Geldzuivering 1945 Gevonden en verloren voorwerpen. bekwaam Timmermansknecht. een net Dienstmeisje, Bekendmaking DIE HAGHE SANGHERS Nationale Jan de Rooy Herdenking HOUT H.H. Kweekers! D. van der Sluis Zoon's Predikbeurten Voetoalsport Binnenland Bekendmaking Advertentiën Poesjes vermist Sam Swaap, vioitst Jan Schmitz, Organist A M. van der Wal RIEK DONKEN PIET DE LINT. TEUNIS VAN RIJSWIJK, JAN VAN VARK, AART JAN VAN VUGT, JAN WILLEM DE ROOY, Buitenlandse!) gezaagd vuren Naaldhout, ook lepenhout - Triplex en Board. ZALTBOMMELSGHE HOUTHANDEL PLAATSRAARTEN Monselersaijk. 16 SEPTEMBER 1945. Heusden (Bewaarschool), 3 uur wijk Z en W, 4 uur wijk N en O, Ds. v. d. Berg. Qeref. Kerk, 10 uur Leesdienst en 6,30 uur Ds. Van Lummel uit Sprang. Aalburg, 9,30 uur de heer v. d. Ent uit Aalst, 6 uur Ds. Monster uit Amersfoort. Qeref. Gem., 9.30 en 6 uur Leesdienst. Bruchem, 3\uur Ds. Brasser. Doeveren, (Consistorie, na&st pastorie), 10 uur Ds. de Tombe. Genderen, 11,30 uur dhr. Van Helden uit Veen. Geref. Kerk, 10 en 3,30 uur Ds. Ritsema. Heesbeen, 9,30 uur Ds. Monster uit Amers foort, 2,30 uur de heer v. d. Ent uit Aalst. Kerkwijk, 10,30 uur Ds. Brasser. Eethen en Drongelen, 10.30 en 3 uur Ds. Boezer (onder 't Gemeentehuis). Nederhemert, 9,30 en 6,30 uur Ds. Vermaas, Veeq, 10,30-de heer De Rooij uit Rijswijk. 8 uur Ds. Kleermaker. Geref. Gem. 9,30 en 2 uur Leesdienst. Wijk, 9, 10,30 en 6,30 uur Ds. Harkema. Waspik, 9,30 uur Ds. v. d. Smit. 20 Sept. 2,30 uur Ds. v. d. Smit (Huwe lijksinzegening). Well-Ammerzoden, «Ons Huis", 10.30 uur Ds. v. d. Bosch. Eiken Woensdagavond 7 uur Ds. van den Bosch. Werkendam, 11 en 5 uur Ds. v. Wieringen Geref. Kerk, 9,30 en 3 uur Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 11 en 6 uur Ds. Overduin. Geref. Gem., 9,30 en 6,30 uur leesdienst Herv. Geref. Evang10 en 6 uur de heer De Groot van Ammerstol. „langdurigen", „giftigen" of „vuilen" arbeid wordt verricht, komen voor de 11e periode 1945 (30 Sept.27 Oct. 1945) wederom in aanmerking voor toeslagkaarten cq. rant soenbonnen. Aan zelfverzorgers voor een der artikelen boter, melk en vleesch worden geen toe slagkaarten verstrekt,- zelfverzorgers voor aardappelen daarentegen kunnen wel toe slagkaarten ontvangen, doch hiervan zullen de aardappelbonnen zijn verwijderd. De naamlijsten, vergezeld van de toeslag- bewijzen, alsmede de nieuwe aanvragen, dienen vóór Woensdag 19 Sept. a.s. op het plaatselijk distributiekantoor te worden inge leverd. Omtrent het afhalen der toeslag- kaarten, cq. rantsoenbonnen zullen betrok kenen t.z.t. bericht ontvangen. Distributie van Textielproducten. In aansluiting op het omtrent bovenstaand onde^erp in dtt blad van 3 September jl. gepubliceerde, zij vermeld, dat extra textiel punten voor zomerjaponnen in verband met het afloopen van het seizoen, kunnen wor den verstrekt aan personen, die beschikken over een bereidverklaring, welke door de textieldetaillisten dienen te worden afgege- geven, indien zij dit artikel in voorraad hebben. Deze bereidverklaring dient vergezeld van een ingevuld aanvraagformulier MD 333-06 op het distributiekantoor te Waalwijk te wor den aangeboden, waarna onmiddellijk de benoodigde textielpunten zullen worden uit gereikt. Hef publiek