- i Net Dienstmeisje gevraagd Het Bijkantoor „Wijk" Te koop: EEN HOND Goedgek. Pootaardappelen enz. een Bakfiets (kleine maat). Aardbeiplanten 10000 bewortelde Geldproblemen een 5 Kilo gewicht [ijzer] WIE kan mij inlichten Vermist, een Klok TAXATIES „DEN OUDEN HOEK" OPROEP Stofzuiger tegen Heerenrijwiel WONING-INRICHTING INGEKOMEN GIFTEN Predikbeurten Gevonden en verloren voorwerpen. Advertentiën zoekt kosthuis in Wijk of Omgeving. een paar lederen Kinderschoentjes Te ruil aangeboden; eensïSiznifn0deden Tilburry tegen Dresseerkar. Radio reparaties en 8 Reparatie's aan electr. geleidingen. TE KOOP. RIETVORSTEN, ADR. VERWIJS 1NJ.I.V.O. een Portemonnaie met inhoud, een zoo goed als nieuwe Hondenkar C. GROENEVELD, Bekendmaking Reclame kan Wetenschap zijn. JO DEURLOO, Firma CHARLES SCHREUDER&Zn. Verkrijgbaar alle soorten Zaaigranen. FA. TH M. VAN HOOFF RUIL.: VERPLAATST KOOR VERLOREN VERLOREN V ERMISL PETRONELLA VAN DER MAADEN, Wed. van HUIBERT DEN HOET, WILLEM LANKHAAR, BOUWKUNDIG TEEKENAAR W. VAN STRATEN, ALMKERK HANDEL IN TE KOOP of TE RUIL gevraagd6 een Familie Weegschaai en een Naaimachine onvolledig eikefl Ledikant, 13 Beëedigd Makelaar Gorlnchem, Vischmarkt 10, Tel. 2609. niet gehouden te Meeuwen maar te Almkerk AFFICHE en UITHANGBORD, Vergadering van alle ERKENDE Veehandelaren in de Provincie Noord-Brabant De Burgemeester der gemeente Almkerk OPROEPING ingevolge artikel 374c bis B.W. DAVID KASPER VAN HAARLEM, REPARATIE MEUBELEN EN BEDDEN J adigd. Spoedige er zeer wensche- terstond hebben vraag gesteld wij hier doen. rste plaats zou Dodig zijn ma- in de tweede lam en voldoen- Wat het eerste zouden wij al )or groote moei- omen te staan, en goede orga- ïier wel een weg ijn, de jaren die liggen zijn ook eilijk geweest en ijn wij doorge- c hier zou een en zijn, wat het treft, hier meen- hter sterker te n de goede or der de ongeveer :patroons in dit irvan wij veilig ïemen, dat zeker patroons allen- am kunnen ge en, voldoende geven bij den w. Hieraan kun- toevoegen, die elke voldoende izitten, voor het van onderdee- iaken van nood- Gezien boven inden wij zeer ui, wanneer wij jns bekwaam te uitvoering van mde werkzaam- t het echter dat het laatste be- hebben, want elen van boven- aa roons is tot I >e^enaamd geen vst Uit andere ons land zien stroomen werk- gewest binnen lier den „weder staand te nemen. zou ons zeer maar wij had- toch eenigzins kjesteld, ons in- n de bouwvak- het Land van Altena „hulp" ntvangen, maar anderen vorm vorm van in- maar niet van :er bouwvakpa- s haren in het d zijn, kunnen ie reputatie bo- ouden ook in ,|vel „bruikbaar" deze had men te schakelen, de ook gedu- dit gewest zeer ïomen zouden ieder immers ijn eigen am- die hem vele bediend, men- elkaar kennen, jpen en elkaar len helpen om eden die er zijn te overwinnen, dit alles bijna eggevaagd en -e, onbekenden, Duw-werkzaam- and te nemen, wij zoo een en Dezien, dan zeg- r kon anders, iter, hier voor werkt worden t geval is, wij iet alleen schrij- ook met feiten Zooals het nu t of alles maar id moet kosten, meening echter ht