BONNENLIJST NOORD HELPT ZUID. Radio-rede Wederoi Plaatselijk Nieuws Buitenland Binnenland Ingezo: 2e jaargang, no. bo donderdag 30 augustus 1945 waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Rijkstuinbouw Voorlichtingsdienst Geldermalsen. Kerkdienst Ned. Herv. Kerk. T~ mSm ^MD yA4 alTÉNA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel In de eerste maanden van 1945 werd in het reeds bevrijde gedeelte van ons land een groote actie gevoerd onder het motto „Zuid helpt Noord". Niet tegenstaande de rantsoenen toen nog volstrekt niet overdadig waren, wer den toch duizenden kilo's voedsel af gezonderd om, zoodra de mogelijkheid daartoe geboden werd, de hongerende bevolking in het Noorden te helpen De bevolking van het Zuiden toonde toen, dat het zich met het Noorden één gevoelde en dat het haar plicht was te helpen zooveel als maar eenigs- zins mogelijk was. Thans zijn de rollen omgekeerd en is het Noord dat Zuid helpt. Wij heb ben hier in Heusden reeds eenige scheepsladingen meubilair enz. zien aankomen, die door de plaatselijke af- deeling der HARK worden opgeslagen en worden verdeeld. Een mooie, dank bare, maar ook dikwijls ondankbare taak. Immers de nood is groot aan alles, zelfs aan het eenvoudigste keu- kengerief is behoefte en om allen te helpen en van het hoogst noodige te voorzien, daarvoor is veel, zeer veel noodig. Hoe groot de aangevoerde voorraad ook moge zijn, toch moet men menigeen nog teleurstellen omdat er niet datgene is, waar men om vraagt. Dat er reeds veel is, dat heb ben wij kunnen constateeren, toen we door mevrouw Van Goor, voorzitster k van de_ HARK door de verschillende I opslagplaatsen werden rondgeleid. Alkmaar helpt Heusden op voor beeldige wijze, stoelen, tafels, schilde rijen, lampen, kachels, bedden, servies goed, lepels, vorken, speelgoed, van alles en nog wat is reeds ontvangen en opgeslagen en in Alkmaar gaat het comité nog steeds met inzamelen voort. Om alles zoo goed en eerlijk moge lijk te verdeelen, daarvoor zijn vorige week een aantal dames en heeren, de gemeente rondgegaan, om zich per soonlijk te overtuigen wat in ieder gezin het hoogst noodig is. Bij de verdeeling wordt het distributiesysteem gevolgd en de aanvragers in klassen verdeeld. In een klasse van zwaar ge troffen zij, die alles kwijt zijn, een klasse die veel hebben verloren en een van minder getroffenen. Het bestuur van de HARK doet dus al het mogelijke voor een billijke en eerlijke verdeeling. In het Land van Heusden en Altena, waar de nood ook bijzonder groot is, is naast de plaatselijke afdeelingen van de HARK en Ned. Volksherstel, een Kring-comité gevormd, waarin alle gemeenten in dat gebied vertegen woordigd zijn. De gemeenten zijn daar in klassen van getroffenheid verdeeld in welke verhouding dan ook de eerst aange komen goederen zijn verdeeld afkom stig uit de gemeenten Hardinxveld, Giessendam, Giessen-Nieuwkerk, Peur- sum en Schelluinen, en die in een vloot van 8 schepen, samen met een inhoud van pltn. 550 ton werden aan gevoerd. Naast deze eerste zending, zijn de verschillende gemeenten door gemeenten of liever dis tributiekringen uit het Noorden ge adopteerd. Wijk en Aalburg, Veen, Andel, Giessera en Rijswijk door den distributiekring Gorinchem, Eethen door Vianen, Dussen en Almkerk door Leerdam, Werkendam, Sleeuwijk en Woudrichem door Meerkerk. Uit deze gemeenten is een tweede zending goe deren van plm. 2000 ton ontvangen. Zooals wij reeds eerder meldden wer den de veehouders in de gemeente Eethen verblijd met de royale gift