De fruitvooruitzichten in het Land van Altena Plaatselijk Nieuws Voetöalsport waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor lie! Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. NO. 57 MAANDAG 24 SEPTEMBER 1945 uND VAN AlTeHA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Naast het landbouwbedrijf nemen tuinbouw en fruitteelt in het Land van Altena, een aanzienlijke plaats in. En al vindt men dan in de kweekerskas- sen van het Land van Altena nog niet zoo zeer de heel fijne asperges, die reeds het gehemelte van de Egypte-* naren moeten gestreeld hebben, als men tenminste geloof kan slaan aan wat op de pyramiden staat afgebeeld, toch kan men in deze streken, wat de .groen teteelt aangaat, te kust en te keur gaan. En al moge er dan, door de omstan digheden, waaronder wij nu nog leven, soms een schaarschte zijn aan een of andere groente, dit bezwaar wordt in den regel nog al spoedig overbrugd. Naast den tuinbouw ontwikkelde zich ook in meerdere mate de fruitteelt en door de rationeele behandeling der boomgaarden, steeg de opbrengst, in normale jaren althans, geregeld. Betere verzorging van den aanplant, was het parool. Ter illustratie kan dienen, dat de Ned. Heidemaatschappij in 1921 een aanplanting onder zijn lei ding kreeg, die dateerde uit het jaar 1878. Gedurende de jaren 19051921 bracht deze aanplanting niet meer op dan f216 per ha, per jaar berekend. Na overname, ma betere verzorging, steeg de opbrengst met sprongenwerd gemiddeld f 610 per ha, per jaar. En dan had men nog niet eens stalbemes- ting, maar slechts kunstbemesting ge bruikt. Ook door rationeele ziektebestrijding was de opbrengst zeer verhoogd. Helaas kon door de oorlogsomstan digheden de laatste jaren, van een ra tioneele ziektebestrijding en van een flinke bemesting der boomgaarden moei lijk sprake zijn. Gevolg hiervan is, dat de kwaliteit van het fruit wel niet zoo goed zal zjjn,, als in de jaren voor den wereldoorlog. Ook andere factoren spelen hier een rol. Er is letterlijk gebrek aan lal les. Vooreerst aan arbeidskrachten, verder aan transportmiddelen, verpakkingsma teriaal, enz. Wat soorten fruit betreft, vindt men in het Land van Altena veel peren, appels, ook pruimen en kersen. Kersenboomgaarden zijn er slechts enkele o.a. te Meeuwen en te Wijk. Voor vele menschen is de kersenoogst voorbijgegaan, zonder, dat ze een en kele kers hebben geproefd. Al is voor deze malsche, sappige vrucht de Betuwe het eigenlijke cen trum, in normale jaren werden zooveel kersen naar alle deelen van ons land vervoerd, dat elke Nederlander zijmi aandeel kon krijgen. Thans was er, naast de verkeers- moeilijkheid, ook de geringe kersen- oogst, die in de Betuwe op ongeveer het vierde deel geschat wordt, van in normale jaren. In het Land van Altena, met name te Wijk werden kersen 'wel gedistribu eerd, maar ook hierbij was van „over vloedig eten" geen sprake. Wel zijn er dit jaar veel pruimen. Vele boomen stonden zóó volgeladen, dat het noodzakelijk was ze te onder stutten wilden ze niet breken. Het was ook noodzakelijk de prui men te „krenten", om daardoor de' kwaliteit der vruchten op te voeren. Waarschijnlijk is de goede opbrengst der pruimen te danken aan het schoo- ne voorjaarsweer. Ook peren zijn er in het Land van Altena veel. De pereboomien draglen rijk. Ook dit is te danken aan het mooie voorjaarsweer, tijdens den bloei der boomen. Minder rijk dragen in het Land van Altena de appels, maar ook hier is weer verschil in opbrengst, naar gelang het „gehalte" van den boomgaard. Onze opmerkingen hebben alleen be trekking op de boomgaarden. Noorde lijk van het eigenlijke frontgebiedj Daar toch hebben de boomgaarden (langs de Bergsche Maas), sterk gele den, hetzij door granaatvuur, hetzij door inundatiewater, hetzij door vernieling en kapping door de moffen. Meerdere boomgaarden zijn totaal vernield. Te Waardhuizen ligt een boom gaard gekapt: de boomen waren ge storven door het water. Onder Andel werd een jonge boomgaard gekapt, on der voorwendsel, dat juist