een Glas in Lood „DEN OUDEN HOEK" een PETROLEUMLAMP? Dienstbode. een beschaafde Juffrouw, Bedrijfsleider Pakhuispersoneel. SLOOPWERKEN. Vermist: 3 LAMMEREN een HAARD Verloren: EEN ZWEEP POOTAARDAPPELEN^ VEERDIENST „JANIHUDI" Wij staan weer voor U klaar G. M. VAN WIJLEN TAXATIES WONING-INRICHTING Geldproblemen IN.I.V.O. Goedgek. Pootaardappelen enz. A. AANEN, arts. Voor 1 Januari a.s. TH. BURGHOUTS, een flinke Dienstbode, Accountantsbureau H. M. VERHULST, Leiden. Ingezonden. een Kamerspiegel, een paar nieuwe Kinderschoenen DIENSTREGELING C. QROENEVELD, u Firma CHARLES SCHREUDER&Zn. 1 paar nieuwe lage Jongensschoenen „Gorinchemsche Steenhouwerij" ADR VERWIJS Adm.- en Accountantskantoor „DE BOMMELERWAARD" GEVRAAGD. h Rijndijk A 310, Hazerswoude. een HONDENKAR WIE WIL RUILEN WIE WIL. 7 SCHADE-REGELING OMWISSELING GELD BELASTINGAANGIFTEN CORNELIS VOS, H. E. V. COSTER VAN VOORHOUT, A. SCHOUTEN, W IJ K bij Heusden. Sloop- en Opruimingswerkzaamheden F. J. VAN SEUMEREN, LID N. U. v. ACC. - - BELASTINGCONSULENT. H.H. Landbouwers en Tuinders. Gegarandeerd extra N.A.K. goedgekeurde Kleipooters. Beëedigd Makelaar Gorinchem, Vischmarkt 10, Tel. 2609. REPARATIE MEUBELEN EN BEDDEN Grafwerken Gedenksteenen Oorlogsmonumenten FA. P. J. DE GROOT ZN. HANDEL IN AANGEBODEN 96 x 52. li Te ruil voor levensmiddelen. PELSCHESTRAAT 71 - HEUSDEN. Voor het bewijs van deelneming, betoond tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie, 11 Wed. C. VOS- geb van sui/lekom. 's-Grevelduin-Capelle, 7 Sept. 1945. I angs dezen weg betuigen wij, ook namens wederzijdsche familie, onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstel ling, voor en bij ons Huwelijk ondervonden C. MEERMAN M. MEERMAN-Faro. Coevorden, 6 September 1945. 8 JOHS. VAN AS en ADR. VAN AS-Nieuwenhuizen zeggen hierbij, mede namens weder zijdsche familie, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun Hu welijk ondervonden. Giessen, No. 102, 7 Sept. 1945. 10 De praktijk van arts te Wijk, wordt voortgezet door Spreekuur 8 9 uur v.m. Medicijnen halen 78 uur n m. A. Aanen. H. E. V. Coster v. Voorhout. Wijk, 4 Sept 1945. 15 worden geen reparaties, keerwerk of veranderingen meer aangenomen. Alleen die oorlogsgetroffenen in bezit van vergunning, genieten voor rang maar ook met geduld! Breestraat W 76 Heusden. 12 WIE kan ons helpen aan Door de moffen alles kapot. 7 H. VAN HELDEN, Veldstr. B 162, WIJK. Mevrouw VAN DER POL-de Haan te Heerlen vraagt, zoo spoedig mogelijk, voor dag en nacht. Zich aan te melden bij Mevr. De Haan, Scheepswerf, Heusden. Voor Zeist wordt bij echtpaar op leeftijd gezocht: 13 P. G., leeftijd 35 50 jaar, voor hulp in de huishouding èn gezelschap, desgewenscht hulp van werkster. Brieven met condities enz. onder no. 47 aan het Bureau van dit Blad. GEVRAAGD Diploma vakbekwaamheid strekt tot aan beveling. Sollicitatie's alleen schriftelijk. 16 Grossier in Koloniale Waren. Alle mogelijke voorkomende kunnen wij aannemen, zooalsfal rieks- installaties, bruggen, huizen, constructie werken, etc., etc. Telef. 55 Koudekerk a. d. Rijn. f uit een weide la igs de Eethensche Steeg. Inlichtingen worden gaarne ingewacht bij L. A. VAN EETEN, Andel. 6 Opdrachten, betr. inrichting, controle en reorganisatie administratiën, uitbrengen rapporten, balansen, Bedrijf- economische- en Belastingadviezenr schriftelijk door te geven aan ons kantoor Leiden, Postbox 71 of aan de Fa. I. J. Veerman, Botermarkt, Heusden, met vermelding: Acc bureau H. M. Verhulst. Vanwege ons kantoor regelmatig contact met deze streken 32 H. VER HULST Accountant en Belastingconsulent. 