DEBL0KEEERI1TG Gevonden en verloren voorwerpen. Plaatselijk Nieuws Distributie mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de£Langstraat en de Bommelerwaard" Ondergedoken schepen te Werkendam. 2E JAARGANG. NO. 59 MAANDAG 1 OCTOBER 1945 ^ND VAN altena Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel De beschikking deblokkeering geeft een nadere preciseering van de deblok- keeringsrede van Minister Lieftinck en regelt de details. In het kort komt zij hierop neer: Artikel 3 bepaalt dat de geblokkeerde tegoeden van 5 Juli 1945 en van de beschikking geldzuivering 1945 door overboeking samengevoegd kunnen wor den. Een giraal tegoed van f 1000 Art. 4. Na 3 October wordt van het credit saldo van iedere rekening bij bank, giroinstelling of spaarbank f 1000 plus 25 procent van het saldo naar den stand van 12 September 1945 met inachtneming van een maximum van f 10.0000 gedeblokkeerd, tenzij de in specteur der belastingen heeft (zwarte handelaren enz.). Art. 5 zegt dat daarover slechts door overschrijving kan worden be schikt. Dit blijft dus giraal geld en mag niet in munt- of bankpapier wor den opgenomen. Bedragen na 26 September iinbaar geworden. Art. 6 regelt de gang van zaken met de bedragen die na 26 Sept. inbaar zijn geworden. Door tusschenkomst van de Ned. Bank moet de tegenwaarde op geblokkeerde rekening worden goedge schreven. Bedragen uit vervallen schat kistpapier kan men beleggen in geblok keerd schatkistpapier. Hoe men zijn 100 krijgt. Artikel 11. Iin het tijdvak van 8 tot en met 13 October 1945, wordt, tegen overlegging van de geldkaart A of B met de daarbij be hbo rende distri butiestamkaart (eventueel de volmacht of quitantie plus distrib. stamkaart) door het kantoor van inlevering een be drag in betaalmiddelen uitbetaald van f 100 of zooveel minder als de geldkaart de volmacht of de quitantie aanwijst. Als de geldkaart A of B een bedrag van f 100 of meer aanwijst, moet men bon één dezer geldkaart inleveren (even tueel bon één van de volmacht of qui tantie). Had men op de geldkaart min der dan f 100 staan, dan moet men de kaart inleveren. Artikel 12. Mocht 't geval zich voor doen dat iemand minder dan f 100 op de geldkaart had, maar bij zijn inleve ringskantoor nog een geblokkeerde of girale rekening bezit, dan kan hij bij dit kantoor de uitbetaling vragen van f 100 verminderd met het bedrag dat hij op de geldkaart ontving. Artikel 13. Iemand met een blanco geldkaart (die geen geld inleverde op een inleveringskantoor): a. Kan in het tijdvak van 3 tot en met 6 October een verzoek richten tot de bankinstelling waar hij een ge blokkeerde of girale rekening heeft, om hem ten hoogste f 100 uit te betalen. Bij dit verzoek moet hij insluiten bon één van de geldkaart A of B. b. De uitbetaling van ten hoogste f 100 geschiedt in het tijdvak van 8 tot en met 13 October. Het betaalkantoor houdt dan de geld kaart in. Wanneer men wel mag be schikken over Tiet girale sal do. Artikel 14 t.m. 18 geven uitzonde ringen op het uitbetalingSverbod uit geblokkeerde tegoeden. Deze zijn: a. Belastingbetaling, heffingen voor eenmaal, zekerheidsstellingen, betalin gen aan publiekrechtelijke instellingen, voor rechterlijke boeten voor aankoop van staatsvermogen en van nieuw te geven bewijzen van gevestigde Nederl. Schuld, voor Lefdadigheidsbijdragen aan een aantal organisaties van wederop bouw. b. uitbetaling van loonen, salaris sen, pensioenen, wachtgelden, lijfrenten, enz., uitkeeringen krachtens sociale wet ten e.d. c. degenen, die een zelfstandig be roep uitoefenen, kunnen ten laste van hun geblokkeerde, resjp. girale reke ning wekelijks over f 100 beschikken. Deze