CHAUFFEUR eenvoudig Dienstmeisje, Te ruil: EEN KANO Gevonden en verloren voorwerpen. Administratiekantoor H. KANT gesloten wegens vacantie Predikbeurten Distributie mededeelingen Voetbalsport Binnenland Advertentiën 8e verantwoording monument J. DE R001J DE R001J DIRK VAN BURGEL CO. HEIJSTEK JACOBUS DUISTER MARIA DUISTER-MILLENAAR C. VAN DER MOOREN I. M. VAN DER MOOREN-SELS ANTONIA HENDRIKA, JAN VAN VARK, Veor dringende gevallen spreekuur 's avonds 6-7 uur 26 AUG. 1945 (Zomertijd) Heusden(Bewaarschool), 9.30 uur wijk N en O, 10.45 uur wijk W en Z, Ds. Vogel. Geref. Kerk, 10 en 6,30 u. Candt. Mole naar. Aalburg, 10.30 uur Ds. Trouwborst. - Geref. Gem., 10.30 en 7 uur Leesdienst. Bruchem, 10,30 uur, Ds. Brasser Doeveren, (Consistorie, naast pastorie), 10 uur Ds. de Tombe. Eethen en Drongelen, 10,30 en 3 uur Ds. Boezer (onder 't Gemeentehuis te Eethen). Genderen, 10 uur de heer P. van Helden uit Veen en 3 uur Ds. Koele. Geref. Kerk, 11,30 en 7,30 uur Ds. Ritsema. 's Gravenmoer, 10 en 3 uur, Ds. v. d. Roest Geref. Kerk, 10 en 3 uur, Ds. Oostra. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 uur, Ds.Tolsma. Heesbeen, 6 uur Ds. Trouwborst. Nederhemert, N.Z., 10,30 uur Ds. Vermaas en 7,30 uur De heer Vermaas. Kerkwijk, 3 uur Ds. Brasser. Veen, 10,30 en 7 uur Ds. Kleermaker. Geref. Gem. 10,30 en 3 uur Leesdienst. Vlijmen, 10,30 uur Ds. v. d. Berg. Wijk, 10, 11,30 en 7,30 uur Ds. Harkema. Waspik, 9,30 en 2,30 uur Eerw. Heer v. d. Linde, Godsdienstonderw., Oud-Beierland Het programma is als volgt 7 uur. Aankomst van het Vendel Woudrichem, onder leiding van Hopman N. van Straten aan het gemeentehuis. Hierna proj:aganda- marsch door de gemeente. 8 uur Propaganda-vergadering, bij gunstig weer op het Schoolplein en bij ongunstig weer in de Kerk- za^l, welke vergadering onder lei ding staat van Ds Harkema. Spreker de heer W. G. van den Heetcamp, lid van den Raad van Toezicht van het Vendel Woudri chem met onderwerp Waarom Oranje Garde Tot slot Taptoe door 't Vendel Woudrichem. Ouderen en jongeren, bezoekt allen deze vergadering op dat onze gemeente ook eerlang een eigen Vendel der O. G. moge heb ben. WIJK. Met de opruimingswerkzaam heden aan de Ned. Herv. Kerk, welke gedeeltelijk vernield is, heeft men een aanvang gemaakt. Het ligt in de bedoeling, voor den kan sel een muur door het gebouw te trekken en de muur welke de kerk- zaal van de kerk afscheid, te Ver wijderen, zoodat men één geheel krijgt. Er zal tevens ook geprobeerd worden of de galerij voorloopig behouden kan blijven. We hopen dat de werkzaamheden goede vor deringen maken, opdat men voor den winter nog met de noodkerk klaar is. WOUDRICHEM. In deze gemeente bestond vóór de oorlogsjaren een onderaf- deeling van het Vendel Gorinchem van de Oranje-Garde. Thansis korten tijd geleden een éigen Ven del opgericht in deze gemeente met ruim 70 leden. Hopman is de heer N. van Straten Jzn., die tevens Voorzitter is. In het bestuur van het vendel hebben verder zitting de heeren Jac. Kant Azn. als secr., M. Verschuur, penningm G. de Joode Pz., 2e secr., Matthijs Schaap C.Mzn. als 2e penningm. en H. C. Holster als alg. adjunct. Stafleider is de heer M. Dekker. In den Raad van Toezicht zijn benoemd de heeren P. J. Dekker, W. GL van den Heetcamp, J. H. Kant, W. Nieuwenhuizen, Chr van Rijswijk, L Vennink en Jac. Viveen. In een speciaal belegde vergade ring van het Vendel, waarbij alle leden van den Raad van Toezicht aanwezig waren, dankte de hopman deze heeren voor hun bereidwillig heid als lid van den Raad van Toezicht te willen fungeeren. De heer Van Rijswijk sprak