11 VERMIST, tijdens evacuatie: (vervoerd in de richting Eethen) den bak van binnen rood en van buiten groen geverfd, met konings patent-as, gemerkt: No. 51, J. van Wijk, Aalburgeen zoo goed als nieuwe LADDER met ijzeren punten, 25 sporten, geel geolied en een LADDER van 15 sporten, blauw geverfd Inlichtingen of terugbezorging bij J. VAN WIJK, Polsestraat C 120, Aalburg Gestolen, tijdens evacuatie te Wijk, 2 UNIFORMPAKKEN crème roode biezen met koperen knoopen, FANTASIEBROEK met zwarte jas benevens LINNEN GOED (nieuw) gemerkt T of TH. Inlichtingen te verstrekken aan A. Treffers, Kerkstraat B 121, Genderen. 10 Achtergelaten door de Duitschers: Terug te bekomen bij J. J. v. d. MAADEN, B 124 te W ij k. 7 Achtergelaten door Militairen vermoedelijk afkomstig uit Heusden. Terug te bekomen, tegen advertentie- kosten, bij G. PULLENS, Kerkstraat 65, E 1 s h o u t. 8 op den weg vanaf den Tol naar de Polse straat te Aalburg. Terug te bezorgen bij 8 HP. CLEMENT te Veen. maat 25 tegen maat 26 of 27. 7 J. DE GRAAFF, G 47, Babiloniënbroek. De aflevering van Pootaardappelen is thans weer normaal. Evenals voorgaande jaren, leveren wij in 1945 ALLE SOORTEN en in elke klasse en maat ter Uwer keuze. Zooals U wel bekend is, zijn er vervoers- moeilijkheden. Om deze reden is het wen- schelijk, dat U Uwe bestellingen zoo spoedig mogelijk opgeeft. Uw bestellingen worden correct uit gevoerd en aan huis bezorgd 25 Beleefd aanbevelend, Pootaardappelenbedrijf W. Timmermans Zonen, Witboomstraat 195, Veen (N:-Br.j, Telef, No. 14. WOUDRICHEM GORINCHEM v.v. vanaf 3 Juli 1945. Van Woudrichem 7,15 8,30 9,30 10,30 11,30 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 Van Gorinchem 8,- 9,- 10,- 11,— 12,- 2,- 3,- 4,05 5,10 6,- 7,- 8,- 9,- Op Zon- en Feestdagen Van Woudrichem 8,30 9,30 10,30 11,30 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 Van Gorinchem 9,- 10,— 11,- 12,- 2,- 3,- 4,- 5,- 6,- 7,- 8,- 9,- 25 De Directie. en zorgen, dat Uw Wasch- en Naai- machine's, Radio's, enz hoe zwaar ook beschadigd, weer als nieuw hersteld worden. Voor door oorlogsgeweld getroffen apparaten, heb ik een speciaal adres. LEVERT UW VERGUNNINGEN voorRachels, Emaille en Rijwielbanden BIJ Ml| IN. Voor goede afhandeling wordt zorg gedragen. Ook voor Rijwielen, Electr. apparaten en Aanverwante Artikelen blijft je adres: 30 I Telef. 18 Qenderen. in roerende- en onroerende goede en. Bedden, Stoelen, Clubs, enz. op t o e w ij zingen. Wijkschestraat W 130 - HEUSDEN maat 39, RUILEN tegen idem maat 41 A. BOUMAN, Prov.weg B 34, Genderen Wilt Qij een inzicht krijgen in deze belangrijke kwestie, volg dan onze popul. schr. cursus o.l.v. een Drs i. d. Handelswetenschappen. Langegeer 261, R'dam Concordiaweg 21—23 Gorinchem. Ook het adres voor Herstel of vernieuwen van het door 't oorlogsgeweld beschadigd Grafwerk. Eigen ontwerpen. 10 ANDEL (N.-BR Telef. 23 Giro 260943. Laat tijdig Uw balans in orde maken door: Stationsweg 30 ZALTBOMMEL, 30 Tel. K- 4180 No. 428 15 Ons volk slaat vreemd in de bevrijding Het doet zoo eigenaardig aan Dal men na jarenlange zwijging Weer rustig aan de praat kan gaan. Nu kunnen wij weer critiseeren Want niets gaat er toch immers goed Niemand die nog iets kan presteeren 't Is al verkeerd al wat men doet. Men heeft het over arbeidsschuwheid Een mooi nieuw uitgevonden woord En over geld stabilisatie En over al wat men zoo hoort. Het tribunaal is aan de orde Dat gaat veel te zoetsappig om Met heel de landverraders horde Dat is geen recht, nee dat is krom Zóó hoort men ovral redeneren Overal fhjm scherpe criliek De Overheid, de Burgemeesters, De Hark en d'ondergrondsche kliek. Niets is er dat meer deugt in Holland Zelfs de bevrijder krijgt zijn deel De scherpe tongen ontzien niemand MAAR MENSCHEN... Kanker niet te veel. Ga liever dankbaar voor Uw vrijheid De toekomst hoopvol tegemoet Doe slechts Uw plicht het stemt tot blijheid Als iedereen zijn plicht