BOMJDNLIJST J INGEKOMEN GIFTEN VOOR MONUMENT SLACHTOFFERS HEUSDEN Motto „de Eer van Heus den c.a. spreekt" Geeft van harte, geelt spontaan „ytZijn onze dooden die daar gaan"; Verstoor hun rast en vrede niet, Door kleinzieligheid; zij zingen 't Eeuwig Lied! Vorige verantwoording N.N. Mans. Benschop P. v. O. Wed. H. f 2045.78 5.- 7.50 10.— 2-50 f 2070.78 dank voor Uwe gaven. Bestuur, leden en directeur geven U gaarne de verzekering Uwe zoo groote offervaardigheid waardig te toonen. Tot vreugde van de geheele gemeente kunnen wij mededeelen, dat de op 17 Febr. 1943 geroofde klokken uit den toren der Ned. Herv. Kerk alhier den 22en dezer door bemiddeling van den heer Stangenberger uit Tilburg, namens de Inspectie Kunstbescherming te 's Gravenhage teruggegeven zijn. Beide klokken resp. dateerend van 1412 en 1501 hebben gedurende eeuwen in droeve en blijde dagen haar klanken over het stadje ver breid, mogen zij in een nieuwen toren jaar na jaar opnieuw haar helderen toon doen hooren. Opdat zij zoo spoedig mogelijk aan haar bestemming kunnen be antwoorden, zal de kerkvoogdij onmiddellijk pogingen aanwenden om in het bezit te komen van een klokkestoel. Een woord van bijzonderen dank aan den heer A. A Stangenberger, die niettegenstaande gevaar voor eigen leven door zijn kloekmoedig optreden in den laatsten tijd der bezetting heeft weten te voorkomen, dat deze kostbare klokken aan vernietiging werden prijsgegeven. ANDEL. De collecte, welke Andels fanfare verleden week Zaterdag, tijdens haar muzikale wandeling door het dorp heeft gehouden, bracht op f 1015,30. Dit is inderdaad een aanzienlijk bedrag. Andels fan fare is dan ook hoogst dankbaar voor zulk een blijk van medeleven van de zijde der ingezetenen. Zij zal dit bedrag uitsluitend gebrui ken voor reparatie der oude en aankoop van nieuwe instrumenten. CAPELLE. Tot bestuurslid van de La gere Landbouwschool alhier is be noemd de heer L. Mayers. Door het kiescollege zijn tot leden van den Raad der gemeente Sprang-Capelle gekozen de heeren G. A. S. de Bas, J. Haverhals, G. van der Hoeven, J. Kraak, Adr. M. Verheijden, en H. J. Versteeg te Capelle, A. J. van Oosterhout en A. Bos te Vrijhoeve-Capelle en W. A. Timmermans, G J. van Willi- genburg en T. van Zeist te Sprang. Het 2e zestal van de biljart- vereen »Het Kalme Spel«, geves tigd in het Stationskoffiehuis van den heer P. Pruijssers, speelde Zaterdagavond 18 dezer een uit wedstrijd te Kaatsheuvel tegen de biljartvereen. „Ons Genoegen" al daar, welke wedstrijd met 440400 eindigde in het voordeel van „Ons Genoegen". Maandagavond d.a.v. speelde het Se zestal van ,,Het Kalme Spel" een thuiswedstrijd tegen het tweede elftal van O. G welke wedstrijd met 294226 door eerstgenoemde vereeniging werd gewonnen. Donderdag 9 Augustus 11. hield de plaatselijke Boerenleenbank in het Stations- koffiehuis haar algemeene vergadering, on der voorzitterschap van den heer Q. A. S. de Bas, wegens afwezigheid van den direc teur, den heer J. Huijsman. In zijn openingsrede zeide deze o.m. Dit is na vijf jaar oorlog en bezetting door een overweldiger dan het eerste jaar, waarin we weer vrij kunnen vergaderen. Gode zij dank voor dit onuitsprekelijk niet genoeg te waardeeren voorrecht. Het afge- loopen jaar is ontegenzeggelijk ontzettend moeilijk geweest om de Bank zooveel mo gelijk aan