk, e.a. waar zooveel gegeven wordt en zelfs nieuwe bedden, lakens, dekens, kleeren, zooals onder goederen, costuums, japonnen, enz. enz. voor kinderen en volwassenen, ledikanten en meubelen, uurwerken, enz. verdeeld worden, terwijl op plaat sen zooals Meeuwen, B.-Broek, Dron- gelen en Eethen, waar de oorlog, zooals algemeen bekend, het ergst gewoed heeft en het onmiddellijke front geweest is, nog niet veel meer aangekomen is dan wat oude stoelen en tafels, eenig speelgoed en zeer weinig van wat er in deze dorpen zoo dringend noodig is. Tal van menschen liggen en slapen hier nog in stallen en schuren op een bos stroo en komen van alles en nog wat te kort. Waarom nu de goederen van de HARK van bovengenoemde plaatsen gestuurd waar men door den oorlog niets verloren, ja soms bovendien (wat schandelijk is) nog van de vluch telingen uit andere dorpen geprofiteerd heeft. Moge er spoedig verbetering komen tn deze onbillijke toestanden. Eenige jongelui hebben 's avonds laat doen de meesten reeds op bed lagen, zich als vernielingstroepen ge demonstreerd, door met zware stoot- boomen tegen de muren, van door den oorlog gebombardeerde huizen te beuken. Dit was het troostelooze einde van een pand waarvan nog werd overwogen om een gedeelte daarvan als noodwoning op te bouwen. Door de politie zijn reeds tegen enkele inwoners en arbeiders van de Heide Mij. procesverbalen opgemaakt. Vermoedelijk is hiermede een einde gekomen aan het vernielingswerk, daar ook nog op het programma stond om den volgenden avond de muren van de Ned. Herv. Kerk in elkaar te trom melen. De oorlog is in deze gemeente reeds verschrikkelijk genoeg geweest, zoodat het onbegrijpelijk is dat jon gens van dezen leeftijd nog zulke moffenstreken uithalen. Vlijmen, 31 Juli 1945. Mijnheer de Redacteur, Gaarne zag ik het volgende opge nomen in Uw geëerd blad, waarvoor bij voorbaat vriendelijk dank. Reeds meermalen heeft het mijn aandacht getrokken, deels om het feit als zoodanig, deels om de wijze waar op, dat door officieele instanties, de door de duitschers van de burgers geroofde, niet afgehaalde goederen, publiek worden verkocht. De overheid, die eenerzijds de „zwarthandelaren" tracht uit te scha kelen, schept anderzijds de mogelijk heid, dat deze a-sociale elementen hun teveel aan geld tijdig veilig in goe deren kunnen beleggen en dat zonder speciale vergunning, toewijzing, bon nen of wat dies meer zij. Het ligt buiten mijn competentie hierop verder critiek uit te oefenen. Er is echter meer. De overheid, ge roepen de belangén harer onderdanen te behartigen, werkt juist in tegenge stelde richting. Hebben de oorlogsslachtoffers, waar van sommigen alles, anderen veel ver loren en daardoor in een toestand van materieele en financiëele ellende gekomen zijn, niet dringend behoefte aan de meest primitieve levensbehoef ten, om van andere zaken nog maar te zwijgen De contra-dictie ligt voor het grij pen. De finantieel sterken, ongetwij feld reeds in het bezit van een rede lijken goederenvoorraad, ziet de wel kome gelegenheid geopend, door bui tenwerking stellen van knellende dis tributie-voorschriften, dezen te ver- grooten, terwijl de van alles beroof den, wegens financieele onmacht zich zelfs het noodige niet kunnen ver schaffen. M.i. staan in het onderhavig geval slechts twee wegen open of verdeeling der goederen middels het HARK-comité, onder de getroffe nen, naar gelang der behoeften öf, wanneer men aan publieke ver- kooping de voorkeur geeft, alleen oorlogsgetroffenen als gegadigden toe laten, met volkomen uitsluiting van anderen. De tot hiertoe gevolgde