Mijn-opruiming BONNENLIJST Oorlogsgetroffenen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" in het Land van Altena 2E JAARGANG. NO. 47 MAANDAG 20 AUGUSTUSil 94S uND VAN alten* Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag/en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Langzamerhand keert het leven in het Landvan Altena tot zijn normalen gang terug. Aan bruggen en brugjes wordt stelsel- matig gewerkt, om het verkeersapparaat weer zoo goed mogelijk te laten function- neeren en voor zoover de materialenvoor- raad het toelaat, knapt men, met eenzelfde doel voor oogen, ook de wegen op. De verwoeste huizen worden zoo veel mogelijk weer bewoonbaar gemaakt en uit de geinundeerde gebieden wordt zooveel mogelijk water weggemalen. Al meer landerijen komen weer in cultuur, vooral ook, nu de mijnenvelden zijn opge ruimd. Gelukkig was het, dat de, voor de op ruiming aangewezen instanties, een kaart hebben gevonden, waarop de mijnenvelden langs de Bergsche Maas waren geprojecteerd, zoodat de opruiming van deze gevaarlijke oorlogsmachines daardoor zeer vergemakke lijkt werd. Ook in de strook gronds tusschen Andel en Giessen (fort) lag een vrij groot mijnen- gebied, dat echter door bordjes waarop „mijnen" gemarkeerd was. Hier moeten enkele duizenden van die helsche machines gelegen hebben. Zij zijn echter door een dertigtal moffen en de N.S.B.-ers van het fort Bakkerskil opg ruimd en de landerijen zijn nu door de boer weer in gebruik genomen. Ondanks het feit echter, dat de opruiming der mijnen in het Land van Altena plaats heeft gehad, komen er nog telkens onge lukken voor met mijn n, zooals te Aalburg waar een jongeman bij het wegruimen van paalwerk, door het neerwerpen van een blok hout, dat toevallig op een nog verborgen mijn werd geworpen, werd gedood. En te Heusden, vlak over het „veer", waar een jongen, eveneens na de wegruiming der mijnen, toch nog door een mijn ernstig werd gewond. De oorzaak ligt niet altijd in de onvoor zichtigheid van de slachtoffers, al is ook daaraan menig verlies van menschenleven te wijten, als b.v. het geval was met de jongens die zich toegang hadden weten te verschaffen, tot de opgeborgen mijnen in het fort te Giessen. Wat deze knapen er eigenlijk uitgevoerd hebben, zal wel nooit iemand kunnen vertellen, maar feit is, dat ze beiden tot onherkenbaar wordens toe zijn verminkt en zoo een afschuwelijk einde hebben gevonden. Te Drongelen, op den dijk naar Doeveren, werd een 16-jarige jongen, eveneens door een kleine mijn vreeselijk verminkt, zoodat hij aan de gevolgen is overleden. Ondanks de opruiming der mijnen, blijft voorzichtigheid dus voorhands geboden. Bij het opruimen van mijnen kan men twee methoden toepassen en wel de „front methode", d.w.z. men stelt zooveel mogelijk het mijnengevaar ter zijde, of de methode waarbij men alle mijnen-gevaar opruimt Op sommige plaatsen in ons vaderland is men, met het oog op de opruiming der mijnen, overgegaan tot het oprichten van een cursus voor mijn-opruiming. Dat het aantal deelnemers aan zoo'n cursus op den duur nog al eens sterk terugliep, was wel een bewijs, dat velen de mijn-opruiming maar een al te gevaailijk werkje vonden. En inderdaad, er zijn vele gevaren aan verbonden, tenminste voor den leek. Alleen een oordeelkundige opruiming is vrijwel gevaar-loos. En het is een bezielende ar beid! Steeds wordt, na zuivering van het mijnenveld, een stukje, vaak kostbare grond, zooals in het Land van Altena en de Betuwe, aan Nederland teruggeven. De mijnen kan men onderscheiden in twee soorten, n.l. mijnen tegen tanks en mijnen tegen personen. Er zijn verschillende soorten te onderscheiden: de kleine potmijn, de glas mijn, de S-mijn, de regelmijn, de houtmijn enz. Door het aanbrengen