M. A. BAX AFWEZIG - van 17 September—10ctober a.s. SIGAREN. Kantoorbediende Kinderledikantjes. Winterzaaigranen Amateur-tabakkers. Ml een oliebak met brander Vermist; een Bietensnijder, een zwart marmeren Pendule, een of ander solied Speelgoed, Voor Uw Tabaksbon; MERSBERGEN's WINKELBEDRIJF, WIE Electrische Laschtransformator Goedgek. Pootaardappelen VEERDIENST „IANIHUDI" DIENSTREGELING PDOTAARDAPPELEN. TAXATIES^ Engelsche les? Goedgek. Pootaardappelen G. J. VERDOORN, B 45, Genderen WONING-INRICHTING Firma CHARLES SGHREUDER&Zn. R K. huishoudster of Dienstbode NEUTEBOOM's Stoom- Sleep- en Passagiersbootdiensten Nijverheids avondschool te Heusden BIBLIOTHEEK HEROPENING een slaapkamer zonder pension. Welk Meisje wil ADR. VERWIJS C. QROENEVELD, 12 zwaar verchroomd Scheerapparaat Tandarts Woudrichem J. H.V.D.HEUVEL van de Geref, Kerk te Heusden. Firma D'HAENE-DE WIT ALLE SOORTEN uit voorraad leverbaar. Fermenteeren van Amateurs tabak. G. P A P E N 1 Spiraalmatras van een kinderledikant 2 zijkanten van een ledikant, gemerkt 355, 2 zijkanten en voeteinden EEN PENDULE HANDEL IN enz. H.H. Landbouwers en Tuinders. Gegarandeerd extra N.A.K. goedgekeurde Kleipooters. Beëedigd Makelaar Gorinchem, Vischmarkt 10, Tel. 2609. J HARTHOORN 10e verantwoording monument J. DE ROOIJ REPARATIE '3 MEUBELEN en BEDDEN TEVENS FLINKE WERKSTER. TIJDELIJKE AANBIEDING: Spoedige inzending vergaarbonnen zeer gewenscht. Pootaardappelenbedrijf W- Timmermans Zonen, Witboomstraat 195, Veen (N:-Br.), Telef. No. 14. Dagelijksche sneldienst Dordrecht en Rotterdam v.v., met de salonsfoomboof „Prinses Juliana" U kunt Uw voorraad eigen teelt tabak bij U thuis laten verwerken voor het maken van Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het aan huis verwerken van Uw voorraad eigen teelt voor sigaren. Atspraak aan huis. Aanbevelend, Wittebroodstraat 155 Heusden. j Voor jongens, die de lagere school ver laten hebben alsmede voor ouderen bestaat de gelegenheid zich te laten inschrijven als leerling der Nijverheids-Avondschool te Heusden om onderwijs te ontvangen in bouwkundig-, scheeps-, machine-, smids-, lijn-, projectie- en handtee- kenen, teekenen voor schoemakers, rekenen, Ned. Taal, algebra, meet kunde, boekhouden en handelsken nis. 27 Aangifte bij den Directeur der School, den heer W. KNOOP, op Woensdag 12 September en Zaterdag 15 September a.s., 's avonds van 6—8 uur in het gebouw der O. L. School aan den Zuidersingel. De Directeur is gaarne bereid nadere inlichtingen te verstrekken. HET BESTUUR. 10 op ZATERDAG 15 SEPT. a.s., 'smiddags om drie uur Breng de door U geleende boeken terug Een Heer zoekt in Heusden Brieven onder no. 49 aan het Bureau van dit Blad. 8 Jongeman, oud 22 jaar, in bezit van Mulo diploma A, en machineschrijven, en eenigs- zins bekend met boekhouden, zoekt werk kring als in het Land van Heusden en Altena of Omstreken. 