wordt er op gewezen, dat het geldig-stempelen der bereidverklaringen, alsmede het uitreiken der extra textielpunten uitsluitend op het Kringkantoor te Waalwijk kan geschieden. De minister van financiën Prof. Mr. P. Lieftinck heeft Woensdagavond in een radiorede gesproken over de geld zuivering, waaraan wij het volgende ontleenen Op Woensdag 26 September ver liest al het thans in omloop zijnde papiergeld zijn geldigheid, dus alle bankbiljetten uitgegeven door de Ne- derlandsche Bank, alle zilverbons en alle muntbiljetten die door de gealli eerde troepen zijn medegebracht en die vooral in het Zuiden des lands in omloop zijn gebracht. Met ingang van denzelfden dag wordep alle tegoeden bij banken, spaarbanken en giro-instel lingen geblokkeerd. Op den Zaterdag in de inleverings- week zal de normale wekelijksche Ioon- betaling niet kunnen plaats vinden om de eenvoudige reden, dat er op dien dag geen betaalmiddelen zullen be schikbaar zijn. De werkgevers worden, zooveel zulks verantwoord is, loon- voorschotten verleend, opdat b.v groote gezinnen in staat zullen zijn, per hoofd f 10 oud geld tegen nieuw geld in te wisselen. Verder zal het noodige worden [ge daan, om op 4, 5 of 6 October een dubbele loonbetaling te doen plaats vinden. Ook de maandsalarissen zullen pas in de tweede helft van October kunnen worden voldaan, evenals uitbetaling van wachtgelden, pensioenen, lijfrente e. d., alles natuurlijk in nieuw geld. Niet meer dan f 300 per gezin kan ingeleverd worden. Het is daarom ge wenscht, overtollig kasgeld bij een Bankinstelling te plaatsen. Van inwisseling van de zinken pas munt is voorloopig nog afgezien, dit blijft voorloopig geldig. De aandacht wordt er op gevestigd, dat na 25 September a.s. geen na-uit reiking van nieuw geld zal plaats vin den, zoodat het na dien datum het thans nog in omloop zijnde papieren geld, waardeloos is geworden. Ieder houde zich dus aan den voor hem gestelden datum. In het tijdvak van 19 tot en met 25 September zal de bevolking in staat worden gesteld, de thans in omloop zijnde bank- en muntbiljetten bij de plaatselijke distributiediensten in te wisselen. Op den daarvoor bepaalden dag dient per gezin eqn der gezinsleden (18 jaar of ouder) zich bij den distri- butiedienst te vervoegen met le. de stamkaart van het gezinshoofd 2e. de bonkaarten 10e periode van alle gezinsleden 3e. de brandstoffenkaart T 505 van het gezinshoofd. Voorts moet per gezinslid tien gul den worden ingeleverd in bankbiljet ten van f 10, f20, f25 of f50. Inlevering van muntbiljetten van f 1, f2,50 en f5 is niet geoorloofd. Er dient voor gezorgd te worden, dat inlevering in gepast geld plaats vindt. Verloren een nikkel horloge met zilveren ketting. Terug te bezorgen bij H.Tankens te Andel. Verloren te Aalst, bril in zwart ijzeren koker. Tegen belooning terug te bezorgen bij H. Schreuders, Maasdijk A 22. Gevonden een sleutel met de letters J.V. W., G. Visser, Zand wei 260, Werkendam. Verloren een bruin schoentje met rubber- zool, N. A. Groeneveld-Schans, Tol, De Werken. Verloren een kamwiel. Tegen belooning terug te bezorgen bij D. Noorloos, C 176, Almkerk. Verloren een achterbord van auto. H. Verschoor, Expediteur te Almkerk. Verloren een portemonnaie met inhoud. W. Kieboom, Boekbinder, Werkendam. Verloren een nikkelen Cigaretten-rolma- chine met inhoud, vermoedelijk tijdens rond rit der alleg. optocht over Sleeuwijk. Tegen b looning terug te bezorgen bij J. C. v. d. Straaten, Kruisstraat 166, Werkendam. Verloren: Johan Beijerman wil zoo graag zijn B.S.