Vernielde Kerkgebouwen in het Land van Heusden en Altena. Nationale Jan de Rooij herdenking Bekendmaking Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2e JAARGANG, NO. 58 VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1945 UND VAN ALTENA UitgeverK. VELTMAN te Drunen Algemeen RedacteurJ. H. ROZA te Heusden DrukkerijFIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentiën 20 cent per regel I Zwaar en massief ligt langs den rand van het Land van Heusden en Altena beschermend, de Hooge Maasdijk, van waar men eenerzijds een grootsch ge zicht heeft over de rivier, anderzijds over weiden en akkers, met hun eerste herfsttinten. Maar soms spitst zich tusschen ijl geboomte een torentje op het centraal punt van een groep dorpswoningen. Beter gezegd, spitste eens een torentje op, want de meeste torens en kerken in het Land van Heusden en Altena zijn, öf geheel verdwenen öf zrwaar door oorlogsgeweld beschadigd. En zoo heeft het Land van Altena niet alleen veel landschapsschoon ver loren, maar ook in cultuurhistorisch, architectonisch en aestlietisch opzicht heeft dit gebied met zijn naaste omge ving, veel ingeboet. De opzettelijke vernielingen door de moffen aangericht, herinneren ons aan de handelingen, tijdens de Fransch/e Revolutiedagen, toen er meer Middel- eeuwsche bouw- en andere kunst teloor ging, dan in de voorafgaande eeuwen aan dit tijdperk, die toch ook aller minst sentimenteel waren. Na dezen revolutiestorm kwam de accentuatie van de cultuurhistorische waarde van het ware kunstprodukt. Men legde weer nadruk op- dé"" beteekenis van het historisch monument, men nep weer om restauratie en behoud van deze monumenten. Maar de 19e eeuw blijft nog „vanda ls. listisch" en menig monument wondt onder den naam van „restauratie" feite lijk verknoeid. In onzen tijd, legt men, vol piëteit, de hand omzichtig in de cultuur-histo rische monumenten, als uiting van de kunstlievendheid van het voorgeslacht, men herstelt ze weer in hun oorspronke- 1 ijken luister. In het Land van Heusden en Altena en de Langstraat, waren deze „kunst gewrochten" nog aanwezig, en was bo- vengesignaleerde arbeid gade te slaan. We noemen hier slechts twee voor beelden: de Groote Kerk te Waalwijk en het trotsche kasteel te Dussen. Door den oorlog is alle restauratie werk feitelijk lam gelegd. In den keten der Middeleeuwsche bouwwerken, nam de toren van Hedikhuizen zijn eigen plaats in. Het Romaansche bouwwerk, datee rend uit de 12e eeuw, dat onder leiding van den architect A. A. Kok, op voor treffelijke wijze was gerestaureerd, wel ke restauratie juist voor den oorlog was gereed gekomen, is in de lucht ge vlogen en de Herv. Kerk aan den voet p* van den toren is ernstig beschadigd. Kerk en toren behoorden in de 17e eeuw aan de Hervormde gemeente. Toen evenwel, tijdens de Fransche revolutie en de Bataafsche Republiek, de gods dienst meer en meer werd afgeschaft, kwam het geheele complex aan den Staat. Onder Napoleon kreeg de Herv. kerk haar bedehuis terug, maar de toren bleef Staatseigendom. De „vandalen van de 20e eeuw" heb ben het bouwcomplex vernield, zooals wij hierboven schreven. Verdwenen is hier een brok typisch dorpsschooneen stijlvol bouw juweel van groote w(aarde. Behalve de Herv. Kerk. werd ook de toren van de R.K. Kerk opgeblazen en ook dit bedehuis werd grootendeels verwoest. Daar, waar de verkeersweg Heusden- Herpt een felle bocht maakt, stond eer tijds het pompeuse gevaarte van den toren der Ned. Herv. Kerk van Herpt. De eenvoudige lijnen van dezen 13de eeuwschen