haar doel te laten beantwoorden. Telefoonverbindingen werden afgesloten en het postverkeer functioneerde zeer traag. Het treinverkeer werd door beschieting zeer bemoeilijkt, terwijl het na September, toen onze Regeering een spoorwegstaking ge lastte, zoo goed als geheel aan Jbanden was gelegd. Vele moeilijkheden vloeiden hieruit voort. De Centrale Bank was niet meer te bereiken, geldzendingen van en naar Utrecht waren daardoor onmogelijk, terwijl geen adviezen meer konden worden ingewonnen, waaraan zoo dringend behoefte bestond. Er moest, niettegenstaande dat alles, gezorgd worden voor ruime kasmiddelen, om de bevolking in tijd van hoogsten nood de noodige hulp te kunnen verschaffen. Het bezwaar hieraan verbonden was niet denk beeldig. Gevolg was steeds te veel geld in kas, dat renteloos bewaard moest blijven. Daarbij kwam en dat was het ergste het steeds in angst verkeeren, dat door de voortdurende beschieting alles verloren zou gaan, dan wel de kans om beroofd en ge plunderd te worden door de woeste horden van den bezetter, die gespeend waren aan de meest elementaire begrippen van mijn en dijn. Voorts werd de vitaliteit van het bankwezen aangetast, doordat de bezetter steeds meer geld aanmaakte zonder dekking. Gevolg hiervan was, dat alle voorschotten en hypotheken zoo goed als afgelost wer den. Men ontving voor goed verstrekt geld waardeloos papier. Alle normen en grenzen werden hierdoor uitgevaagd. Het bedrag aan spaargèlden liep onrustbarend op. In normale omstandigheden stond bij de Cen trale Bank van onze Bank gedeponeerd ongeveer f 80,000, thans plm. f 300,000 Dit veroorzaakte ons bestuur groot: moelijkhe- den met het oog een en ander nog zoove. 1 mogelijk rendabel te maken. In verband hiermede werd dan ook besloten zijn toe vlucht te nemen tot aankoop van effecten en schatkistpromessen. Hoewel er meer be hoefte dan ooit bestond elkaar als bestuurs leden zooveel mogelijk te raadplegen bij het nemen van beslissingen, was vergade ren meestal niet mogelijk door beschietin gen en gebrek aan vuur en licht. Daarbij kwam dan nog de angst, dat degenen, die een leidende positie hadden, blootstonden aan opgehaald en in egn concentratiekamp gezet te worden. Maar 'niettegenstaande dat alles behooren we hier nog tot de bevoor rechten, ziende op het overige gedeelte van ons land, dat grootendeels is verwoest en wier inwoners vaak zoodanig zijn beroofd en geplunderd, dat zij alle bezit totaal ver loren hebben. Laten we, ondanks de groote reden van blijdschap, die er in ons hart kan en mag leven, bedenken, dat we er nog niet zijn. De naweeën van den oorlog moe ten nog komen. We zijn wel bevrijd van de Hitlerhorden maar niet van den geest. Ons volk is niet alleen stoffelijk zeer ver armd, maar bovenal geestelijk. Laat ons dan den wensch uitspreken, dat we op de eerst volgende algemeene ledenvergadering in den ruimsten zin van het woord kunnen zeggen „Het daghet in het Oosten, het licht over al". Tot secretaris dezer algemeene vergadering werd benoemd de heer C Vos-van Gent. Aan den toestand der Bank over het jaar 1944, ontleenen wij het volgende: De totale omzet der Bank bedroeg f438510,56, dus f5622,27 minder dan het vorige jaar. Aan spaargelden werd ontv. f 178730,46 en terugbetaald f54006,60. De gekweekte rente voor spaargelden, die geheel werd bijgeschreven