worden om ordeelig moge- uitvoeren, want :al toch de Staat betalen, m.a.w. betaler en dat te allen, ieder jn aandeel in rengen. voordeelig ge worden, dan de eerste plaats tkpatroon ter en inschakelen riem personeel en, b.v. 10 of hen, naar ge in bedrijf, wat ld minder zou >st, ten tweede wellicht beter de werkzaam- :n zou er ook inder kostbare /erloren gaan. ïierbij niet zeg- een behoorlijk d mag worden, ehoorlijk loon ke werkpresta- orgd worden, or allen gelijk, ne bedrijf meer dere, dat kan dan lijden tot enheid. \i bovenstaand VOOR MONUMENT SLACHTOFFERS HEUSDEN Motto: „de Eer van Heusden c.a. spreekt Geeft van hartegeeft spontaan tZijn onze dooden die daar gaan"; Verstoor hun rust en vrede niet, Door kleinzieligheid; zij zingen 't Eeuwig Lied! Vorige verantwoording N. N. C. V. Bijdrage praalwagen I, Herpl Totaal f 2070.78 - 25.- - 10.- 8,- f 21 13,78 2 SEPT. 1945 (Zomertijd) Heusden (Bewaarschool), 9.30 uur wijk Z en W, 10.45 uur wijk N en O, Ds. Vogel. Geref. Kerk, 10 en 6,30 u. Candt. Mole naar. Aalburg, 7 uur Ds. Trouwborst. Geref. Gem.-, 10.30 en 7 uur Leesdienst. Bruchem, 3 uur, Ds. Brasser Doeveren, (Consistorie, naüst pastorie), 10 uur Ds. de Tombe. Genderen, 11,30 en 7,30 uur Ds. Koele. ('s Avonds Bed. H. Doop) Geref. Kerk, 10 en 3,30 uur Ds. Ritsema. Heesbeen, 10 uur Ds. Trouwborst. Kerkwijk, 10,30 uur Ds. Brasser. Veen, 10,30 en 7 uur Ds. Kleermaker. (Bed H. Doop) Geref. Gem. 10,30 en 3 uur Leesdienst. Vlijmen, 10 uur Ds. v. d. Berg. Wijk, 10, 11,30 en 7,30 uur Ds. Harkema. Waspik, 9,30 uur Ds. Sirag uit Sprang. Well-Ammerzoden, .Ons Huis", 10.30 uur Ds. v. d. Bosch. Eiken Woensdagavond 7.30 unr Ds. van den Bosch. neer schrijven, dan meenen wij dat het .Bouwbureau voor het Land van Heusden en Altena" in deze anders had behoren te werken, dat zullen allen naar wij meenen aanstonds met ons eens zijn, het gaat er hier maar niet over hoeveel menschen zijn er in dit gewest bij den opbouw betrokken, maar wat wordt door hun gepresteerd, al- lerwege hoort men nu beweren, het lijkt meer op .afbraak" dan op „wederopbouw", men hoort klachten dat er door sommige werklieden maar enkele steenen per dag worden schoongemaakt, dat b.v. timmer lieden 'steenbikken, dat weer andere mate rialen die nog goed bruikbaar waren, door werklieden zoo onpractisch worden gesloopt dat alles verloren gaat en zoo kunnen wij vele dingen opnoemen, alles dingen die bij een behoorlijke gang van zaken anders moeten gaan. Persoonlijk hebben wij op een tocht, wel ke wij door het geteisterde gebied maakten de ervaring opgedaan hier kon veel anders. Ook de verstrekking van beschikbare mate rialen aan ons aannemers kon eenigszins beter geregeld worden, klachten worden ge hoord, dat .ingevoerde" aannemers gemak kelijker en eerder voor deze in aanmerking komen, iets wat zeer zeker niet mag voor komen. Nu staan wij echter nog aan het begin van den wederopbouw en is er nog gele genheid begane fouten te herstellen. Laat men hier echter niet mee wachten, maar direct beginnen en laat ook vooral de jonge menschen, die meenen het