-muts terug hebben, die hij in de lampionoptocht van Dinsdagavond ter hoogte van het Gemeeetehuis verloren heeft. Dr. Beijerman, Hoogstraat, Werkendam. HERPT. De v.v. Herptsche Boijs zal a.s Zondag zijn 2e lustrum vieren Om 2 uur zal de huldigings-wedstrijd ge speeld worden door Herptsche Boijs I E.S.C. I Elshout Om 1 uur voor-wedstrijd door Herptsche Boijs II V.f.C. II Drunen. De geestelijke adviseur der vereeniging, de ZeerEerw. Heer Timmermans, Pastoor van Herpt en de Burgemeester van Heusden hebben toegezegd aanwezig te zijn om den aftrap te doen. Het een en ander zal opgeluisterd worden door de Harmonie de Eendracht van Herpt. Max Blokzijl heeft terecht gestaan. Onder groote belangstelling werd Don derdag Max Blokzijl berecht. De procureur fiscaal eischte de doodstraf. Eveneens werd de doodstraf geëischt tegen Jhr. D. de Bloeg van Scheltinga, van 1942 tot en met 1945 burgemeester van Wassenaar, die een der kopstukken der N. S B. was en als zoodanig veel kwaad heeft gedaan. Tewerkstelling van N.S.B'ers in kolenmijnen. De voorlichtingsdienst van de Nederland- sche kolenmijnen meldt, dat een aantal N.S.B.'ers uit het kamp te Spekholzerheide als ondergrondsche arbeiders tewerk zijn gesteld op de mijn Willem Sofia alhier. Het treft hier uitsluitend menschen die ook vroeger mijnwerker waren, voornamelijk in de jongere leeftijdsklasse. Zij werken op een aparte verdieping en komen feitelijk niet in contact met de andere arbeiders. De Burgemeester van Heu- den maakt bekend, dat op Maandag 17 September a.s. zullen worden uitbetaald de veigoedingen voor transportkosten bij de terugkeer van de evacuatie voor hen, die hiervoor ter ge meente-secretarie een kwitantie of nota heb ben ingediend en voor zoover deze kwitan ties of nota's reeds zijn goedgekeurd. De wnd. Burgemeester voornoemd, A. VAN DELFT. Heusden, 14 September 1945' In plaats van kaarten. VERLOOFD: en Drongelen Klundert 22 September 1945. 12 Daar het den Heer en Mevrouw Havelaar- Smidt van Gelder tot hun grooten spijt niet mogelijk is, aan allen persoonlijk afscheid te komen nemen, stellen zij degenen die hun een afscheidbezoek zouden willen maken, daartoe gaarne in de gelegenheid ZONDAG MIDDAG a.s., vag 3,30 uur tot 5 uur ten hunnen huize. Heusden, 14 September 1945. 10 Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond tijdens de ziekte en bij het over lijden van onzen geliefden Broeder, Oom en Neef, betuigen wij onzen hartelijken dank. Familie VAN RIJSWIJK. Genderen, 12 September 1945. Onzen oprechten dank voor de belang stelling voor, tijdens en na ons Huwelijk ondervonden. C. v Mersbergen. 7 G. B. v. Mersbergen-Versteeg. Genderen, B 63, 14 September 1945. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Broeder, Zwager en Oom, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam A. M. VAN VARK-v. d. Beek. Genderen, 14 September 1945. 