De Maasdorpen zullen herrijzen. BONNENLIJST Bekendmaking Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de^Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG, NO. A 9 MAANDAG 27 AUGUSTUS 194-5 van altena Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Als dissonant in het aspect van onze maatschappelijke ontwikkeling, is er de volkshuisvesting, die in zoo menig opzicht zoo veel te wenschen overlaat. Zoo was het vóór 1940 en de ooriog heeft, als dynamische factor het maatschap pel ij k ontwikkelingsproces zeer ten ongunste beïnvloed en door de materieële vernielingen is de huisvesting vooral in de gewezen front gebieden, nog urgenter geworden Het uiterlijk karakter van steden en dorpen is op ingrijpende wijze gewijzigd, veel landelijk schoon is verloren gegaan, maar ook - veel, wat niet meer In harmonie was met het uiterlijk karakter van stad en land verdween. Leefden wij niet in een nood-tijd, met een ernstig gebrek aan het allernoodzakelijkste op woningbouwgebied, dan zouden we het laatste kunnen toejuichen. Maar de tijd is vooreerst voorbij, waarin men aan te bouwen woningen zijn velerlei eischen, (al zal aan sommige eischen noodzakelijk moeten wor- dert voldaan), kon stellen en de eerste jaren zullen de bewoners van het Land van Altena, met name, die van het feitelijke frontgebied langs de Bergsche Maas, zich zoo goed mogelijk moeten behelpen in hun nood woning, die, wij voegen het er al aanstonds aan toe, menigmaal beter zal zijn en hy giënischer dan de eenkamerwoningen, waarin men wel eens een gezin kon aantreffen van een tiental personen. Zulke krotwoningen, die ieder in het Land van Altena in zijn naaste omgeving wel een enkele kan aanwijzen, zoo'n woning met een kamer, en een tot keuken ingericht schuurtje, is ten eenenmale ongeschikt voor de practische levensuitrusting van een huis gezin. Hoe kan in zoo'n éénkamerwoning de baby het zonnigste plekje krijgen, hoe kan hier de gezondheid van de kleine be waard worden Hoe kan hier het kind, dat vooruit wil in de wereld, rustig studeeren Hoe kan in zulk een omgeving de goede wil bewaard blijven In dit geval zijn de noodwoningen, zooals er reeds enkele ver rezen zijn langs de Bergsche Maas, een ware verbetering. Straks, in beter tijd, zal de noodwoning worden ver isseld voor een parmanent huis, en kan de eerste worden overgenomen, om als schuur of stal dienst te doen. Een maatregel, die toe te juichen is. Verder heeft groote voldoening ge.ekt het besluit, om de noodwoningen thans te doen bouwen op den eigen grond der be trokkenen. Aanvankelijk wilde Ir. de Bruin te Utrecht, de architect van den woningbouw te Eethen, deze woningen bij elkander plaatsen en vereenigen tot een nooddorp. Maar be grijpelijkerwijze kwamen de bewoners van de betrokken gemeente daar tegen op. De p attelandbewoner is verknocht aan zijn grond, is met zijn land samengegroeid, wil wonen in de onmiddellijke nabijheid van zijn akker, die hem zijn landbouw producten schenkt, in de dichte nabijheid van zijn stallen met vee, zijn schuren met graan en hooi. Elke minut is hem kostbaar. Wat een tijdverlies zou de plaatsing der noodwonin gen op een bepaald punt niet met zich medegebracht hebben, als vandaar uit de bewoners zich naar hun akker of weide hadden moeten begeven. En dan de ver zorging van het vee in de soms nog over gebleven stalling bij de vernielde woning enz. Een andere klacht, die geuit wordt is, dat het tempo van den wederopbouw, zoo traagzaam is. Het