BONNENLIJST Gevonden en verloren voorwerpen. Buitenland Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. NO. 51 MAANDAG 3 SEPTEMBER 1945 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentiën 20 cent per regel Weg naar Singapore open. De haven en het fort van Penang op Malakka ligt onder het bereik der kanonnen van het slagschip Nelson. Andere Britsche oorlogsbodems liggen ter hoogte van de strategische haven Sabang. Daarmede is de toegang tot de straat van Malakka weer in Britsche handen en ligt de weg open naar Singapore. Twee vlooteenheden, die snel opstoomen naar Malakka en Sumatra, zijn voor het eerst in contact gekomen met plaatcelijke Japansehe vlootautoriteiten. In Penang is een Japansehe officb r aan boord gekomen van de Nelson om besprekingen te voeren. Uit Parijs <s gemeld, dat een Fransche expoditionaive strijdmacht van 8000 man, die op Madagascar gereed staat om naar Indo-China te vertrekken, opdracht heeft ontvangen zich gereed te houden teneinde begin September scheep te gaan. Het verdrag bevestigt opnieuw erkenning der volledige souvereiniteit van China in de drie oostelijke provincies. De Mandsjoerijsche spoorwegen worden tot één lijn gecombineerd en gezamenlijk eigendom gedurende 30 jaren, daarna Chineesch bezit. De Chineesche regeering verklaart Dairen tot vrijhaven. Gedurende 30 jaar zal Port Arthur een gemeenschappelijke Chineesch- Russische vlootbasis zijn. Stalin heeft de verzekering gegeven, dat na de (apansche capitulatie de Russische troepen binnen drie maanden uit Mand- sjoerije zullen worden teruggetrokken. Wat Sinkiang betreft, bevestigt Rusland opnieuw, dat het niet de bedoeling hs-eft te inter- venieeren in de Chineesche binnenlandsche aangelegenheden. China zal de onafhanke lijkheid erkennen van Buiten-Mongolië wanneer een plebisciet uitwijst, dat de be volking dit wenscht. Mac Arthur op Okinawa. Generaal Mac Arthur is aangekomen op het eiland Okinawa. Hij bevindt zich op reis naar Japan waar hij aanwezig zal zijn bij de bezetting van het Japansehe moeder land door de Amerikaansche troepen. Zijn hoofdkwartier zal hij, zooals reeds gemeld, vestigen in het keizerlijke zomerpaleis aan de baai van Sagami. Admiraal William Halsey is aan boord van het Amerikaansche slagschip «Missouri" de baai van Tokio binnengevaren. Tevens zijn drie hospitaalschepen de baai van Sagami binnengestoomd om c.a. 36.000 krijgsgevangenen te evacueeren. De slag schepen Duke of York, Missouri, Iowa en en Souht-Dakota zijn ter hoogte van Yoko hama voor anker gegaan. Een nieuwe nazi-partij in Denemarken. Het blad «Land en Volk" meldt dat er in Kopenhagen een vereeniging is gesticht, die zich noemt «Het genootschap 6 Mei" en waarvan de leden bestaan uit.... nazis, die in arrest waren gesteld na de bevrijding van Denemarken. Het officieel bekend ge maakte doel der organisatie is „geinterneer- den en hun betrekkingen te vereenigen in een liefdadigheidsgenootschap, tevens cultu reel en opvoedkundig lichaam". De stichter der vereeniging, tegelijkertijd uitgever van het vereenigingsorgaan, is de fascist Kofed Jensen. Als oorzaak van het feit, dat de nazis thans openlijk mogen optreden, moet een campagne gezien worden, welke uitgaat van bepaalde Deensche kringen en ook van rechters, die Deensche nazi's uit de gevan genissen verlossen. Oorlogsmisdadigers. De