BOMENLIJST INGEKOMEN GIFTEN Gevonden en verloren voorwerpen. Bekendmaking Plaatselijk Nieuws Distributie mededeelingen VoetDalsport 1 8e verantwoording monument i. DE ROOIJ VOOR MONUMENT SLACHTOFFERS HEUSDEN Motto „de Eer van Heusden c.a. spreekt" Geeft van harte, geelt spontaan ,,'tZyn onze dooden die daar gaan" Verstoor hun rust en vrede niet, Door kleinzieligheid; zij zingen 't Eeuwig Lied! Vorige verantwoording f2113,78 Distributie-ambtenaren, Heusden 20,— N.N. 10- Familie R. te Hilversum 35.— Een derde collecte Gouden Bruiloft. Herpt 46,60 Totaal f 2225.38 De muziekvereeniging Kunst na Strijd* gaf 's avonds een concert, waarbij dansmuziek nummer één was De taptoe werd gegeven door de Oranje Garde. De heer Vennink, die als voorz. een slotwoord sprak, kon dan ook gerust getuigen van een zeer ge slaagd feest. Liet de plaatsruimte het toe, dan zou nog veel over dit feest te zeggen zijn, vooral over den optocht moesten wij kort zijn. Ook was het niet mogelijk de prijswinnaars te vermelden of die personen te noe men, die zich op een of andere wijze verdienstelijkhebbengemaakt WIJK EN AALBURG. De eerste verjaardag van H M. de Koningin op bevrijd Nederlands grondgebied werd alhier door de OranjevereenigingWilhelmina" op bescheiden wijze gevierd. 's Morgens werd door enkele leden van ,,0. en U." reveille geblazen, hetwelk tevens het sein was tot het uitsteken der Vaderlandsche drie kleur. Door Ds. Harkoma werden 's morgens twee dankdiensten ge houden in de Kerkzaal, terwijl door Ds. Trouwborst in de Herv. Kerk te Aalburg eveneens een Dankstond werd gehouden, zoodat heel de ge meente in de gelegenheid werd ge steld, deze diensten bij te wonen. 's Middags werden de schoolkin deren bij het Vereenigingsgebouw opgesteld, waarna met de fanfare „Oefening en Uitspanning" naar het feestterrein werd gemarcheerd. De verschillende kinderspelen, alsmede de volksspelen, hadden een gunstig verloop en werden afge wisseld met muziek. Na afloop van deze spelen, werden de behaalde prijzen uitgereikt, terwijl de school kinderen werden getracteerd. Des avonds werd door de fanfare „Oefening en Uitspanning" een concert gegeven op de tent bij het Vereenigingsgebouw, dat door een buitengewoon talrijk publiek werd bijgewoond. Onder de vroolijke klanken van het muziek werden de zorgen van het dagelijks leven voor een oogen- blik vergeten en heerschte er een heel gezellige feeststemming. Aan het einde van het concert werd door J van Loon, Voorzitter der Oranjevereeniging, een kern achtige rede gehouden, waarna hij verzocht, met begeleiding van „O. en U.", het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus te zingen, waarna deze zeer goed geslaagde feestdag weer tot het verleden behoorde. De Burgemeester van Heusden maakt be kend, dit wederom klompen kunnen wor den aangevraagd. Dit geldt alleen voor degenen, die nog geen klompen hebben kunnen bekomen. Op aanvraag moet wor den vermeld Naam en adres en wat voor soort klompen worden verlangd (mannen-, vrouwen- of kinderklompen De wnd. Burgemeester van Heusden, A. VAN DELFT. Heusden, 6 September 1945. HEUSDEN. Nadat Woensdagavond ein delijk het pontveer nabij de groote brug in gebruik is genomen, is deze verkeersverbetering met het Land van Altena na één dag weer opge heven. Donderdagavond zou.men twee vrachtauto's overzetten. Het kleine pontje kon het gewicht niet dragen, zoodat het pontje met de twee auto's in de diepte verdween. Het is onbegrijpelijk, dat er geen persoonlijke ongelukken zijn ge beurd. Het overzetten geschiedt nu weer, zooals voorheen, per roei- booten. Voor de le klasse der R.K. H.B.S. te Waalwijk