op die plek een verdedigingswerk door de moffen moest worden gebouwd. Elders werden vruchtboomen gekapt voor verwarming. Het inundatiewater in de boomgaar- te Nieuwendijk en Almkerk is nog heel lang verdwenen en uit [ingaarden komt natuurlijk haast t. Uit de boomgaarden langs de Bergsche Maas is ook haast geen fruit te verwachten. Globaal genomen is de fruitoogst in het Land van Altena goed te noemen, vooral nu er geen export meer is naar Duitschland. ALMKEItk. Onder het prachtigste zomerweer werd j.l. Woensdag 12 en Donderdag 13 Sept. alhier het Oranjefeest met grooten luister gevierd, waarop Alm- kerks burgerij met trots kan neerzien. Woensdag 12 Sept. te 9.30 uur wer den de kinderen aan de scholen, door de muziekvereen. „Nooit Gedacht" al hier afgehaald, voorafgegaan door het bestuur der Oranjevereen. Allereerst werden door de kinderen, onder lei ding van den heer Koekkoek voor het Gemeentehuis enkele vaderlandsche lie deren gezongen. Vandaar werd naar het terrein gemarcheerd, alwaar verschil lende spelletjes door de kinderen wer den uitgevoerd en waar hen een trac- tatie ten deel viel. Des n.m. om 2 uur hadden verschil lende volksspelen plaats, waarvoor veel liefhebberij bestond. Des avonds werd een concert ge geven door de Kon. Harmonie „De Ba zuin" van Gorinchem, dat door een talrijk publiek werd bijgewoond. Donderdag 13 Sept. de 2e feestdag, vond de historische optocht plaats, wel ke voorstelde: De Spaansche overheer- sching, tot het tijdperk van Prins Wil len 111. Voor het vertrek, werd de heer Jac. Kolff, door den voorzitter der oranjevereeniging gehuldigd, ook werd een woord van waardeering ge sproken in verband met het feit, dat genoemde Kolff in 1898 de schoolkin deren in den optocht voor 't eerst heeft gereden en hiervoor thans weder bereid was gevonden. Spr. hoopte^, dat de heer Kolff nog tal van jaren zal kunnen meewerken, waarna hem een krans werd omgehangen met de ge borduurde woordenH|ulde voor de trouwe diensten. De heer Kolff dankte met enkele woorden. Hierna had het vertrek plaats van de historische optocht, daarachter de rnuziekwagen, gevolgd door de allego rische wagens, waarvoor veel deelne ming bestond, allen om 't mooist ver sierd en uitgedoscht, het was te zien, aan dezen optocht dat de leiding hier van in goede handen was. De jury had geen gemakkelijke taak bij het toeken nen der prijzen. Velen uit de omgeving hadden zich naar Almkerk begeven om dezen op tocht te zien. Des namiddags weer volksspelen en een gecostuineerde voetbalwedstrijd, welke zeer in den smaak van het pu bliek viel en bij velen de lachtlust opwekte. Hierna volgde een demonstra tie van de Oranje-Garde, Vendel uit Woudriehem, welke met spanning werd gevolgd. Nadat des avonds door de Oranje-Garde de taptoe was ten beste gegeven, werd om 8 uur een concert gegeven door de muziekvereen. „Over winning na Strijd" van Nieuwendijk, directeur de heer O. Walraven, wat veel belangstelling trok. Tot slot vuurwerk en een openlucht film „Het wilde Westen", die even eens met belangstelling werd gevolgd. Was de eerste avond de belangstelling groot, de tweede avond was dit niet minder. Almkerks burgerij heeft op waardige wijze feestgevierd. Een woord van dank aan allen, die op welke wij ze dan ook, hun medewerking hebben verleend, om dit grootsch feest te hel pen slagen is hier zeker niet mis plaatst. Tijdens de optocht van het al hier gehouden Oranjefeest op 13 Sept. j.l.. bracht de collecte van de Zigeu nerwagen, tijdens de route op f 135.40. Dit bedrag is door de personen, welke dezen wagen vertegenwoordigden, ge stort in het fonds 1940-1945. AALBURG. Vrijdag j.l. vierde het echtpaar E. Nieuwkoop en E. Nieuwkoop-van Helden onder groote belangstelling zijn 40-jarig huwelijksfeest. GENDEREN. Het gebouw ^Qer Chr. School, hoofd de heer Blom, is zoodanig door het oorlogsgeweld getroffen, dat eerst met 1 Oct. a.s. het onderwijs zal kun nen worden hervat. GIESSEN. Inlevering der munt- en bank biljetten kan plaats hebben op: 26 Sept., huisnummmers 125; op 27 Sept. 2650; 28 Sept. 5175; 29 Sept. 76—100; 1 Oct. 101—115; 2 Oct. 116—128. Verschillende N.S.B.