11 Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van onzen ge liefden Zoon, Broeder, Oom en Verloofde, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam Fam. A. A. VAN VUGT-Konings en Verloofde. Dussen, 14 September 1945 Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het zoo noodlottig over lijden van onzen geliefden Zoon, Broeder en Oom, betuigen wij hiermede onzen hartelijken dank. Nam ns de Familie B. DE ROOY-Schreuders. Dussen, 14 September 1945. 11 Wie kan inlichtingen geven over mijn weggeloopen poesjes 9 Zondag is verdwenen zwart-bont poesje. Dinsdag poesje zwart met witte pootjes. Tegen belooning terug te bezorgen bij W. F. FURSTER te Wijk en Aalburg. G EVRAAGD: 6 Woning beschikbaar. A. M. DE WAAL, Aannemer, ANDEL. GEVRAAGD, zoo spoedig mogelijk; voor dag en nacht of DAGMEISJE aan den Nieuwendijk. Brieven onder no. 5 aan het Bureau van dit Blad. 7 De voorloopige Commissie belast met het inzamelen van gelden voor het te plaatsen Monument op het graf van de gevallenen in de Gemeen ten Veen en Wijk, maakt bekend, dat in de week van 17—22 September een inzameling langs de hui zen zal worden gehouden. Ieder drage naar vermogen bij, opdat voor onze slachtoffers een passend gedenkteeken kan worden opgericht. 20 HET VOORLOOPIG COMITÉ. Beschermvrouwe: H. M. DE KONINGIN Eere-Voorzitter Mr. S. J. R. DE MONCHY Burgemeester van 's-Gravenhage op ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1945 te 2,30 en 4,30 uur in de Gothische Kerk te Sprang (N.-Br.) Met medewerking van De opbrengst wordt afgedragen aan het «Comité tot stichting van een monument ter nagedachtenis aan Jan de Rooy" en aan de „Stichting 1940-1945". Prijzen der plaatsen in de Kerk f 10,-, in de zaal f 2,50, staanplaatsen f5, kunnen tot en met 21 September 1945 worden gekocht: te Sprang-Capelle op het Raadhuis bij den Heer J. van Herpen, Hoogevaart, Vrijhoeve-Capelle te Waalwijkten Kantore van «De Echo van het Zuiden". Voorts kunnen tot en met 18 September a.s. Plaatskaarten worden besteld aan de na- volge :de adressen Kaatsheuvel, J. Tuerlings, Schoolstraat 4b 's Gravemoer, op het Raadhuis Werkendam, W. van Driel, Hoogstraat Woudrichem, Burgemeesier J. Kuypers; Dussen, P. Hakman, Ambtenaar ter Secretarie. Waspik, J. Strenger. Heusden, A. v. d. Pol, p.a. Fa. Veerman. Drun n, H. L. van Wijlen, Wachtmeester Marechaussee. Vlijmen, M. van Wagenberg, Gemeente- Ontvanger. Rijen, C. Seelen, Stoomlederfabriek. Breda, P. v. d. Enden, Julianalaan 85. Oisterwijk, J. A. van Broekhoven, Ambtenaar ter Secretarie. Raamsdonkv^er, Wed. A van Dongen, Pr. Hendrikstraat. 61 En nu nog een vergunning en wij kunnen U hout leveren, zelfs: Komt U eens praten? Wij staan ter Uwer beschikking. 15 Tel. 2 24 en na 17 uur 5 3 9. Wenscht U zich van prima Westlandsche Tuinbouwzaden te voorzien? Geeft dan Uw opdrachten aan onzen vertegenwoordiger den heer A 103, te Gameren. Onze specialiteiten zijn: Bloemkool, Roode kool Zenith, Origineele Langendijker Koolsoor ten, Wortelen, Kropsla, Meloenen, Komkom mers, Tomaten, Knolselderij, Witlof, alle soorten Stok- en Stamboonen. 21 Zaadteelt en Zaadhandel, Boomkweekerijen, E 51 Pelikaan b 12 Wilhelminaplein N 78. Genderenschendyk B 1. 11 „Hoeve Langewerf", 12

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 3