uit Pijnacker van 110 stuks koeien en ander vee. Uit Woerden volgt voor het Land van Heusden en Altena nog een tweede zending van plm. 200 stuks koeien. Alle gevers geven hiermede wel een groot blijk van offervaardigheid en saamhoorigheidsgevoel. Dat de bevol king der getroffen gemeenten zeer dankbaar is gestemd voor al deze ga ven, behoeft geen betoog De heer J. Noordermeer, assistent bij ge noemden dienst zal tijdelijk woonachtig zijn Wijk, B 19. Tevens wordt er de aandacht fi>p geves- ■gd, dii bii voor het geven y* A adviezen eiken Dinsdag van 11 12 uur kantoor P.B.H. te Andel en van 45 uur in café Dekkers te Almkerk aanwezig zal zijn. HEUSDEN. Op Vrijdag 31 Augustus zal een korte dienst worden gehouden in de Bewaarschool, waarin Ds. Vogel hoopt voor te gaan. Met 't oog op het pro gramma der feestelijkheden van dien dag zal deze dienst aanvangen des morgens om 8 uur. Vaak hoort men de vraag, wanneer krijgen we gas? We zijn daarom eens een kijkje op het terrein van de gasfabriek gaan nemen en tot ons groot genoegen en zeker is dat ook met alle ingezetenen het geval hoorden wij daar dat de werk zaamheden aan een gashouder op het ein de loopen en er d s gezicht op komt dat wij binnen afzienbaren tijd weer gas kun nen gaan gebruiken. Men wordt echter ernstig gewaarschuwd geen kranen ópen te zetten, of gas te ge bruiken voor iemand van het technisch personeel de gasleiding is komen contrc- leeren. Ook al heeft uw buurman reeds gas, doch de controleur is bij U nog niet geweest, is het verboden de kraan open te zetten. Overtreding zal worden gestraft met afsnijding. Vooral in Den Haag zijn door het te vroegtijdig openzetten der kranen, tal van ernstige ongevallen voorgekomen. Men zij dus voorzichtig. ALMKERK. De heer B. Koesveld, ambtenaar ter gemeente-secretarie alhier, is met ingang van 1 Sept. a.s. in gelijke betrekking be noemd te Renswoude. Door het bestuur der Oranjevereen. alhier, is de Kon. Harmonie „de Bazuin" te Gorinchem uitgenoodigd den eersten feestdag, 12 Sept. nes avonds een concert te geven, terwijl op 13 Sept., tweeden feest dag 's avonds de muziekvereen. „Overwin ning na Strijd" te Nieuwendijk is aange zocht. De muziekvereen. „Nooit Gedacht" is bereid gevonden, de beide dagen, zooals kinder- en volksspelen, hist, en alleg. op tocht te begeleiden. Wanneer de weersge steldheid in deze mee moge werken, dan belooft dit voor de gemeente Almkerk een feest te worden, zooals in geen jaren is voorgekomen. Tot notabelen der Herv. Gem. zijn gekozen de heeren A. Dekker en A. van Houwelingen. GE N DEREN. Ter gelegenheid van den eersten ver jaardag van H. M. de Koningin in het bevrijde Vaderland, zal er a.s. Vrijdag 31 Aug. des morgens om 9,45 uur (oude tijd) een openluchtsamenkomst zijn, in den boomgaard van de Wed. A. van Wijlen, achter „Oog op al". Ds. J. Koele zal in dit samenzijn een herdenkings- en Oranjerede uitspreken, terwijl het geheel zal worden afgewisseld door zang. Aangezien dit voor ons dorp het eenige is wat er op Koninginnedag gebeurt, wor den allen verzocht aanwezig te zijn om God gezamenlijk te danken en om onze trouw aan Oranje te bewijzen Bij ongunstig weer, zal dit gehouden worden in de zaal van den heer C. v. Wijk alhier. SPRANG. Onze plaatsgenoot de heer C. Bras penning Gzn. is benoemd tot gesalarieerde Bondsbestuurder van den Ned. Bond van Chr. Fabr. en Transportarbeiders. Woensdag 5 Se;;t. hoopt voor de Chr. Best. Bond Sprang-Capelle alhier in openbare samenkomst op te treden, de heer A. Stapelkamp uit Utrecht. Door