Goedgek. Pootaardappelen SCHEERMESJES. Abonneert U op „De Sirene" W. TIMMERMANS ZONEN De hulp uit Alkmaar aan Heusden G. J. VERDOORN, B 45, Genderen P. van der Velden, Wijk-Aalburg. Vergadering Oranje Garde, Wijk Predikbeurten Binnenland Advertentiën OUWE KUITERT KOOS MOUTHAAN K. TREFFERS M. TREFFERS—Straas-heym WILLEM HOEVENAREN GEERTRUIOA NIEUWENHUIZEN TEUNIS MILLENAAR, Dinsdag II September a.s. WAALWIJK TELEFOON No. 55 Kassiers en Commissionairs in Effecten, Alle Assurantiën. 9 SEPT. 1945 (Zomertijd) Heusden (Bewaarschool), 9.30 uur wijk N en O, 11, uur wijk Z en W, Ds. I. de l'ombe Qeref. Kerk, 10 uur Candt. Molenaar en 6,30 uur Ds. Ritsema van Genderen. Aalburg, 10,30 uur Ds. Trouwborst. Geref. Gem, 10 30 en 7 uur Leesdienst. Bruchem, 10,30 uur Ds. Brasser Doeveren, (Consistorie, naast pastorie), 3 uur Ds. de Tombe. Genderen, 10 uur dhr. de Rooij, Rijswijk. Geref Kerk, 11,30 en 7,30 uur >s. Ritsema. Heesbeen, 6 uur Ds. Trouwborst. Kernwijk, 3 uur Ds. Brasser. Eethen en Drongelen, 10 30 en 3 uur Ds. Boezer. (voorm. collecte wederopbouw Kerk i >rongelen). Nederhemeit, 10,30 en 7,30 uur Ds. Ver maas. Veen, 10,30 en 7 uur Ds. Kleermaker. Geref. Gem. 10,30 en 3 uur Leesdienst. Wijk, 10, 11,30 en 7,30 uur Ds. Harkema. Waspik, 9,30 uur Eerw. Heer van Schuppen Cand. te Veenendaal. Well-Ammerzoden, «Ons Huis", 10.30 en 7 uur Ds. v. d. Bosch. Eiken Woensdagavond 7.30 unr Ds. van den Bosch. Werkendam, 9,30 en 3 uur 1 )s. v. Wieringen Geref. Kerk, 11 en 5 uur Ds. Jonker. Chr Geref. Kerk. 9,30 en 6 unr Ds. Overduin. Geref. Gem., 11 en 6,30 uur leesdienst Herv. Geref. Evang10 en 6 uur de heer Edelman van Soestdijk. Dinsdagavond bracht een gezelschap dames en heeren uit Alkmaar en Bath in Engeland een bezoek aan onze gemeente, om zich persoonlijk op de hoogte te stellen met den noodtoe stand alhier. Het gezelschap dat in een groote autobus arriveerde, bestond uit den burgemeester van Alkmaar, Jhr. van Kinschot en zijn echtgenoote, Mr Car ter, loco-burgemeester van Bath en president Rotaryclub, Mr. Wills en Mr. Hall eveneens uit Engeland, de heer Snijders, leeraar en directeur On- derwijsinrichiing Alkmaar, de heer en mevr. Ringers, de heeren mevr. Wolf- Peereboom, mej. Dorhout-Mees, vert. UW en de verbindingsofficier Wit- lox. Het gezelschap werd op het gemeen tehuis ontvangen. Tegenwoordig waren mevr. van Delft, wethouder A. W. Verhoeven en 't volledige bestuur van de plaatselijke afdeeling der HARK. De wnd. Burgemeester, de EdAchtb. Heer A. van Delft, sprak als volgt Het is mij een groote eer en een buitengewoon genoegen U vandaag hier in Heusden te mogen ontvangen en kennis te mogen maken met het Hoofd van de gemeente Alkmaar, de stad, die al zooveel voor onze plaats gedaan heeft. Toen enkele dagen geleden hier een klein gezelschap uit Heusden vertrok om de bevrijdingsfeesten bij U te gaan vieren, speet het mij werkelijk, dat ik niet van de partij kon zijn, maar de verjaardag van onze geëerbiedigde Koningin, de eerste na de bevrijding, wilde ik toch gaarne in mijn eigen gemeente doorbrengen. En werkelijk ik heb er veel genoe gen aan beleefd De Oranjevereeniging had ook voor Heusden weer eens 'n feestje georganiseerd en toen we al die vroolijke gezichten zagen en voor al die uitgelaten feestvierende kinde ren moest ik bij mezelve denken, Heusden begint toch gelukkig weer te herleven. De menschen weten nu wel zeker dat ze geholpen worden en afdoende geholpen De grootste nood, waarin zij zich voor enkele maanden nog bevonden, is gelenigd. Ze zien het leven niet meer zoo somber in en we danken dit voor het grootste