geheele opbouwwerk bepaalt zich tot op heden speciaal tot het verder sloopen en amoveeren van de overgebleven resten der verwoeste woningen. Deze klacht van .traag tempo" is echter niet nieuw, wel dringerder thans. Ook vóór' 1940 werd deze klacht wel ver nomen en drongen velen aan op verhaasting van het tempo van woningbouw. Rijdt de getroffen gebieden maar langs. Tusschen de puinhoopen ziet men alleen sloopers en rijen gebikte steenen wachten op inmetseling. Te Andel zijn de gebombardeerde, ver- puinde woningen, zoo goed als geheel ver dwenen en van enkele is de bouwgrond geëgaliseerd. Te Almkerk zijn de massieve brokstukken van den toren verwijderd en is het kerkhof van steenen gezuiverd en is men thans bezig met de slooping van de andere huizen in de nabijheid der kerk. De watertoren ligt echter nog zooals hij bij de vernieling terechtgekomen ishet machtige waterreservoir gekanteld op de verwoeste muren. Sloopen en opruimen, dat zijn nog steeds de werkzaamheden langs de Bergsche Maas. Maar ook dit tempo is te traag. De winter toch komt in 't zicht en dan moeten de „frontbewoners" gevrijwaard zijn tegen de ongure elementen van de natuur. Laten we hopen, dat ook hierin verande ring komt en de herbouw nog krachtiger wordt aangepakt. Als leek is het moeilijk te beoordeelen, waaraan de vertraging moet worden ge weten. Een andere vraag is dezeZal de her bouw, wanneer deze in het gebied langs de Bergsche Maas gaat beginnen, verant woord zijn m. a. w.zal de herbouw in het belang zijn van de getroffenen en zullen de herrezen gebouwen beantwoorden aan het landschapsschoon en aan de eischen, die het streek eigen stelt, of zullen zij in de plaats, waar de woningen verrijzen, een dissonant vormen? We gelooven, dat we deze vraag beves tigend kunnen beantwoorden, en dat we, met een gerust hart, den herbouw van de getroffen Maasdorpen aan de bekwaamheid van de voor dien bouw aangewezen archi tecten kunnen overlaten. De" Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat de gemeente-secretarie op Vrijdag 31 Augustus en Zaterdag 1 September voor het plubliek gesloten is. De wnd. Burgemeester van Heusden, A. VAN DELFT. Heusden, 24 Augustus 1945. heusden. Programma Oranjefeest te Heusden (wijzigingen voorbehouden). Donderdag, 30 Augustus: Tractatie op de O. L. School. 10.30 uur: Tractatie van de kinderen der Openbare Lagere School, ook die pas September a.s. naar school toe komen. 2 uur: Tractatie van alle meisjes der Zusterschool en alle leerlingen der Jongensschool (ook van buiten Heusden). De kinderen moeten een beker mee brengen. Vrijdag, 31 Augustus: 8.30 uur: Samenkomst op 't plein der Openbare School, van alle school kinderen van 6 tot en met 15 jaar. voor kinderspelen op de Visch- markt. Meisjes: 6 en 7 jaar Blokjes- rapen; 8 en 9 jaar Stroophappen 10 en 11 jaar Hardloopen met hindernissen; 1215 jaar Stoelen dans. Jongens: 6 en 7 jaar Blokjesrapen; 8 en 9 jaar Stroophappen; 10 en 11 jaar Hardloopen met Hinder nissen; 12 en 13 jaar Zakloopen; 14 en 15 jaar Touwtrekken. 2.uurVolksspelen op de Visch- markt, voor jongens en meisjes van 15 tot en met 20 jaar uit Heusden, Oudheusden, Heesbeen en Doeveren. Verplichte aanmel ding hiervoor (met 't oog op de prijzen) bij den secretaris der Oranjevereen. op Dinsdagavond van 6 tot 8 uur in de Openbare School. Meisjes 1520 jaar: Stoelendans, Ringsteken op de fiets, Wedloop met kinderwagens. Jongens Hardloopen met hinder nissen, Ringsteken [op de fiets, Wedloop met kinderwagens. Na afloop prijsuitreiking. 