bedroeg f 8089,03. Er kwamen 24 nieuwe spaarders bij, terwijl er één af ging. Eind 1944 bedroeg het aantal spaar ders 289. Uitgegeven werd aan nieuwe voorschotten f 22000, terwijl werd terugbetaald f 9868,20. Het saldo aan uitstaande voorschotten be droeg eind December f62405. Ontvangen werd aan voorschotrente f 1934,24, terwijl aan rente van effecten en van leeningen aan publiekrechterlijke lichamen respectie velijk werd ontvangen f2249,85 en f1610. Het aantal voorschotnemers verminderde met 8, terwijl er 3 nieuwe bijkwamen, to taal 30. t De totale uitgaven in loopende rekening bedroegen op het eind van het jaar f338153,33 en de ontvangsten f228969,04. De ontvangen rente beliep* f 5061,50 en de uitgegeven rente f 275,27. Het aantal loopen de rekeningen bedroeg 24. Het bedrag, dat gedurende het versche nen boekjaar bij de Centrale Bank te Utrecht was gedeponeerd varieerde tusschen 200 en 300 duizend gulden. Eind Decem ber bedroeg het totaal aantal leden 156. Er kwamen 7 nieuwe leden bij er gingen er 3 af. Tot lid van het bestuur werd herkozen J. Huijsman en tot lid van den Raad van Toezicht G. voor de Poorte. Beiden namen hun herbenoeming aan. De rekening en balans over het afgeloo- pen boekjaar werden in orde bevonden. GENDEREN. Doordat er minutie in de brandstof zat, vloog dezer dagen bij den heer T. Broekhuizen alhier, de kachel uit elkander. De pannen die op de kachel stonden, alsmede de stukken der kachel vlogen links en rechts door de kamer Gelukkig was op dat moment niemand aan wezig, zoodat er geen persoonlijke ongelukken voorkwamen. Alhier werd een vergadering gehouden van den bond van klein handelaren in aardappelen, groen ten en fruit. De voorz,, de heer Noorloos uit Andel, opende de vergadering, heette allen welkom en dankte voor de trouwe opkomst. Hij sprak er zijn blijdschap over uit, dat door het oorlogsgeweld geen der leden getroffen is, en dat wij wederom vrije Nederlanders zijn, dat wij onze werkzaamheden weer vrij en ongehinderd mogen doen. Nu kun nen wij door samenwerking weer trachten voor den handel gedaan te krijgen, wat in het voordeel daarvoor gedaan kan worden. Het bestuur had besloten, in zijn geheel af te treden. Door een der leden werd voorgesteld het oude bestuur in zijn geheel weer t© handhaven. Wegens vertrek naar elders moesten 2 nieuwe leden ge kozen worden. De samenstelling van het bestuur is thans J. C. Noorloos, Andel, voorzitter; J. T. Thur, Gen- deren, secretarisP. van Kuijk, Aalburg, penningmeester B Nieuw koop, Wijk, 2e voorz A. van Bergeijk, Wijk, J. v. Tilburg, Aal burg en A. van Wijk, Veen, com missarissen. Nog enkele punten werden be handeld, waarna de voorzitter me dedeelde, dat nieuwe leden'zich bij elk bestuurslid kunnen melden. De voorzitter dankte voor de goede en aangename samenwerking en sloot de vergadering. 's-GRAVENMOER. De verschillende Jeugdver- eenigingen der Geref Kerk maak ten een reisje met paarden en wa gens naar Breda. O.a. werd daar het Liesbosch bezocht, waar de tijd aangenaam werd doorgebracht met eenige spelen. Bij het naar huis terugkeeren werd nog een bezoek gebracht aan het zwembad de «Waranda* te Oosterhout. De gemeenteraad in deze ge meente is als volgt samengesteld Anti-Rev. W. Versteeg Hzn., W. K. Dekkers en Chr. van Iersel Chr.