een Bakfiets (kleine maat). Antieke Gegoten Haardplaat een Electr. Motor (3 P.K.] Gevraagd! NET MEISJE bekwaam Auto-monteur, een Bakkersleerling, geroutineerde TYPISTE Vermist seen rood-bonte Pink Oranjefeest te Aalst INSTITUUT NOVA. een KACHEL, merk „Rita". Geldproblemen N.I.V.O. Goedgek, Pootaardappelen, WONING-INRICHTING LEEN VOOGT uit den Haag. VEERDIENST „JANIHIJDÏ" Wij staan weer voor U klaar G. M. VAN WIJLEN, Onze winkel is geopend FLINKE DIENSTBODE i JO DEURLOO, een compleet laag Heerenrijwiel vermist: een zwart-bonte Pink, Fornuiskachel, merk „Küperbusch". gaffeltuig of torentuigzeil Bouwkundig Opzichter-Teekenaar; Voor gedupeerden, complete Slaapkamers voorradig. van ouds bekende Botersprits. Oranjevereeniging „WILHELMINA" Gonsumptietent of Fruittent V.L.N. Premiekeuring van Merriën keuring van Hengsten m. afstamm. tevens Stamboekkeuring. Kon. Fokvereen. „Nut en Sport" IK wil nog koopen: Willem van Helden Oproeping Schuldeischers. Oproeping Schuldeischers. Firma CHARLES SGHREUDER&Zn. Spekstraat 2 - DEN HAAG. DIENSTREGELING Firma L. J. VEERMAN, Boekhandel-Drukkerij, Tel. 19, Heusden Kennisgeving. i Adm.- en Accountantskantoor „DE BOMMELERWAARD" r IJL „DEN OUDEN HOEK" RUIL: 7 TE KOOR: Antiquiteiten Curiositeiten Rariteiten koopt Schrijf aan 25 SCHADE-REGELING OMWISSELING GELD BELASTINGAANGIFTEN ATEUER VOOR RECLAME-SCHILDERWERK, TE KOOP of TE RUIL gevraagd: 6 TE KOOP of TE RUIL: VERMEULEN'S BOUWBEDRIJF te EETHEN, Firma D'HAENE-DE WIT u P. SMITS Zn., - Nederhemert, een prachtige Openluchtfilm op het terrein. te Oudendijk. te MEEUWEN Meeuwen en Omstreken. .GROOTE MARKT 13. GORINCHEM. AART GROENEVELD, WILLEM BIESHEUVEL, REPARATIE - 13 MEUBELEN EN BEDDEN wordt uitgevoerd een PASSEND ONTWERP voor Uw uithang bord of affiche een „BLIKVANGER" voor Uw zaak; een „ZE DOET 'T" voor Uw speciaal-artikel. N u bestellen voor wat gij straks verwacht. PELSCHESTR. 71, HEUSDEN. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van ofis innig geliefd en onvergetelijk Dochtertje en Zusje, TRUUSJE, betuigen wij onzen hartelijken en oprechten dank. J. H. BOLL. T. A. BOLL-van Vugt. PIETER. LENI. Doeveren, 24 Augustus 1945. 13 H. KANT en J. KANT—ten Hagen zeggen hierbij hartelijk dank aan Familie en Kennissen, voor de vele blijken van be langstelling bij hun Huwelijk ondervonden. Giessen, 15 Augustus 1945. 7 tegen een KINDER-MEISJES-RIJWIEL. W. F. HOMBORG, Kerkstr. C 91a, Aalburg. M. C. VERSTEEG, A 223, Nieuwendijk. met afbeeldingen. 7 H. VAN HEMERT, B 148, GENDEREN. liefst tegen schoenen. 7 Burchtstraat 60 Heusden. oormerkC. W. B. 1 0 9 9, witte vlek op bovenlip, gaatje in rechteroor, wit streepje linker schouder. Eigenaar P. VAN DIJK, B 59, Genderen. 7 Tijdens afwezigheid door evacuatie, is uit onze woning aan de Oudestraat, vermoede lijk door de Duitschers ontvreemd, een Kenteeken nikkélen roede en gladde pooten. Inlichtingen of terugbezorging bij ADRS. BOUMAN, Oudestr. A 156, Wijk en Aalburg. De moffen hebben het zeil van mijn zeil boot gestolen. WIE heeft voor mij een te koop of te ruil? H. SMITS, Bakkerij, 8 B 161, Nederhemert. voor halve of heele dagen of dag en nacht. Mevr. TROUWBORST, 6 Herv. Pastorie, Aalburg. Terstond gevraagd: moet prima vakman zijn. 7 BLEIJENBERG'S AUTOHANDEL te Wijk. Voor direct gevraagd: niet ouder dan 18 jaar. Wed. P. v. d. VELDEN, 8 Bakkerij Poederooijen. Koekenbakkerstraat A 25 b, zoekt, voor haar kantoor aldaar, een I P bekend met de loonadministratie. 