Romaanschen reus, harmoni- ëerden vrij goed met de weinige om ringende behuizingen. Strak en sober rees het forsche bouwwerk in het wijde polderlandschap, in zijn contouren omhoog. Aan den voet van dezen massieven reus, was de uit drie traveeën bestaande kerk gebouwd. Tal van rampen hebben zich over het kleine Herpt uitgestort, kerk en toren hadden daarbij veel te lijden, maar beide bleven steeds, on danks alles gespaard. Vervallen zag het bouwcomplex er uit, maar het besluit tot restauratie was reeds genomen. Thans ligt hier één groote ruïne! Ook in vroeger eeuw was ,?de kerk alhier bijkans t'eenemale te niet, uut- genomen, dat de bloote mueren daer nog staen, alwaer de dienst (namelijk int opgemaekte Choor) word gedaan door den Predikant van Hedikhuijsen." Wanneer nu de kerk zoo verbroken is, kan ik niet zeggen, aldus de histori cus, misschien ten tijde van Graaf Carel van Mansfeld, die de Stadt Heusden belegert en van dese kerk een Schans gdmaekt hadde? De R.K. kerk, op enkele tientallen meters afstand van de puinhoopen van den H. Trudatoren, is door granaatvuur getroffen en de muren zijn door scher ven zeer gehavend. Het houden van diensten is in dit bedehuis evenwel nog mogelijk. Zaterdag vond in de Gotische kerk te Sprang een grootsche nationale Jan de Rooij herdenking plaats, waaraan me dewerkten het bekende Mannenkoor „Die Haghe Sanghers", Sam Swaap. vi olist en Jan Schmitz organist. Tegen den preekstoel hing het geschilde rdi portret van Jan de Rooij met de vlaggen van Nederland, Engeland en Amerika, De plechtigheid werd aangevangen met het zingen van het Wilhelmus, het Engelsche en Amerikaansche volks lied. Vervolgens sprak de heer v. Her pen een welkomstwoord, waarbij hij zich in de eerste plaats richtte tot ma joor v. Hoorn, vertegenwoordiger van Z.K.H. Prins Bernhard, Majoor Lauten- slager, vertegenwoordiger van den Mi nister van Oorlog en Luitenant ten Brink vertegenwoordiger van den Provinci alen Militairen Commissaris. Vervolgens heette hij welkom de medewerker van Jan de Rooij, Dick Vlemmings, die ten gevolge van zijn verwondingen bij de teraardebestelling van Jan de Rooij niet aanwezig kon zijn, tot de ouders van Jan de Rooij, tot de Haghe Sangers, Sam Swaab en de organist Schmitz. Na deze toespraak brachten „Die Haghe Sanghers" onder leiding van den heer Jos. Vranken een 8-tal nummers ten gehoore, die diepen indruk maak ten. Machtig mooi was deze zang, die de toehoorders in verrukking bracht en diepen indruk op hen maakte. Mooi was ook het vioolspel van den heer Swaap en het orgelspel van den heer Schmitz. Burgemeester Smit van Sprang-Ca- pelle sprak een slotwoord, waarin hij de heldendaden van Jan de Rooij nog eens uitvoerig belichtte. Hoe deze tot drie maal toe vergeefs trachtte h|et Land van Heusden en Altena te berei ken, zoodat er zelfs waren, die van den overtocht wilden afzien, doch Jan de Rooij^zette door en de vierde maal gelukteJnet. Hoe hij daarop de Duit- schers ïiespionneerde, de sterkte der troepen en hun versterkingen en ge- schutsopstellingen overseinde, zoódat de duitsche opzet, om den aanval van Von Runstedt in België, met een aanval van uit het Land van Heusden en Altena te ondersteunen daardoor mislukte. Hoe toen de zender bij afwezigheid van Jan de Rooij werd ontdekt en 5 per sonen werden gearresteerd. Hoe hij op dit bericht, zich onmiddellijk ging mel den en daardoor het leven van deze 5 personen redde. Hoe de duitschers hem hebben bewerkt en gepijnigd, opdat hij maar de namen van zijn medewerkers zou