slaagden T. van Bladel en Gijsb. Timmermans al hier. Dinsdag 4 September was het 40 jaar geleden, dat Mej M. de Haan als verloskundige in Heusden in dienst trad. Een feit dat zeker op grootsche wijze herdacht zou zijn geworden, als het eerder bekend ware ge weest Mej de Haan immers geniet in Heusden en zijn omgeving de achting van een ieder en wordt algemeen geeerd. Dit bleek wel overduidelijk 15 jaar geleden toen zij haar zilveren jubileum mocht vieren. Het is vermoedelijk te wijten aan den toestand waarin Heusden is komen te verkeeren en het feit dat Mej de Haan den dag zelf gaarne onopgemerkt wilde la ten passeeren, dat deze dag niet uiterlijk is gevierd. Geheel onopgemerkt is hij even wel niet verloopen, het feit werd n.l. op den dag zelf nog bekend en toen kwamen de gelukwenschen nog van verschillende zijden de woning aan het Burchtplein binnen. De waarnemend burgemeester de heer van Delft, tevens voorzitter der Godshuizen, en de heer P. Verschure rentmeester van dit college, boden persoonlijk, vergezeld van een at tentie, hunne gelukwenschen aan, terwijl ook verder tal van ingeze tenen van hun belangstelling blijk gaven. Geheel onopgemerkt is de dag dan ook voor de jubilaresse niet gepasseerd. Gaarne bieden ook wij onze geluk- wenschen aan. Moge Mej de Haan nog tal van jaren gegeven zijn in het genot van een uitstekende gezondheid. ANDEL. Geslaagd voor het Steno di ploma Jo Kraaij alhier, met als gemiddeld cijfer 8Va- Hij genoot zijn opleiding bij J. v Duist onder wijzer te Almkerk. Voor de hoofdakte slaagden de heeren A. van Vliet Jr. en J. van Duist, resp. onderwijzer te Waalwijk en Almkerk. CAPELLE. Toen de landbouwer B. een dezer dagen 's morgens bij zijn vee in het weiland kwam, bleek hem, dat 's nachts een zijner beste scha pen was ontvreemd. Van bakker R. aan de Zandschel werd een dezer dagen een rijwiel, dat even onbeheerd stond, gestolen. Voor het Hoofdacte-examen slaagde te Breda de heer J. J C. Verhoeven Azn. Na een zestal weken in de gemeente Sprang-Capelle bij hun pleegouders een gastvrij onderdak te hebben gehad, zijn de jongens uit Nieuw Lekkerland Woensdag 29 Aug. weer naar hun woonplaats vertrokken. Mej C W. Bommeljé te St. Laurens (Z heeft haar benoeming tot onderwijzeres aan de Chr. school a. d. Loonschendijk aangenomen en is bereids in functie getreden. De heer J. Mes Hzn onderwijzer aan genoemde school is in gelijke be trekking benoemd te Oud Beierland. Het echtpaar Ant. van Beek- Roomer vierde Woensdag '29 Aug 11. onder zeer groote belangstelli g van familie en vrienden zijn 40-jarig huwelijksfeest. Gedurende de maand Augus tus 1945 werd op het hulppostkan toor te Vrijhoeve Capelle in de Rijkspostspaarb. ingelegd f81940,76 en terugbetaald f 4-87,96. Het aan tal inlagen bedroeg k-39, dat der terugbetalingen 36. Op het drietal ter beroeping van een predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Delft komt in alpha- betische volgorde onder No 3 voor Ds. H. K van Wingerden alhier. De oudste inwoonster onzer gemeente Mevr M. Middelkoop van den Hoek, vierde jl Zondag haar 97sten verjaardag. De concerten, welke door de plaatselijke muziek- en zangvereen. op Woensdagavond 5 Sept. op de beide kiosken zou worden yegeven, zijn uitgesteld tot a s. Zaterdag avond. Dit in verband met het feit, dat Donderdag in het naburige Waalwijk de dood van wijlen bur gemeester Moonen herdacht werd. De lessen aan de Lagere Land bouwschool zijn deze week ook weer begonnen Het onderwijs wordt gegeven bij het hoofd dezer school, den heer B. Elsman, aan huis. 8e verantwoording f 9638,59 Buurtcomm. I. O. brug, Capelle - 58,— Prijs feestw. Neerl. roem. Vlijmen - 15,— Balavond Burg. Smeelelaan, Waalw. - 62,05 Personeel ja. v. Gent en Co. (1 nur loon) Waalwijk - 25,— C. H.» Waalwijk - 5, Coll. jonge dierendag. Waalwijk - 25,37 Pluimveever. Waalwijk en omslr. - 25,— K. le Waalwijk - 50,— N. N. te Capelle - 10,— Personeel Schoenfabriek Marlino Kaatsheuvel - 76,— 6 oud-illegale werkers die het goed voor hadden met de O. D. te Kaatsheuvel - 25,- v. E. H. - 10,- C. B. te Dussen - 10.