11 Persoonlijke aanmelding op Maandag 27 Aug. a.s., van 10 uit v.m. tot 3 uur nam. Op Architectenbureau te Dongen wordt gevraagd een leeftijd circa 30 jaar, bij voorkeur in het bezit van M. T. S.-diploma of P.B.N A. Werkkring toezicht houden op het maken van noodvoorzieningen in de gemeente Dussen. 10 geloopen hebbende op de Gantel waard. OormerkT J B 0 5 0 2. Brandmerk op de klauwJ. v. H. Inlichtingen tegen beloo ning bij J. G. VAN HOVEN, B 111, Woudrichem. 8 op vergunning 'n beperkt aantal Weet U, dat U alle textielvergunningen bij ons kunt inleveren. COMPLETE MEUBILEERING 14 FABRIEK - STOf FEERDERIJ Verlaatsche Sluis, B 95a ALMKERK. HALT! HALT! Wij bakken weer de Tegen inlevering van de noodige grondstoffen bakken wij alle soorten koekjes en gebak, groot en klein. Weest wijs en vraagt prijs I Beleefd aanbevelend, 13 Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij. op Vrijdag 31 Augustus a s. van de Oranjevereeniging „Trouw aan Oranje". Des morgens: optocht met versierde wagens, begeleid door de Fanfare „Prins Hendrik". Des middags volksspelen voor kinderen en grooten, op het terrein aan de Rietschoof, Konijnenwaard. Donderdagavond 30 Augustus, om 9 uur Fietsenstalling aanwezig. 17 Het Bestuur. Het Bestuur van opgemelde Vereeniging verzoekt hen, die genegen zijn met een staanplaats te nemen op haar feestterrein te Oudendijk, op 31 Augustus en 1 Sep tember a.szich daartoe op te geven bij cndergeteekende, vóór 29 Augustus a s. De Secretaris: B LOERTS, 16 B 6, Woudrichem. van 1 tot en met 12 jaar, en op DINSDAG 4 SEPTEMBER, 10 uur v.m., Aangifte vóór 29 Aug. bij den Afd. Secr. A. D. VAN BUUREN te Meeuwen. Gedupeerde leden, die dieren wenschen te koopen, kunnen bij een der onderge- teekenden vóór of op 30 Augustus a.s. op gave doen van welk ras, daar de R. K. B. zal trachten/ tegen matigen prijs, hierin te voorzien. L. M. BORSTLAP, Voorz. 16 Baan A 26, Dussen. C. M. VAN DER BEEK, Secr. Den Hill A 5, Bal iloniënbroek. oud tin, koper, eiken kisten, kasten, muurtegels, uurwerken, naaimachines - defect geen bezwaar, blauwe potten, borden, enz., enz. 11 Aanbevelpnd, Engstraat 92 HEUSDEN. OlirQiiQQPn inSteno, Typen, Nederlandsch, UUrbU Moderne Talen, Middenatands- diploma, Boekhouden. Aan dit instituut is ook huiswerkcursus verbonden voor leerlingen Mulo, H. B. S. en Gymnasium. Aanmelding en inschrijving cursisten en leerlingen vóór 1 September a.s. en verder aan het eind van elke maand. Tusschentijdsche inschrijving mogelijk na overleg met de administratie. Inschrijvingsformulieren te verkrijgen Groote Markt 13, waar ook inlichtingen worden ge geven over betalingsvoorwaarden en duur der cursussen. Aanvang der cursussen 17 September. 