er zijn vreugde over uit dat deze gemee»- te thans een eigen vendel bezit met een groot aantal leden en hoopte dat dit aantal in de toekomst nog zal toenemen Een aantal leden legde in deze vergadering de belofte van trouw af, hetgeen voor allen een indruk wekkende plechtigheid was. Tenslotte hield de heer Van den Heetcamp een zeer kernachtige rede, waarin hij op de rechten en plichten van de Oranjegardisten wees en hij het ten zeerste op prijs stelde dat in deze gemeente een jeugdvereeniging als de Oranje garde was opgericht. WERKENDAM. Er bestaat gelegenheid zich op te geven voor deelname aan de allegorisch-historische optocht, als mede aan het défilé van vereeni- gingen (2e feestdag) op het te hou den Koninginnefeest op 4 en 5 Sept. a.s. Tevens worden opgaven inge wacht voor het deelnemen aan de ringrijderij voor paren, eveneens op den tweeden feestdag. Inleggeld f 3. Hieraan zijn flinke prijzen ver bonden. GEMEENTEN WERKENDAM, Winkeliers. De winkeliers dienen de vol gende instructies bij de inlevering van consumentenbonnen in acht te nemen le. De ontvangstbewijzen moeten goed worden ingevuld. 2e. Bonnen van verschillende rantsoen- waarde mdeten apart worden opgeplakt. 3e. De opplakvellen mogen in geen geval beschadigd zijn. 4e. Er mogen geen andere restantbonnen worden ingeleverd, dan die, welke op de algemeene bekendmaking worden aange geven. Hieraan zal streng de hand worden ge houden bij niet naleving worden de bon nen teruggegeven. ANDEL. V oetbal uitslagen Sparta-N.O. AD. 4-5 Sparta jun. Achilles Jun. 5 0 Zaterdag a s. Sparta II Rijswijk comb. Sparta I G. J. S. I (Gorinchem) Deze wedstrijden vangen aan om half 6. Bij gunstig weer zal Andel - fanfarecorps" deze wedstrijden met muziek opluisteren. Gevonden, een portemonnaie met inhoud. Terug te bekomen bij de Kon. Mar. te Veen. Gevonden, tusschen Waardhuizen en Giessen Eng, ern blauw-grijs kinderhand- taschje met inhoud. Terug te bekomen bij Jenny Kant, Suikerberg, Uitwijk. Gevonden* een broche. H. Koman, Sleeu- wijkschendijk 38, Dewerken. Verloren, een portemonnaie met inhoud. Joh. de Keijzer, Hoogstraat 144, Werkendam. Verloren, een manchester vest-jasje met portefeuille en persoonsbewijs. Tegen be looning terug te bez rgen bij P. de Jong, Ned.-Hardinxveld B 534. Verloren, een zilveren armband met 5 hangertjes eraan, vooraan de Visschersdijk. Tegen belooning terug te bezorgen bij T. Potters, Slikstraat 61, Werkendam. Gevonden, een portemonnaie met inhoud op het voetbalveld te Veen. Inlichtingen voor terug te bekomen Kon. Marechaussee te Veen. Verloren, op den weg Herpt 's-Bosch en terug, een klompenbon ten name van H. v. Helden, Hoogstr. 142, Heusden. Zitting Bossche Tribunaal. In de zitting van Woensdag werden o.m. berecht: M. J. van SintTruyen, geb. te Heusden, was lid geweest van den Landstand en had op andere wijze uiting gegeven aan een Duitsch gezinde mentaliteit. De uitspraak luidde 5 jaar interneering met uitgesproken be doeling van heropvoeding. Zijn broer C. van Sint Truyen, geb. 25-4-'26, had eveneens blijk gegeven van Duitsch gezindheid, waarom hij geïnterneerd werd voor 2 jaar. Ruimere aanvoer van Sigarettenvloeitjes. Door het Rijksbureau voor tabak en tabaksproducten wordt gepoogd te ko men tot een ruimeren aanvoer van sigarettenvloeitjes. Het laat zich aan zien, dat binnen niet al te langen tijd een redelijke hoeveelheid beschikbaar zal komen. Teruggave geroofde goederen aan Nederland. De Engelsche minister van oorlog Lawson, heeft Dinsdag in het Lager huis medegedeeld, dat geallieerde au toriteiten in de Britsche bezettingszone van