van trek- en struikeldraden wordt het gevaar nog ver groot. Vergelijkt men de Geallieerde mijnen met de Duische, dan treft ons aanstonds de een voudigheid der eerste en de gecompliceerd heid der laatste. De Geallieerde mijnen zijn echter zeer intensi f in hun werking. Za de „personen"-mijn tot ontploffing komen, dan is er ongeveer een druk noodig van 5 kg., voor voertuigen"-mijnen, een veel grootere druk. Zoo is waarschijnlijk te verklaren, dat te Aalburg de houtoprui mer niet werd getroffen, maar na het weg werpen van een zwaar blok hout, de mijn tot ontploffing kwam. De mijnen worden opgespoord met be hulp van stokken met scherpe punten, die direct reageeren, wanneer ze in de buurt van mijnen komen. Soms behoeft de punt maar een enkele c m. diep in den grond te stooten, om de mijn te ontdekken. Te Andel werden, na opsporing der mij nen, deze steeds met vijf of meer tegelijk tot explosie gebracht De mijnen werdeu dan van een slagko ird voorzien, waarlangs het onstekingsvuur zich met een snelheid van 1 cm per seconde voortbewoog Dan volgde een hevige ontploffing. Een zware, zwarte rookzuil steeg op en de donderende slag plantte zich uren voort. U behoort ook tot de groep door de oorlog zwaar geteisterden. Hebt U zich wel eens afgevraagd wanneer, hoe en op welke basis de door U ge leden schade zal worden betaald Bent U ook niet van meening dat het van het allergrootste belang is, dat alle oorlogsgeteisterden over het geheele land de handen ineen slaan om samen te zorgen, dat we voor de volle 100 pCt. worden schadeloos ge steld Welnu, dan moet U belanghebbende worden van de opgerichte „Stichting ter behartiging der belangen van Oorlogsgeteisterden" (bij afkorting S.B.O. zetel 's-Hertogertbosch. Uw welbegrepen eigenbelang eischt, dat U zich bij ons aansluit (zie voor aanmelding advertentie in dit nummer). In verschillende plaatsen is deze actie reeds in volle gang en wordt landelijk gevoerd. Wij moeten het zien, niet enkel als een persoonlijk belang, doch vooral als een streekbelang. In verschillende plaatsen in het Land v. Heusden en Altena en de Bomme lerwaard worden door ons nog contact adressen gezocht. Personen die ons streven zien als een streekbelang worden verzocht, zich met onderstaand adres schriftelijk in verbinding te stellen. Opgemerkt diene nog, dat alle mede werking geheel belangeloos moet ge schieden, daar uitsluitend gemaakte kosten worden vergoed. Nu niet meer praten, maar doen Contactadres S. B. O. v/h Land v. Heusden en Altena en de Bommeler waard H. KANT Putterstraat O 63, Heusden. lUiUSDICN. Bij de laatstgehouden verga dering van stemgerechtigde inge landen van het waterschap »de Polder van Oudheusden en Elshout* werd tot secretaris-penningmeester benoemd de heer M. v. Sluisveld, ter vervulling der vacature ont staan door het overlijden van den heer J. J Gijzels. ALMKEIUv. Vrijdag 17 Aug. vierde het echtpaar v. Wijk-Verwoert, onder groote belangstelling zijn 5' -jarig huwelijksfeest. Des avonds bracht de muziekvereen. »Nooit Gedacht« alhier, deze krasse oudjes een se renade, hetgeen veel volk op de been bracht. Mogen de oudjes nog vele jaren voor hunne kinderen en kleinkinderen gespaard blijven. Op den Nationalen feestdag werd door het fanfarecorps »Nooit Gedacht« alhier, een muzikale wan deling door het dorp gemaakt Ook de Kornsendijk werd thans niet overgeslagen. Wij spreken den wensch uit, dat het corps de andere deelen der gemeente niet zal ver geten, temeer daar de bevolking bij de laatstgehouden collecte ge toond heeft het waardigtezijn.dat het corps zijn heldere tonen in alle deelen der gemeente laat klinken, ondanks de moeilijke omstandighe den wat betreft de instrumenten. Wij zouden de zustervereenigingen uit den omtrek willen