23 De Administratie,1 Achtergelaten door de Duitschers D. BOERS, GENDEREN, 7 Provincialenweg B 49. Wilt Gij een inzicht krijgen in deze belangrijke kwestie, volg dan onze popul. schr. cursus o.l.v. een Drs i. d. Handelswetenschappen. Langegeer 261, R'dam BESTELLINGEN op enz., uit verschillende kleistreken, worden z. sp. m. bij mij of mijn Agenten ingewacht?- waarna ik deze weer zooveel mogelijk in volgorde hoop te noteeren en kunnen uit voeren.. Naast soort en kLsse, ook de voorkeurs- maat opgeven, t. e. zooveel met Uw ver langens rekening te kunnen houden. ADR. VERWIJS, 16 Pootgoedhandel - Andel (N.-Br Allen, die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of borgtochten onder zich hebben ten laste van wijlen den Heer laatst in leven zonder beroep, gewoond heb bende en overleden te ALMKERK, Korn B 1, op 13 September 1944, worden verzocht daarvan opgaaf te doen ten kantore van J. WAVERIjN, Waarnemend-Notaris te ANDEL, vóór of op 1 September 1945. 14 Allen, die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of borgtochten onder zich hebben ten laste van wijlen den Heer in leven landbouwer, gewoond hebbende en overleden te GIESSEN, Steenenheul, op 11 October 1944, worden verzocht daarvan Opgaaf te doen ten kantore van J. WAVERIJN, Waarnemend-NoTaris te ANDEL, vóór of op 1 September 1945. 14 Bedden, Stoelen, Clubs, enz. op toew ij zingen. Wijkschestraat W 130 - HEUSDEN. WOUDRICHEM-GORINCHEM v.v. vanaf 3 Juli 1945. Van Woudrichem 7,15 8,30 9,30 10,30 11,30 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 Van Gorinchem 8,- 9,- 10,- 11,— 12,- 4,05 5,10 6,- 7,- 8,- Op Zon- en Feestdagen Van Woudrichem 10,30 11,30 5,30 6,30 2,- 9,- 3.- 8,30 9,30 3,30 4,30 Van Gorinchem 9,- 10,— 4,- 5,- 25 1,30 7,30 2,30 8,30 11,- 6,- 12,— 7,— 2,- 8,- 3,- 9,- De Directie. en zorgen, dat Uw Wasch- en Naai- machine's, Radio's, enzhoe zwaar ook beschadigd, weer als nieuw hersteld worden. Voor door oorlogsgeweld getroffen apparaten, heb ik een speciaal adres. LEVERT UW VERGUNNINGEN voorKachels, Emaille en Rijwielbanden BIJ MIJ i:N. Voor goede afhandeling wordt zorg gedragen. Ook voor Rijwielen, Electr. apparaten en Aanverwante Artikelen blijft je adres: 30 Telef. 18 Genderen. op allé werkdagen van 's morgens 9 tot 12.30 en van 1.30 tot 6 uur ACCOUNTANTS-BUREAU H. M. VERHULST LEIDEN Door onverwachte wijzigingen wordt onze aanwezigheid te Heusden, in het Land van Heusden en Altena, de Langstraat, de Bommelerwaard, enz. verlengd tot pl.m. einde dezer maand. Berichten en Boodschappen, zoowel mondeling als schriftelijk (te adresseeren: Accountantskantoor H. M. Verhulst, p.a. Firma L. Veerman, Heusden) s.v.p. tijdig doorgeven voor regeling herziening aangiften Belastingen 1941-'43, vaststelling juist» inkomens en vermogens, balansen, rapporten, bedrijfseconomische adviezen, ed.. H. M. VERHULST 42 Accountant - Lid N.U.V.A. - Belastingconsulent TANDARTS SPIERO, Oude Dieze 8, 's-Hertogenbosch, vraagt, voor spoedige indiensttreding, een voor dag en nacht, wegens huwelijk der tegen- woordige. Wasch buitenshuis. Hulp van praktijk- 18 assistente en werkster aanwezig. Hoog loon. Laat tijdig Uw balans in orde maken door: ZALTBOMMEL, Tel. K. 4180 No. 428 Stationsweg 30 30

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 4