-krachten, gedetineerd op het fort alhier, zijn in geschakeld bij den. aardappeloogst. LAND VAN ALTENA. De jacht op klein wild is ge opend van 1 Oct. tot 31 Dec. a.s., be halve op fazanten hanen- en hennen, hazen, houtsnippen en korhanen en voor patrijzen vanaf 1 Sept. tot 31 Dec. a.s. De landbouwers moeten alle vrijkomende eindjes bindtouw, bij het dorschen van granen, die met een graan- maaier-zelfbinder gemaaid zijn. inleve ren bij den touwhandelaar en moeten daarbij een officieel ioleveringsbewijs overgeven. Alleen zij, die voldoende touw hebben ingeleverd, kunnen voor het volgend seizoen op een toewijzing voor bind touw rekenen. NEDERIIEMERT. Zaterdag 15 Sept. hield in de kerk aan de Noordzijde onze vroegen re dorpsgenoot, dokter Krijger, eemi lezing over zijn belevenissen in Duit- sche concentratiekampen, waarin spreker 27 maanden doorgebracht heeft. Na het openingswoord door den heer Rose- boom, begon dokter Krijger voor een talrijk gehoor zijn lezing. Ter inleiding gaf hij eerst een overzicht van del krankzinnige en misdadige ideeën van Hitier, zooals deze zich voorgesteld* had de wereld te reorganiseeren. Vervolgens vertelde spr. van zijn gevangenneming, wegens het niet-inle veren van metalen, van zijn verblijf in Scheveningen en Amersfoort en van het transport naar Oraniënburg SaChsenhau- sen met al de verschrikkingen daar-; aan verbonden. De behandeling den' gevangenen tijdens zijn verblijf in dat kamp, was beestachtig, de martelingen en de slachtoffers daarvan waren vele. Daarna sprak spreker over zijn ver blijf in, Duisburg bij een puinruimers- commanldo en vervolgens van zijn over brenging naar het Engelsche kanaalei land Alderney, waar de gevangenen als dwangarbeiders, onder toezicht der SS, mee moesten bouwen aan den Atlantic- wall. Hoe zij wegenis de invasie, welke intmiddels had plaats gewonden, terug werden gebracht naar St. Malo om vandaar weer naar duitschland terug te keeren, en hoe hij er in slaagde om met andere gevangenen in België te ont snappen. Met afschuw werd vernomen welke duivelsche wreedheden door die SS begaan zijn en hoe vele millioenen daarvan het slachtoffer zijn gewon den gedurende den tijd dat deze offw ciëel aangestelde moordenaars hun prak tijk uitgeoefend hebben. Na het beëindigen van deze rede,1 welke twee uur en en kwartier duurde, werd een oogenblik stilte in acht ge nomen om allen te herdenken, die voor onze vrijheid hun leven gegeven heb ben. Hierna werd staande het le en 6e couplet van het Wilhelmus gezongen. De heer Roseboom bedankte den spr. voor zijn welwillendheid, om in zijn vroegere woonplaats opk een en ander te willen vertellen en sloot mfet een. passend woord de bijeenkomst. Aan den ingang werd een collecte gehouden ten bate van de stichting- 1940-1945. RIJSWIJK. Van 26 Sept.4 Oct. a.s. be staat er gelegenheid van 917 uur behalve 's Zonduags, gelden te storten op de Spaarrekening der Coop. Boeren leenbank „Rijswijk", alhier. Op initiatief van de Zuivelfabr. ^Altena" te Nieuwendijk - is door de veehouders te Rijswijk eenparig beslo ten hun melkkoeien en jongvee te laten inenten tegen de geviieesde ziektel mond- en klauwzeer, welke ziekte in Frankrijk reeds vele slachtoffers eischte. Door de afd. Rijswijk van de C.B.T.B. is voor dezen winter een Tuinbouwcursus georganiseerd. Als lee raren fungeeren de hennen Donk uiü Veen en Verduin uit Sleefuwijk. De eerste bijeenkomst is vastgesteld op hedenavond 7 uur in het Vereeni- gingslokaal. De heer J. v. Gammeren alhier, is ïjenoemd tot opperwachtmeester. SPRANG. Onder leiding van haar voorz. de heer M. Kruif kwam de J. V. en Meisjesvereen. op G.G. in gecombineer de vergadering bijeen. Na gebruikelijke opening werd door den heer P. Dalmaij- er als onderwerp ter bespreking inge leid: Opvoeding der Geref. Jeugd." waarin spr. waarschuwde voor bioscoop, dans, tooneel, enz. Op dit onder-i werp Volgde een leerzame bespreking. Enkele