Altena's geschonden landschapsschoon Buitenland ORANJEFEESTEN. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2 EE JAARGANG. No. 52 VRIJDAG 7 SEPTEMBER 194-5 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Tot 1940 verkeerden de wegen in ~het Land van Altena, voor zoover zij behoorden aan het Rijk of aan de Provincie, in vrij goede conditie, hetzij door het aangebrachte asfalt-betondek, hetzij door den aanleg van een klinkerbestrating in keperverband. Het wegdek van de polcUrv» egen evenwel voldeed niet aan de minimum-eischen van het moderne verkeer. Pogingen werden echter aangewend, om ook het wegdek van de tertiaire w gen te verbeteren en de verbindingen van het Land van Heusden en Altena, met de grootere centra, waarop uit den aard der zaak het moderne verkeer zich richt, te moderniseeren. Verschillende wegen stonden op het pro gram, als bijvoorbeeld de belangrijke w?g Andel (Schutsluis! - Almkerk, die bij eerst genoemde plaats in de toekomst aansluiting zou geven aan den nieuw aan te leggen weg door de Bommelerwaard naar Zaltbom- mel. Hier zou weer een nieuwe weg via Waalwijk naar Tilburg aansluiten. De oorlog heeft echter alle plannen om ver geworpen en van de uitvoering er van kwam niets. Integendeel het aspect der verke. rswegen is zeer ten ongunste veranderd. Zal de verkeersweg in het algemeen toch aan de te stellen eischen voldoen, dan moet er samenwerking zijn tusschen verkeer, land schapsschoon, cultuur en defensie. Zoo moet de beplanting van den weg b.v. mede werken tot ver! ooging van de schoonheid van het land en moet deze niet de schoon heid er van afsluiten, m.a.w. men moet een vol gezicht behouden op het landelijk schoon. Soms is het dan beter geen be planting langs den weg aan te brengen. Wil men evenwel in andere gevallen de harmonie van het landschap niet verstoren, dan is beplanting van opritten of van groote bermvlakken, geboden. Wegen, die bestemd zijn voor doorgaand verkeer, vra gen beplanting met I ooge boomen. Zoo kunnen ook de landwegen, zonder versto ring van de landschap-harmonie, omzoomd worden door hooggeboomte, öf, wanneer men tevens profijt wil hebben van dit ge boomte, kan men daarvoor fruitboomen gebruiken. We zien dus, dat de beplanting van den weg in nauw verband staat met het land schapstype. Verschillende egen in h^t Land van Altena voldeden aan bovengenoemde voor waarden. Maar het wreede oorlogsgeweld is over dit gebied gevaren en heeft het landschapsschoon in erge mate geschonden En de koude winter eischte eveneens zijn aandeel van de boomplanting Zoo heeft de Postweg onder Woudrichem, eertijds een aardige wandelweg, waarvoor zoo vaak verzocht is, om dien voor het zwaardere verkeet open te stellen, om zoo doende de lastige traverse door Woudri- chem-zelf te vermijden, zijn laan-kai akter verloren en is de iep-beplanting daar gehrel verdwenen. Zoo verloor het «Laantje" onder Andel dezen winter eveneens zijn beplanting, wat inderdaad schade doet aan het lanpschaps- schoon. Verd r hebben de moffen heel wat hout gekapt in den weg Giessen-'Vndel, terwijl het landelijk wegje Gissen Rijswijk, dat zich tusschen de korenakkers doorslin gert, geheel van beplanting ontbloot is. We zeggen niet, dat daardoor het landschaps- sshoon aldaar in erge mate geleden heeft, omdat hier nu de vrije, verre blik gegeven wordt over het omringende landschap O.i.. is hier de schoonheid van het landschap, door het verdwijnen van de beplanting weinig geschaad. Uit defensie-oogpunt hebben de duit- schers de beplanting van den z.g «dooden- weg," zooals zij den weg via Biesheuvel- Eethen-Bergsche Maas (frontlinie), bestem pelden omdat hier zooveel soldaten en paarden omkwamen door het Geallieerd artillerievuur, intact gelaten, maar te Baby- loniënbroek en Eethen zijn heel wat boo men gekapt. Het aanzien van deze zwaar getroffen dorpen wordt er zeer door ver somberd. Het gaat niet aan, om alle plaatsen hier op te sommen, waar öf de burger öf de mof de wegbeplanting heeft geveld, en zoo hetzij bewust of onbewust öf door bittere noodzaak gedreven, het landschapsschoon van Altena's poldergebied heeft geschonden. Geruchten rond Don Juan. Reuters correspondent berichl, dat niets er op wijst, dat don Juan toebereidselen zou maken om te vertrekken. Dit naar aan leiding van geruchten, dat don Juan van plan zou zijn om naar Spanje terug te keeren en daar een staatsgreep tegen Fran co te leiden. 