weer doet. Alleen zóó kan ons land weer worden ONS lief en dierbaar vaderland Dat ongebroken door de horden Weer recht en vrijheid heeft geplant Vertrouwen slechts in de regeering Oranje onze Koningin! Bij gratie Gods ons weergegeven Hier Nederland, ligl het begin Wanneer wij hier weer op gaan bouwen En houden dezen koers steeds aan. Arbeidend steeds met Gods vertrouwen Waarachtig ja, dan zal 't wel gaan. LOE X. Geachte Redactie, Inzake het ingezonden stuk „Wederop bouw" van den heer M. Honcoop te Veen, zou ik het volgende willen opmerken le. Bij alle beoordeeling van Wederop- bouwaangelegenheden in deze streek zal men er rekening mee moeten houden, dat er twee bureaux werken, n.l. Bureau Weder opbouw Boerderijen, vertegenwoordigt door enkel particuliere Architecten en het Streek- bureau Wederopbouw ,,Land van Heusden Altena" namens het College van Alge- meene Commissarissen voor den Wederop bouw. 2e. Het eerste bureau werkt vrijwel uit sluitend met geïmporteerde aannemers, terwijl het Streekbureau slechts werkt met 1 aan nemer van buiten, die is ingeschakeld voor z.g.n. overheidswerk. Ik heb dit speciaal zoo geregeld, om elke eigenaar vrij te kunnen laten bij de keuze van een aannemer. 3e. Dat er vaklieden geïmporteerd moeten worden stemt iedereen toe, ook de heer Honcoop. Er is veel schade en er moet veel noodherstel worden verricht op korten termijn. Uw ideaal, heer Honcoop, dat ook zeer zeker het mijne is, n.l. import van vaklieden en deze onderbrengen bij de gevestigde aannemers, is een onmogelijkheid gebleken. U schrijft heel leukMen had ons elk b.v. 10 menschen moeten geven. Wie had dit moeten doen Als U een adres weet, waar men werk nemers op de bon koopt of huurt zal ik voor een bon of een urgentieverklaring zorgen. Dat gaat niet. Ik ken collega's van U, die er dagen voor op de fiets heb ben gezeten, maar zonder succes. Het is droevig, maar waar. 4e. Er is een tusschenvorm mogelijk. Enkele aannemers uit dez 1 streek, die wel inzien, dat ze zelf moeten zorgen voor uit breiding van hun bedrijf, hebben zich ver- eenigd met een dito bedrijf uit Zuid-Holland. Deze combinaties werken goed en onder mijn volle medewerking. Voorloopig lijkt dit mij de beste methode om aan personeel te komen. Als we van het noodherstel af zijn en het eigenlijke Wederopbouwen" zal kunnen beginnen, zal de tijd wel uitwijzen, welke streekaan- nemers er hun bedrijf op hebben ingericht om mee te kunnen en voldoende werk te kunnen opvangen. 5e. Voor wat het onder mijn Bureau behoorende werk betreft (alles, behalve de boerderijen) is het dus niet noodig om de eigenaren te waarschuwen voor omwegen e d. Ieder moet zelf opdrachten geven, anders wordt er geen werk uitgevoerd Dat is wat anders dan omwegen. Dat Bureau .Wederopbouw Boerderijen" een andere tactiek volgt is waar, maar dit heeft misschien een reden. Wanneer U schrijft, dat het Bouwbureau van Heusden en Altena anders had moeten werken, dan geeft U, wel'icht zonder be doeling, een verkeerd Bureau de schuld. 6e. Verdachtmakingen over voortrekken van import-aannemers bij materiaaltoewij zingen hebben geen zin U moet met feiten komen. Het is een koud kunstje om in een courant te schrijven over wat men .hoort" beweren en over klachten die wor den „gehoord". Nogmaals heer Honcoop: feiten, geen praatjes. 7e. Volkomen ben ik het met de twee laatste zinnen van Uw stuk eensAllemaal samen moeten we .wederopbouwen" en daarom Nu niet meer praten, maar werken. Leden van de N.C.A.B.: Zorgt voor goed geoutilleerde bedrijven en het Streekbureau voor den Wederopbouw geeft U de voorkeur. Met dank voor de opname, Het Hoofd Streekbureau Wederopbouw .Land van Heusden en Altena" G. VAN LOENEN. t 13

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 4