lijst van oorlogsmisdadigers, die te Neurenberg terecht zullen staan, bevat de namen van 24 vooraanstaande Nazi's o.w. Rudolf Hess, Goering, von Ribbentrop, Ley, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Keitel, Funk, Schacht, Krupp von Bohlen und Hal- bach, Raeder, Doenitz, von Schirach, Speer, Bormann, von Papen, Jodl en.von Neu- rath. Verwacht wordt dat de processen be gin October zullen aanvangen. Engeland en de Balkan. Een correspondent van de London Times pleit voor een meer positieve Britsche po litiek in Europa. Doelend op het Balkan probleem rcemde hij het een ernstige fout de nieuwe regeeringen te zien als louter Sovjetmarionetten. Nieuwe politici, ver klaarde hij, zijn revolutionnaire intellectu- eelen, waarvan sommigen communisten zijn en sommigen partijloos en van verschillend verleden. Zij zoeken leiding bij Rusland en bezien het Westen sceptisch, zoo niet vijandig, deels omdat zij overbluft zijn door de Russische militaire successen, deels door dat zij vreezen dat de Westelijke mogend heden, inzonderheid Engeland afwijzend staan zal tegenover hun hervormingsplannen op politiek en sociaal gebied. Joego-Slavië eischt. Het voorloopig Joego-Slavisch parlement heeft een motie bij de regeering ingediend om de Ministers van buitenlandsche zaken der groote staten bij hun op handen zijnde conferentie te attendeeren op Joego-Slavië's verzoek om vereeniging met territoria, die door Joego-Slaviërs worden bewoond, zoo als Triëst, Fiume en Istrië, het Italia Irre denta dus. Chineesch-Russisch verdrag. Het i erdrag tusschen China en de Sovjet- Unie, dat intusschen is geratificeerd, voorziet in samenwerking tusschen de beide landen ter voorkoming van een herhaling der Japansehe agressie. HEUSDEN. Het comité Jan de Rooij te Heusden, zal op Donderdagavond 6 Sept. a s. een collecte houden, teneinde namens de inwoners van Heusden, Herpt en Hedikhuizen bij te dragen in de oprichting van een gedenkteeken voor den held van de Langstraat. Ieder van ons zal niet licht vergeten de dagen van groote spanning omstreeks Nieuw jaar. De doorbraakpogingen der duitschers werden verijdeld, maar Jan de Rooij gaf zijn leven. Het comité wekt dan ook alle inwoners van bovengenoemde ge meenten op in ruime mate te wil len bijdragen. De verjaardag van H.M. de Koningin is ook hier met opgewekt heid gevierd. De feestelijkheden be gonnen met onth-aal der schoolkin deren op Donderdag Zij werden onthaald op limonade en gebak. De benoodigde limonade en jam waren gratis beschikbaar gesteld door de fa. v. Wagenberg-Festen. Vrijdagmorgen werd in de nood kerk van de Herv. gemeente om 8 uur een kerkdienst gehouden waar bij Ds Vogel voorging. Om' half 9 werd vanaf het school plein der O. L school, met alle schoolkinderen, voorop de Heus- densche fanfare naar de Vischmarkt gemarcheerd, waar kinderspelen werden gehouden. Om 2 uur vonden op dezelfde plaats spelen plaats voor oudere jongens en meisjes. Zeer vermake lijke tooneelen vonden daarbij plaats, zoodat het publiek zich bij zonder amuseerde. Om half 7 gaf de zangvereeniging ,,Sursum Corda" onder leiding van den heer Jac Groen, een concert. De waarnemend burgemeester de heer A. van Delft sprak vanaf de muziektent, als eerste de burgerij toe en wees op den band die Ne derland en Oranje bindt. Ds Molenaar van de