ge deelte aan de gemeente Alkmaar. Ed.Achtb. Heer Burgemeester, U en Uwe medeburgers hebben hiermede een niet te beschrijven goede daad verricht, 't Zijn niet alleen de stoffe lijke gaven, natuurlijk deze waren dringend noodzakelijk, maar weer vreugde te brengen in de harten en glans in de oogen, de menschen weer vertrouwen te geven in de toekomst, dat is een daad, die burgemeester en gemeentenaren van Alkmaar de tijden door tot eere strekken zal. Zoo overvloedig waren Uwe gaven, dat Heusden zelfs nog kon mededee- len aan de gemeente Vlijmen en dat wij zoodoende het geluk en de vol doening smaken ook anderen te kunnen helpen. Nooit willen we Uwe mildheid vergeten, altijd zal er dit is mijn vurige hoop, maar ook mijn vaste overtuiging die schakel blijven be staan AlkmaarHeusdenVlijmen. Rest mij nog Ed.Achtb. Heer Bur gemeester de aangename taak U te bedanken voor het gulle onthaal, dat de afgevaardigden van Heusden in Alkmaar is ten deel gevallen. Zooals ik van mijn echtgenoote gehoord heb, hadden onze vrienden uit Bath slechts één woord, waarmede zij uiting gaven aan hun gevoelens ten opzichte van Alkmaar en zijn bewoners en dat was „wonderful". En zoo is het ook de Heusdenaren te moede geworden tij dens de dagen, die zij in Alkmaar hebben doorgebracht. En ik kan me dit voorstellen, wanneer ik hoor vertellen over uw prachtig mooi stadhuis. Uw schitterend sportpark, uw goed uitge rust en mooi georganiseerde brand weer, maar vooral over de geheel belanglooze bereidwilligheid van de werkende leden. Dit bewijst wel dui delijk Ed.Achtb. Heer Burgemeester, wat de afgevaardigden van Heusden beweerden, dat de menschen in Alk maar zoo buitengewoon aardig zijn. Ik eindig dan ook met den wensch uit te spreken dit alles nog eens met eigen oogen te mogen aanschouwen en een tweede wensch, nl. deze, dat wij nog eens de^vreugde mogen sma ken U hier, wanneer Heusden weer in beter doen is, nog eens te mogen ontvangen op een wijze, zooals wij dit zoo gaarne zouden doen en die uwer waardig is. En mag ik nu de eer hebben een woord van welkom te spreken tot de loco-burgemeester van Bath en zijn twee mede-reisgenoten. Welkom hier in onze stad. Het spijt mij, dat ik U Heusden niet kan laten zien, zooals het er vroeger uitzag. Het was inderdaad een mooi, klein oud stadje en wij waren er trotsch op. Maar zooals U zeer zeker gehoord heb, de Duitschers verwoestten onze mooiste en grootste gebouwen en ze vermoordden velen van onze dierbare menschen. Het is zeer droevig, maar Goddank deze rampen zijn nu voorbij. En de Stad Alkmaar, die zelve ge holpen wordt door U, helpt ons om al deze ellende weer goed te maken. Laat ik besluiten met den welge- meenden wensch Lang leve Engeland; Lang leve Bath en zijn inwoners. De burgemeester van Alkmaar Jhr. van Kinschot, dankte voor de gespro ken woorden en deelde mede, dat de heeren uit Alkmaar en Bath, zelf hier zijn gekomen, om na te gaan op welke wijze Heusden het best geholpen kan worden. In Alkmaar, dat in de Mid deleeuwen, zelf zoo zwaar werd ge teisterd en toen op ruime schaal werd geholpen, heeft misschien tengevolge daarvan de barmhartigheid den Alk- maarders in het bloed gezeten. Zij hebben de actie Zuid helpt Noord beantwoord met een tegenactie van Noord helpt Zuid. Waar hier zooveel is verwoest en vernield, achten de Alkmaarders het hun Christenplicht te helpen zooveel als mogelijk is. Spr. is zeer getroffen door de vernieling van het fraaie stadhuis van Heusden, waarvan de geschiedenis hem bekend is. Spr. is tevens overtuigd, dat deze actie hechte banden heeft gevlochten