11 Brieven onder No. 50 a. h. Bur. v. d Blad. bij Mevr DERCKSEN, Kerkstraat 58, Waalwijk, voor dag en nacht in dienst treden als hulp in de huishouding. Modern inge richt huis, 2 kleine kinderen, P.G. Van Zaterdag tot Maandag vrij. 8 Uit voorraad te leveren: COMPLETE MEUBILEERING 11 FABRIEK - STOFFEERDERIJ Verlaatsche Sluis, B 95a ALMKERK. Firma Wed. g. van ballegooijen Veen. Evenals vorige jaren, mocht ik ook dit jaar weer een vergunning ontvangen voor het Gezien de gunstige resultaten, wat betreft hoeveelheid en kwaliteiten, welke ik gehad heb in de afgeloopen jaren, durf ik U prima kwaliteiten te garandeeren. Minimum af leveringspercentage zal dit jaar voor Rook tabak en Shag 78 pCt. bedragen. Indien U mij Uw tabak wenscht toe te vertrouwen, zoo verzoek ik U beleefd, zoo spoedig mo gelijk Uw inschrijvingsgeld, zijnde 75 ct., op te zenden per postwissel aan mijn adres. Na ontvangst van Uw postwissel zend ik U berichtkaarten en inlichtingsformulieren T abaksfermenteur 25 Postbus 9, Oosterhout. Van het „Groene Kruis" te Nederhemert worden vermist: wit gelakt van een bruin geverfd ledikant. Houders dezer voorwerpen worden verzocht deze terug te bezorgen bij den Magazijn houder H. SMITS, Kantoorhouder, Neder hemert (N.z.) 15 door Mej. J. H. KNOOP, C 3, Nederhemert, Bureau RooktafelEikenhouten Muziek standaard Schilderijen, voorstellende La Jeune Mendiante, waarvan één meisje en jongen dragende t en takkel o?ch op het hoofd Klokje, in den vorm van een kasteelRegulateur met bim-bam-slag Chocoladeketel, décor pauwgroote groene Bloemenvaas. Houders dezer voorwerpen worden beleefd verzocht, deze aan bovenstaand adres terug te bezorgen. 15 VERMIST, tijdens evacuatie: donkerbruin front, met nikkel beslag, zon der slinger van een „Demon" petroleum vergasser. Inlichtingen of terugbezorging, tegen be looning, bij G. A. BRANDERHORST, A 58, Eet hen. 12 merk „Vleeshouwer". Gaarne inlichtingen aan C. OERLEMANS, B 18, Genderen. 5 VERMIST, tijdens evacuatie, 7 waarvan de slinger in mijn bezit is. Tegen belooning s. v. p terug te bezorgen bij W. VAN GAMMEREN, E 85, rongelen TE KOOP of TE RUIL GEVRAAGD voor meisjes van 3 tot 6 jaar. 6 Adres te bevragen Bureau dezer Courant. Ruime voorraad 10 Sigaren, Sigaretten, Rook- en Pruimtabak, Shag, in Tel. 22 - GENDEREN - Giro 406571. kan den zwaar gedupeerden smid A. VER HOEVEN, A 48 te Dussen, inlichtingen verschaffen over een I merk „Smit", die door de Duitschers te Babiloniënbroek is gestolen Tegen goede belooning terug te bezorgen. 11 10 ANDEL (N.-Br) Telef. 23 Giro 260943. WOUDRICHEM-GORINCHEM v.v. vanaf 3 Juli 1945. Van Woudrichem 5,40 6,30 7,15 8,30 9,30 10,30 11,30 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 Van Gorinchem 6,- 6,50, 8,- 9,- 10,- 11— 12, 2,- 3.- 4,05 5,10 6,- 7,- 8,- 9,- Op Zon- en Feestdagen Van Woudrichem 10,30 11,30 1,30 2,30 5,30 6,30 7,30 8,30 8,30 9,30 3,30 4,30 Van Gorinchem: 9,- 10,— 4.- 5,- 25 11,- 6,- 12,- 7,- 2,- 8,- 3,- 9,— De Directie. De aflevering van Pootaardappelen is thans weer normaal. Evenals voorgaande jaren, leveren wij in 1945: ALLE SOORTEN en in elke klasse en maat ter Uwer keuze. Zooals U wel bekend is, zijn er vervoers- moeilijkheden. Om deze reden is het wen- schelijk, dat U Uwe bestellingen zoo spoedig mogelijk opgeeft. Uw bestellingen worden correct uit gevoerd en aan huis bezorgd. 25 Beleefd aanbevelend, in roerende- en onroerende goede en. Leeraar Engelsche taal Voormalig: Eng. corr. Gem. Rotterdam. HEUSDEN, Putterstraat 0 34 9 9e veranfw. 10290,59 Afd. Waalwijk Ned. Roode Kruis - 100, A. O. Ie Waalwijk - 25,— J. G. fe Vrijh.