roer in handen te hebben, eens luisteren naar oudere vak lieden. Wellicht is voor hen hier dan nog wat te leeren, hun ervaring en vakkennis kan misschien ook bij de wederopbouw van ons gewest nog wel van groot belang zijn. Zou er met bovenstaande gegevens reke ning worden gehouden, dan zou er o.i.z. veel bezuinigd kunnen worden. Wij denken b.v. aan dure verplaatsingkosten, loontoe- slagen, enz. Wij doen in dezen dan ook een ernstig beroep op allen die bij den wederopbouw betrokken zijn, niet alleen aan ambtenaren, ambachtslieden, enz., maar ook op hen die hun eigendommen door het oorlogsgeweld zagen verloren gaan, om gezamenlijk te trachten ons zwaar geteisterd gewest zoo spoedig mogelijk te herbouwen. Hier geen groote omwegen, geen uitschakeling van vaklieden uit dit gewest, geen inhaling van anderen, waar dit niet noodig is, maar eensgezind de hand aan de ploeg geslagen, tot welzijn van ons dierbaar Vaderland. M. HONCOOP, Secr. Werkcommissie Afd. Heusden en Altena v. d. N.C.A.B. Veen, Augustus 1945. Verloren te Wijk, een blauw gabardine kinderjasje. Tegen belooning terug te be zorgen bij C. van Bergeijk, Kerkstraat B 37, Wijk. Gevonden, een achterbord van auto of luchtbandenwagen. j. H. voor den Dag, tegenover Jodenkerkhof, Werkendam. Verloren, een 2-kilogewicht. Tegen be looning terugte bezorgen bij B. Visser, Visschersdijk 152, Werkendam. Verloren, een heerenpolshorloge. A. Vroeg, Sleeuwijkschendijk 39, Werkendam. Verloren, een portemonnaie met inhoud, J. Oversteeg, Biesbosch 50, Werkendam. Verloren, op Straatweg Sleeuwijk, een portemonnaie inhoudende 1020 bonnen A en B, ongeveer f 50 en 7 bonnen 33B. Bij terugbezorging het geld als belooning. Inl. Groepsbureau Marechaussée te Sleeuwijk. Weggeloopen, een jonge. Lapjeskat. G. Kamsteeg, Kade 41, Werkendam. MEEUWEN. De premiekeuring alhier op 4 September a.s. gaat door, zulks in tegenstelling tot anders luidende geruchten. Met dank aan God en groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon GERR1T. De dankbare Ouders A. DE FIJTER A. DE FIJTER-Verbeek. Andel, 20 Aug. 1945. 10 Heden behaagde het den Heere, nog plotseling, van ons weg te nemen, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en O vergroot-Moeder in den ouderdom van 82 jaar en 7 maanden. Alb. de Vries, Kinderen en Kleinkinderen. Mech. de Kok-Den Hoet. Adr. de Kok en Kinderen. H. den Hoet. H. den Hoet-Arendse en Kinderen. Wijk, 28 Augustus 1945. 20 DANKBETUIGING. \7 oor de zeer vele blijken van belangstelling, ondervonden bij ons 50-jarig Huwelijks feest, betuigen wij langs dezen weg ouzen hartelijken dank aan Familie, Vrienden en Kennissen en in het bijzonder aan de Mu ziekvereniging «Nooit Gedacht" voor de gebrachte serenade. W. VAN WIJK. E. VAN WIJK-Verwoerdt. Almkerk, 30 Augustus 1945. 13 DANKBETUIGING. Allen, die medewerking hebben verleend om de slachtoffers van het bruto moffen- geweld een grootsche begrafenis te bezor gen in eigen gemeente, zeggen wij bij dezen hartelijk dank. Inzonderheid aan den Kerke- raad der Herv. Gemeente, Gemeentebestuur, de Heeren M. Honcoop en H. Timmermans en de Binnenlandsche Strijdkrachten. Namens de Familie's van W. F. Colet. G. Tamerus. C. M. Hazeleger. C. van Ballegooijen. Veen, Wijk; 29 Augustus 1945. 