-Hist. H. v. d. Dussen en F. Rosenbrand en Gem. Belangen J. Loeff en C de Jong. Ter gelegenheid der capitu latie van Japan werd door de Oranjevereeniging hier ter plaatse een avond belegd in de Ned. Her.v. Kerk Als sprekers traden op bur gemeester J. van Herpen, Ds. Th. Oostra, Geref. Pred en J. Loeff, voorzitter der Oranjevereeniging. De Gem. zangvereenigingen •Excel sior* en »Halleluja« en het man nenkoor «Sursum Corda* verleen den hun medewerking. Het geheel van dezen avond mag geslaagd heeten. De Chr. Jeugdcentrale te 's Gravenmoer hoopt dezen winter een bibliotheek te openen in de Chr School. Deze zal voor alle inwoners toegankelijk zijn. In verband met nog enkele schikkingen kan de datum van openstelling nog niet worden gepubliceerd. NEDERHEMERT. De gemeente Zwammerdam neemt geen halve maatregelen wan neer zij een gemeente, welke door het oorlogsgeweld getroffen is, wil helpen Nadat reeds eerder huisraad en andere gebruiksartikelen naar Nederhemert werden gezonden, kwam vorige week een zending van ongeveer 90 stuks rundvee uit Zwammerdam in Nederhemert aan. Dit vee is inmiddels onder de door den oorlog getroffen landbouwers tot hun volle tevredenheid verdeeld. Het is een edelmoedige daad van de Zwammerdamsche landbouwers om dit vee ter beschikking te stel len en een woord van dank aan de gevers, is dan ook zeer zeker op zijn plaats. SPRANG. Op 22 September a.s. zullen „Die Haghe Sanghers" een tweetal concerten geven in de Ned Herv. Kerk alhier, waarvan de opbrengst in de eerste plaats aan het monu ment van Jan de Rooy ten goede zal komen, terwijl een eventueel overschot aan de stichting 1940 1945 ter hand zal worden gesteld. Voorts zullen nog twee gedenk platen worden aangebracht op de plaats van uitzending en ontvangst van het bericht van Jan de Rooy dat de Duitsche plannen zoo deer lijk in de war stuurde. OUDENDIJK. Door de Oranjever. »Wilhel- mina* alhier, zullen groote feeste lijkheden ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin, op Vrijdag 31 Aug. en Zaterdag 1 Sept. a.s. op het terrein van den heer IJ. M. Kentie, gelegen achter de school te Oudendijk, worden gehouden. Op >31 Augustus als volgt: 7 uur vgrn. marsch door de Oranje- Garde! 2 uur nm. kinderspelen. 7 uur, gecostumeerde voetb.wedstr. 8 hardloopen m. hindernissen. Op 1 September 6,30 uur vm. Reveille. 9 Allegorische optocht. 1,30 nm. Demonstratie door de Oranje-Garde. 2 Volksspelen. 4 Demonstratie der Oranje- Rij vereeniging. 4,30 Vervolg volksspelen. 8 Concert door de muziek- vereen. »Kunst na Strijd« te Oudendijk. 10 Taptoe door tamboers, trompetters en pijpers van de Oranje-Garde. Voor tijdvak van 19 Aug t.m. 1 Sept. 1945 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 9e periode geldig verklaard BROOD, A36A, B36A, C36A, D36A, M36A, D36B Brood, 400 gram. A36B, B36B, C36B Brood, 600 gram. E36A, E36B Brood 200 gram. D36, E36 Beschuit, 100 gram brood MELK, A36 B36 taptemelk, 11/2 1. gestand, melk. C36, Melk, 1 3/4 liter gestand, melk. D36, E36 Melk, 2 1. gestand, melk. MARGARINE, A36B, B36B, C36B, M36B Boter, 125 gram Margarine. BOTER, A36A, B36A, C36A, E36A Boter, 125 gram D36A Boter, 250 gram. CHOCOLADE, C85, D85, E90, Res., 1 tablet. Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 1 September 1945. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk Inlevering door detaillisten. (Evenredige bevoorrading) Zout. 213 alg. 1 rants., restant 210 alg. 1 rantsoen. Suiker. 