gedragslijn is in hooge mate a-sociaal, om maar geen minder onparlementaire uitdruk king te gebruiken. A, v. d. HEUVEL, Vlijmen. Wist U, dat het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis helpt om tienduizenden uit elkaar geraakte gezinnen weer bijeen te brengen Wist U, dat het Nederlandsche Roode Kruis hulp verleent bij de repatrieering van duizenden zieke Nederlanders uit het buitenland Wist U, dat het Nederlandsche Roode Kruis talrijke noodziekenhuizen heeft op gericht en nog steeds opricht? Wist U, dat 20 Welfare-teams, 30 Medical- teams en 60 Relief-teams van het Roode Kruis Hulpcorps terstond vanaf de bevrijding van de Weste lijke provinciën hulp hebben ge boden en nog steeds bieden Wist U, dat het Nederlandsche Roode Kruis in vier weken tijds o.a. een millioen blikjes melk, 500 000 blikjes sardines, en een half mihoen doosjes kaas na de bevrijding in de Westelijke provincies invoerde. Wist U, dat er tot dusver voor sanatoria, ziekenhuizen, tehuizen voor oude van dagen, consultatiebureaux voor T.B.C.-patiënten en voor andere noodlijdenden via Centrale en be drijf keukens door het Nederlandsche Roode Kruis 2.100 000 k.g. voedsel is verdeeld Wist U, dat door middel van de Roode Kruis-actie „Zuid helpt Noord" 90.000 pakketten zijn verzonden Wist U, dat in het kader van den Bloed transfusiedienst van het Nederland sche Roode Kruis thans bloed, afkomstig van donors uit het Zuiden, Oosten en Noorden van ons land door de lucht naar de groote steden in het Westen des lands wordt vervoerd KORT VERSLAG van de Politieke vergadering gehouden op Vrijdag 27 Juli 1945, des avonds om half acht, in café „De Zwaan" te Genderen. De vergadering wordt geleid door H. van den Heuvel Jzn., voorzitter van de A.R. Kiesvereeniging „Vreest God eert den Koning" te Genderen. Na het zingen van Ps. 25 vers 2 en het lezen van Ps. 42 wordt de vergadering met gebed geopend. De voorzitter heet daarop de aan wezigen, speciaal de beide sprekers Ds. J. Koele en Ds. J. J. Ritsema, hartelijk welkom. Hij spreekt den dank uit jegens God, die het zoo met land en volk heeft willen leiden, dat wij weer in vrijheid een verga dering als deze kunnen houden. De bedoeling van deze vergadering is, het daarheen te leiden, dat ons positief Christelijk volksdeel voor taan eensgezind zal optreden ten opzichte van de politiek. Ter na dere uiteenzetting van dit doel wordt het Jwoord gegeven aan Ds. J. J. Ritsema. Spreker deelt mede dat in onderling overleg met Ds. Koele de rollen zijn verdeeld en wel zoo danig dat hij zal spreken over de principieele zijde, terwijl Ds. Koele meer depractischekantzal belichten. Ds. Ritsema nam tot motto: Voor elk goed Christen is actieve politiek plicht. Op grond van de wet Gods en de ingeschapen wet, wordt aan getoond dat een goed Christen medeverantwoordelijkheid draagt ten opzichte van het staatsbestuur en zich daaraan niet mag ontrekken. Ds. Koele sprak daarop over de wijze hoe die verantwoordelijkheid gedragen moet worden en de daden die deze van ons vergt. Vanboven af zijn de groote Christelijke Par tijen bezig om tot vereeniging te komen, doch daartoe moeten zij eerst in hun oude vorm voorlopig herrij zen om dan te kunnen samensmelten. Aangezien hier ter plaatse slechts een kiesvereeniging is, worden de aanwezigen opgewekt zich daarbij als lid op te geven. Nog wordt medegedeeld, dat op Vrijdag 3 Augustus 1945 een leden vergadering van de kiesvereeniging zal worden gehouden, waarin een geheel nieuw bestuur zal worden gekozen. De samenstelling van het

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1