BONNENLIJST Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommeierwaard" 2E JAARGANG. NO 53 MAANDAG 1 O SEPTEMBER 19 4 5 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel HEUSDEN. De donkere tijden van afbraak en achteruitgang niet alleen op materieel, maar vooral ook op geestelijk gebied, liggen gelukkig achter ons, een nieuw tijdvak van opbouw en verstandelijke ontwik keling is aangebroken. Elk jongmensch is voor zichzelf, voor zijn ouders en voor de maat schappij verplicht zich in te span nen om een goede positie te ver werven Het Nutsbestuur wil daarbij de behulpzame hand reiken, door haar avondnijverheidsschool met 1 Oct. a.s. weer te openen. Kon door de moeilijkheden, als gevolg der oorlogsomstandigheden het onderwijs de laatste jaren slechts moeizaam voortgezet worden en moest het den vorigen winter ge heel ophouden, thanê zijn vele be zwaren vervallen Het Bestuur zal met de leeraren alle pogingen aanwenden om dit onderwijs, dat zulke mooie resul taten heeft afgeworpen, zoo vrucht dragend mogelijk te doen zijn. De advertentie in dit nummer vermeldt den omvang van het onderwijs Voor elk aanstaand vakman is ruimschoots gelegenheid zich te ontwikkelen Het Bestuur is daarom vol hoop, dat tal van leerlingen zich zullen opgeven en vertrouwt dat de ouders zoo verstandig zullen zijn hun zoons dit onderwijs te doen volgen. Door eendrachtig willen van bestuur, leeraren, ouders en leerlingen valt veel te bereiken. Met nieuwen moed wordt het onderwijs hervat Moge het zijn tot zegen van Heusden en omstreken Op de eerste vergadering van de EHBO-vereen. na den oorlog herdacht de voorzitter de heer J. Buys de gestorven leden J. Versluijs en J. v. d Berg Hij herinnerde aan de prettige samenwerking en zei, dat beiden in goede gedachte nis zouden blijven Besloten werd, zich niet bij het Roode Kruis ;aan te sluiten, maar in EHBO-verband te blijven door werken, als afd van de Ned Ver van EHBO. Bij onderzoek bleek, dat de Trans portcolonne van het Roode Kruis te Heusden geen geld had aange nomen, maar slechts een enkel lid voor bizondere werkzaamheden geldelijke belooning had gekregen De voorzitter wees er op, dat eerste hulp gratis verleend wordt Het bericht, dat f800 aan de transport- cblonne was uitgekeerd, had hem daarom kwaad gemaakt Geërgerd was de'voorz. dat door de autoriteiten noch mondeling, noch door middel van de pers, een woord van dankbaarheid, of waar deering is gericht aan de EHBO, die in de moeilijke en gevaarvolle dagen waarin Heusden verkeerd heeft (granaten en de ramp van ons mooi gemeentehuis), zulk verdien stelijk werk heeft verricht. De le den toch waren vaak dag en nacht in 't touw. Verscheidene leden had den minstens evenveel recht, om bij 't bezoek van Hare Majesteit de Koningin en Hare Kon Hoogheid de Prinses aan de hooge Gasten te worden voorgesteld, als de anderen, die wel aanwezig waren. Maar niet steeds wordt de haver gegeven aan de paarden die ze verdienen. 't Gewezen hoofd van de lucht bescherming, die tijdens de verga dering binnenstapte, vroeg het woord. De heer A. Verschuur zei, dat hij gaarne die EHBO'ers, welke zoo dapper optraden tijdens het gevaar, aan H.M. had voorgesteld, maar dat de tijd daartoe ontbrak Om 2 uur kreeg hij bericht om te komen te half drie waren de Vorstelijke Personen aanwezig Hij heeft wel 't Hooge Bezoek van 't werk van de EHBO verteld en gezegd, dat 't hem speet, dat de leden door gebrek aan tijd niet gewaarschuwd konden worden. De Koningin heeft toen den heer Veschuur verzocht, Haar dank over te brengen aan allen, voor wat ze gedaan hebben in de moeilijke da gen. De heer Verschuur richtte als gewezen hoofd der luchtbescher ming woorden van lof en dank aan 't adres van Dr. Havelaar, die helaas niet aanwezig kon zijn. Dr. Havelaar toch had gezorgd, dat de EHBO zoo goed beslagen ten ijs kon komen Dr. Havelaar had laten aanschaffen bloedtransfusie appa raten en sterilisator. Zonder zijn voorzorgsmaatregelen zou 't aantal dooden te Heusden beslist grooter geweest zijn. De heer Verschuur dankte voor de prettige samenwerking met de EHBO, en de hulp van die zijde ondervonden Hij besloot zijn rede met: »Lang leve de EHBO van Heusden. Ter voorziening in de vacature van wijlen den heer F. S M. Schreu- ders is tot lid van het college van