6 30 uurKorte toespraken op de Vischmarkt door de Heeren Gees telijken te Heusden, afgewisseld door zangnummers te geven door de zangvereen. „Sursum Corda" alhier Een en ander zal worden opge luisterd met muziek. Zooals uit achterstaande ad vertentie blijkt, heeft de Heusden- sche Winkeliersvereen. besloten, tijdens de Nationale feestdagen op Vrijdag en Zaterdag a.s., de zaken te Heusden te sluiten. aalburg. Ter gelegenheid van den eersten verjaardag, die H M. de Koningin na de bevrijding weer in Nederland viert, zal er a.s. Vrijdag om half elf (off tijd) in de Herv Kerk alhier een dankstond worden gehouden, waarbij Ds. Trouwborst hoopt voor te gaan. almkerk. De fanfare »Nooit Gedacht* alhier, is uitgenoodigd de feeste lijkheden te Werkendam op Woens dag 5 September op te luisteren. brakel. Op 30 Aug. a s. zal voor de schoolkinderen alhier een groot Oranjefeest worden gehouden. Op tochten en kinderspelen worden door het onderwijzend personeel georganiseerd, terwijl de Oranje- vereen. ter plaatse het finantiëele gedeelte op zich heeft genomen en tevens haar volle medewerking verleend. Op 31 Aug, komt echter de Oranjevereen. „Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard" met een grootsch feest voor den dag. Kos ten nog moeiten zijn hiervoor ge spaard Reeds 's morgens vroeg wordt reeds met optochten begon nen terwijl daarna groote spelen gehouden zullen worden waarvoor schitterende prijzen beschikbaar zijn en worden gesteld. Spontaan doet de geheele gemeente aan dit feest mede en verwacht mag wor den, dat dit na de bevrijding voor het eerst gehouden Oranjefeest met veel succes zal slagen. De heer H. Buijs alhier wilde een dezer dagen op bijzondere wijze een of andere lichtkogel tot ont branding brengen en had deze in een buis gewerkt. Toen deze kogel zou worden afgeschoten, ging deze niet de buis uit aan de bovenkant maar kwam teruggevlogen en ver wondde den kunstenaar op zooda- ge wijze aan zijn hand dat hij zich genoodzaakt zag onmiddellijk onder geneeskundige behandeling te stel len. eetiien. Per boot en per treiler werd het vee aangevoerd dat door de veehouders uit Pijnacker voor hun bedrijfsgenooten in Eethen werd afgestaan. Met groote dankbaarheid werd dit vee aanvaard. De verdeeling heeft intusschen aan de commissie die daarmede belast was, vele zor gen opgeleverd. Het comité uit Pijnacker, dat bij de aankomst, onder leiding van zijn voorzitter de heer Huisman aanwezig was, bracht, nadat zij van den gang der zaken kennis had genomen, hulde en dank omdat het juiste systeem bij de verdeeling was gevolgd. De commissie die voor de ver deeling moest zorgen was aan ver schillende voorschriften gebonden, waarvan de meesten door het De partement van Landbouw waren aangegeven Het had nl. voor de heeren in Pijnacker heel wat moeite gekost toestemming te verkrijgen dit ge schenk buiten de officieele aanwij zing om, in Eethen te krijgen en bij deze onderhandelingen kwamen bedoelde voorwaarden voor den dag. Men moest nl. in deze gift niet in de eerste plaats zien een finan- cieelen steun aan de getroffen vee houders, die immers door Land- bouwherstel en Schade Enquête Commissie, vanwege de Overheid worden verzorgd, maar meer een maatregel die dient om den vee stapel in de gemeente weer eenigs- zins op peil te brengen. De voorwaarde die het meest last gaf was, dat het vee niet zoo mocht worden verstrekt, dat dit in de plaats zou komen van het naar