noemen. Alles evenwel tevergeefs, Jan de Rooij bleef zwijgen, dit zwijgen vooral stempelde hem tot een waar held, een voorbeeld voor geheel Neder land. Spreker schilderde vervolgens de moedige daad van Dick Vlemmings, die in het oude raadhuis te Capelle, de be richten van Jan de Rooij opving, toen juist op hetzelfde oogenblik een V 1 dit raadhuis vernielde en Ddck on der de puinhoopen werd bedolven, Deze, hoewel zwaar gewond zijnde, verzocht zijn schrift met aanteekeningen terstond aan zijn chef te willen brengen, hetgeen tot gevolg had, dat de plannen der duitschers werden verijd(eld. Spreker bracht vervolgens lof en hul de aan „Die Haghe Sanghers", die op zoo'n machtige wijze uitdrukking ga ven aan de nagedachtenis van Jan de Rooij. Dank aan Sam Swaap, die na 4 jaren in een concentratiekamp te heb ben vertoefd, thans zijn medewerking aan dit concert heeft willen verleenen, dank ook aan den heer Schmitz voor zijn prachtig orgelspel. Tot slot bracht hij dank aan Pastoor Oomen van de Dongensche Vaart, die hulp verschafte aan de ondergrondsche strijders uit deze omgeving en zijn parochianen daartoe aanspoorde, zonder daarbij te letten op het verschil in godsdienst. Hij verzocht dezen dank ook aan de parochianen te willen overbrengen De herdenkingsplechtigheid werd be sloten met het gemeenschappelijk zingen van het zesde couplet van ons Wilhel mus. Het kerkgebouw was geheel bezet, eveneens bij de herhaling van de plech tigheid, die onmiddellijk daarop volgde. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat degenen, die bekend zijn met plaatsen, waar nog mijnen en andere gevaarlijke projectielen aanwezig zijn, hiervan mededeeling kunnen doen ter gemeentesecretarie tot en met Za terdag a.s. met nauwkeurige aanduiding der plaats, waar het (de) projectiel(en) ligt (liggen). P Degenen, die reeds aangifte hebben gedaan en weten, dat de projectielen nog niet zijn opgeruimd, worden ver zocht, alsnog opgave te doen. De wnd. Burgemeester van Heusden, A. van Delft. Heusden, 26 September 1945. HEUSDEN. Nabij de scheepswerf bleek in de gasleiding een ernstig lek te bestaan, ver oorzaakt door het inslaan van een granaat, welk lek nu er gas geleverd wordt, eerst tot ontdekking kwam. Door de granaat bleek een groot stuk uit de hoofdleiding te zijn weggeslagen. Bezig zijnde met de her stelling vloog een stuk van deze buis in het oog van den leerling-gasfitter. Over brenging naar het Ziekenhuis bleek nood zakelijk. Gevreesd wordt, dat hij zijn oog zal moeten missen. Dinsdagmiddag had alhier een ernstige aanrijding plaats. De heer Atte- veldt uit 's-Bosch lcwam op zijn motor rijwiel de Breestraat uitgereden in de richting van de Burchtstraat. Van de andere zijde kwam een groote vracht auto uit Waalwijk, chauffeur L. van Helvoirt, eveneens uit Waalwijk, aange reden. De heer Atteveldt botste in volle vaart op genoemde vrachtauto en bleef zwaar gewond liggen, bloedend uitmond en ooren. Geneeskundige hulp was niet terstond aanwezig, zoodat de eerste hulp werd verleend door tandarts Kolkman en leden van de E.H.B.O. Geestelijke hulp was eveneens spoedig ter plaatse. Dokter Schimmel, die eenigen tijd later kwam, achtte onmiddellijke overbrenging naar het ziekenhuis te 's-Bosch noodza kelijk. In bewusteloozen toestand werd hij daar opgenomen. Men vreest voor zijn leven. Woensdagmiddag vond in de garage van den heer C. Nieuwkoop aan de Botermarkt alhier, eveneens een ernstig ongeluk plaats. De monteur A. Schreuders, woonachtig in Aalst was bezig met het oppompen van een