Duitschlamd reeds in bescheiden mate een begin hadden gemaakt met de teruggave van de door de Duit- schers uit Nederland geroofde mate- rieele goederen. Hij hoopte dat als gevolg van kortelings uitgevaardigde instructies spoedig een behoorlijke hoeveelheid gemakkelijk als zoodanig te herkennen goederen aan de Neder- landsche en andere geallieerden zou worden teruggegeven. Doodstraf voor landverraders. Tijdens de eerste zitting van het Bijzonder G rechtshof te 's-Gravenhage op Dinsdag j.l. werd tegen twee beklaagden de dood straf geëischt. Het betreft hier de fabrikant D. van Wijk uit Pijnacker, sinds 1944 lid van de landwacht en later commandant van een patrouille. In Mei 1944 had hij een onderduiker gearresteerd- en deze, toen hij trachtte te ontvluchten met een schot ge wond. De Procureur-generaal eischte de doodstraf, omdat verdachte vrijwillig in vijandelijke krijgsdienst was geweest. Wie lid was van het Hyena-instituut" dat de Landwacht was, verdient de dood straf, aldus de Procureur-Generaal tenzij verzachtende o istandigheden aanwezig zijn. J. L., Kaatsheuvel J. P.. Waspik Bestuur N.V.V., Waalwijk Olga, Sprang N. N., Sprang Dames V., Sprang J. B. v. S., Sprang Willy C. v. O. K. W. J. v. d. S. N Collectezak Ned. Herv. Kerk, Spr. N. N. J. v. Z.. Waalwijk A. V.. Waalwijk C. R.. Sprang M. v. O.. Sprang D. V.. Sprang Mannenver. „Troffel en Zwaard" J. v. B., Sprang A. H., Sprang W. M., Kaatsheuvel J. O.. Sprang P. de V.. Capelle Ver. Oudstrijders, Kaatsheuvel G. v. d. V. te B. H. F., Waalwijk Echo, Waalwijk Th. v. D., Waalwijk K. U. Oud inwoner B. A., Sprang Geb. S. Uit dankbaarheid Personeel de Greef-Verwiel. W'wijk D. X. J. B., Waalwijk G. v. d. P., Sprang Gewezen onderduiker I. v. d. A. B. v. W. N. N.. Loon op Zand N. N., Den Haag A. v. d. S., Sprang Bierens en Zn., Tilburg Coll. Chr. Zangver., Sprang W. F. K.. Waalwijk R. H. P., Drunen K. te Kaatsheuvel A. H. V., Woudrichem Baardw.str. - 102,31 H. Boers - 25.— Collecte Capelle Bruggetje tot school Heistr. - 290,60 School tot Korte Nieuwstr. - 132,20 Korte Nieuwst, tot Station N.'vaart - 169,— Hoogevaart en Winterdijk, richting Waalwijk - 504,— Collecte bij muzikale omwandeling te Waspik - 1014,— A. B. te L'dijk - 25.— L. S., L'dijk - 5. K. J. Sprang - 5, f 6545.23 f 10.- 10.- 16.50 25.- 25.- 20.- 25.- 15.- 5.- 25.- 10.- 1.- 12.50 5.- 2.50 10.— 5.- 10.- 15.- 20.- 5.- 10.- 25.- 5.- 1 10.25 10.- 5.- 25.- 25,- 10.- 10.- 10.- 2.50 10.- 24.- 5.- 5,- 10.- 25.- 5.- 5.- 10.- 2.- 10.- 20,- 120.- 10.— 25.- 10.- 5.- Totaal 8e verantw. f9638,59 Wegens plaatsgebrek kunnen namen van collectelijsten niet afzonderlijk vermeld. De tweede verdachte, tegen wie de dood straf werd geëischt, was J. Breedveld, die ondergedoken joden aan de SD had ver raden. De uitspraak is over 14 dagen. Strijd in Ned. Indië gestaakt. De Japansche troepen in het gebied van Batavia voeren het bevel „staakt het vuren" uit en bereiden zich voor op onderhande lingen over de overgave, aldus meldt de Amerikaansche omroep. Radio Batavia heeft medegedeeld, dat de Japansche strijdkrachten op Java Zondag het bevel ontvangen hebben, de vijandelijk heden te staken. Voorts deelde de zender mede dat het Japansche militaire bestuur besloten heeft zich geheel los te maken van de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging. De Japansche strijdkrachten zullen de orde en rust bewaren totdat deze taak door de geallieerden zal zijn overgenomen. De gender Manilla zou Tokio er van in kennis hebben gesteld, dat generaal Mac Arthur binnen 10 dagen in Tokio de capi tulatie-overeenkomst wenscht te ondertee kenen. De Fransche regeering heeft de uitnoodi- ging van de Vereenigde Staten aanvaard om deel te nemen aan de besprekingen over de Japansche capitulatie en aanwezig te zijn bij het onderteekenen van de capitulatie overeenkomst. De Japansche dgevaardigden hebben het hoofdkwartier van generaal Mac Arthur verlaten en zijn teruggekeerd naar Japan. Generaal Van Oyen naar Tokio. Het Nederlandsche hoofdkwartier in Australië heeft medegedeeld dat de comman dant der Nederlandsch-Indische strijdkrach ten, luit.