Ds. A. Vroeg in de Wey en Ds. B. A. van Lum mel zal resp. een openings- en slotwoord gesproken worden. J.l. Zondag deelde Ds. Sirag zijn gemeente mede, dat Z.Eerw, vermoedelijk als veldprediker benoemd zal worden. VEEN. Tér gelegenheid van den eersten ver jaardag, die H.M, de Koningin na de be vrijding weer in Nederland viert, zal er a.s. Vrijdag om half 11 (off. tijd) in de Herv. Kerk alhier een dankstond worden gehonden, waarbij Ds. Kleermaker hoopt voor te gaan. VLIJMEN. In d' eerste openbare zitting van den tijdelijke gemeenteraad van Vlijmen deelde burgemeester v. d. Ven o.m. mede, dat na de vlucht van den N.S.B.-burge- meester Jacobs bleek, dat deze landverrader ongeveer f 1000 had verduisterd, die in de safe waren gedeponeerd als opbrengst van een collecte voor hen, die in Haarsteeg door den oorlog w^ren getroffen. WERKENDAM. De Rijksinspecteur voor Kunstbe scherming heeft aan den burgemeester be richt, dat één van de klokken, die uit den voormaligen gemeentetoren zijn weggehaald om te worden aangewend voor de duitsche oorlogsindnstrie, behouden is gebleven. Deze klok, de grootste van de twee ligt te Tilburg en wordt binnenkort terugge bracht. De kleine klok is helaas ten offer gevallen aan den smeltkroes van de nazi oorlogsindustrie, want deze klok is naar duitschland vervoerd en daar vermoedelijk versmolten. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat de inscriptie van de behouden klok isCornelis Ouderogge Fecit en D. I. O. Rotterdam 1645, Verbum domini manet in aeternum. Het gewicht van de klok is 515 kg. In het postkantoortje in den Biesbosch heeft ook een kleine klok gehangen, die door de duitschers tijdens de evacuatie van den Biesbosch is weggesleept. Vermoedelijk zijn ze daarmede echter niet ver gekomen. Het is zelfs mogelijk, dat bedoelde klok in de omgeving van de Suikerfabriek is ge bleven. Ieder, die hierover inlichtingen kan verstrekken, wordt verzocht daarvan mede- deeling te doen ter secretarie, opdat ge tracht kan worden ook deze klok terug te krijgen. Een gedeelte der door oorlogsgeweld gehavende woningen, zal als noodwoning worden hersteld. De getroffenen die voor het bewonen dezer noodwoningen in aan merking wenschen te komen en nog geen verzoek om een woning hebben ingediend kunnen dit alsnog bij den Burgemeester doen. Ter gemeente-secretarie zijn formulie ren verkrijgbaar voor informatie naar fa milieleden in het Verre Oosten.. De amb tenaren ter secretarie geven nadere aanwij zingen. Min. van Handel en Nijverheid Ir. J. Vos Dinsdagavond sprak Minister Vos door de radio over de economische positie van ons land. In zijn rede, die aanleiding geeft tot gematigd optimisme, deelde hij enkele belangrijke gegevens mee. Bij de vraag Waar zit de machine van onze volkshuishouding op vastgaf de Minister als oorzaken kolen (gas en electri- citeit)Verkeer, invoer van grondstoffen, arbeid en geldprobleem. Komt er beweging in de machine? Kolende dagproductie is de laatste weken met enkele duizenden tonnen geste gen en bedraagt thans 19.000 ton. Daar naast worden ingevoerd uit de V.S. 75 000 ton per maand en een belangrijke hoeveel heid uit het Roergebeid, De kolenvoor- ziening bedraagt thans 60 procent van het normale verbruikskwantum. Binnenkort zullen 2 eenheden brandstof per gezin verstrekt worden. Dit is weinig en veel. Weinig voor de huishoudens toch kan de heele textielindustrie gedurende één jaar op deze 2 eenheden draaien. Verkeer Hier is eenige verbetering door 't vrijkomen van de Maas en de stijging van •van