DENK ER OM, BOmULIJST Plaatselijk Nieuws Distributie mededeelingen nu ja, het is gebeurd en het leven gaat verder. Maarjzij of hij die al die jaren ge let heeft op de wijze waarop mej. de Haan met dezelfde lust en plichtsbetrachting in alle eenvoud al die gezinnen heeft gehol pen, moet erkennen, hier werkt iemand, die zich maar één doel voor oogen stelt plichtsvervulling, ook in de allerkleinste bijzonderheden die het dagelijks leven me debrengt. Wat een verschil met de wereld van thans. Arbeidsschuwheid is aan de orde van den dag. Dienstboden zijn niet meer te krijgen. Weineen, wie gaat er nu nog in dienstbetrekking Werksters Ik zou me wel schamen om de vuile boel van een ander op te ruimen Vader heeft zooveel geld verdient. We behoeven niet meer te werken voor een ander. Kortom, de oorlog en zijn gevolgen, maar voornamelijk het geld heeft in het algemeen de verantwoor delijkheid en lust om te werken ten dienste ook van zijn medemensch en de maatschap pij, geheel ontnomen. Ook het geluk en de tevredenheid is hiermede geheel verdwenen. We behoeven daarop niet nader in te gaan. Het is daarom dat ik een jubileum als dit van mej. de Haan van zoo'n groote beteekenis acht en van deze plaats mej. de Haan complimenteer en dank breng voor alles wat zij in haar 40-jarige loopbaan voor Heusden en omgeving heeft gedaan. Nog werkt mej. de Haan voort met onver- moeiden ijver. Moge haar voorbeeld van levenslust en toewijding voor vele jongeren en ook ouderen een stimulans zijn, om elk op zijn plaats die plicht te vervullen, of zijn oude plaats weer in te nemen, waartoe hij of zij is geroepen. Arbeid adelt, en het doet er niet toe, welken arbeid dit ook ismaar het is één van de voornaamste levensvoorwaarden om weer tot een gelukkige, tevreden maatschap pij te komen. Moge mej. de Haan van die maatschap pij nog vele jaren getuige zijn. Namens vele ingezetenen, X. in den nacht van Zaterdag op Zondag de klok één uur terug te zetten. HEUSDEN. Deed den laatsten tijd in Heusden het gerucht de ronde, dat Dr. I. J. Have- laar, die reeds geruimen tijd als Officier van Gezondheid elders werkzaam is, niet meer in Heusden zijn praktijk zou hervatten, thans moeten wij helaas melding maken dat deze geruchten vasten vorm hebben aange nomen. De tijd die Dr. Havelaar nog in dienst verband moet doorbrengen kan nog wel anderhalf jaar aanloopen en mede in ver band hiermede ziet genoemde Arts zich genoodzaakt zijn praktijk in Heusden hier door neer te leggen. Door deze omstandigheden zal ook Mevr. Havelaar en gezin zoo spoedig mogelijk haar intrek nemen bij haar ouders te Arnhem, die weliswaar aan inboedel alles vrijwel verloren, doch nog een goede woning ter beschikking hebben. Het bericht van deze tijding zal in Heus den en omgeving met groot leedwezen ont vangen worden. Niet alleen de patiënten verliezen een zorgzaam en medelevend arts en raadsman, maar ook de Gemeente Heusden verliest in Dr. Havelaar een ingezetene van de eerste plaats die door zijn groote bescheidenheid niet op den voorgrond trad, doch wien de belangen van de Gemeente en inwoners nauw aan het hart lag. Vanaf het oogenblik, dat Dr. Havelaar zijn intrede in onze gemeente deed (1937), heeft hij de achting het vertrouwen en de sytnphatie van groot en klein ook ver buiten onzen gemeente in ruime mate ver worven. Hoe groot de zorg en liefde van hem was voor de Gemeente en hare bewoners is in de oorlogsdagen van November en December 1944 wel bnitengewoon naar voren gekomen. Neen wij zijn het