Ger. Gem. sprak als tweede met het onder werp Het verleden. Pastoor Mom- mers over Het heden en Ds. K. Vogel als laatste met het onder werp De Toekomst. Alle sprekers werden door de talrijke aanwezigen met de grootste aandacht gevolgd. Een en ander werd afgewisseld met zang van de genoemde zangvereen. terwijl het le en 6e couplet van het Wilhelmus door alle aanwezigen werd meegezongen. De zang viel bijzonder in den smaak en ,,Sursum Corda" gaf blijk, goede vorderin gen te hebben gemaakt en mag terugzien op een uitstekend geslaagd concert. De Voorzitter der Oranjevereen. de heer C. Verhoeven dankte de sprekers, de zangvereeniging, de Heusdensche Fanfare, de fa. Van Wagenberg-Festen en het bestuur der HARK, die de prijzen voor de kinderen der volksspelen had be schikbaar gesteld, de aanwezigen voor de medewerking tot het wel slagen van dit feest, dat op zoo'n ordelijke en eendrachtige wijze was verloopen. De heer S Deurloo dankte den Voorzitter en het Bestuur der Oran jevereen. voor de voorbeeldige or ganisatie en de afwerking van het feestprogramma. Tot slot beklom de Heusdensche fanfare, die met geleende instru menten en slechts een 15-tal leden op uitstekende wijze het muzikale gedeelte had verzorgd, weer de tent en werden nog een aantal vroolijke marschen ten gehoore gebracht, waarbij het publiek, zoowel jong als oud, gewone zoowel als voor aanstaande burgers deelnamen aan een rondedans om de muziektent en op deze wijze lucht gaf aan zijn groote blijdschap voor de herkre gen vrijheid en de verjaardag van onze Vorstin. In café Central, waar gelegenheid tot dansen werd gegeven, werd de pret tot 1 uur voortgezet. Heusden kan terugzien op een welgeslaagd en eensgezind feest Moge dit feest mede hebben inge luid de spoedige herrijzenis van ons Heusden, dat zoo vreeselijk heeft moeten lijden in de laatste oorlogsmaanden. Zaterdagavond kwam de heer K. Veltman uit Drunen op zijn moter Heusden binnengereden. Op de hoek van de Wittebroodstraat Burchtstraat reed hij in volle vaart op de autobus van de A.L A.D die op weg was naar de garage achter de Protestantsche Kerk. Met een ge broken been werd de heer Veltman opgenomen en overgebracht naar het ziekenhuis te 's-Hertogenbosch Het mag een wonder worden ge noemd dat dit ongeval nog zoo betrekkelijk goed is afgeloopen. ALMKERK. Donderdag 30 Aug. 1 1. were in café Dekker een vergadering gehouden, welke ten doel had, de oprichting eener afdeeling van den Chr. Boeren- en Tuindersbond. De heer G de Jong presideerde deze vergadering, terwijl de heer Wigboldes, voorzitter van de af deeling Nieuwendijk een uitvoerige toelichting gaf over doel en streven van den C B T B. Staande de vergadering gaven zich 21 aanwezigen als lid op. Het bestuur hierna gevormd be staat uit de heeren GK de Jong Voorzitter, A. de Fijter, Secr.-Penn Jac. Kolff, 2e Voorzitter, G. van Herwijnen, Algem. Adjunct, J v. d Koppel, Korn, C. T. v. Herwijnen Waardhuizen en G. Scherff, Uitwijk gewone leden. Door de vergadering werd tevens als lid der adviescommissie van den Plaatselijk Bureauhouder aangewe zen de heer G. de Jong, terwijl door het bestuur als bestuursleden van het Kringbestuur voor het Land van Heusden en Altena van den C B.T.B. werden benoemd de heeren G. de Jong en G. Scherff. DOEVEREN. De 72-jarige G. Boll kwam Zaterdagavond zoodanig van een wagen te vallen, dat hij bewusteloos werd opgenomen. Zijn toestand is zorgwekkend. EETHEN. In de gemeente Eethen is een comité opgericht, tot trachting van oprichting voor een monument ter herdenking van de in deze oor log gesneuvelde personen uit deze gemeente. Het comité is gevormd door de volgende personen en dorpen Eethen, G. van der Kolk en L. van Santen. B.