2 September tot dag van de overwinning op Japan verklaard. De Japansche capitulatie-verklaring is aan boord van het Amerikaansche slagschip «Missouri' Zondag te half 11 des morgens Tokio-tijd, geteekend. Generaal Douglas Mac Arthur, de geallieerde opperbevelheb ber, zeide in een toespraak bij deze gele genheid het volgende „1k verklaar dat het mijn vaste voor nemen is om, in respect voor alle landen die ik vertegenwoordig, mij met recht vaardigheid en verdraagzaamheid te blij ven kwijten van mijn verantwoordelijk heden, terwijl ik alle maatregelen zal nemen welke noodzakelijk zijn om te verzekeren, dat de voorwaarden van de capitulatie nauwkeurig en getrouw zullen worden uitgevoerd. Wij zijn hier bijeen als vertegenwoordigers van de groote mogendheden die den oorlog hebben ge voerd, om een plechtige overeenkomst te sluiten, waarbij de vrede hersteld moge worden. Over geschilpunten omtrent uit- eenloopende idealen en ideologieën is beslist op de slagvelden van de wereld en wij hebben thans niet te bediscussiee- ren of te debatteeren Ook past het ons niet, als vertegenwoordigers van de meer derheid van de volkeren der aarde, hier bijeen te zijn in een geest van wantrou wen, kwaadwilligheid of haat, doch veel eer moeten wij, zoowel overwinnaars als verslagenen, ons opwerken tot die hooge- re waardigheid, welke alleen het bereiken van de heilige doeleinden, welke wij wil len dienen, kan bevorderen. Ik hoop ernstig, ert dat is de hoop van alle men- schen, dat vanaf deze plechtige gebeur tenis een betere wereld zal oprijzen uit het bloed en de slachting van het ver leden, een wereld, gegrondvest op trouw en wederzijdsch begrip, een wereld, toe gewijd aan de waardigheid van den mensch en de vervulling van zijn diepst gekoes terde wenschenvan vrijheid, verdraag zaamheid en rechtvaardigheid Generaal Mac Arthur noodigde daarna de Japansche afgevaardigden uit om de ca pitulatie-verklaring te onderteekenen. Na hen teekende generaal Mac Arthur zelf, waarna hij de andere geallieerde ver tegenwoordigers één voor één uitnoodigde om hun handteekening te zetten. De volg orde van onderteekening was aldus Japan, Mac Arthur, de Vereenigde Staten, China, het Vereenigde Koninkrijk, de U.S.S.R., Australië, Canada, Frankrijk, Nederland, Nieuw-Zeeland. Daarna zeide Mac Arthur: .Laat ons bidden dat de vrede voor de wereld thans hersteld moge zijn, en dat God hem altijd voor ons moge behouden. De werkzaamhe den zijn hiermee voor ons beëindigd". BRAKEL. Op 30 Augustus j.l. is hier het Oranje feest gevierd. Reeds morgens vroeg waren de kinderen in de weer, doch hoe jammer was het dat het weer zoo bar slecht werd Steeds maar regen. De kinderen met het schoolpersoneel alsmede het bestuur der Oranjevereeniging, moesten in het school gebouw blijven. De kinderen werden ruim getracteerd op gebakjes en limonade. Des namiddags omstreeks 3 uur werd het weer wat beter en werd een begin gemaakt met het opstellen van den optocht, die smorgens gehouden zou zijn, waarbij de muziekvereen. O.B.K. eveneens tegenwoordig was. Zoo ging het toen onder regenbuien de geheele gemeente Brakel door. De optocht was heel aardig samengesteld en diegenen welke hieraan hebben medege erkt komt dan ook alle lof toe. Na den optocht werden de kinderen nogmaals getracteerd op gebak enz. De kinderspelen konden wegens het weer dezen dag niet meer doorgaan en werden uitgesteld tot Zaterdagmiddag. De e spelen waren ook alleraardigst en de belang stelling hiervoor was ook groot. De be schikbare prijzen waren, gezien de tijdsom standigheden, mooi. Op 31 Augustus was het echter «de Oranjedag" waarnaar een ieder reeds weken had uitgekeken. Des morgens