-generaal van Oyen, naar Manilla zal vertrekken om aldaar aanwezig te zijn bij de onderteekening van de Japansche overgave. Generaal van 'Oyen zal met generaal Mac Arthur naar Tokio reizen om daar officieel aan het ceremonieel van de overgave deel te nemen. Gelukwensch van de Koningin aan president Truman. President Truman heeft medegedeeld, dat hij een telegram van Koningin Wilhelmina heeft ontvangen, waarin zij haar hartgron dige gelukwenschen zendt voor de grootsche en triomfantelijke zege over een meedoogen- loozen vijand, welke zege te danken is aan de reusachtige oorlogsinspanning der Ver eenigde Staten en aan de vaardigheid en moed der Amerikaansche strijdkrachten. Gij kunt er van verzekerd zijn, aldus H.M. de Koningin, dat wij nimmer zullen ver geten, wat wij aan het Amerikaansche volk verschuldigd zijn. en hebben de eer, kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waar van de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Dinsdag 11 September a.s. Almkerk, SS:S14A*1945' Kerkelijke inzegening nam. 3 uur in de Geref. Kerk te Nieuwenaijk, door den WelEerw. Heer Ds. D. v. Krugten, Herv. pred. te Almkerk. Toekomstig adres20 Gantelbrug C 101. Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, en op Donderdag 30 Augustus a.s. den dag te herdenken, dat zij voor 45 jaar in den Echt werden verbonden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hunne dank bare Kinderen, Behuwd- en Klein kinderen J. M. Duister L. Duister-de Waal. Dina, Ria, Nellie en Dirrie. Andel, 20 Augustus 1945. 21 Op ZONDAG 26 AUGUSTUS a.s. hopen onze geliefde Ouders en Groot ouders, en hun 30-jarige Echtvereeniging te ge denken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Genderen, 24 Augustus 1945. Heden overleed, na een langdurige ziekte, ons geliefd Dochtertje en Zusje, in den jeugdigen leeftijd van bijna 1 jaar. De bedroefden: H. A. N. v. d. Steenhoven. A. H. v. d. Steenhoven- Grandia. Anton. Jaantje. Jan. Henkie. Corrie. Johannes. Heusden, 23 Augustus 1945. 19 Heden overleed, tot onze diepe droef heid, onze geliefde Echtgenoot, Broeder, Zwager en Oom, in den ouderdom van 58 jaren en 3 maanden. Hij was in zijn leven hopende op den Heere, en dit is ook onze troost, die de Heere ons laat bij dit smartelijk verlies. De diepbedroefde Echtgenoote: A. M. VAN VARK-v. d. Beek en wederzijdsche betrekkingen. Genderen, 22 Augustus 1945. 18 \17ij zeggen langs dezen weg allen hartelijk dank voor de groote belangstelling die we hebben ondervonden, vóór en bij ons Huwelijk. JOHAN FARO. JENNEKE FARO-Combee. Heusden, 22 Augustus 1945. 8 biedt zich aan. Jarenlange buitenlandsche ervaring. Gewend groote transportwagens te rijden. Liefst omstreken van Heusden. Brieven onder No. 42 aan het Bureau van dit Blad. 10 Mevr. ADDINK vraagt een voor dag of dag en nacht. Zuivelfabriek, Hoogevaart D 8, 7 VRIJHOEVE-CAPELLE. tegen Damesfiets zonder banden (Torpedo naaf). Brieven onder letter H aan het Bureau van dit Blad. 6 Putterstraat O 63, HEUSDEN van 27 Aug.—1 Sept. 1945. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 3