-Broek, Straver en de Graaf. Meeuwen, van Buuren. Dron- gelen H. Vos. Genderen, G. v. d. Beek L. Gzn H. v. d. Heuvel Jzn. n het tijdvak van 2 Sept. t.m. 15 Sept.'45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 10e periode geldig verklaard AARDAPPELEN, A37 B37, C37, M37, Aard appelen 1'/, kg, D37, E37 aardappelen 1 kg. VLEESCH A 37A, B 37A, C 37A, D 37a, E 37A, M 37a, A 37b, B 37b, C 37B, D 37b E 37b Vleesch 100 gr. vleesch z. been. De bonnen aardappelen en vleesch zijn geldig t/m 8 September 1945. KOFFIE, A 93, B 93, C 93 Reserve, 100 gram ZOUT, 249 Algemeen, 150 gram SUIKER, A 94, B 94, C 94 Reserve, 400 gram, D 94, E 94 Reserve, 500 gram. JAM, 242 Algemeen, 250 gram of 150 gram hagelslag. PEULVRUCHTEN, A 95, B 95, C 95 Reserve 250 gram. KAAS, 245 Algemeen, 50 gram vette en 50 gram magere kaas. VERMICELLI of AARDAPPELMEEL, 241 Algem. 50 gram. LUCIFERS, 250 Algemeen, 1 doosje. ENG. BLOEM, 237 Algemeen, 200 gram. RIJST, D 93, E 93 Reserve, 250 gram G0RTM0UT, 238 Algemeen 250 gram. KINDERMEEL, E95 Reserve, 250 gram. RIJSTPUDDING, 12 ounces afleveren op D90 Reserve. EIP0EDER, 246 Algemeen, 100 gram. Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 15 September 1945, tenzij hierboven anders is bepaald. De 29 Augustus j.l. aangewezen bon 12 Tabak is slechts geldig t.m. 8 September a s. In de week van 10 t.m. 15 September dient bon 12 Tabak (restant 11 Tabak) door de detaillisten op den voor hen vastgestelden inleveringsdag bij den distributiedienst te worden ingeleverd. J. W. v. d. Meijden en J. Thur Lzn. Als voorzitter fungeert G. v. d. Beek L. Gzn., als Secr Penningm. J. W. v. d. Meijden. Dit Comité zal nog uitgebreid worden met een lid uit Meeuwen en Drongelen, be nevens Heesbeen en Doeveren. HERPT. Ook de leerlingen der R.K. Bijz. School te Herpt hebben Ko ninginnedag gevierd Op Vrijdag 31 Augustus om 2 uur nam. haalde de harmonie »De Eendracht« de kin deren aan school af en bracht hen naar het feestterrein, alwaar kin derwedstrijden werden gehouden. Het bestuur der Oranjevereeniging te Herpt was door de hooggewaar deerde medewerking van het comité HARK te Heusden in staat gesteld aan ieder kind een prijs uit te reiken. WIJK. Op het te Tilburg gehouden Concours-Hippique behaaldedeheer J. de Waal met zijn fokhengst in het nummer Shetland Ponny's aan gespannen voor Concourswagen, een 2e prijs en met zijn fokmerrie een 3e prijs. WASPIK. De collecte, alhier gehouden ten bate van het Blindengesticht Plantage Middenlaan 64 te Amster dam', heeft f 449.opgebracht. WERKENDAM. Ds. M. Overduin, predikant bij de Chr. Geref Kerk alhier heeft een beroep ontvangen naar de Chr. Geref. Kerk te Nieuwpoort. Gevonden, een rose meisjessok met witte teen. Terug te bekomen bij E. de Graaf f, Polsestraat, C 115, Aalburg. Verloren, door M. Poorter, een zwarte tasch, inhoudende geld en o. a. persoons bewijs, op weg van Oudendijk naar Uppel- schendijk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1