Het zwaar geteisterde Drongelen. Oranjefeesten. Nogmaals Wederopbouw Ingezonden. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. No. 56 VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1945 van altéNA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Er is misschien in het geheele land Land van Altena geen plaats aan te wijzen die schrijnender beeld geeft van de verwoesting door granaatvuur en bommen aangericht, als het kleine dorp Drongelen aan de Bergsche Maas of schoon dan de dorpen Dussen en Meeu wen mede op de eerste plaats staan. Het is hier een troosteloos beleid van verwoesting en verwildering. Kerk en to ren zijn geheel vernield, de meeste huizen verwoest en onbe woonbaar. De boomgaarden staan vol onkruid en hebben door het oorlogsge weld veel geleden. Nog eenmaal in de geschiedenis is Drongelens kerk verwoest. Het was in 1509, toen de oude parochiekerk door een watervloed werd weggespoeld. Sedert moesten de enkele honderden inwoners van Drongelen het zonder openbaar bedehuis doein. Eerst in 1700 wordt hier door een zekeren Jan Boll een Herv. kerk ge sticht. Ook heeft ün den loop der eeuwen, het water veel schade aan Drougel|en toegebracht. We herinneren hier slechts aan de vreeselijke St. Elizabethsvloed in 1421, die heel het gebied tusschen Dordrecht en Geertruidenberg overstroomde, waar bij 100.000 mensehen omkwamen en die het land grootendeels in een „Bies- bosch" veranderde. Twee en -zeventig dorpen veixlwe nen en slechts acht en dertig kwamen er na verloop van tijd, weer boven. Tot deze 38 behoort ook Drongelen. Twee eeuwen later, in 1509, ver dwijnt het plaatsje opnieuw in de gol ven wat herhaald wordt in 1775 en 1809. Waarschijnlijk kreeg Drongelen züjn naam van een watertje, dat de Dronge len heette, zooals Dussen ook een ge lijkmatig watertje heeft. Veel inwoners heeft Drongelen nooit gieteld. In 1840 slechts 358 welk aantal bij een nieuwe telling, in 1860, terug gelopen was tot 318. Jan VII, Heer van Heusden, gehuwd met de dochter van den Heer van Witgensteyn, stierf in het jaar 1303, nalatende een zoon Jan, die, omdat hij Drongelen in leen had (Ontvangen van den Heer van Heusden, Heer van Drongelen werd genoemd. In zijin wapen voerde hij een zil veren rad op een blauw veld. Hij was oom van den laatsten Heer van Heus den. Wanneer de laatste Heer van Heusden sterft, volgt Jan hem op. Jans zoon sterft „tot geen ouder dom gekomen" zijnde, nalatende vijf zonen, die allen de titel dragen van „Heer van Drongelen". Wanneer later een zekere Robbert van Drongelen trouwt met Ordilia, de enige erfdochter van Dirk van Mervve- de, Heer van Eethen en Meeuwen, wordt deze Heerlijkheid aan Drongelen gehecht. In 1567 wordt Drongelen echter weer van de Heerlijkheid Eethen en Meeuwen gescheiden en komt het aan Maria van Hargen, waarna het overgaat in han den van Ottelijn van Hargen, dochter van Heer Splinter van Hargen Rid der, „mitsgaders huijsvrou van Jon ker Huijbert van Malsen, Heer van Tilburg. In 1608 sterft een zekere Jonker Johan van Wdttenhorst, oud 74 jaar, als Heer van Drongelen. De geschiedschrijver vermeldt nog verder, dat aan den dijk, een ,,oude vervalle k ape He" stond, en de „huys- luijden hare kerkgang off te Eeten off te Do veren" hadden. Wederopbouw Land van Heusden en Altena Zoo langzamerhand begint het oor logsbeeld uit het Land van Heusden en Altena te verdwijnen. De wegen zijn weer goed begaanbaar, de noodbruggen zijn vrijwel alle gereed, de inundatie is ongedaan gemaakt en de versper ringen en tankvallen zijn verdwenen. Wat ©en verschil met 5 Mei!! Ondanks alle remmende factoren is er toch al heel wat ten goede ver