tusschen Alkmaar en Heusden. Het doet hem bizonder veelgehoegen, dat het gezelschap uit Heusden, dat een bezoek aan Alkmaar heeft ge bracht, zulke goede indrukken heeft ontvangen Met den wensch dat deze banden ook in betere tijden mogen blijven bestaan en Heusden moge groeien en bloeien, eindigde spreker Mr. Carter uit Bath zei hierop dat hij verwacht, dat de hulp die ons gegeven zou worden, vooral niet te zien als armenzorg of iets van dien aard, doch als een blijk van dankbaarheid voor 't geen Nederland gedaan heeft aan de voor ons land zoo zware oorlogsdagen. „You paid the price", zeide hij. Wij hebben de Wieringermeer, Walcheren en nu ook Heusden gezien. Wij zullen ons best doen, uw moedige houding ew lijden op zoo groot mogelijke schaal in Engeland bekend te maken. De oorlog is nu gelukkig ten einde, wat geweest is, is geweest en wij hopen u te kunnen steunen naar ons beste vermogen in de wederopbouw van uw land. Inmiddels was voor het gem.-huis een groote menigte saamgestroomd en had zich daar de Heusdensche Fanfare, versterkt met leden van de Herptsche Harmonie opgesteld, die eenige vroo lijke marschen ten gehoore bracht en waarbij het publiek het adoptatie- of wel 't Alkmaar lied zong. Na deze muziek- en zanghulde werd het gezelschap langs de ruïnes van. ons stadje geleid en werden zij na afloop hiervan ontvangen in het HARK-ge- bouw, hetwelk ter eere van de hooge gasten aardig versierd was Hier gaf de voorzitster een uitleg van het werk NVH-HARK. Zij wees er op hoe allereerst ieder getroffene een formulier moest invullen, waarop naam en adres van den getroffene voorkwam plus het aantal gezinsleden, de aard der schade enz. Hoe deze aard der schade door een officieele instantie gecontroleerd wordt, hoe voor de ontvangst van ieder stukje textiel of huisraad door den betrok kene moet worden geteekend en deze bewijzen aan het formulier bevestigd worden. Tevens getuigde zij van de nauwe samenwerking tusschen de Overheids instanties en het NVH-HARK. In de groote zaal werd vervolgens koffie gepresenteerd, waarna een kleine film en een schat van gekleurde lichtbeel den de aanwezigen deed genieten van Heusdens oude schoonheid. Er was maar één roep over Wat een juweeltje is het plaatsje geweest Het filmwerk werd door den Wel- Ed.Gestr. Heer Mr. Verhoeven be schikbaar gesteld. Na afloop hiervan werd namens het NVH-HARK-comité door den heer v. der Heyden aan de afgevaardigden van Bath een ets aangeboden van het oude stadhuis, waaronder de tragedie van dit gebouw verhaald werd. In zijn toespraak memoreerde spreker de hi storische banden welke de oude ves tingsteden Bath, Alkmaar en Heusden verbindt, terwijl ook in de aloude tijden een Engelsche Koningsdochter als Burchtvrouwe van Heusden hier ter stede woonde. Spreker verzocht hen, deze gravure naar Bath te willen medenemen als herinnering aan de dankbare vrienden welke zij te Heus den achterlaten. De heeren uit Bath deden de belofte dat de ets, de haar waardige plaats in de bibliotheek van Bath zou vinden. Ook Alkmaar krijgt een afbeelding van ons oude stadhuis, uit blijk van dankbaarheid voor hetgeen deze .stad voor Heusden gedaan heeft. Het was uitgevoerd in stukjes leer en gemaakt door onzen stadgenoot Te Vruchte. Dit stuk zal een plaatsje vinden in de Burgemeesterskamer op het stadhuis te Alkmaar. Na afloop werd ten huize van den heer L. van Wagenberg het soupé gebruikt, waarbij het zeer gezellig toeging Het gezelschap was bijzonder ge troffen en tevreden over de ontvangst in Heusden, een ontvangst die men zich zoo niet had voorgesteld. De kwestie van de