214 alg. half rants, restant 196 alg. half rants. Chocolade. 03-19 Versnaperingen, haff rantsoen, restant 02-18 Versnaperingen, half rantsoen, B84, C84, D84 reserve half rants., restant B, C en D 76, reserve hall rants. Eng. Bloem: 220 alg. 1 rants., rest. 201 alg. 1 rants. D91, E 91 res. 3 rants., restant A. B. C77 res. 2 rants. A, B, C91 res. 1 rants., rest. D77, E77 res., 6 rants. Huishoudzeep, 199 alg. 1 rants., rest. D75 res. half rants. 222 alg. 1 rants., restant E75 res. 1 rants. Vermicelli. 218 alg. 1 rants., reStant 212 alg. half rants. Beschuit D35A, E35A, D35B, E35B beschuit 1 rants, restant D33A. E33A, D33B, E33B beschuit 1 rants. Boter, D en E35A Boter half rants., rest. D en E34A Boter 1 rants. Margarine, A, B en C35A Boter, 1 rants, restant A, B en C34B Boter half rants. M35A Boter half rants, restant M34B Boter kwart rantsoen. Voorts moeten naast de gebruikelijke bon nen voor brood, melk, vleesch en aardap pelen nog worden ingeleverd Zuidvruchten, 235 alg. half rants,, restant 204 atg. half rants. Koffiesurrogaal» A. B en C82 res. half rants. rest. A, B. en C74 res. Vervangingsmiddelen, 219 alg. 1 rants., rest. A t.m. E 73 res. 1 rants. Gebak, 220 alg. 1 rants., rest. 201 alg. 1 rantsoen. Petroleum, 111, 112 Petroleum, 1 rantsoen, KF34 Kookdoeleinden 4 rants. Distributie van Zout, voor bijzondere instel lingen, e.d. Bijzondere instellingen, waaronder kloos ters, rusthuizen, enz., kunnen ook indien deze geen toewijzingen van het C.D.K. ont vangen in aanmerking komen voor een extra verstrekking van zout voor het inmaken van groenten. Voor het aanvragen van deze extra ver strekking dient een formulier MD 243—53 gebezigd te worden, hetwelk uitsluitend op het kringkantoor te Waalwijk kan worden afgehaald en ingediend. jZ Distributie van geïmporteerde Rijwielen met banden.} Binnenkort zal een beperki aantal geïm porteerde rijwielen, waarop banden zijn ge monteerd, in distributie worden gebracht. Atleen die personen, die volgens de ge geven richtlijnen hiervoor in aanmerking komen, kunnen een aanvraag ter verkrijging van een bon indienen. Voor bijzonderheden dienaangaand dient men zich tot het plaatselijk distributiekantoor te wenden. Sluiting kantoren op 31 Augustus en 1 Sept. In verband met de bevrijdingsfeesten zul len de kantoren in onzen kring op 31 Aug. en 1 Sept. a.s. voor het publiek gesloten zijn. Personen, die op 31 Augustus in de ge meente Vlijmen en Sprang-Capelle rantsoen- bonnen moeten afhalen volgens de in hun bezit zijnde aanschrijvlngskaart, kunnen deze nu afhalen op Vrijdag 7 Sept. d.a.v. De inlevering van consumentenbonnen door detaillisten op 31 Aug. dient als volgt te geschieden Sprang-Capelle. Dinsdag 28 Aug., van 912.30 uur. Vlijmen, Woensdag 29 Aug., van 9 12,30 uur. De inlevering door grossiers op 31 Aug. en 1 Sept. wordt verplaatsl naar Maandag 3 Sept. a.s. Na afloop groot vuurwerk. Beide dagen muziek op het terrein. Voor de prijswinnaars der volks spelen, alsmede voor den optocht worden flinke geldprijzen beschik baar gesteld. WIJK EN AALBURG Op Zaterdagavond 25 Aug. a.s. zal D.V. in deze gemeente eéh propaganda-avond worden gehou den om te komen tot oprichting van een Vendel der Oranje Garde alhier. J

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 2