Tweede wereldoorlog ten einde? BONNENLIJST Buitenland Ingezonden. Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommeierwaard" De juiste verzetshouding. WERK, DAT HET ROODE KRUIS NOG WACHT. 2 E JAARGANG, No. 45 MAANDAG 13 AUGUSTUS 1945 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct. losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Vrijdagmiddag 10 Augustus enke le minuten na 2 uur meldde de B.B.C. Het Japansche Persagentschap meldt officieel, dat Japan de ei- schen tot capitulatie, door de Ge allieerden te Potsdam gesteld, heeft aanvaard. Eenige minuten later werd ge meld Volgens een te New York ont vangen radiobericht van het Ja pansche Persagenschap zou Japan bereid zijn de op de conferentie van Potsdam vastgestelde voor waarden te aanvaarden, met dien verstande, dat de voorrechten van Keizer Hiro Hito als souverein heerscher niet zullen worden aan getast. In een Zaterdagavond uitgezon den radiobericht werd medegedeeld dat de 4 groote geallieerde landen, in de overgave van Japan toestem men onder voorwaarde dat de be voegdheden van den Keizer over Japan onderworpen zullen zijn aan die van den geallieerden .opperbe velhebber en dat hij toestemt in de voorwaarden van overgave wel ke noodig zijn voor de tenuitvoer legging der voorwaarden van Pots dam. De oorlog in het verre Oosten duurt nog steeds onverminderd voort. De Russen rukken snel op. In de kustprovincie hebben de Sovjettroepen na verwoede veldsla gen het zwaar verdedigde punt Pagranitsjnaja veroverd Ook Glai- lor, een belangrijk verkeerspunt ten Oosten van het Dalainormeer werd veroverd. Generaal Spaatz heeft bekend gemaakt, dat na het bombardement van Nagasiki, waarboven de tweede atoombom werd uitgeworpen, na Vele uren nog een rookwolk hing tot 7 km hoogte Weer zijn boven Japan pamflet ten uitgeworpen, waarin nieuwe aanvallen met atoombommen wer den aangekondigd. Sovjet-Unie herstelt diplomatieke betrekkingen met Finland en Roemenië. Naar Radio Moskou meldt, heeft Gene raal Soezaikof, het hoofd van de geallieer de commissie in Roemenië, op last van de Sovjet Regeering aan den Roemeenschen eersten minister, Gorza, medegedeeld, dat Rusland de diplomatieke betrekkingen met Roemenië wenscht te herstellen, aangezien Roemenië tenslotte actief heeft deelgenomen aan deu strijd tegen het Hitleriaansche duitschland. Een soortgelijke verklaring is afgelegd tegenover den eersten minister van Finland. De Finsche regeering gaf uiting aan haar tevredenheid. Eerste proces tegen voornaamste oorlogsmis dadigers. Er is een lijst van oorlogsmisdadigers vastgesteld, die als eersten in Neurenberg terecht zullen staan. Het zijn von Ribbén- trop, Goering, von Papen, Streicher, Dr. Ley, de generaals Jodl en Keitel, Alfred Rosenberg, Herman Franck en Seys Inquart. Tegen Petain is de doodstraf geëischt. De openbare aanklager in het proces tegen maarschalk Pétain eischte de dood straf. Naar aanleiding van een ingezonden artikel in de Sirene van Maandag 6 Aug., waarbij zoo vol lof gesproken wordt over de houding van den waarn. burge meester van Almkerk, den Heer C. G. de Jong, veroorloof ik mij enkele opmerkingen te maken. Wat was de juiste verzetshouding van een regeeringspersoon Was het misschien schipperen en plooien, waar bij men in ieder geval zooveel aan de eischen van de Duitschers tegemoet kwam, dat men buiten schot bleef, terwijl men anderzijds ook bij de bur gerij in de gratie trachtte te blijven, door diezelfde maatregelen weer ge deeltelijk te saboteeren Indien dit juist is, dan dient de houding van den Heer de Jong stellig te worden ge prezen. Laat ons echter niet vergeten, dat er zelfs ex-N.S.B. burgemeesters waren, die, zooals uit de vehooren is gebleken, ook wel eens niet volkomen loyaal de maatregelen der Duitschers hebben uitgevoerd. Geen enkele weldenkende Nederlander zal dit laatste ook maar even willen uitleggen ten gunste van die burge meesters. En toch loopt er een parallel tus- schen de houding van die burgemeesters en van de bestuursambtenaren, die de kool en de geit beide hebben willen sparen. Het is een houding, die van weinig karakter getuigt. Wanneer alle „goede" Nederlanders er zoo over gedacht hadden, dan was hier nimmer een verzetsleger gegroeid. Trouwens - onze regeering in Londen heeft steeds een zuiver geluid laten hooren. Zij liet het ons onomwonden weten - via de Radio - dat burge meesters dienden te weigeren zoodra