boven afgeronde aantal, uitmakende 50 pCt van het bedrijfsmaximum van den betrokkene, aangezien dit aantal van Overheidswege ter be schikking is, of zal worden gesteld, terwijl met deze gift ook niet boven 75 pCt. daarvan mocht worden uitgekomen Hieruit volgt dat zij, wier bedrijfsmaximum minder dan 4 melkkoeien bedroeg niet in aan merking konden komen. Evenwel heeft de commissie hierin toch nog In het tijdvak van 19 Aug. t.m. 1 Sept. '45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 9e periode geldig verklaard AARDAPPELEN, A36 B36, C36, M36, Aard appelen 1'/. kg, D36, E36 aardappelen 1 kg. VLEESCH A 36a, B 36a, C 36a, D 36a, E 36a M 36a, A 36b, B 36b, C 36b, D 36b Vleesch 100 gram vleesch zonder been. De bonnen aardappelen en vleesch zijn geldig t,m 1 September 1945. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk In het tijdvak van 27 30 Augustus 1945 zullen aan tabaksdetaillisten voorschottoe wijzingen worden verstrekt voor hetzelfde aantal rantsoenen als het „Nieuwe Voor schot", vastgesteld bij de inlevering van bon 10 Tabak in de week van 20 25 Augustus j.l. bedroeg. Tabaksdetaillisten in dezen distributiekring kunnen op onderstaande dagen en uren hun voorschottoewijzingen op het plaatselijk dis tributiekantoor in ontvangst komen nemen: Drunen, Donderdag 30 Aug. van 9—12,30 uur Heusden, Donderdag 30 Aug. van 9 12,30 uur Sprang-Capelle, Dinsdag 28 Aug. van 9—12,30 uur V 1 ij m e n, Woensdag 29 Aug. van 9-12,30 uur Waspik, Donderdag 30 Aug. van 9 12,30 uur verandering gebracht in gevallen dat het betrokken bedrijf sterk in het jongvee was getroffen. Op Donderdag 30 dezer des avonds 7 uur (oude tijd), zal de Geitenfokvereen in de localiteit beneden in het gemeentehuis, een vergadering houden teneinde een overzicht te krijgen van het nog aanwezige fokmateriaal en andere belangen der leden te bespreken. Er zal geen nadere oproeping aan de leden plaats hebben. giessen. Dat er in Giessen ook meer dere stille werkers zijn geweest is thans bekend geworden. Op 15 Juni 1942 ontmoetten de gebroeders N en J. Roza in den vroegen mor gen twee vreemdelingen op hun erf. Zij maakten zich kenbaar als Engelsche piloten. In de duisternis werd vlug een plaatsje gezocht en na hen een goed maal voorgezet te hebben, gingen zij rustig slapen, 's Avonds aanvaardde men de reis in de richting Biesbosch. Dat de gebroeders R niet alleen oranje op de borst dragen, maar ook in het hart, is na het zwijgen van 3 jaren wel bewezen. 's-gravenmoee. Heden Maandag hoopt de tijdelijke gemeenteraad voor het eerst in vergadering bijeen te ko men Punten der agenda zijn Be- eediging gemeenteraadsleden, wet houdersverkiezing en mededee lingen. land van altena. In navolging van hetgeen in de Bommelerwaard is tot stand gebracht door de Stichting tot verbetering van Landbouw, Handel en Industrie, is ook in dit Gewest een commissie gevormd om die ook voor deze streek nader te bezien In deze commissie kregen zitting de burgemeesters van Sleeuwijk en Dussen, de heer G. de Jong te Almkerk (landbouw), M. A. Schou ten te Giessen (handel) en W. Wijnbelt te Woudrichem (industrie). Tegelijkertijd zal over deze zaak, door de commissie een rapport worden uitgebracht. sleeuwijk. Het echtpaar C. Dekker-den Hollander vierde onder vele blij ken van belangstelling zijn 45- jarige echtvereeniging. De heer M. A. Visser alhier, is tot tijdelijk onderwijzer benoemd aan de Chr. school te Almkerk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1