om 6.30 uur werden de bewoners gewekt door een twee tal ruiters te paard, het sein om zich direct klaar te maken en naar het marktplein te vertrekken. Omstreeks 7.30 uur sprak de waarnemend Burgemeester dezer gemeente een kort woord, waarna de optocht werd opgesteld en de jury kon beoordeelen aan wie de prijzen ten deel zouden vallen. Dit laatste viel echter niet mee, want alles was even mooi Ondertusschen speelde zich verschillende drama's af. Wantde zoo gevreesde S.S. was weer in het dorp aanwezig. Dit hern volkje kon zijn handen weer niet thuis houden en liet niets met rust. Vorderden maar paarden, rijwielen, haalde konijnen uit het hok en gingen bij deze aanwezige keukenwagen rustig slachten, verdreven de menschen van de straat enz. Op het markt plein aangekomen sloten deze zich gemoe delijk bij den optocht aan. Vervolgens ging de stoet onder muziek van O.B K. en de mondaccordeonvereen. «Crescendo" het dorp door. Onder den optocht was de S.S. zeer lastig en verschil lende personen werden hiervan de dupe en zagen hun rijwielen of hun klein vee weg voeren waar maar niets aan te doen was. O het marktplein teruggekeerd volgde de prijsuitreiking door den Voorzitter der Oranjevereeniging. De le prijs werd toe gekend aan de Jan van Galen, 2e prijs aan Hollandsch Welvaart, 3e prijs aan Boeren bruiloft, 4e prijs Geloof Hoop en Liefde, 5e prijs Roode Kruisafdeeling, 6e prijs de Weermacht, 7e prijs de Bokkenwagen. Ver der werden onder de losse paarden, alsmede rijwielen en andere voertuigen, nog schit terende prijzen toegekend. Ondertusschen was de B. S. ter oore gekomen van de aanwezigheid van de moffen, welke zich een aardige buit van allerlei hadden weten te verschaffen en een drietal tommie's gevangen hadden gemaakt. Tevens hadden deze heeren, met verraad, een vluchteling uit het kamp Amersfoort weten te arresteeren. Bedoelde B. S. stelde zich verdekt op en op een gegeven sein werd de Weermacht met donderend geweld overmeesterd en was spoedig onschadelijk gemaakt en werd onder strenge bewaking gesteld van B. S. en Tommies. Nadat het gevorderde aan de rechtmatige eigenaren was teruggeven, wer den de moffen naar een kamp weggevoerd onder luid gejuich en enorme belangstelling. Dit schouwspel was de tegenstelling van 13 October 1944. Ook toen was een ieder op het marktplein gedreven, doch onder andere omstandigheden. Gelukkig vielen er bij dezen veldslag geen dooden te betreuren, niettegenstaande er toch nog gewonden waren. Het Roode Kruis was echter aanwezig en leverde in deze ook weer goed werk in het verleenen van de eerste hulp. Des namiddags werden de volksspelen onder schitterend weer op het z g. weidje gehou den. Voor dit doel waren eveneens weer prachtige prijzen beschikba r gesteld. Ook thans was de belangstelling weer boven verwachting. Des avonds werd er op het marktplein een openluchtfilm afgedraaid, waarvan een ieder gratis kon genieten. Het geheele dorp vierde dez* dagen werkelijk feest. De versieringen in het dorp waren ook zeer mooi Uit bijna elk huis was de vlag uitgestoken Een bijzondere vermelding kwam dezen keer wel toe aan de bewoners van de Oranje of ook wel Koningstraat genoemd, welke op schitterende wijze was versierd en des avonds was ver licht In de Café's ging er ook alles ordelijk naar toe en de saamhorigheid van Brakel viel bij dit feest wel bijzonder op. Zoo moet het ook. Ook in den vervolge. De Oranjevereeniging Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard kan dan ook op een zeer goed geslaagd feest terugzien. CAPE1JLE. Ter gelegenheid van den ver jaardag van H M Koningin Wilhel mina wapperde van schier alle woningen in de gemeente het nati onale dundoek. In de morgenuren maakte 't muziekgezelschap «Kunst na Arbeid« een rondwandeling van af het repetitielokaal aan de Nieu- wevaart door de Nieuwstraat en over de Hoogevaart via den Win terdijk en terug naar het punt van vertrek. (HENDEKEN. De verjaardag van H.M. de Koningin werd hier op bescheiden, doch gepaste wijze gevierd Des morgens om 10,45 uur werd een