anderd, al blijft er nog veel te wen- schen over. De meeste woningen welke niet jafgebroken worden zijn thans weer bewoond en daartoe in mindere of meerdere mate bewoonbaar gemaakt. In verschillende dorpen zijn wonin gen. welke in de toekomst wel afge broken moeten worden, door een tijde lijke reparatie bewoonbaar gemaakt. In de dorpen Hank, Dussen, Nieuwendijk, Eethen, Meeuwen en Werkendam wor den op deze wijze een 40-tal noodwo ningen verkregen. Tevens is er een begin gemaakt met het bouwen van noodwoningen, zoowel voor de land bouwende als voor de burgerbevolking. Sommige noodwoningen en noodstallen worden gemetseld van afbraaksteen en andere worden samengesteld van beton elementen. In de gemeenten Dussen, Eethen, Wijk en Almkerk worden o.a. een 50- tal noodwoningen gebouwd welke zijn samengesteld uit allerlei beton-onder- deelen. Deze beton -elementen wanen op last van de Duitsche Weermacht ge maakt door beton fabrieken in Zuid- Holland en bestemd voor vervoer naar Duitschland. Zoover is liet niet geko men en ze zijn nu in aanbouw o.a. in het Land van Heusden en Altena. Het vervoer van deze onderdeden vormt een puzzle op zichzelf. Voor de 50 woningen moet 2000 tot betonwaren worden vervoerd, dus 20 schepen van 100 ton. Het lossen van de schepen geschiedt door politieke gevangenen uit de forten Bakkerskil en Giessen. Het vervoeren geschiedt door die ploegen van den Burger Dienst. Dit zijn de voormalige Luchtbesehermings- menscben van diverse plaatsen uit Bra bant. Ook het Commissariaat Noodvoorzie ning heeft een 10-tal z.g.n. „Woestijn wagens" ter beschikking gesteld voor vervoer van materiaal en werklieden. De grootste helft van de betonelemen ten as reeds aanwezig op de bouw plaatsen en het bouwen is begonnen. De woningen zullen bevatten een woon keuken, itwee slaapkamertjes, een berg plaats en een W.C., alles op den be- ganen grond. V-oor sommige a.s. be woners zullen de nood woningen een verbetering in huisvesting beteekenen, voor anderen een vereenvoudiging, doch allen zullen zich waarschijnlijk de spreuk „Eigen haard is goud waard" tot mottto maken en met blijdschap te zijner tijd hun „home" gaan be trekken. Behalve de in aanbouw zijnde nood woningen zullen nog een 70-tal nood woningen worden gebouwd van fabriek matig gefabriceerde be to monde rdee len Al met al kan worden opgemerkt, dat toch op allerlei manieren getracht wordt in de allergrootste woningnood te voorzien en al zal in den komen den winter niet elk gezin een apartte woning ter beschikking hebben, het bewonen van kippenhokken en schuur tjes zal toch oninoodig zijn. ANDEL. Vlaggen waaien over het dorp. Het vroolijk licht der laat-zomerzon geeft aan 'Andel een feestelijke gloed!! Er is feestgevierd in Andel. De ver jaardag van H. M. de Koningin, was de oorzaak van de festiviteiten van een aardig défilé enz. Niet alleen de menschen droegen hun Oranjespeldje, ook de toren had een feestelijk aanzien, door de aange brachte spandoeken. Na de wijding van den feestmorgen, door den gemeenschappelijken kerk dienst in de Ned. Herv. kerk, waar de beide predikanten der gemeente voor gingen, volgden de festiviteiten van den namiddag. Er heerschte een opge wekte drukte. Overal kinderen met bon te sjerpen en vlaggen, en vroolijkje mutsen. Alles trok omstreeks twee uur naar het schoolplein, waar de opstelling plaats had van het défilé der school jeugd, met Andels fanfare voorop! Miniatuur-moffen, keukenwagens, Roode Kruiswagens, mitrailleurs, de Fuehrer-in-zakformaat incluis, versier de sportkarren, aardig verkleede meis jes, enz. Boven den stoet waarden fleurig uit de tallooze vlaggen. Zoo werd