- Wed. v. R. te Kaatsheuvel - 19,50 N. N., Kaatsheuvel - 50,— fam. v. B„ Kaatsheuvel - 13.- S. M., Kaatsheuvel 2,50 B. V., Kaatsheuvel 3,50 Coll. bestuursverg.. Kaatsheuvel - 32,- Buurtcomm. Marksfr., Kaatsheuvel - 40,08 A. S., Kaatsheuvel - *25,- v.v. M. C., Kaatsheuvel 5,- L. S., Kaatsheuvel - 25,- C. L., Kaatsheuvel - 20,- v. H., Kaatsheuvel - 10.- J. S. K., Kaatsheuvel - 10 f 10290,59 Bovendien is ingekomen een bedrag van j 225, resp. j 100, f 100 en 25, bestemd om op hel graf een steen te plaatsen namens ondergrondsche strijders. In familiekring herdachten de echtelieden Gerrit Geenen en Pietje van Oversteeg, wonende aan den Loonschendijk j.l. Maandag 3 Sept. den dag, waarop het 50 jaar geleden was, dat zij door den band des huwelijks werden verbonden. s-GKAVENMOER. Als bestuursleden der Geref Jongel. Vereen. »Pred 12: la« wer den gekozen A Dekkers Wzn., B. Pruijssers en E. Kielen De Raad dezer gemeente kwam voor het eerst sinds Aug 194 l in openbare verg adering bijeen op 27 Aug. 1945, onder voorzitter schap van den wnd. burgemeester J van Herpen, seretaris den heer C. Nieuwenhuizen. Het voornaamste punt der agenda was verkiezing wethouders Gekozen werden hier voor de heeren W K. Dekkers (A.R en H v. d. Dussen (C.H) GIESSEN. Voor dat hier de feestelijk heden ter viering van den verjaar dag van H.M. de Koningin aanvin gen, had alhier een treurig ongeval plaats Het 6-jarig dochtertje van den heer S. werd door een vracht wagen zoodanig aangereden, dat het kort daarop overleed GENDEREN. De lijstcollecte voor de nood kerk der Herv. Gem. alhier heeft opgebracht f2i60. Tot diaken der Herv. Kerk, in de plaats van wijlen P A Kra mer, is gekozen J. Thur Lzn LAND VAN ALTENA. Door de samen werkende land bouworganisaties uit deze streek is een commissie benoemd, «die zal probeeren alle paarden, die door de Duitschers aan anderen zijn verkocht of omgerolen, of door andere instanties bij andere land bouwers in diverse provincies zijn ondergebracht, op te sporen en aan de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. In verband hiermede moeten alle landbouwers, die paarden hebben moeten opgeven, de indentiteits- kaaiten van die paarden, zoo spoe dig mogelijk, in elk geval voor 12 September inleveren bij hun plaat selijk bureauhouder. WIJK EN AALBURG Met ingang van 15 September a s. zullen de autobusdiensten N.V. »A.L A.D.« in het Land v Altena weer worden heropend Daar slechts voorloopig één bus ter beschikking is, zal men zich in deze streek met een zeer beperkte dienstregeling tevreden moeten stellen In »De Sirene* van a s Maandag zal de dienstregeling worderf aan gekondigd. Op Dinsdag 11 September zal in het Vereenigingsgebouw een vergadering worden gehouden door de Oranje Garde, toegankelijk voor leden en niet-leden. (Zie adv WERKENDAM. Ds. E. van Wieringen, Ned. Herv. predidant alhier, heeft een beroep ontvangen naar de Ned. Herv. Gem. te 's Gravendeel. Voor tijdvak van 2 Sept. t.m. 15 Sept. 1945 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 10e periode geldig verklaard BROOD, A38A, B38A, C38A, D38A, M38A, D38B Brood, 400 gram. A38B, B38B, C38B Hrood, 600 gram. E38A, E38B Brood 200 gram. D38A, D38B, E38A, E38B, Beschuit, 100 gram brood. KINDERBISCUITS, D38A, E38A Beschuit, 75 gram. MELK, A38 B38 taptemelk, 1 1/2 1. gestand, melk. C38, Melk, 13 4 liter gestand, melk. D38A, D38B, D38C, E38A, E38B, E38C Melk, 2 1. gestand melk. BOTER, D38A, E38A, Boter, 250 gram. A38A, B38A, C38A Boter, 125 gram. MARGARINE, M38B Boter, 125 gram. CHOCOLADE, C97, D97, E97, Res., 1 tablet. R00KARIIKELEN, 16, Tabak, 1 rants, naar keuze. Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 15 Sepi. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk Inlevering door detaillisten. (Evenredige bevoorrading) In de week van 10 t.m. 15 Sept. moeten de detaillisten op den voor hen vastgestelden inleveringsdag. de navolgende consumenten- bonnen inleveren Zout, 225 alg. 1 rants., restant 213 alg. 1 ranlsoen. Suiker, A. B en C 92 Res. vier tiende rants. D en E92 Res. half rants., resfanl 214 alg. - half ranlsoen. Chocolade. 04, 20 Versnaperingen, hal] ranls. restant 03, 19 Versnaperingen,-half rants. C85, D85, E90 Res. half ranls. restant B, C en D 84. Res. hall ranls. Eng. Bloem: 229 alg. 1 rants., rest. 220 alg. 1 rants. 230 alg. 2 rants., rest. D9I, E91 Res. 3 rants.. A, B en C 91 Res. 1 rants. Boter, D en E37A Boter half ranls., rest. D36A Boter 1 rants. E36A Boter half rants. Margarine, A, B en C37A Boter, 1 rants, restant A, B en C36B Boter half ranls. M37A Boler half ranls. restant M36B Boter half rantsoen. Beschuit D37A, E37A, beschuit 1 rants, res tant D35A, D35B, E35A E35B, beschuit 1 rants. Rookartikelen, 12 Tabak 1 rants., restant 11 Tabak 1 rants. Voorts moeten naast de gebruikelijke bon nen voor brood, melk, vleesch en aardap pelen nog worden ingeleverd -. Gebak, 229 alg. 1 ranls., rest. 220 alg. 1 ranlsoen. Vervangingsmiddelen, 234 alg. 1 ranls., rest. 219 alg. 1 ranls. Bonaanwijzing vaste brandstoffen voor huisbranddoeleinden. Het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt in overleg met het Rijkskolenbureau te Tilburg bekend De bonnen „45 BV" en „46 BV" van de Brandstoffenkaart „T 505" zullen voor het tijdvak van 4 tot en met 8 September 1945 worden geldig veiklaard voor het betrekken van een eenheid brandstoffen per bon. De handelaren kunnen de ingenomen bonnen 45 en 46 BV tot en met 15 Sept. bij de plaatselijke distributiediensten inleve ren ter verkrijging van aanvullingstoewij zingen. De distributiediensten zullen daartoe dagelijks gelegenheid geven. De aanvullings toewijzingen moeten zoo spoedig mogelijk bij de brandstoffencommLsies worden inge leverd De bonnen kunnen door de brand- stoffenhandelaren in elke hoeveelheid bij de distributiediensten worden aangeboden. Gevonden, in den tijd tusschen de ca pitulatie en 15 Augustus 1945: le. een portemonnaie met plm. f 20, - inhoud 2e. een portemonnaie met plm. f3,— in houd 3e. een portemonnaie met plm. f 1,— inhoud 4e. Knijp (zakmes)5e. Kerk boek met slot. Gevonden, in den tijd tusschen 15 en 31 Augustus 1945le. een lederen pas ver zoolden heerenschoen 2e. een riem 3e. een doosje met geld. Terug te bekomen bij den Marechaussee- Post te Wijk en Aalburg. Gevonden te Meeuwen, een zilverbon-étui. inhoudende 2 bankbiljetten van 10 gulden. Terug te bekomen Post-Comdt. der Kon. Marechaussee te Eethen. Verloren vanat Meeuwensche sluis gaande naar het kasteel te Meeuwen, een zilverbon- etui met inhoud, Tegen belooning terug te bezorgen op het gemeentehuis te Eethen. WIJK EN AALBURG Wilhelmina speelde de laatste tijd de volgende wedstrijden Wilhelmina I G.J.S. I 3 2 Wilhelmina I Veen 1 2—1 Wilhelmina fr. - Heusden Jr. 1 1 Wilhelmina II Noad II 2 0

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 2