Omwisseling Bankbiljetten. BOmENLIJST Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG, NO. 55 MAANDAG 17 SEPTEMBER1! 945 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Heeft U van den Amerikaansche Vlieger Kapitein Ellis Spear Middleton II iets gehoord. De laatste maal dat hij gez|:en werd,.' vloog hij in een Thunderbolt jachtvlieg tuig (P-47), No. 42-26525, met gele en zwarte blokjes op de neus en Lie LHV opi het vliegtuig, over de omgeving van Arnhem, Nederland, laat in den namiddag- van 23 September '44. Het nummer van zijn herkennings plaatje van 'het Amerikaansche Leger is 0-790698. 'Hij werd den len Decem ber 1919 geboren. Voor hij in het leger dienst nam, Svas hij van beroep advo- kaat en scheikundige. Zijn hoogte is 1.7 m; in 1941 woog h'ij o.a. 117 pond. Hij heeft blauwgrijze oogen,; lichtbruin haar, een moedervlekje nabij de hoeik, van zijn linkeroog en nog een aan den denden vinger van z:ijn liinker- ha(n!d. Indien hij zijn geheugen verloren moqht shebbeh, kan hij reageeren op dein infaam van zijn vrouw Anne Hooe, op dien van zijn dlodhter Hart of' op diejn van zijn Deensdjie d(pg Beowulf. Hij 'rookt bij voorkeur Amerikaanscihe „Gamel" 'sigaretten, houdt veel van pioësie en van 'kaartspel en, om te a m use\e rendoe t hij graag een aap na en goochelt cein vingerhoed op zijn vinger ten 'laat hem weer verdwijnen'. Zijn- tandenkaart Van 1941 vertoon de: ;in Idle linker boven rij ontbreken de) Ikie'/fen1 3 em 2 en er zijn meta af v ul- linlgen in jde eerste kies; an de rechter bovenrij zijin er me tia al vullingen in de pire'molaren 2 ten 1 en in de kiezen 2 dn' |1, terwijl de dterdie kies gfeim- piacteerd Is; hi de linker onder rij is de; derde (kies geimpi'acteerd en er zijn metaalvuUiingen in |de p'nemol aaien 2 eftv 1 jen\ in de kiezen 2 en 1, terwijl de derde 'kies jgeimpac'tjeevid is. Indien U informatie heeft over deden man, of herinnering heeft van het neer storten van een P-47 vliegtuig in die omgeving van Arnhem iO:p den 23em September 1944, vertelt het dadelijk aan Uw Burgemeester. HEUSDEN. Thans is in de verbinding met het Land van Heusden en Altena een goede verbetering tot stand gekomen. Het overzetten met roeibootjes is ge staakt en dit overzetten is overgeno men door een pont die voortgedreven wordt met een motorbootje. Het lange wachten is voorbij, terwijl het overzet ten bovendien gratis 'plaats vindt. De eerste pont vaart om 6 uur v.m., de laatste om 10 uur n.m. Onze gemeente is weer in het genot van gas. Vrijdagmiddag is met gaslevering aangevangen. Ook in dit op zicht dus een mooie verbetering en een uitkomst voor de huisvrofuwen. Een woord van hulde aan de directie der Gasfabriek, die alles in het werk heeft gesteld, om deze levering zoo spoedig mogelijk plaats te doen vinden, is zeker op zijn plaats. Men zij echter voorzichtigis het technisch personeel nog niet bij U geweest, zet dan de kraan niet open. Door B. en W. is het Bestuur van Heusden's Belang aangewezen om op te treden als comité voor de plaat sing van een gedenk teeken voor de oorlogsslachtoffers. Onder voorzitterschap van den heer K. GieJis werd in Hotel „Con cordia", een algemeene ledenvergade ring gehouden der Heusdensche Winke- liersvereen., welke door 32 leden be zocht was. Na voorlezing der notulen en ingekomen stukken werden de statu tuten en huish. reglement artikelsgewij- ze voorgelezen en na eenige wijzigin gen vastgesteld en goedgekeurd. Door den voorzitter werd mededee- ling gedaan van de zeer belangrijke besprekingen inzake de distributie-aan gelegenheden. Wat de in de vorige vergadering vastgestelde middagsluiting op Donderdag betreft, werd besloten af te wachten totdat een wettelijke rege- geling tot stand komt in deze. Na de rondvraag werd een collecte gehouden voor het gedenkteeken voor de slachtoffers van het stadhuis. De afwezige leden zullen bezocht worden voor hun bijdrage. Na aansporing tot trouw bezoek, sloot de voorzitter deze vergadering. De Eerw. Heer J. Brouwers te