Regenten der Godshuizen benoemd de heer Mr. L Verhoeven. De collecte voor het monu ment van Jan 'de Rooij heeft te Heusden, Oudheusden, Herpt en Hedikhuizen resp opgebracht f 45_',975, f 48,45, f 190,68 enf8l'38B. Totaal dus het mooie bedrag van f 77 1,49 Het comité zegt alle gevers en geefsters hartelijk dank. Eveneens een woord van dank aan de dames en heeren collectanten, die zich vrijwillig voor het werk gegeven hebben Op het consultatiebureau voor Zuigelingen alhier, werden op 4 Sept ter consultatie aangeboden 27 kinderen en wel uit Heusden 15, Herpt 5, Oudheusden 2, Genderen 1, Aalburg l, Wijk 1, Veen 2. ALMKERlv. Programma voor het Oranje feest alhier, te geven door de Oranjevereeniging op Woensdag 12 en Donderdag 13 September a s. Woensdag 12 September 9,30 uur Optocht der schoolkinde ren naar het feestterrein Kinder spelen en tractatie. 2,uur Volksspelen. Ringrijden voor paren en ring- rijden met los paard Stoelendans voor dames en heeren Zakloopen. Hardloopen met hindernissen. Alles opgeluisterd door de mu- ziekvereen »Nooit Gedacht«. 810 uur: Concert door de Kon Harmonie »De Bazuin* teGorin- chem. Donderdag 13 September 9,uur Opstellen van den Histo rische en Allegorische optocht 2,30 uur Zang door de Meisjesver- een. Arbeid Adelt« op het terrein, vanaf de muziektent 4,30 uurGecostumeerde voetbal wedstrijd. 7,uur: Groote demonstratie door de Oranje Garde, »Vendel« uit Woudrichem Alles opgeluisterd door de mu- ziekvereen. »Nooit Gedacht«. 8,uur: Concert door de muziek- vereen. ^Overwinning na Strijd* te Nieuwendijk (Kille). Openluchtfilm. Tot slot schitterend vuurwerk. De aangegeven uren zijn allen in zomertijd. Zie voor nadere bijzonderheden de aanplakbiljetten AALST. Aan den vooravond van den verjaardag van H. M. de Koningin, werd door Ds. A. P. van der Kooij een herdenkingsrede gehouden in de N.H. Kerk naar aanleiding van Ps. 72 15 middelste gedeelte Ook werd er gecollecteerd voor de Stichting 1940 1945. Daarna werd op het feestterrein een film vertoond. 31 Augustus om 8 uur werd de optocht opgesteld bij de Wilhelmina- linden aan de Ned Herv. Kerk. Nadat de wagens, paarden, kleine wagentjes en fietsen waren beoor deeld door een 3-tal dames en na tal van mooie prijzen waren gegeven, zette de optocht, begeleid door de fanfare Prins Henderik", zich in beweging om een rondgang door de gemeenten Aalst en de Rietschoof te maken. Tijdens deze rondgang werden de kinderen getracteerd op gebak, en werd iedere deelnemer een versnapering aangeboden Na een pauze van een half uur benut voor een tractatie bij Bouman, waar al dit gebak vervaardigd was te samen met bakker Kok, ging de optocht verder en na op de Steen fabriek gedraaid te zijn, werd naar het feestterrein gemarcheerd, waar de optocht werd ontbonden. Nadat door de fanfare Prins Henderik" nog 2 coupletten van het Wilhelmus werd ten bestegegeven, was dit om half 1 geëindigd. Om 2 uur werd begonnen met de volksspelen voor de grooten, weldra bleek, dat door het groote aantal deelnemers, het programma niet kon worden afgewerkt Dus werd besloten om Zaterdag 1 September verder te gaan. Deze dag werd begonnen om halfdrie met de kin deren, die inmiddels weer werden getrakteerd. Voor de kinderspelen waren tal van faaie prijzen beschik baar. Des avonds werden voorde volwassenen nog enkele spelen af gewerkt. Het hoogtepunt werd ten slotte het touwtrekken dat nog anders uitviel dan menigeen ver wacht had. Vermeld dient nog te worden, dat de fanfare Prins Henderik" het feest opluisterde door pittige marschen, telkens be kroond door het Wilhelmus Zij werden daarbij geassisteerd door den heer van Nieuwenhuizen uit Gameren met zijn Electrische Gramofooninstallatie die een reeks van prachtige platen draaide Ook werd door enkele dames en heeren nog voor de microfoon gezongen. Er werd ook nog een gecostumeerde voefbalwedstrijd gespeeld met als omroeper den heer van Dijk. Na dat de prijzen waren uitgereikt en de Prins Henderik" geëindigd had met het Wilhelmus, hetwelk door allen werd meegezongen, sloot de voorzitter met een kort woord dit Oranjefeest en keerden allen hoogst voldaan huiswaarts Ook kan nog vermeld worden dat de heer Boere met een consumptietent aanwezig was om de dorstige kelen te laven BRAKE L. De collecte, gehouden op 31 Augustus