19 Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Broeder, Behuwd-Broeder, Oom en Oud-Oom, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam: 11 A. LANKHAAR. Babiloniënbroek, 31 Augustus 1945. Brieven onder No. 45 aan het Bureau van dit Blad. 7 voor dag en nacht, in klein ambtenaarsgezin te Woudrichem. Hoog loon. Goede be handeling. Brieven onder No. 44 aan het Bureau van dit Blad. 7 z. g. a. n., maat 21, tegen maat 23. 6 VENNINGS, Engstr. 87, Heusden. Adres: T. NIEUWEN HUIZEN, 7 Eng, No. 117, Giessen. van den Wederopbouw „Land van Heusden en Altena" wordt, met ingang van 1 Sept., van Kerkstr. B 46, naar BERGSTRAAT B 59 F. Dinsdag 4 Sept. a.s. geen spreekuur. 10 Vanaf heden kunnen weer aangenomen worde i TECHNISCH BUREAU „ELG0", Eethen. oud 7 maanden, is zeer waakzaam, bij JOH. FITTERS-van Sprang, Laagstraat No. 42 te Herpt. 6 Wij kunnen U weer leveren de van ouds bekende groote voorraad. i 10 10 ANDEL (N.-BR.) Telef. 23 Giro 260943. M. C. VERSTEEG, A 223, Nieuwendijk. bij CORN. VAN WIJK, Wielstraat No. 112, Veen. Wilt Gij een inzicht krijgen in deze belangrijke kwestie, volg dan onze popul. schr. cursus o.l.v. een Drs i. d. Handelswetenschappen. Langegeer 261, R'dam in de buurt Wal Kikkerstraatje, Heusden. Eigenaar ernstig gedupeerd, legen belooning terug ie bezorgen Wil- helminaplein 48, Heusden. 8 op den dijk te Wijk bij Bas Smits. Tegen belooning terug te bezorgen bij JOH. VAN BERKEL, 10 Veen over: een Naaimachine, merk „Veritas"; een Rolwagen een Kruiwagen, geteerd een houten Graanschop Hooivorken, een er van ongeverfd, drie meter lange steel gecarboli- neerdtwee koolzaadvorkeneen ladder, vermoedelijk 13 a 14 sporten, zoo goed als nieuw Schop en Vorken, vermoedelijk alle maal gemerkt „B. d. G."een twee-jarig Paard, kleur bruin, breede snep, indringend rechts neusgat, linksch achter buiten onderbr. sokje. Door de moffen vermoedelijk in deze omgeving verruild. 17 B. DE 6RAAFF. 647, Babiloniënbroek. gem. Eethen. tijdens evacuatie merk „Gritzner extra". Tegen belooning terug te bezorgen aan onderstaand adres Wie is in het bezit van een bestaande uit tweeërlei einden kan worden ingeruild bij M. J. VAN DER BEEK, B 70, Genderen. p tijdens evacuatie, (bim-bam slag), vermoedelijk door de moffen meegenomen. Terugbezorging of inlichtin gen bij A. RAAMS, B 34, Almkerk. 6 VFRMKT *e Veen, vermoedelijk door de Cl*iV! 10 I Duitschers meegenomen, de wielen rood, het bovenstel geolied, voor zien van voor- en achterbord. Belooning voor hen, die hierover aanwijzing kunnen doen bij L. THUR, Hoefstr.B 150, Genderen. in roerende- en onroerende goede-en. De premiekeuring van V. L. N. merriën van 1 tot 12 jaar en de keuring van Hengsten met Afstamm. wordt op Linsdag 4 Sept. a.s. om 10 uur v.m. en de keuring van hengsten met afstamm. des nam. om 2 uur. Aangiften bij den Secretaris VAN BUUREN te Meeuwen. 