toeroepen, komt dit corps te hulp en steunt het met één of meer instrumenten voor die, welke de moffen hebben geroofd en gestolen. CAPELLE. Op ruim 68-jarigen leeftijd overleed 10 Aug. de heer C. Vos, gepensionneerd besteller PTT bij het hulppostkantoor alhier. Meer dan 40 jaren heeft de over ledene in onze gemeente dag aan dag, weer of geen weer, de post bezorgd en was hij in Postale aan gelegenheden een vraagbaak van talloozen. Zeer velen hebben in dien tijd de vriendschap van hem mogen ervaren in allerlei omstandigheden des levens, Hij handelde nog voor er gesproken werd, met kleine ge dienstigheden, onverwacht en snel gedaan. Dat de inwoners deze hulp vaardigheid op prijs stelden is op ondubbelzinnige wijze gebleken bij het 40-jarig ambtsjubileum van den gestorvene In 1941 was Vos met pensioen gegaan en de wensch, toen in ons blad uitgesproken, dat hij n Dg zeer vele jaren van een welverdiende rust zou mogen genieten, is helaas niet in vervulling gegaan. Dinsdagmiddag 14 dezer is het stoffelijk overschot van den over ledene op het kerkhof in de Nieuw- straat onder groote belangstelling van familie en vrienden aan den schoot der aarde toevertrouwd. Aan het graf werd gesproken door Ds. H. K. van Wingerden, predikant der Ned Herv gemeente terwijl de oudste zoon van den overledene voor de belangstelling en de laatste eer bewezen bedankte. De biljartvereen. »Het Kalme Spel« spoelde Zaterdagavond met haar tweede zestal in het clublokaal bij den heer Pruijssers een wed strijd tegen »Ons Genoegen* uit Kaatsheuvel met den volgenden uitslag Het Kalme Spel 365 p. en Ons Genoegen 486 p Maandagavond d a v. speelde het eerste viertal van Het Kalme Spel in het clublokaal een wedstrijd te gen K.O T uit Kaatsheuvel met het volgende resultaat: Het Kalme Spel 449 p en K O T. 428 p. Geslaagd voor het Mulo-di ploma te Tilburg, onze dorpsge- nooten Betsy van der Schans, Koos van den Hoek en P. Christ Mzn voor het examen hoofdacte te Nij megen de heer J. Mes Hzn., onder wijzer aan de Chr School aan den Loonschendijk Tot onderwijzeres aan de Chr. sohool aan den Loonschendijk is benoemd Mej Bommeljee te Mid delburg. Tot tijdelijk organist der Ned Herv. Kerk aan den Loonschendijk is benoemd de heer M de Kruis Onze vroegere dorpsgenoot, de heer J. Quirijns Jzn., thans on derwijzer bij het U L O -onderwijs te Almelo, is in gelijke betrekking benoemd aan de Nuts-U L O-school te Waalwijk. In de plaats van den heer C J. van den Hoek, die bedankt heeft als secretaris van de plaatselijke Tuinbouwvereeniging, is als zooda nig benoemd de heer J Dekkers LAND jVAN ALTENA. Op Dinsdag 14 Aug hield de Noord-Brab Mij. van Landbouw in café de Beurs, haar eerste Hoofd bestuursvergadering na de algehee- le bevrijding, welke druk bezocht was. De agenda bevatte niet minder dan 18 punten, waarvan enkele zeer belangrijke. Met een kernachtige rede opende de heer P. M. Sneep deze vergade ring Hierbij herdacht hij het ver scheiden van wijlen den heer J Snoek, die vele jaren in het Dag. Bestuur zijn beste krachten gaf. Ook de gevallenen van den oorlog werden herdacht. De voorzitter deed daarna mede- deelingen over diverse onderwer pen. Vooral de Stichting voor den Landbouw had aller belangstelling. Voor de benoeming van een secr -penningmeester zullen sollici tanten worden opgeroepen. Als voorzitter werd in de plaats van den heer P. M Sneep (die zich wegens hoogen ouderdom niet meer herkiesbaar stelde) met algemeene stemmen gekozen de heer W. G. de Waard te Werkendam. In het Dag Bestuur werden voorts herkozen de heeren J. P. Dekkers te Wouw, A J. Korteweg te Zeven bergen, M. P. van Nieuwenhuizen te Fijnaart en gekozen A. B. Snoek te ALrnkerk, J. B. Elsman te Capelle en J. J Nieuwenhuizen te Steen bergen. Dy