voordrachten werden ten bes te gegeven, terwijl de heer Gcnuït uit Rotterdam de aanwezigen boeide met zijn schitterend orgelspel. Ds. v. Lum mel sprak een opwekkend slotwoord en eindigde met dankgebed. SPRANG-CAPELLE. Ter gelegenheid van de eerste openbare vergadering van den tijdelij- ken gemeenteraad van Sprang-Capelle, bracht burgemeester A. Smit in zijn uitvoerig openingswoord bijzonder, hul de aan het werk van de ondergronüsche uit die gemeente. Zoo zei de hij o.m.: Een zeer klein percentage van de man nelijke bevolking heeft slechts in Duitschland gewerkt. Ook in dit opzicht steekt de gemeente gunstig af, wederom als gevolg van den intensieven arbeid van de ondergrondsche, die door inge spannen arbeid (soms niet nader te kwalificeeren „arbeid") aan gelden voor ondersteuning en aan bonkaarten voor voeding kwam. In verband met den ar beidsinzet voor Duitschland was het eveneens noodzakelijk dat het bevol kingsregister werd gestolen. Ik kan U mededeelen dat ina de bevrijding dit bevolkingsregister wederom compleet in het raadhuis is teruggebracht. Degenen, die het bevolkingsregister deden „duiken" zijn de heeren A. L. van Wijlen, L. Kuijsten, J. v. Herpen en degeen die thans het woord tot U richt. Er zijn menschen in de ge meente, die ten onrechte beweren, dat zij de daders van den inbraak in het raadhuis zijn, daarom heb ik ditmaal van de gewoonte willen afwijken om geen namen te noemen. Sprekend over de eerste dagen van September, zei de voorzitter, gij weet allen, dat ma enkele dagen de toestand zeer hachelijk werd. Het ergste werd gevreesd. De critiek kwam los en zoo als altijd, kwam de critiek los van menschen, die zelf nooit, maar dan ook nooit iets hadden gedaan voor de Vaderlandsche zaak. Inderdaad was het gevaar zeer groot, dat slachtoffers zou den vallen en het is de onvergetelijke verdienste van de ondergrondsche, dat geen enkel slachtoffer is gevallen. Door een bovenmate wijs besluit van die on dergrondsche (een besluit waarvan ik geen details zal meedeelen) is dus, wat onmogelijk scheen, bereikt. Niemand immers is, om de gebeurtenissen van de Septemberdagen gefusilleerd of ge vangen genomen. Het is daarom zeer verwonderlijk, dat menschen, van wien men naar opvoeding en standing anders zou verwachten, dit eenvoudige nuch tere feit, zonder meer voorbijzien, ja, dat zij zich zelfs vermeten domme on geoorloofde critiek uit te oefenen op zaken, waaraan zij zelf mede schuldig waren. De verzetgroep van Sprang-Capelle die voor en na de bevrijding zulk ui terst belangrijk werk heeft verricht en daardoor tot over de grenzen bekend is, mag dan ook wel hulde worden ge bracht in deze eerste gemeenteraads vergadering. In dit verband zult gij begrijpen, dat ik ook hier een onsterfelijken naam van Jan de Rooij wil memoreeren. Ik behoef U de verdiensten van dezen jon geman der Sprang-Capelsche verzets groep „Andrée" niet te noemen. Gij kent dien naam. Gij weet allen, dat hij door zijn werk en opofferende helden daad, wie weet honderden levens uit deze gemeente redde en wat meer is, de Vaderlandsche zaak en de Gealli eerde zaak onschatbare diensten bewees. Ik verzoek U zijn heldendaad te herdenken door U van uwe zetels te verheffen en een oogenblik van eerbie dige stilte in acht te nemen. Tot wethouders werden benoemd de heeren G. A. S. de Bas en G. J. van Willigenburg. SLEEUWIJK. Een dezer dagen werden aan het veer alhier, een 50-tal koeien en 5 big gen gelost, welke als gratis zending' vanuit de gemeente Berkel was aange voerd voor de gedupeerde landbouwers in Dussen en Almkerk. Een commissie van drie heeren uit Berkel was ovtergle- komen om persoonlijk voor de over dracht te zorgen. Mede was aanwezig de Burgemeester en Wethouder Koek koek uit Dussen en leden van de Di strictscommissie. (De Voorzitter van deze commissie en de P.B.H. waren verhinderd). Nadat de Burgemeester de heeren had dank gebracht voor deze vrijwilli ge gave, werd het vee aan die nieuwe eigenaars ter hand gesteld, die dank baar gestemd huiswaarts