nog niet vergeten wat hij toen gepresteerd heeft als Arts en ook als leidinggevend figuur bij de Luchtbe scherming en Evacuatie. Wanneer we terugdenken aan de Novem berdagen toen Dr. Havelaar zijn geheele persoon inzette voor het behoud van een menschenleven, dan kan het niet anders of velen zien dezen humanen arts die nooit zijn humeur verloor, met leede oogen ver trekken. Ook de Vereeniging E.H.B.O. waarvan Dr. Havelaar vanaf het bestaan 23 Aug. 1937 Docent en medeoprichter was, verliest een kundig Docent, die door zijn intiem vereenigingsleven een waar vriend was geworden. De jaarvergaderingen en gelegenheden die zich in de loop van jaren in verenigings verband voordeden legden steeds getuigenis af van de goede en prettige samenwerking met Dr. Havelaar. Ook met betrekking tot bet Ziekenfonds en diverse Kruisvereeniging- en heeft Dr. Havelaar alles gedaan wat de lijdende menschheid ten goede kon komen. Heusden is veel dank verschuldigd aan Dokter en Mevr. Havelaar, welke laatste in Heusden ook geen onbekende was en door haar liefde en hulpvaardigheid in de oor logsdagen een onvergetelijke plaats in de harten van vele Heusdenaren zal achterlaten. Wij kunnen het alleszins begrijpen dat het Militaire Gezag een dergelijken functio naris niet gaarne laat gaan, doch betreuren als zoodanig het gemis voor de Gemeente Heusden. Moge het gezin Dr. Havelaar, waar het zich ook moge begeven, in alle opzichten goed gaan. Op Zaterdag 15 Sept. a s. des middags om 8 uur zal de Bibliotheek van de Geref. Kerk weer geopend worden. Door de omstandigheden konden vele geleende boeken nog niet worden teruggebracht. Ieder wordt verzocht, dit nu zoo spoedig mogelijk te doen. Zie advertentie in dit blad. AALBURG EN HEESBEEN. De j 1. Zondag afgekondigde diensten in de Herv. Kerk zijn ge wijzigd, zoodat zij thans als volgt zijn Aalburg 9.30 uur de heer v d Ent uit Aalst en 6 uur Ds. Monster uit AmersfoortHeesbeen 9.30 uur Ds. Monster en 2.30 uur de heer v. d. Ent ANDEL. Door den heer A. Sterrenburg is Zondag bij de Sluis een Zeehond gevangen met een gewicht van 39 pond en hij is gratis te zien. CAPELLE. De plaatselijke muziek- en zangvereenigingen in de gemeente Sprang-Capelle, gaven j 1. Zaterdag avond op de4 beide kiosken een concert. Zoowel te Vrijh -Capelle als te dezer plaatse gaven talrijken van hun belangstelling blijk en volgden met aandacht de verschil lende uitgevoerde nummers. In het kader van de lande lijke ledenwerving voor het Ned. Roode Kruis wordt ook te dezer plaatse getracht het aantal leden dezer instelling uit te breiden. We verwachten, dat alle gemeen tenaren de noodzakelijkheid van het Roode Kruis zullen begrijpen en dit zullen toonen, door zich als lid op te geven, waartoe gelegen heid bestaat bij Dr. Stalborch en bij W. J. van Nieuwenhuizen Geef U onverwijld op en stel niet uit. GIESSEN. De fa. Elshout heeft een auto busdienst geopend voor de kinderen uit de Maasdorpen, die te Gorkum schoolgaan. LAND VAN ALTENA. Terwijl de adviescommissie van district 45 Zaterdag j.l te Sleeuwijk in vergadering bijeen was, ontving zij bezoek van een drietal heeren uit Pijnacker en Berkel, die namens de veehouders uit laatst genoemde gemeente, aan ons district een 50 stuks vee kwamen aanbieden, ter verdeeling aan de door den oorlog zwaar getroffen bedrijven. De heer L van 't Sant, heette hen als P B H van harte welkom en sprak zijn dank uit voor deze daad van menschlievendheid en medeleven in deze noodtoestand. Ook de voorzitter der commissie de