-Cap. - 5, Fam. J. Cloppenburg, Wehl - 3, Kerkbuurt Sprang 3e gift - 100,— Spiero, 's Bosch - 25, E. B., Drunen 10,— Buurfvereen. De Slicht, Waalwijk - 246,25 Muziekver. Sirene, Vrijh. Cap. - 77,— 40-j. bruilof! de Sprang - 1G,— Berkdijksche {eestcornm. - 35,— Buurt Haven-Broos opbrengst bus boog J. de Rooij - 507,50 Buurt Haven-Broos - 497,50 Zangver. „Halleluja Capelle - 28,50 P. T.. Sprang - 3,50 P. v. d. S., Vrijh. Cap. - 10, N. N., Capelle - 50,— N. N., Capelle - 25,— M. Tr.. L dijfc - 10,- Wed. v. W., Vrijh. Capelle - 10,— M., Spr. - 5,— A. v. B., Vrijh. Cap. - 5, M. C. R., Vrijh. Capelle - 10, Buurfver. Hoogeinde, Waalwijk 70,— H. K. Ie Kaatsheuvel - 2,50 M. V., idem - 10,— G. V., idem - 2,50 N. N idem - 2,50 Buurt Mgr. V. sir. - 40, Bestuur Buurlver. 2 L'dijk - 97,— A. S., Kaatsheuvel - 25,— Comité J. de Rooij, Heusden - 773,49 Bruilofl v. Br.-Corslarije, Kaalsh. - 10,— id. Wal en Toos, Kaatsheuvel - 46,50 Coll. personeel Pe Ha Ve, idem- 120,70 B. v. D., Capelle - 10,— Oud-inwoner van Sprang - 2,50 Bruiloft te Heusden - 29,50 Wed. G. B. de R. te Sprang - 10,— Buurtcollecte Oosteinde, Sprang - 643,70 Prijs wagen Htst. Mon. Sprang - 5, J. Br., L. Hoekje - 2,50 A. C. M. - 10,- de R. uit R. - 2,50 N.~ N Sprang - 10, Fam. G. V., Sprang - 10,— B. O. - 7,50 Ontvangen door de Echo van het Zuiden Coll. Balavond Buurt vooreinde Baardwijk - 42,39 Opbrengsl Kindercircus Robbedoes, Waalwijk - 24,61 Buurlver. 2 Crispijnschestr. W'wijk - 30,— N.N. - 1,- Club J.V.B.T., te Crispijnschestr. Waalwijk - 10,— N.N., Waalwijk - 20,— Totaal -14160,23 zullen dit seizoen schaarsch zijn. Bestel lingen van alle rassen in de door U ge- wenschte klassen en maten worden vanaf heden, zoowel voor Herfst- als Voorjaars levering, aangenomen bij 10 Bedden, Stoelen, Clubs, enz. op t o e w ij zingen. Wijkschestraat W 130 HEUSDEN. voor direct gevraagd in Hotel »Euphonia« te Kaatsheuvel. 16 Zich aan te melden bij J. VAN DUN Markt 2 Kaatsheuvel. Wij kunnen U weer een leveren voor f 3,75 per stuk. Zend ons even Uw naam en adres en U ontvangt per omgaand het luxe scheerapparaat. 20 Fa. CEKO, Nonnenveld 4, GORINCHEM. Steenstraat A 27 - LfIDEN Agent voor Gorinchem F. F. J. H. VAN STRATEN, Woudrichem. Ligplaats buiten de Waterpoort, Steiger Veerdienst „JANIHUDI Ligplaats Rotterdam Oosterkade bij Maasstation. Op Werkdagen8 uur v.m. van Gorinchem 5 uur n.m. van Rotterdam. Op Zondagen 9 uur v m. van Gorinchem 6 uur n.m. vin Rotterdam. DIENSTREGELING op Werkdagen Vertrek Gorinchem 8 uur v.m. Vertrek Dordrecht 9 uur v.m. A^nk. Rotterdam 10,30 uur v.m. Vertrek Rotterdam Vertrek Dordrecht Aank Gorinchem ZONDAGSDIENST: Vertrek Gorinchem 9 uur v.m. Vertrek Dordrecht 10 uur v m. Aank Rotterdam 11,30 uur v.m. Vertrek Rotterdam Vertrek Dordrecht Aank. Gorinchem 5 uur n.m. 6 uur n.m. 7,30 uur n.m. 6 uur n.m. 7 uur n m. 8,30 uur n.m. TARIEF: Gorinchem uordrecht Volwassenen f 0,75; Rijwielen f 0,50 Gorinchem—Rotterdam Volwassenen f 1,50; Rijwielen f „0,75 Kinderen tot 4 jaar vrijvan 4 tot 10 jaar half geld. BUFFET AAN BOORD. CENTRALE VERWARMING. Voor vrachtgoederen inlichtingen bij den agent. 54 12

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 4