vrijlating van N.S.B.'ers. A. N P. Aneta verneemt, dat op een landelijke vergadering van den P.O.D. te Den Haag een commissie, belast met het onderzoek onder leiding van kol Snijders, een rapport heeft uitgebracht, volgens het welk er alleen reeds in de kampen met een capaciteit van boven 1000 man per kamp plaats is voor 93000 personen (zooals be kend nam men aan dat er in alle kampen tezamen slechts plaats was voor 40.000 man). Er is, aldus het rapport, reden aan te nemen, dat alle N.S.B.'ers en collaborateurs, die nog gedetineerd moeten worden, onderge bracht kunnen worden. De nationale adviescommissie heeft aan de Regeering het advies uitgebracht geen N.S B.'ers vrij te laten. Men zal thans bij het loslaten van a dere gevangenen de oude richtlijnen, opgesteld door generaal H. J. Kruis d d 27 Januari 1945 willen toepassen. Dit zou dan als gevolg hebben, dat er bij voorbeeld aan het kamp van de Levantkade ongeveer 1 procent van de gedetineerden (40 man) voor vrijlating in aanmerking komt, aangezien er volgens bovengenoemde richtlijnen geen aanleiding bestaat hen vast te houden. De P O D deelt mede, dat er reeds 10- tall n bunkerbouwers zijn gearresteerd. Dit zijn geen gevallen van menschen, die zich zelf opgegeven hebben. zullen dit seizoen schaarsch zijn. Bestel lingen van alle rassen in de door U ge- wenschte klassen en maten worden vanaf heden, zoowel voor Herfst- als Voorjaars levering, aangenomen bij 10 en hebben het genoegen kennis t geven van hun Huwelijk op Donderdag 20 Sept. 1945 te Genderen (N.-Br.). Enschede, Varviksingel 6, 29 Aue '45 Genderen (N.-Br.) B 36, Kerkelijke inzegening door den Weleerw. Heer Ds J. J Ritsema, des namiddags om drie uur. Gelegenheid tot feliciteeren 20 Sept. van 5-6 uur Huize „Cofelicia" te Genderen. 23 ''Toekomstig tijdelijk adres: Gaaspstraat 53I, Amsterdam-Z. Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders en op Zondag 9 September a.s hun 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hunne dank bare kinderen RIKA. 20 DINGENA. Drongelen, E 5, 7 Sept. 1945. Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, en den 15den September a.s den dag te herdenken, dat zij voor 25 Jaren in den echt verbonden zijn. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hunne dank bare Kinderen, Behuwd- en Klein kinderen. 20 Dussen, Baan A 25, 7 Sept. 1945. Heden behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen, na een smar telijk, doch geduldig gedragen lijden, onzen zeer zorgzamen Broeder, Zwager en Oom, in den ouderdom van 63 jaar. J. J. Millenaar. H. A. Millenaar-Portengen en Kinderen. Wed. P. Millenaar. J. M. Millenaar. B. Millenaar-van Rijswijk en Kind. Wijk, 5 Sept. 1945. 19 Levert BON R 16 vun de te ontvangen Tabaks- kaart direct na ontvangst daarvan in bij Door de oorlogsomstandigheden is het alle leveranciers van scheermesjes niet mogelijk geweest, op alle vorige ingeleverde bonnen mesjes te verstrekken. Mededeelingen hier omtrent liggen bij mij ter inzage. 13 Allen, die zich als lid van de O. G. hebben opgegeven en zij die alsnog als lid willen toetreden, worden verzocht op des avonds 8 uur (t.t.) in het Verenigings gebouw te Wijk aanwezig te zijn. 12 Het yoorloopig Bestuur. Stort reeds nu, met het oog op de komende inlevering van bankpapier, Uw overtollig kasgeld op Uw rekening bij ons. Maakt gebruik van onze BANK-GIRO Vanaf heden zijn coupons van alle privaatrechtelijke lichamen, die leeningen hebben uitgegeven en waarvan 40 de betaalkantoren hier te lande zijn gevestigd, betaalbaar.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 3