Heesbeen is benoemd tot kapelaan te Schijndel (Boschweg). Tot kapelaan alhier is benoemd de WelEerw. Heer T. Scheepens, terwijl de kapelaan P. Manders benoemd is tot assistent te Vught. ALMKEJKK. Het Mido Instituut begint we derom met haar cursussen in het ge bouw „Concordia". Verschillende per sonen, die zich nooit gemeld hebben en onderduikers kwamen zoolang bijeen om de lessen te volgen tot het te ver antwoordelijk zou worden. Maar nu kunnen zij allen hun studie voltooien, terwijl tevens nieuwe cursisten zich kun nen melden. Middenstanders zullen daar weer opgeleid worden om in het bezit te komen van het Middenstandsdiploma. Jonge boeren en tuinders kunnen onder wijs ontvangen om in het bezit te ko men van het diploma Land- en Tuin- bouwadministratie. Elke landbouwer of uinder moet toch eenig inzicht hebben in bedrijfsboekhouden, in het beheer van het bedrijf en iets weten van land en tuinbouwwetten, van belastingen en sociale wetten. Boeren uit het Land van Heusden en Altena grijpt deze kans aan. In den tegenwoowdigen tijd is admini- stratievekennis onmisbaar. Tenslotte geeft deze cursus Engelsch. Deze cursus is samengesteld om in zeer tor ten tijd Engelsch te kunnen spre- cen. De cursus miunt uit door duidelijk- ïeid en beknoptheid en is speciaal zeer geschikt voor diegenen, die alleen Lager Onderwijs hebben genoten. IIEKPT. Onze vroegere dorpsgenoot de WelEerw. Heer J. H. J. van Herpt, kapelaan te Oss, is benoemd tot Pas toer te Kerkdriel. WIJK. Onze geachte en beminde pre dikant Ds. Harkema, heeft voor het beroep inaar de Herv. Gemeente van Harderwijk bedankt. WERKENDAM. De gehouden Emmabloem- collecte tijdens de feestdagen alhier gehouden, heeft opgebracht f488,26. Het postkantoor is voor tele foon en telegraaf geopend van 8 12 30 uur en van 14 15.30 uur en des avonds van 18 -19 30 uur. Des Zondagsvoormiddags van 8—9 uur In het tijdvak van Woensdag 19 September t.m. Dinsdag 25 September a.s. wordt het (publiek in staat gesteld, op beperkte schaal oud tegen in i e u w geld om te wisselen, tot elen bedrag van f 10 per gezinslid. Tevens zullen worden uitgereikt zg. geldkaarten A, welke het publiek zal noodig hebben bij het storten van even tueel resteenend oud geld bij banken e.d. instellingen na 25 September a.s. Daartoe dient een der gezinsleden (18 jaar of ouder) zich ten Distr> bufciekantore te vervoegen op de hier onder vastgestelde dagen en uien. WAT MOET WORDEN MEEGE BRACHT? 1. De Tweede Distributiestamkaar ten en Noodstamkaarten van ale gezinsleden. 2. De heele bonkaarten 10e pe riode van ale gezinsleden waaraan in ieder geval bon 260 Algemeen aanwezig moet zijn. Losse bonnen worden niet geac cepteerd. 3. De brandstoffenkaart T 505 waaraan in ieder geval bon BV 51 aanwezig moet zijn. Géén losse bon nen Voor ieder gezinslid een bedrag van f 10 (dus in bankbiljetten van f 10, f 20, f 25 of f 50, geen muntbiljetten van fl, f2,50 of f5.) Zonder bovengenoemde bescheiden kan absoluut geen omwisseling plaats vinden. De aandacht wordt voorts gevestigd op het volgende Indien een gezin niet in staat is voor alle gezinsleden de omwisseling te doen plaatsvinden, dan moeten toch alle bon kaarten en stamkaarten worden aange boden. Het is noodzakelijk, dat gepast geld (wordt ingeleverd. In tegenstelling met het daarom trent gestelde in het verschenen pers bericht 'kan in den kring Waalwijk geen collectieve inlevering via den werkgever (plaatsvinden. Ieder gezin dient derhalve zelfstandig om te wis selen. De aanmelding moet stipt volgens het onderstaande rooster geschieden. Niet tijdige aanmelding zal onherroepe lijk weigering tengevolge hebben. Alen zij dus gewaarscchuwd. Eveneens dienen de in het uitreik- lokaal te geven aanwijzingen stipt te worden nagekomen. Ter voorkoming van moeilijkheden of teleurstelling wordt een ieder drin gend aanbevolen van te voren het ver schenen (persbericht goed door te lezen. Alle verdere terzake dienendie bijzon derheden staan hierin vermeld. DE UITREIKINGEN VINDEN