de feestelijke stemming ver hoogd. En dan Andels fanfare! Die vooral niet te vergeten/!Ieder weet toch, dat de geleerden meenen, dat de eerste uitingen van de mensche- lijke cultuur, muziek en dans zijn ge weest en dat in het tijdvak, voorafgaan de aan het moment, waarop de mensch kon spreken, eerst zong, aL was het dan op de manier van de kleine baby in de wieg! Neen, zonder de edele toonkunst, zou het leven een saaie boel zijn! Wat zou een feestelijke bij eenkomst zijn, zonder zang en muziek? Er is dan ook een streven merkbaar om nieuw leven in te blazen aan de ei gen volksmuziek! D muzikale klanken van Andels fanfare zijn gehoond tot bij na middernacht, toen bij het licht dei- geïmproviseerde, electrische lampen, op het school plein, inog de stoelendans we r d ui tge voe rd De Konininginnedag is te Andel op gepaste en opgewekte wijze gevierd! WERKENDAM. Op Dinsdag 4 en Woensdag 5 Sept. jl. is hier ter plaatse het Ko- ninginnefeest op ouderwetsche ma nier gevierd, met dit verschil dat er heelemaal niets verfrisschends te krijgen was. Dinsdagmorgen 11 uur is de pret begonnen met een optocht van alle schoolkinderen met versierde wa gentjes en fietsen door de gemeente waarvoor ze allen nog getracteerd zijn op de scholen en waarna ze in optocht naar de feestwei zijn ge gaan met voorop 't muziekcorps »Crescendo« te Nieuwendijk, alwaar verschillende volksspelen uitge voerd werden voor meisjes en jon gens. 's Avonds om 7,30 uur hield de muziekvereen »Crescendo« een mu zikale rondwandeling door het dorp waarna het een concert gaf op de feestwei achter de voormalige mo len, terwijl de zangvereen. »Soli Deo Gloria* eenige liederen zong. De heer C. v. Breugelen zorgde voor de muziek op de rijkelijk versierde Hoogstraat waar het dans- lustige publiek van profiteerde door een walsje te maken op de straat. Om 10 uur verzamelde zich op de feestweide een zeer groote me nigte met lampionnen om zich te formeeren tot een optocht en een rondgang te maken door ons dorp en ook weer voorafgegaan door »Crescendo« Woensdagmorgen reeds vroeg werden wij gewekt door de trom petten van 2 herauten te paard. De allegorische-historische optocht welke om 9 uur door het dorp zou trekken, liet zeer lang op zich wachten, maar toen hij kwam ver goedde het ook alles. De optocht was 57 wagens lang, waaronder 'n oorlogsschip, een evacuatiewagen en een wagen van de Crossing Spionnagedienst door de Maaslinie), een overvalwagentje, de verwoes ting van Werkendam, Mussert en zijn tante en nog zooveel prachtig versierde en opgemaakte wagens dat het te veel plaatsruimte zou vergen om ze allemaal te beschrij ven Van deze optocht is zeer veel genoten. Er is ook zeer veel werk van gemaakt. Om 2 uur begonnen de volksspe len voor oudere personen Hierna ringrijderij voor paren, waar zeer veel belangstelling voor was. Des avonds was er een con cert door twee muziekvereenigin- gen nl. »Creseendo« van Sliedrecht en »Nooit Gedacht« van Almkerk. Om 10 uur was er een openlucht bioscoop waar een Mikimuisfilm en een van Prinses Juliana en Prins Bernhard met de verloving en de intocht in Den Haag. Om 11 uur was er een prachtig vuurwerk, zooals we dat in Wer kendam de laatste jaren voor den oorlog gewend waren. De eerste dag kenmerkte zich weer door echt Oranjeweer met het Oranjezonnetje, terwijl de tweede dag koud en regenachtig werd na den middag Voor de allegorische optocht wa ren f 795 aan prijzen uitgeloofd nl. 3 eerste prijzen en voor de volks spelen een bedrag van f 220, totaal f 1015. Over ons ingezonden stuk „Weder opbouw," geplaatst in dit blad van 30 Aug. 1.1. mochten wij van vele zij den bewijzen van