samenkomst gehouden in de zalen van »Het Zwaantje®, onder leiding van Ds Koele. Spr. had tot tekst gekozen Spr. 8 vers 15 »Door Mij regeeren de Koningen» en begon met er op te wijzen, dat wij de vanzelfsprekend heid van het regeeren van onze Koningin over ons, in de afgeloo- pen jaren wel waren kwijtgeraakt. Ook spreekt het niet vanzelf, dat onze vorstin weer in ons midden is, was eigenlijk niet vanzelfspre kend, want de Heere zegt»Ik zal mijn oordeelen tegen hen uitspre ken over al hun boosheid, Ik zal hen verdelgen van den aardbodem» Wij staan voor Gods aangezicht vol ontrouw waar is de gehoor zaamheid aan Gods Woord Ja, waar is de boete, het berouw over al onze overtredingen En daarom: eerst het boetekleed aan en dan 't feestkleed eerst rouw en smart over de ongehoorzaam heid en dan juichen over de genade Gods, geschonken in de regeering van H. M. de Koningin Want door Hem alleen regeert Zij, bij de gra tie Gods »Door Mij regeeren de Koningen Jan van Nassau nad tot lijfspreuk »De Heere regeert«. Dit moet de grondtoon van onze vreugde op dezen verjaardag zijn. De belijdenis van de souvereiniteit Gods moet bij ons als Christelijk volk gevon den worden. Vervolgens stond spr. stil bij de eeuwen, die achter ons liggen, en liet zien hoe het steeds bleek dat de Heere regeert en door Hem het Huis van Oranje. Er is blijdschap vandaag, de Heere verloste ons uit de slavernij, onze Oranjevorstin zette haar voe ten weer op Neerlands bodem, de dank stijgt ten hemel De Heere heeft groote wonderen gedaan In alles mogen en moeten wij zien Gods regeerende hand. Na het uitspreken van zijn rede, verzocht spr. onze Vorstin toe te zingen Ps 134:3, terwijl ook nog gezongen werd «O, Heer, die daar des hemels tente spreidt.» Na het dankgebed zongen allen het Wil helmus, waarna deze zeer druk bezoctite samenkomst ten einde was. De in dezen dienst gehouden collecte voor de Stichting 1940'45 bracht f 142,1 7 op. Des namiddags werden voor de schoolkinderen kinderspelen en des avonds voor de ouderen volksspe len georganiseerd 's-GKAVENMOEK. Het Oranjefeest in ons dorp werd met grooten luister gevierd Donderdagmiddag zou het feest beginnen, maar door het slechte weer werd het programma van dien middag verschoven naar Zaterdag. Vrijdagmorgen werd het feest ge opend door herauten, die de bevol king naar het terrein riepen. Daar werden do kinderspelen gehouden, maar vooraf hadden zij een aubade voor het gemeentehuis gebracht In de middaguren trok een optocht door het prachtig versierde dorp De wagens waren in alle opzichten af, en het geheel was een keurige stoet Vrijdagavond zongen de verschillende zangvereenigingen op het feestterrein, hetwelk werd af gewisseld door muziek Zaterdagmiddag werden volks spelen op het feestterrein gehouden. Zaterdagavond werd muziek gege ven op het feestterrein. De 's Gravemoersche bevolking kan terugzien op een geslaagd Oranjefeest OUDENDIJK. Na de bevrijding kwam de Oranjevereen. »Wilhelmina« weer spoedig voor het voetlicht. Het aantal leden steeg ongelooflijk snel en thans is vrijwel ieder inwoner van wijk B als zoodanig ingeschre ven Ter gelegenheid van den ver jaardag van H.M. de Koningin werd op 31 Aug. en 1 Sept. jl. een feest georganiseerd De eerste dag hadden in hoofd zaak kinderspelen plaats en tractatie der kinderen, 's Avonds bracht een gecostumeerde voetbalwedstrijd de bezoekers in een roes van vreugde en verbazing, maar de feeststem ming was er Zaterdag ving aan met een keu rige optocht door wijk B, die be schenen door een Oranjezonnetje, goed tot zijn recht kwam In den namiddag ringrijderij voor paren en volksspelen. Een bijzonder nummer van het programma was zeker een demonstratie van de Oranjerijvereen «Wilhelmina". in structeur de heer P. J. Dekker alhier. Het was voor velen onbe grijpelijk, hoe de heer D. met zijn jongens (l dame was wegens ziekte verhinderd), die slechts enkele weken rijles ontvingen, zulke prach tige staaltjes van rijkunst wist te geven. VAN ALTENA

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1