j.l ten bate van de Stichting 194U1945 en de H.A R.K., bracht in deze gemeente f 1022.18 op Gezien de onlangs gehouden inzameling van goederen is dit weer een mooi resultaat. Aangezien het blijkbaar nog niet van algemeene bekendheid is, deelen wij mede, dat de bonkaarten in de Bommeierwaard thans reeds hetzelfde zijn als in Noordbrabant. Met ingang van 1 October zullen de bonkaarten over het geheele land gelijk worden. Ons blad geeft dus wel degelijk de bonnen aan, die ook geldig zijn voor de Bommeierwaard. CAPELLE. Na gehouden toelatingsexamen is tot de le klasse van de Rijks Hoogere Burgerschool te 's-Bosch toegelaten Dina Rosenbrand Ad. Do op Nationalen Offerdag, bij gelegenheid van den verjaardag vaa H.M. Koningin Wilhelmina, in de gemeente Sprang Capelle ge houden collecte ten bate van hulp verleening aan oorlogsslachtoffers heeft ruim f 1600.opgebracht VEEN. Zondag 19 Augustus is Ds. N Kleermaker bevestigd door zijn zwager Ds J Jonker vanMolenaars- graaf Tekstwoorden waren Eze- chiel 3 17. De bevestiger bepaalde zijn gehoor bij de Goddelijke ont moeting, roeping en aanstelling als In het tijdvak van 2 Sept. t.m. 15 Sept.'45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 10e periode geldig verklaard AARDAPPELEN, A38 B38, C38, M38, Aard appelen 1'/» kg, D38, E38 aardappelen 1 kg. VI EESCH (zonder been) M 38 A Vleesch, 100 gram. ZUIDVRUCHTEN, 253 Algemeen, 100 gram Californische rozijnen Deze bon moet door het publiek vóór 16 Sept. as. bij den detaillist worden ingeleverd, desge- wenscht tegen ontvangstbewijs. GEDROOGDE BANANEN, D96, E96 Reserve 100 gram. Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 15 September 1945, tenzij hierboven anders is bepaald. De bonnen D96 en E96 Reserve, aange wezen voor 100 gram gedroogde bananen, moeten door het publiek vóór Vrijdag 14 Sept. bij den detaillist worden ingeleverd. De detaillisten lienen de ontvangen bon nen, geplakt op opplakvellen, op Vrijdag 14 Sept. bij den distributiedienst in te le veren en wel de detailisten uit Drunen, Vlijmen en Heusden te Vlijmen, uit Sprang- Capelle en Waspik te Sprang-Capelle. Op het ontvangstbewijs MD 242-01 moet het aantal bonnen in cijfers en letters wor den vermeld, terwijl de invulling moet ge schieden met inkt. bedienaar des Goddelijke woords. Na de beëindiging der predicatie werd het formulier om Dienaren van het Goddelijke Woord te beves tigen voorgelezen, waarna Ds. N Kleermaker antwoordde: ,,Ja ik van ganscher harte". Aan de handop legging werd deelgenomen door Ds J. Jonker, Dr. G. Tjalma Ds H. Harkema, Ds J. van der Kooy en Ds. Klerks. De gemeente zong haren nieuwen herder en leeraar toe ps. 134 3. Des nam 3 uur deed Ds N. Kleer maker zijn intrede in een overvolle kerk, als uitgangspunt werd behan delt Collossenzen 1 28 Na de predikatie werden de ge bruikelijke toespraken gehouden Allereerst tot zijn Ouders, Schoon ouders, Grootvader, Bevestiger, Consulent, Kerkeraad, Kerkvoogdij, Burgemeester, Hoofd der school, Organist en Koster. Ds. Kleermaker werd als volgt toegesprokenin de eerste plaats door den bevestiger, Dr Tjalma, mnr. Jonker oudl te Kampen, liet toezingen ps 72 6, oudl H. van Helden, Ds L Trouwborst en ten slotte door den Consulent, waar na geëindigd werd met dankgebed Op Donderdag 13 September hoopt Ds Lamain van Rijssen voor de Geref. Gemeente alhier op te treden en wel des nam 3.30 uur en 's avonds 7 30 uur (off. tijd DE WERKEN EN SLEEUWIJK. Vanaf heden zijn ter gemeente secretarie verkrijgbaar, formulieren voor aangifte van gevorderde of gestolen rijwielen, door de Duitsche Weermacht. Deze formulieren dienen door belanghebbenden volledig te wor den ingevuld en uiterlijk Zaterdag 15 September a.s weer zijn inge leverd. De aandacht van belang hebbenden wordt er bij deze op gevestigd, dat steeds ter gemeente secretarie aangifte moet worden gedaan van in nood gedood of ge storven vee Wanneer men ver zuimd hiervan aangifte te doen, is men strafbaar ingevolge de vleesch- euringswet. WOUDRICHEM. Vrijdagochtend is de heer N grafgraver in deze gemeente, bij een ongelukkige manoevre met een lijkwagen, daaronder geraakt, met het gevolg dat hij zijn arm brak. De ongelukkige is opgenomen in het ziekenhuis te Gorcum. UND VAN ALTÉNA

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1