heer G. de Jong, bracht namens de commissie en zeker ook namens alle inwoners in goed gekozen woorden dank voor dit royale aan bod. Nadat door de heeren de koffie was gebruikt, vertrokken zij om een bezoek te brengen aan het ge teisterde gebied. De commissie Dienst Land- bouwherstel is thans samengesteld uit de volgende heeren L. van 't Sant te Sleeuwijk (voorz.), D. v. Buuren te Meeuwen (lid), G. v. d. Beek te Genderen, G. de Jong te Almkerk, D. Janse te I^iesbosch, P. J, Koekkoek te Dussen, H. de Lorm te Woudrichem, G. Schouten te Andel, A. B Snoek te Almkerk, P. v. Schijndel te Dussen, L. J. Vogelaar te Andel, H. Vos te Drongelen, W. G. de Waard te Werkendam, J. C. Wink te Wijk. Als secretaris is aan deze com missie toegevoegd de heer P. Schou ten te Andel. NEDERHEMERT. Wegens vertrek van den heer Merkens naar Geldermalsen, is tot hoofd aan de Christelijke School te Nederhemert benoemd, de heer J v. Bemmel uit Veenendaal. As Zaterdagavond 15 Sept. om 8 uur (O.T.), hoopt de Oranje- vereeniging Oranje trouw" in de naaischool aan de Noordzijde een algemeene vergadering te houden, waarbij ook niet-leden welkom zijn. Besproken zal worden het organi- seeren van een Oranjefeest. Op Maandagavond 10 Sept. werd in de naaischool alhier een vergadering gehouden, met het doel te komen tot de oprichting van een tooneel vereeniging. Na het openingswoord werd over gegaan tot het bespreken van ver schillende onderwerpen, betrekking hebbende op en voortvloeiende uit het oprichten van een tooneelver- eeniging. Na alles van verschillende zijden te hebben bekeken, werd eenstemmig besloten tot oprichting van genoemde vereeniging. Er werd eveneens besloten de toetre ding tot het lidmaatschap open te stellen tot en met 22 September a.s., terwijl Donateurs vanzelfspre kend ten alle tijde welkom zijn. SLEEUWIJK. Het Oranjefeest op 30 Aug 11. alhier gehouden mag, trots het slechte weer, toch schitterend ge slaagd heeten. Aan de optocht werd door 45 diverse voertuigen deelgenomen. Was deze optocht op zichzelf reeds een beeld van datgene wat Sleeuwijks Burgerij op dit ge bied prestoeren kan, niet minder imponeerend waren vele daarin voorkomende wagens We mogen wel enkele fragmenten noemen die zeer indrukwekkend werden voor gesteld. Van de verschillende mooie groepen werden o a. »de aftocht van het derde Rijk« zeer origineel in beeld gebracht »Indië Holland- Engeland« een fijne gedachte, zeer goed weergegeven. Zoo ook de groepen »Evacuatie« en »Zigeuners« werden heel mooi nagebootst. Ook vele andere, die we niet allen kun nen omschrijven, gaven den indruk van een degelijke en fraaie voor bereiding. Niettegenstaande het neerstroomende water, kon met genoegen worden geconstateerd dat dit werk in alle opzichten af was De muziekwagen vormde een pracht- nummer in den optocht, die dan ook de beschikbaar gesteldemedaille zeer zeker heeft verdiend. Des avonds werd door de muziekver. »Crescendo« van Nieuwendijk een concert gegeven. Vrijdag werden de kinderspelen gehouden, alsmede ringrijderij en stoelendans. Bij het ringrijden lieten verschillende ruiters hun goede rijkunst zien. De feestelijkheden werden besloten met een avond programma, waarbij ringrijden op kruiwagen, zeer vermakelijk en hardloopen met hindernissen, met veel liefhebberij, een goed aandeel hadden in de feestvreugde. Een nummer om de lachlust in het bij zondere mate op te wekken, troffen we in de z.g. stoelendans of de strijd om een heer. Tot het welslagen van deze feeste lijkheden heeft