zij maatregelen, die een direct voordeel voor den vijand beteekenden, moesten uitvoeren. Om een concreet voorbeeld te geven. Oproepen van mannen, om Duitsche verdedigingswerken aan te leggen, mocht nimmer geschieden door een bonafide ambtenaar. Geen enkele Nederlander, die zich zelf respecteert, heeft dan ook hieraan zijn medewer king verleent. In het bedoelde artikel wordt over enkele onbeteekenende" personen ge sproken, die de houding van den heer de Jong hebben afgekeurd. Laat de schrijver open kaart spelen, en zeggen wie hiermee bedoeld zijn? Ik doe het ook, en heb de oprechte overtuiging, dat een houding, zooals door den heer de Jong is aangenomen, bij alle waardeering, voor de goede bedoeling er van, toch foutief was en de karakterloosheid en slapheid in de hand heeft gewerkt. In 't zelfde artikel wordt de lof trompet gestoken op de arbeid van de E H.B.O. Ook ik breng gaarne hulde aan 't vele en goede, dat deze instelling heeft verricht. Met dank voor de plaatsing, WIM GROEN. HEUSDEN. Donderdagavond werd in de vergadering, bijeengeroepen door 'toude bestuur, besloten tot de her oprichting van de Oranjevereeniging Ruim 40 personen gaven zich op als lid. Het nieuw gekozen bestuur be staat uit de volgende dames en heeren C. Verhoeven voorzW. Knoop 2e voorz., M. Dekkers de Roon penningmeesteresse, J. Duijne 2e penningm., D. J. Hus secretaris, R. de Wit 2e secretaris, E. Roza- Wittebol en J. de Gaaij commis sarissen van materiaal. Besloten werd met de verjaring van H.M. de Koningin, in verband met de ramp die Heusden getroffen heeft, een bescheiden feest te vieren. Voor de schooljeugd zal een kin derfeest gehouden worden. Ned Volks Herstel en Hark zuilen spellen en kleeren beschikbaar stellen. Voor jongens en meisjes van 15 tot en met 20 jaar worden volks spelen gegeven. Hiervoor hebben N. V. H. en Hark gebruiksvoor werpen als prijzen, bij monde van den heer Kramer, toegezegd. AALBURG. Woensdag 15 Aug. hoopt Ds. Aangeenbrug uit Leerdam des mid dags om half vier en 's avonds om half acht (off. tijd) voor de Geref Gemeente alhier op te treden. Wist U, Wist U, Wist U, Wist U, Wist U, Wist U, Wist U, Wist U, Beseft U, dat het aantal noodziekenhuizen van het Nederlandsche Roode Kruis in het Westen des lands nog steeds wordt uitgebreid dat de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis een groot aandeel zal hebben in de bloedvoorziening voor de expe ditionaire macht? dat door middel van het Neder landsche Roode Kruis auto's voor het locale zakenvervoer zullen worden ingeschakeld dat de H.A.R.K. (Hulpactie Roode Kruis) ook in het Westen des lands haar taak, wat betreft de distributie van kleeding, meubilair enz. aan oorlogsslachtoffers, ter hard zal nemen dat het Nederlandsche Roode Kruis nog duizenden zieke Nederlanders uit Duitschland, Frankrijk, Dene marken, Zweden en Noorwegen zal moeten repatrieeren dat op het Informatiebureau van het Nederiandsche Roode Kruis een paar honderd man personeel nog maanden, ja, wellicht jaren, noodig zullen hebben alvorens het contact tusschen de tienduizenden over de heele wereld verspreide Nederlandsche burgers en militairen met hunne familieleden in Neder land hersteld zal zijn dat ook de medewerking aan het volksherstel van Indonesië mede tot de taak van het Nederlandsche Roode Kruis zal behooren dat het Nederlandsche Roode Kruis een groote campagne heeft gestart, opdat het volk één worde in de leni ging der nooden, hier en overzee r dat een krachtig Nederlandsch Roode Kruis, gedragen door het geheele Nederlandsche volk, een der schoonste geschenken zal blijken voor de naar hulp en verlossing smachtende land- en rijksgenooten in Indonesië? Tot School m werd ben Hedenavond zal een vergadering gehouden worden van de afdeeling Heusden van het Nederlandsche Roode Kruis, in Café Tim mermans, Vischmarkt Heusden. Een uit eenzetting zal worden gegeven van hetgeen er tijdens de oorlogsdagen en daarna door de afdeeling werd gedaan en tevens zullen de plannen besproken worden voor de toe komstige werkzaamheden, ook in verband met uitbreiding der afdeeling met*verschei dene plaatsen in het Land van Heusden en Altena, zooals door het Hoofdbestuur werd voorgesteld. De stemgerechtigde leden zullen een defi nitief bestuur kunnen kiezen. Ieder, die belang stelt in het werk van het Roode Kruis, is hartelijk welkom. Wegens bijzondere omstan digheden is door het bestuur der