PLAATS ALS VOLGT: Dislribuliekringkanlooir WAALWIJK. HEUSDEN: Woensdag 19 September van 912.30 u. v.m. letters A t.m. L van 1317.30 in.rn. letters M t.m. Z. SPRANG-CAPELLE: Woensdag (19 Sept. 1945, vain 912.30 v.m. letters A t.m. F. van 1317.30 in.m. letters G t.m. L. Donderdag 20 September van 912.30 u. v.m. letters M t.m. R van 1317.30 u. n.m. letters S t.m. Z WASPIK: Zaterdag 22 Sept. van 912.30 u. v.m. letters A t.m. F Maandag 24 Sept. van 912.30 u. v.m. letters G t.m. P en van 13 17.30 u. n.m. letters Q t.m. Z. Distribuliekringkantooir ALM KEK k. Agentschap Almkerk. Woensdag 19 September, Dus sein, Wijk A en B in Chr. School Hoek. Donderdag 20 September, Hank, Café Van Din teren. Vrijdag 21 September, Nieuwendijk, Wijk A, Consistorie. Zaterdag 22 September, Kille, eveneens Consistorie. Maandag 24 September, Almkerk, Wijk B, C en D, Café Van Dijk. Dinsdag 25 September, Almkerk, Wijk E, F en G, Café Van Dijk. Agentschap Werkendam. Woensdag 19 September (Oude School Keizerstraat) v.m. Biesbosch, Kruis straat en Zagerijn.m. Keizerstraat en Koppenhof. Donderdag 20 September v.m. Uitbrei ding en Laantje; n.m. Visschersdijk. Vrijdag 21 September v.m. Zevenhuizen n.m. Hoogstraat. Zaterdag 22 September Slikstraat. Maandag 24 September (Vegos) Sleeu- wijk. Dinsdag 25 September (Oude School Keizerstraat) De Werken v.m. huis nummers 1160 en n.m. huisnos. 161 tot einde. Agentschap Woudrichem. Woensdag 19 September (Gemeente huis) v.m. huisnos. 1100 en n.m. 101200. Donderdag 20 September Woudricnem (Gemeentehuis) restant. Vrijdag 21 September, Rijswijk (Ge meentehuis Giessen) v.m. huisnum mers 175 en n.m. huisnummers 76 tot einde. Giessen (Gemeentehuis) n.m. huis nummers 1 t.m. 30 en Zaterdag 22 September restant. Maandag 24 September Andel (Ge meentehuis Wijk A en Dinsdag 25 September ;Wijk B. Voor het tijdvak van 17 Sept t.m, 29 Sept. 1945 worden de volgende bonnen van de bonkaart 10e periode aangewezen AARDAPPELEN, A39, B39, C39, M39, Aardappelen lVskg, D39, E39, Aardappelen 1 kg. Geldig t.m. 22 Sept. VLEESCH, (z. been) A39A, B39A, C39A, D39A, E39A,M39A,A40A, B40A, C40A, D40A, E40A, M40A Vleesch 100 gr. Geldig vanaf Maandag 24 Sept. ENG. BLOEM, 239 Alg., 100 gr., 243 Alg., 350 gr. GEBAK, 239 Alg., 100 gr. VERMICELLI of AARDAPPEL MEEL of PUDDINGPOEDER, 247 Alg., 100 gr. |AM, 251 Alg., 250 gr. BOTERHAMSTROOISEL, 251 Alg., 150 gr. IMPORT KAAS (chedder cheers) 255 Alg., 200 gr. EIPOEDER, 257 Alg., 70 gr. ZOUT, 258 Alg., 150 gr. KOFFIE, A96, B96, C96 Reserve, 100 gr. SUIKER, A98, B98, C98 Reserve, 400 gr., D98, E98 Reserve, 500 gr. PEULVRUCHTEN, A99, B99, C99 Reserve, 500 gr. RIJST, Dl02, El02 Reserve, 250 gr. RIJSTEBLOEM, E99 Reserve, 250gr. HUISHOUDZEEP, 259 Alg., c.a. 112 gr. ZUIDVRUCHTEN, aflevering op bon 235 Alg., 50 gr. RIJSTPUDDING, D99 Reserve, voorinleveringsbon, voor Woens dag 19 Sept. inleveren bij win kelier. KINDERDRANK, D101, ElOl Reser ve, 300 gr., voor zoo ver voor radig. EIEREN, Dl03, El03 Reserve, één ei per bon. PETROLEUM, 115, 116 bonkaart U 506, 2 liter per bon. KE. 36, bonkaart 505, 12 liter. Geldig van 16 t.m. 30 Sept. Agentschap Wijk Woensdag 19 September, Wijk en Aal burg (Distributiekantoor) v.m. Wijk A huisnos. 1150, n.m. Wijk A, huisnos. 150 tot einde; Wijk B huis nos. 1100. Donderdag 20 September, Wijk en Aal burg (Distributiekantoor) v.m. Wijk B huisnos. 100 tot einde; Wijk C. huisnos. 150 en n.m. Wijk C huis nummers 51einde. Vrijdag 21 September, Veen (Openb. Lagere School) v.m. huisnummers 1100; n.m. huisnos. 101einde. Maandag 24 September, Eethen (Ge meentehuis) v.m. Wijk B huisnos. 1135; in.m. Wijk B huisnos. 136 tot einde en Wijk A huisnos 1einde Dinsdag 25 September, Eethen (Ge meentehuis) v.m. Wijk G huisnos. 1 tot einde, Wijk F huisnos 150; n.m. Wijk F huisnos 51 tot einde en Wijk E huisnos. 1 tot einde. Alle uitreikingen vinden plaats van 912 uur v.m. en van 1.304.30 uur jnam.Zaterdag van 912 uur. UND VAN ALTENA

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1