17 De Voorzitter v. d. Afd. Noordbrabant, der Ver. t. b. d. tuigp. fokk. in Ned. (V.L.N.) A. Z. SNOEK te Almkerk. Straks of zoo kwiek mogelijk Uw étalage en gevel verfraaien door 't geeft U voordeel, brengt anderen poëzie en 't siert U zelf. Wat is over een half jaar verrezen, bij U en tijdig bestellen alstublieft RECLAME ATELIER PELSCHESTRAAT 71 - HEUSDEN. voor een op WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1945, voorm. 11 uur, in Hötel „Hof van Brabant" in de Hinthamerstraat, Den Bosch. Spreker: de Heer FR. LAPPAïN. Oud- Secretaris van den Ned. Bond van Vee handelaren. Opkomst dringend gewenschtl Het is Uw aller belang Namens het Bestuur Noord-Br. Bond van Veehandelaren, 20 FR. MOELANDS, Secret. Wie is genegen te ruilen een prima hooge maat Adres: P STRAVER 8 A 57 - Poederooijen. maakt bekend, dat is ingesteld een COMMISSIE van advies voor de ZUIVERING van het personeel in dienst dezer gemeente, voor zoover dit werkzaam is ter gemeente-secretarie bij het electriciteitsbedrijf bij den vleeschkeuringsdienst bij de gemeentewerken bij het burgerlijk armbestuur bij de brandweer bij den distributiedienst, Kring Almkerk. In die Commissie hebben zitting de heeren L. E. W. BARTH te Nieuwendijk, A 203; T. COLIJN te Uitwijk, G 2; A. B. SNOEK te Almkerk, C 197a. Zij, die meenen klachten te hebben over de houding als Nederlander van een der ambtenaren tijdens de bezetting, kunnen die, zoo mogelijk onder overlegging van bewijs stukken, in behoorlijk onderteekend schrijven in gesloten omslag aan de commissie - adres de heer L. E. W. BARTH te Nieuwendijk A 203 mededeelen. De klachten moeten zijn ingediend vóór of op 8 September 1945. De Burgemeester voornoemd, 32 C. G. DE JONG, Wnd. Deze oproeping geschiedt in gevolge wettelijk voorschrift. PRO DEO. De Griffier der Arrondissements-Recht- bank te 's-Hertogenbosch roept bij deze op om te verschijnen ter terechtzitting van voor melde Rechtl ank, Burgerlijke Kamer, van WOENSDAG, den 12den SEPTEMBER 1945, des voormiddags ten 10,30 uur, in het Paleis van Justitie aan de St. Jorisstraat te 's-Her- togenbosch, gescheiden echtgenoot van ELISABETH P A K V I S, laatstelijk gewoond hebbende te Heusden aan het Havenplein 35, thans zon der bekende woon- of verblijfplaats binnen het Koninkrijk, alsmede zonder bekende ver blijfplaats daarbuiten, teneinde te worden gehoord naar aanleiding van een door den Voogdijraad te 's-Hertogenbosch 1 ij gemelde Rechtbank ingediend verzoekschrift tot zijne ontzetting uit de voogdij over zijne minder jarige kinderen 1. Pieternella Cornelia van Haarlem, geboren te Naaldwijk, 16 Augustus 1936; 2. Elisabeth Maria van Haarlem, geboren te Loosduinen, 14 December 1937 3. Geertje Daatje van Haarlem, geboren te Loosduinen, 5 Januari 1939. De Griffier der Arrondissements- Rechtbank te 's-Hertogenbosch, 36 B. DE ROY VAN ZUIDEWIJN. Bedden, Stoelen, Clubs, enz. op t o e w ij zingen. Wijkschestraat W 130 - HEUSDEN. Alles wordt, na ontvangst der bestelbonnen, thuis bezorgd. Beleefd aanbevelend, r 13

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 2