keerden. Onder groote belangstelling vierde het echtpaar M. de Hoog-van Breugel zijn 40-jarige echtvereeniging. Des avonds werd door de muziekvereen. ,>Wilhelmina" een serenade gebracht. Op het postkantoor alhier, werd ten behoeve van de Rijkspostspaarbank over de maand Augustus ingelegd een bedrag van f 42863,46 en terugbetaald f695. VEEN. Het wegdek van den Iioogen Maasdijk, is door het dichten van kui len en gaten, die door het drukke, verkeer, inzonderheid tijdens de mi litaire transporten, ontstaan waren, zeer verbeterd. Thans wordt het gedeelte van genoemden dijk, vanaf Wijk tot aan het „Veer-Heusden" onder handen genomen WIJK. In de vergadering van 11 Sept. 1.1. werd een Vendel van de Oranjfe- Garde opgericht met aanvankelijk .73 leden. Als leider werd benpemd dfe WelEd. Heer G. Bouman. Tegen morgen (Dinsdag) is een ver gadering belegd des avonds om 7 uur in de kerkzaal, waarbij alle leden, zoo wel groot als klein worden verzocht aanwezig te zijn, alsmede ook de hee ren van den Raad van Toezicht, levens is uitgenoodigd Hopman Van Straaten van het Vendel Woudriehem, waarmee de verschillende problemen zullen worden besproken. Ieder die be lang stelt in het doel en streven van de Oranje-Garde, is dezen avond van harte welkom. Op het te Utrecht gehouden Concous Hippique behaalde de heer J. de Waal met zijn fokhengst in het nummer Shetland-ponny's aangespan nen voor Concourswagen een len prijs. Voorwaar een mooi resultaat. Naar wij vernemen is dit de eeuigie fokhiengst in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat. WASPIK, In de maanden September en October 1944 werd de scheepswerf van de fa. Ruitenberg alhier, uit de lucht aangevallen. Een paar loodsen leden hierbij ernstige schade, maar deze gebouwen zijn nu weer voor het groot ste gedeelte hersteld. De moffen hebben hier veel ge reedschap gestolen en bovendien nog drie electromotoren. De situatie is thans zoo, dat deze laatste vervangen zijn en dat de ar beiders zich zooveel mogelijk met het resteerend gereedschap moeten behel pen. De dwarshelling bleef intact. De arbeid voornamelijk bestaande in reparatiewerk aan schepen, is sinds April druk aan den gang. Het tempo echter, waarin de rijksbureaux werken, is langzaam. Wanneer men tenslotte een toewijzing heeft, blijft er de moei lijkheid om aan 't materiaal te komen, want het buitenland importeert nog haast niets. Het electrisch energieverbruik wordt zooveel mogelijk nog door de autori teiten beperkt. Wanneer dit alles zoo blijft, zal de werkomzet aanzienlijk ingekrompen moeten worden. WERKENDAM. Tot ouderlingen in de Geref. Kerk alhier, werden gekozen de hee ren W. Brienen en C. J. Verhorst en voor diaken de heer G. M. Kortenhoe- ven. Dezer dagen ontving Ds. E. v. Wie ringen, Ned. Herv. predjikant al hier een beroep naar 's-Gravendeel, waarvoor hij inmiddels bedankt heeft. In verband met het indienen van een opgave, moet van gevorderde en yerloien gegane visschersvaartuiger zoo spoedig mogelijk mededeeling ge daan worden ter gemeente-secretarie De Geref. Gem. alhier, heeft een 2-tal gesteld, waarop voorkomei: Ds. V. d. Berg uit Krabbendijke en Ds. Lamain uit Rijssen. De collecte van het Roode Krui: die tijdens de viering van het Oranje feest is gehouden, heeft opg/ebracht f 210.68. Onze oud-dorpsgenoot, de heei G. Visser Wzn., theol. candt., is be noemd als hulpprediker te Delft. HEUPT. Zondag vierde de v.v. „Herpt sche Boys", haar 2e lustrum. Om 2 |uui trok men met de Harmonie naar hei voetbalveld. De Z.Eerw. Heer Pastooi Timmermans opende met een toespraak waarin hij er op wees, dat „Herptschr Boys" een R.K. club was en zich als zoodanig moest gedragen. De Ed.Achtb. Heer Burgemeester van Heusden, spoor de in zijn toespraak aan om de spor; en vooral de voetbalsport hoog te hou den. Nadat door de Harmonie her Wilhelmus was gespeeld, bracht de Burgemeester den bal aan 'trollen. He laas de wedstrijd duurde niet lang want doordat twee spelers gelijk te DE SIRENE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1