auto band, de ijzeren ring, die den band vastklemt, vloog op een gegeven oogen blik uit het wiel en met kracht tegen A. S., die daardoor wonden opliep aan arm en beenen. Ook thans was terstond geen geneeskundige hulp aanwezig en verleende tandarts Kolkman en eenige leden van de plaatselijke E.H.B.O. de eerste hulp. Dokter Schimmel, die een tijdje later ter plaatse kwam, kon geluk kig constateeren, dat hoewel de won den vrij diep waren, deze voor den patiënt geen ernstige gevolgen zullen hebben en het ongeval, dat zich aan vankelijk ook ernstig liet aanzien, nog betrekkelijk goed is afgeloopen. De Afdeeling Heusden van het Nederlandsche Roode Kruis, deelt me- de, dat haar secretariaat thans geves tigd is m de Ned. Herv. Pastorie^ Pelschestraat O 74. Tevens brengt zij ter kennis van be langhebbenden, dat de lijst van Neder landsche krijgsgevangenen in Japansche kampen ter inzage ligt op haar bureau. De damvereen. opende Maan dag j.l. het speelseizoen met een le denvergadering. Hierin werd o.m. be sloten Maandag a.s. om 7.30 uur te beginnen met een voorwedstrijd, ge splitst in 3 groepen, uit welke uit slag 2 groepen zullen worden samen gesteld. die dan zullen spelen om de rangschikking der borden. Getracht zal worden deel te nemen aan de nood- oom petitie van den N.D.B. De aandacht van belanghebben- den wordt gevraagd voor de adverten tie in dit nummer, betreffende den aan vang der lessen der Avondteekenschool alhier. AALBURG EN IIEESBEEN. Onze geachte predikant Ds. L. Trouwborst, heeft een beroep ontvangen naar de Herv. Gemeente te Hoogevieen. ANDEL. Mej. Molenaar van Sassenheim is benoemd tot onderwijzeres aan de Chr. School alhier. Tot leden van de Commissie van Toezicht in de Ned. Herv. Kerk alhier zijn gekozen de hoeren P. Zegwaard en Joh. de Fijter. B. en W. brengen ter openbare kennis, dat de door hen, op 30 Maart 1944 vastgestelde verordening op de heffing van opcenten op de personeele belasting in deze gemeente, goedge keurd bij besluit van den Secretaris- Generaal van het Departement van Bin- nenlandsche Zaken, d.d. 26 Oct. 1944, vanaf heden, gedurende 3 maanden voor een ieder ter inzage is nedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar wordt gesteld. Dinsdagavond 25 Sept. is alhier een Gem. Zangvereeniging opgericht, welke den naam draagt „Onderling Ge noegen",. Aanvankelijk gaven zich 30 personen op als lid. Het bestuur werd gekozen als volgt: J. v. Duist, voorz. Jac. Schouten, secretaris; J. de Cloe, penningmeester; Mej. M. Hoesen, alg. adj. Gelijktijdig is ook een kinderkoor opgericht. Reeds 65 kinderen gaven zich op als lid. Het bestuur wekt al degenen, die eenig belang stellen in een zang vereeniging op, zich alsnog als lid in te laten schrijven. Het spreekwoord: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd", gieldt ook voor een zangvereeniging. Door de Oud-Illegale Werkers in deze gemeente zijn een 2-tal inzame lingen georganiseerd. Een voor het plaatsen van een gedenkteeken op het graf van wijlen Notaris Hollestelle^ Deze bracht op f 890. En een voor steun aan de nagelaten betrekkingen der ge vallen Ondergrondsche Strijders in het Land van Heusden en Altena, opbrengst f 1090. Voorzeker een mooi resultaat. Een woord van dank aan de milde ge vers en aan de Dames die aan deze Collecte hebben medegewerkt is hier zeker op zijn plaats. Giften voor dit doel kunnen worden afgedragen bij den Penningmeester der G.O.I.W. te Andel, O. Bouman, Julianastraat A 89. Mt SIREN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1