Oranjevereeniging alhier besloten, het feest 14 dagen uit te stellen en dit nu te houden op 12 en 13 Sept a.s. Op Woensdag 15 en Donder dag 16 dezer zal in deze gemeente een collecte worden gehouden, ten bate voor de oorlogsslachtoffers fonds 19401945. BRAKEL. De Oranjevereeniging „Bea trix" alhier, welke op last van de Duitschers ontbonden was, is we derom heropgericht en heeft hare werkzaamheden opnieuw aange vangen. Het bestuur werd samengesteld uit de heeren D. W. van Dam van Brakel, Voorzitter Mr. J. van Da len, Secretaris J. de Weerd, Pen ningmeester S Muilwijk, H. J. Ermstrang, G. C. Verdoorn en M. van Dalen, leden. Het ligt in het voornemen om den 31sten Augustus a.s. den ver jaardag van H M. de Koningin op waardige wijze te vieren met spelen voor schoolkinderen en ouderen, alsmede het houden van optochten. Elk lid kan zich voor deelneming opgeven. De kosten van het lid maatschap bedragen f 1.per jaar. Opdat het feest zoo goed mogelijk kan slagen is het noodzakelijk dat een ieder lid wordt. Thans werden reeds 520 leden ingeschreven. Wij twijfelen er niet aan of dit feest zal slagen. HEESBEEN. Tot Voorzitter van de Ver- l^göniging oud-leerlingen der Fruit- eltschool te Geldermalsen, is be noemd de heer C. H. v. Everdingen ilhier. In het tijdvak van 5 Aug. t.m. 18 Aug. '45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 9e periode geldig verklaard AARDAPPELEN, A34 C34, D34, E34, M34, Aardappelen l'/t kg, B34 1 kg. VLEESCH A 34a, B 34a, C 34a, D 34A, E 34A Vleesch 200 gram vleesch zonder been. M34a Vleesch 100 gr. vleesch z. been. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 18 Aug. 1945. HEESBEEN EN DOEVEREN In de gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van het Waterschap »Polder van Heesbeen en Doeverenop 11 Aug., is met algemeene stemmen als Voor zitter herkozen de heer C H. van Everdingen, terwijl in de vacature, ontstaan door het overlijden van het bestuurslid, den heer G. Hart- gers, met algemeene stemmen den heer G Boll Azn. is benoemd IIEBPT. Morgen Dinsdag 14 Augustus viert het echtpaar N. v. d. Broek en Petr v. d. Sande zijn gouden huwelijksfeest. Deze dag zal voor de oudjes zeker niet onopgemerkt voorbijgaan een daartoe gevormd comité zal daarvoor wel zorg dra gen. Reeds om 9 uur gaat het in optocht naar de kerk, waar een H. Mis van dankbaarheid zal wor den opgedragen Om 11.30 uur vindt een huldiging plaats onder den eere- boog, terwijl te 1.30 uur een Optocht met versierde .wagens wordt ge houden, nadat vooraf een huldiging door de verschillende groepen plaats heeft Om 7.30 uur wordt door de harmonie en zangvereeni- ging een serenade gebracht, ter wijl om 9 uur een feestrevue plaats vindt in de tuin van Café Verhoe- veu. SLEEUWIJK. Op het postkantoor alhier, werd ten behoeve van de Rijkspost spaarbank over de maand Juli in gelegd f 52560,80 en terugbetaald f 12Ü5. Zaterdag maakte de muziek- vereen. Wilnelmina" een muzikale wandeling door het dorp. Tijdens deze rondwandeling werd er stil gehouden bij de woning van den heer G. Lievaard, oud lid dezer vereeniging, die echter wegens ge zondheidsredenen moest bedanken. Op zijn verzoek werden eenige marschen ten gehoore gebracht, waardoor de muziekvereeniging nog een tractatie ten deel viel. Vervolgens marcheerden zij naar de boot en haalden de v v „Unitas" (gecomb. 1, 2 en 3) van Gorcum af, die deze avond een wedstrijd tegen v.v Sleeuwijk zouden spelen. Deze wedstrijd werd door Unitas met 40 gewonnen. Vermeld dient nog te worden, dat de gehouden collecte tijdens de rondgang opbracht f 237,75. Het bestuur brengt langs dezen weg dank -aan alle milde gevers en geefsters. Aan de Chr. School te Alm kerk werd benoemd tot tijdelijk onderwijzer de heer M. A. Visser alhier. WIJK. Onze geachte predikant Ds. H. Harkema, heeft voor het beroep naar de Herv. Gem van Hoogeveen bedankt. WIJK EN AALBURG Voor het te houden feest op Koninginnedag werd door de Oranje vereeniging „Wilhelmina" een voor- loopig programma als volgt opge steld en wel voor jongens van 6 tot en met 15 jaarhardloopen met hindernissen, tonnetje kruien, naar de markt, zak loopen, turf rapen. Voor meisjes van 6 tot 15 jaar: wasch ophangen, stoelendans, bal- dragen, vlaggetjesteken, turfrapen. Opgave voor deelname a.s. Woens dag van 24 uur in de kerkzaal te Wijk. Volksspelen: voor jongens boven uhd van alteha

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1