instemming ontvan gen. Zooals echter in het nummer van 7 Sept. d.a.v. blijkt, is dit stukje ook bekend geworden op het Streekbureau Wederopbouw te Almkerk, en heeft n.l. het Hoofd van dit Bureau het noodig geoordeeld ons te antwoorden. Het is zijn goed recht zulks te doen, en onzerzijds hadden wij ook wel ver wacht van deze zijde critiek te hooren. Maar dan had schrijver moeten begin nen met te antwoorden aan de Werk- commissie van de N.C.A.B., en dit niet persoonlijk te stellen aan den secre taris dezer. Inmiddels houden wij ons voor opbouwende critiek aanbevolen. Voorop willen wij echter inog stel len, dat het nog onze persoonlijke^, noch (de bedoeling onzer commissie is, op welke wijze ook persoonlijk te zijfn zulks zou o.i. hier niet op zijn plaats zijn en het kan het beoogde doel nimmer bevorderen. Wij willen hier dan nog eens duide- delijk en iklaar zeggen, dat het enkel en .alleen ons streven is actie te voeren tegen den bestaanden gang van zaken, betreffende den wederopbouw in dezie streek, zonder eenige persoonlijke bij bedoelingen. De schrijvier van liet stukje van 7 Sept. Iheeft het noodig geoordeeld een zevental punten naar voren te brengen en hierop willen wij in het kort ant woord geven. Ie. Dat de architecten voor den op bouw van boerderijen geheel buiten het bureau Almkerk zoluden staan, wil er bij ons niet in, aangezien deze architec ten door het bureau Almkerk aan ons zijn bekend gemaakt, ook wat de ma terialen toewijzing betreft, moeten deze architecten bij Almkerk terechtkomen. Of Ihier echter wel of niet combinatie is, vinden wij van minder belang, dat er 'niet gewerkt wordt in het algemeen belang, staat echter voor ons vast, en daar gaat het tenslotte om. Wel zouden wij hierbij kunnen opmerken, dat de uitbreiding van-het bureaiucrat is me dan nog 'met één meer verergerd is als wij wisten. Tijdens de bezetting van ons Hand hadden wij steeds de hoop, dat na de bevrijding vele bureaux zou den worden opgeheven, en dat wij ook bevrijd zouden worden van veel amb tenarij, 'wat iin vele gevallen naar on ze meeniing zeer bevordierlijk zou ge weest zijn voor een snelle en goed'koo- pere uitvoering der opbouw werkzaam heden. 2e. Geeft schrijver toe dat Boerde- rijenbouw uitsluitend werkt met geïm porteerde (krachten, dus is het waar wat wij beweerden. Dat het ander bureau dit uitsluitend zou doen voor z.g.n. overheidswerk iwil er bij ons [niet in. Wij willen hier dan ook gaarne feiten noemen. Het woonhuis van de Wed. Pruissen te Hank wordt hersteld, hier voor ikwamen twee eigen zoons, welke erkend patroon zijn niet in aanmerking. Ook werden ons nog een tweetal ge vallen uit Hank genoemd, waar een aannemer een tweetal werkjes bij zijn klanten werd ontnomen. In Genderen wordt een woonhuis dei' fam. Vos her steld door de fa. v. Andel en Vet,' welk werk naar ons wordt medegedeeld, eerst was opgedragen aan de Wed. P. A. Kramer aldaar. Bovenstaande gevallen lijken ons geen „overheidswerk". Ook wat dit laatste betreft zou ik een geval willen noe men. Voor de herstellingswerkzaamhe den aan het schoolgebouw te Wijk, werd door den Burgemeester aangezocht J. van Wijk te Wijk. Deze begaf zich na eenige dagen naar genoemd gebouw om met de werkzaamheden een aanvang te maken, toen bleek echter dat reeds aannemers van buiten, door het bu reau Almkerk met deze werkzaamheden waren belast. 3e. Hieraan wil de schrijver een humoristisch tintje geven, door n.l,. te schrijven van werknemers „op de bon" enz. Wij voor ons vinden de za ken. welke wij hier bepleiten, n.l. „Het herstellen van het door oorlogsgeweld

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1