in zeer bizondere mate bijgedragen onze muziekver »Wilhelmina«. De geheele muzikale omlijsting nam »Wiihelmina« voor haar rekening en daarin is ons corps met zijn ijverigen Voorzitter, den heer P. v. Andel, op een zeldzaam verdienstelijke wijze geslaagd. Dit corps heeft dan ook den dank ver diend van Sleeuwijk's burgerij. WAARDHUIZEN. Ds Ronge, Geref. predikant alhier, heeft in een brochure zijn houding bepaald, inzake de kerke lijke strijd. In verband hiermede is hij door den kerkeraad zijner gemeente geschorst. Voor het tijdvak van 16 Sept. t/m 29 Sept. worden de volgende bonnen van de bonkaart 10e pe riode aangewezen voor het koopen v. d. daarnaast vermelde artikelen. BROOD, A39a, B39a, C39a, D39a, M39a, D39B, Brood 400 gram brood; A39b, B39b, C39b, Brood 600 gram E39a, E39b, Brood 200 gram D39a, D39b, E39a, E39b, Beschuit 100 gr. brood. A40a, B40a C40a, D40a, M40a, D40b brood, 400 gramA40b, B40b, C40b, brood 600 gram brood; E40a, E40b, 200 gram broodD40a, D40b, E40A, E40b beschuit, uitsluitend 100 gram brood. BESCHUIT, D39a, E39a Beschuit, 70 gram. Geldig t/m 22 Sept. a.s. MELK, (gestand.) A39, B39, Tapte melk l1/, literC39, melk ls/4 liter D39a, D39b, D39c, E39a, E39b, E39c melk, 2 liter. Geldig t/m 22 Sept. a s. BOTER, A39a, B39a, C39a boter, 125 gram. D39a, E39a boter, 250 gram. MARGARINE, A40a, B40A, C40A, boter, 125 gramD40a, E40a, M40A boter, 125 gram. Geldig t/m 22 Sept. a s. CHOCOLADE, 08 24 Versnaperin gen, 1 tablet 56 gram. ROOKARTIKELEN, 50 Tabak, 2 rantsoenen, waarvan ten hoog ste 1 rantsoen in sigaretten mag worden afgeleverd. KAAS, '254 Algemeen, 50 gram vette kaas en 50 gr. magere kaas. Toelichting De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop ze worden gepubli ceerd en eindigt op 29 Sept. a.s. tenzij hierboven anders is bepaald. Op de heden aangewezen bon 50 Tabak mogen in geen geval Engelsche of Amerikaansche siga retten worden afgeleverd. Hiervoor zal op Vrijdag 21 dezer, een extra- bon worden bekend gemaakt. Inname toewijzingen Grossiers. H.H. grossiers buiten de provincie Noord- Brabant wordt medegedeeld dat het verbo den is, toewijzingen utt Distributiekringen tn de Provnicie Noord-Brabant in ontvangst te nemen. Een uitzondering hierop maken alleen die grossiers welke een tijdelijk codenummer van een der Dislributiekringen ontvangen hebben in Noord-Brabant. Bon R16 voor scheermesjes. Als voorinleveringsbon voor het artikel scheermesjes in te leveren in het tijdvak van 16 t.m. 22 September is aangewezen bon R 16 van de Tabakskaart Q. 413. Het pu bliek dient deze bonnen in te leveren bij de detailisten, die voorheen ook dit artikel voerden. SUB KRINGKANTOOR WIJK Uitreiking Bonkaarten en inlegvellen 11e periode Gemeente VEEN (Café de Waal) Maandag 17 Sept. van 9-12 uur huisnr. 1-70, van 2-4 uur huisnr. 70—105. Dinsdag 18 Sept. van 9-12 uur huisnr. 105—175, van 24 uur, 175 tot einde. Dit geldt voor zelfverzorgers en n i e t- zelfverzorgers, zie bekendm. nr. 110. Na-uitreiking Tabakskaart Q 413 in het Groene Kruisgebouw op Maandag 17 September van 9-12 uur. Mededeelingen van den Distributiekring 231 - Almkerk Belangrijk. Bon 244 algemeen van de bonkaart 10e periode moet men zorgvuldig bewaren, daar genoemde bon op een later te noemen datum ingeleverd dient te worden. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk Extra rantsoenen voor bijzonderen arbeid. Personen, werkzaam in beroepen of be drijven waar zg, „zeer zwaren", „zwaren

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 2