het aantal beschikbare vrachtauto's. TextielDe toewijzing van kolen is voor Dec. voor de textielindustrie gebracht van 5000 op 10.000 ton. De productie komt dan te liggen op 30 pCt. van de normale. Schoenen Eerste aanvoer van huiden ook binnenlandsche huiden komen los. De productie bedraagt thans 340.000 p..ar per maand (30 pCt. van vroeger). Beperkte distributie zal voor den winter mogelijk zijn. Bouwmaterialen Het contingent kolen is vergroot voor baksteen-, noodglas- en metaalfabrieken. ZoutDe zoutindustrie is weer op gang. De volgende maand zal 3 a 4 ons per per soon voor periode van 4 weken worden gedistribueerd. Daarenboven extra toe wijziging voor den inmaak. TabakDe verstrekking hiervan kost deviezen; deze zijn elders misschien drin gender noodig. Rooken is echter een zoo groote volksbehoefte gewerden, dat schaarsch- te een levendige zwarte handel veroorzaakt. Om dit tegen te gaan, zullen per week 2 rantsoenen worden toegewezen. Amerikanen zetten voet op Japanschen grond. De eerste Amerikaansche bezettings troepen zijn Maandag in Japan geland. Zij bestonden uit 150 ingenieurs en specialisten op het gebied van het verkeer en van de luchtvaart en heb ben tot taak het vliegveld Atsoegi, 18 mijl ten Zuiden van Tokio, in gereed heid te brengen voor de aankomst van Generaal Mac Arthur en van de bezettingstroepen, die heden (Donder dag) aan l^id zullen gaan. De groep van 150 personen is op het vliegveld Atsoegi aangekomen in een convooi van c.a. zwaar gewapende vlieg tuigen. Voor tijdvak van 2 Sept. t.m. 15 Sept. 1945 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 10e periode geldig verklaard BROOD, A37A, B37A, C37A, D37A, M37A, D37B Brood, 400 gram. A37B, B37B, C37B Hrood, 600 gram. E37A, E37B Brood 200 gram. D37A, D37B, E37A, E37B, Beschuit, 100 gram brood. BESCHUIT, D37A, E37A Beschuit, 70 gram. MELK, A37 B37 taptemelk, 11/2 1. gestand, melk. C37, Melk, 1 3/4 liter gestand, melk. D37A, D37B, D37C, E37A, E37B, E37C Melk, 2 1. gestand, melk. BOTER, D37A, E37A, Boter, 125 gram. MARGARINE, A37A, B37A, C37A, Boter, 250 gram, M37A 125 gram. VET, A37B, B37B, C37B Boter, Voorinle- veringsbon. CHOCOLADE, 05, 21, Versnaperingen, 1 tabl. ROOKARTIKELEN, 12, Tabak, 1 rants, naar keuze. Van de bonkaart 9e periode wordt als nog geldig verklaard ONTBIJTKOEK, 233 alg. plm. 140 gram. Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 15 September 1945, uitgezonderd de artikelen Brood, Beschuit en Melk, deze eindigen op 8 September. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk De bonnen A37B, B37B en C37B Boter moeten door het publiek vóór 5 September a.s. bij den slager worden ingeleverd. De slagers dienen de ontvangen bonnen in veelvouden van tien op 5 September a.s. in te leveren volgens onderstaann schema Slagers van Sprang-Capelle en Waspik te Waspik, de slagers van Heusden, Drunen en Vlijmen te Vlijmen. Inlevering door Detaillisten. (Evenredige bevoorrading) In de week van 3 t.m. 8 September '45, moeten de detaillisten, op den voor hen vastgestelden inleveringsdag, de navolgende consumentenbonnen inleveren: Eipoeder, 232 Algemeen, 2 rants, restant A 33B t.m. E 33B Vleesch 1 rants. Rijstebloem D89, E89 reserve 1 rarits. rest. DS7, E87 reserve 1 rants. Koffie A 88, B 88. C 88 Reserve 2 rants. restant A 83, B 83, C 83 Reserve 2 rants. Peulvruchten, A, B en C86 Reserve één rants, restant 216 Algemeen 1 rants."' Jam 226 Algemeen half rants, restant 215 Algemeen half rants. Rijst,' E 85 Reserve, één rants, restant D83, E83 Reserve, 1 