Tuinbouw Commissie werd aanfgevuld met de heeren J. den Hollander te Capelle en C. P. van Es te Steenbergen. In den Raad vaiii Commissarissen der Onderl. In het tijdvak van 19 Aug. t.m. 1 Sept. '45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 9e periode geldig verklaard A 81, B 81, C 81, D 81, E 81 Reserve. Deze moeten worden ingeleverd bij het afhalen van de bonkaart voedings middelen 10e periode. AARDAPPELEN, A35 B35, C35, M35, Aard appelen l'/t kg, D35, E35 aardappelen 1 kg. VLEESCH A 35a, B 35A, C 35A, D 35a, E 35A M 35A, A 35b, B 35b, C 35B, D 35B Vleesch 100 gram vleesch zonder been. De bonnen aardappelen en vleesch zijn geldig t,m 25 Augustus 1945. KOFFIE, A 88, B 88, C 88 Reserve, 100 gram ZOUT, 225 Algemeen, 100 gram SUIKER, A 92, B 92, C 92 Reserve, 400 gram, D 92, E 92 Reserve, 500 gram. JAM, 226 Algemeen, 250 gram PEULVRUCHTEN, A 86, B 86, C 86 Reserve 250 gram. KAAS, 227 Algemeen, 100 gram. VERMICELLI of PUDDINGPOEDER, 228 Algem., 50 gram. VERVANGINGSMIDDELEN, 234 Algem. 1 rants. PRUIMEN of ROZIJNEN, 235 Algemeen, voor- inleveringsbon. GEBAK, 229 Algemeen, 1 rantsoen. 50 gr. wafels of 100 gr. gebak of 70 gram bloem (naar keuze). ENG. BLOEM, 229 Algemeen, 70 gram, 230 Algemeen, 140 gram. ENG. HUISHOUDZEEP, D 86 Reserve, ca. 112 gram, E 86 Reserve, ca. 225 gram. RIJST, E 85 Reserve, 250 gram G0RTM0UT of HAVERMOUT of GERSTEGRIES, 231 Algemeen, 250 gram, KINDERMEEL, D 89 Reserve, 250 gram RIJSTEBLOEM, E 89 Reserve, 250 gram. EIP0EDER, 232 Algemeen, 140 gram. THEE, A 90, B 90, C 90 Reserve, 25 gram Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 1 Sept. 1945, tenzij hierboven anders is bepaald. De bonnen E 35b en E 36b gemerkt „Vleesch" worden niet aangewezen en kun nen derhalve worden vernietigd. Bon 235 „Algemeen", aangewezen voor pruimen of rozijnen, moet door het publiek vóór 25 Augustus 1945 bij den detaillist worden ingeleverd. Bon 204 „Algemeen", waarop nog niet is afgeleverd, dient even eens vóór dezen datum te worden ingeleverd. Op bon D 89 „Reserve", aangewezen voor kindermeel, kan, indien geen kinder meel voorradig is, eveneens rijstebloem worden afgeleverd. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk Verstrekking Rantsoenen aan niet-ingeschreven instellingen. Niet-ingeschreven instellingen kunnen in den vervolge wederom in aanmerking komen voor rantsoenbonnen melk en koffie. Deze rantsoenbonnen kunnen uitsluitend worden afgegeven, in de kaart MD 224-91 (oud 223) alsmede het inschrijvingsbewijs bij de Bedrijfshoreca worden overgelegd. Exploitanten van bedrijven, welke zijn gerubriceerd als logement-café „LC" of hotel-café „HC" kunnen bovendien in aan merking komen voor rantsoenbonnen jam, indien uit het nachtregister, hetwelk naast de bovengenoemde bescheiden mede moet worden overgelegd, de noodzakelijkheid daarvan blijkt. De uitreiking der rantsoenbonnen zal op onderstaande dagen en uren plaats vinden: Woensdag 22 Augustus 1945 te Vlij'men van 9 12 uur voor de gemeente Vlijmen (Nieuwkuik Vlijmen en Haarsteeg): Donderdag 23 Augustus 1945 te Drunen van 9 12 uur voor de gemeente Drunen en Heusden Vrijdag 24 Augustus 1945 te Kaatsheuvel van 9—12 uur voor de gemeenten Loon- op-zand, Waspik en Sprang-Capelle Zaterdag 25 Augustus 1945 van 9—11 uur voor de gemeente Waalwijk. Hagelverz werd benoemd de heer A. B Snoek. Als commissaris van het Poot- aardappel Verkoopbureau werd herkozen de heer M. P. van Nieu wenhuizen. Tot bestuurslid der Chr. Lag. Landb School te Capelle werd benoemd de heer L. Mayers aldaar. In de Comm. van Beheer der Varkens Selectiemesterij in Noord- Brabant de heer W. Snoek te Nieu- wendijk. Besloten werd het Zeeuwsch Landbouwblad voorloopig weder SIREN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1