rantsoen. Vermicelli, 228 Algemeen, half rants., rest. 218 Algemeen rantsoen. Gortmout, 231 Algemeen, 1 rantsoen, res tant A, B en C87 reserve t rantsoen. Boter D36A, Boter 1 rants, restant D55A Boter half rants.,- E36A Boter half rants, restant E35A Boter 1 rants. Margarine A36B, B36B Boter, half rantsoen restant A35A, B35A, C35A Boter 1 rants. C36B, M36B Boter half rants, restant M35A Boter half rantsoen. Kaas 227 Algemeen 1 rants, restant 217 Algemeen 1 rants. Rookartikelen 11 Tabak 1 rants, restant 10 Tabak 1 rants. Voorts moeten naast de gebruikelijke bon nen voor brood, melk, vleesch en aardap pelen nog worden ingeleverd: Boter, A, B en C36A Boter, half rantsoen. Petroleum, KF34 Kookdoeleïnden, 4 rants. Ill, 112 Petroleum 1 rants. Gelukwenschen aan de Koningin niet per telegram. Zooals bekend is o.m. het verzenden van gelukwenschen en rouwbeklag per telegram niet toegelaten. Het is de wensch van H.M. de Koningin, dat ter gelegenheid van haar verjaardag niet van deze regeling wordt afgeweken. Op grond hiervan zal het bedoelde ver bod op 31 Augustus niet buiten werking worden gesteld. Treinverkeer in N.-Brabant. Het treinverkeer in Noord-Brabant heeft weer een belangrijke i erbetering ondergaan, doordat reehtstreeksche verbindingen tus- schen Bergen op Zoom en Nijmegen zijn ingelegd. Het hinderlijke overstappen en wachten te Tilburg behoort nu tot het ver leden en bovendien worden de treinen die vanaf Venlo en Eindhoven naar Zeeland loopen hierdoor sterk ontlast. Er zullen bussen gaan loopen tilsschen Den Bosch en Geldermalsen. Was het aanblij Secretaris-Genet nenlandsche Za Frederiks, tijdei ting op zijn pk Door alle tij wen, heeft men gejeend. Oorz; Wolgen in het ren brengen ac met zich mee, j in het verledei heden. Wanne vraag als hier wil beantwoordt zich even real de toestand in was in het ja^ een minimum heerschte Duits tisch heel Eui sloegen de gol\ winningsroes d<| der Duitschers.; Arm Nederk er van U gewtj dachten vele pet niet minder d< aan het roer te staan, Dr. K.j Een man zée inslag, goed p«j berekend in zijl buitengewoon van de mentalit schers. Een man, bej welzijn voor Kc en vaderland. Tt en zijn ziel h< menschelijk gel met een doeltre gave van doe datgene te re<J redden viel, nl van Nederland! land. Zonder meer allen als Nedejl nemen, dat di verdienste van ven van den S< is geweest tijde ting. Hij, de stoeri het Luctor et branding, om landsche Schel lige haven te Niet licht was verschillende r| Vooreerst merk van revo veel verraad Verraad van b buit n. Niet hier Duitsche rond. Ook N spionnen, N.S. of meer kan n gene verraad t eenerzij ds uit in- en doorzie! uit berekening op de hand t den oorlog, m wen ging koes over de hanc den Secretaris- Een held a doorzag dit wi dit naast zich n< Ziet hem ree Rauter, Fischb< en Wimmer uit te spelen. En hoe de Di| klappen met in Berlijn, datj Den Haag Frederiks schril dat elke mof heeft en geen In welk opj volk dank vers! den stoeren Fr Wie er bek leze de verschel ,Op de Bres' door Dr. K. Daarin kan in elk opzicht van den Secr. behoud van ol Terecht worj daan om heldej die vereerd mt Jammer, dat den na hun d| den vereerd, vende helden Frederiks zeer; vereerd. Heusden, 27 H. P, Onder bove schrift zijn i tikelen in de verschenen, nl de bevrijding[ derland, mas toen de bezeil ons heerschte. ben wij met L' deze onderwes omdat wij mej in niet geril helpende hanj bieden. Voc rnamelijj hierbij op hetl van Heusden! waar door hf logsgeweld z( wen werden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1