vrijstellingen gelden slechts tot 16 Dec. 1945. Extra vergunning. Extra vergunningen tot beschik king over het geblokkeerde of girale saldo, moet men aanvragen bij de hoofdbank, de bijbank of het agent schap van de Ned. Bank afdeeling deblokkeering, in het ressort waar de aa«vrager is gevestigd. De geheele ver gunningsprocedure is gratis. Handelingen in strijd met de be schikking deblokkeering 1945, worden in het algemeen als misdrijf gestraft. Verneemt men over hetgeen onze hel den van het water op verre wereld zeeën hebbeh gepresteerd, althans zoo nu en dan nog iets, aldus het Kompas, geheel in de schaduw van de alge- meene bekendheid leeft het verzet op de wateren, die onder controle stonden van de duitschers. Het is merkwaardig, vervolgt het blad, dat men steeds uit sluitend spreekt over de spoorwegsta king en dat men in 't geheel geen aan dacht besteedt aan de even spontane sta- king, die gelijktijdig in de binnenvaart uitbrak. Zeker 12000 binnenvaartuigen kwamen voor deze actie stil te liggen, 30.000 menschen, werkzaam bij de bin nenvaart, legden het werk neer. Bij de spoorwegen, kreeg het verzet een schitterend georganiseerd karakter door de voorzieningen, die werden ge troffen, om het stakende personeel maatschappelijk te steunen. Bij de bin nenvaart lag de situatie anders. Het gaat immers daarbij in hoofdzaak om particuliere schippers, die varen met een paar knechts. Door kranige, onderlinge hulp, vtfist men ook hier de moeilijkheden ten volle het hoofd te bieden, waardoor de sta king kon worden volgehouden. En men gaf ook niet toe, toen onze schepen door de duitschers wer den weggesleept, integendeel, toen werd de geest van het verzet eerst recht wakker, zoodat we het hebben beleefd, dat zelfs flinke schepen, bij tientallen zijn ondergedoken. Zoo lagen er b.v. geruimen tijd vele schepen in de haven van Werkendam. Op een gegeven moment kregen de duitschers daar de lucht van. Zij in formeerden bij de Nederlandsche Parti culiere Rijnvaart Centrale, die vodtgaf hier «niets van te weten. In allerijl waarschuwde de Rijnvaart centrale toen Werkendam, waarna de daar liggende schepen snel werden ver haald inaar den Biesbosch. Toen de duitschers in Werkendam kwamen, bevonden ze, dat het bericht over daarliggende schepen, loos alarm was geweest. Het klinkt eigenlijk uitermate naïef, maar toch is het de waarheid. HEUSDEN. In de plaats van den heer Kentie uit Woudrichem, die op zijn verzoek met 1 Juli j.l. ontslag was verleend als organist bij de Herv. Kerk alhier is benoemd onze stadgenoot de heer Jac. Groen. Zaterdagmiddag j.l. had de in stallatie van het nieuwe brandweercorps van Heusden plaats. De gemeente is op het oogenblik in het bezit van een mo torspuit, in bruikleen verstrekt door de Brandweerinspectie uit den Bosch. Binnenkort krijgt men een eigen spuit. Thans werd hiervoor reeds een vaste kern van personeel geïnstalleerd. Wij hopen in een volgend nummer hierop nader terug te komen. ANDEL. Er zullen ten behoeve van deze gemeente voor het belastingjaar 1944, op de hoofdsom der personeele belas ting worden geheven 120 opcenten. AALST. Aan de School met den Bijbel alhier is tot onderwijzeres benoemd Mej. C. J. Broekhuizen te Veenendaal. BOMMELERWAARD. Dezer dagen is een vergadering van aandeelhouders te Zaltbommel het 25-jarig bestaan herdacht van de N.V. Veiling Zaltbommel e.o. Wat den om zet dgr producten betreft, is een ge leidelijke stijging te merken. In '20 werd geveild voor f 247,415; in 1930 voor f 563,667; in 1940 v>or f 756,210; en in 1945 tot op heden ruim f 2.100.000. Tot commissarissen zijn herkozen de heeren P. J. Donker, alhier; J. Goes- ten te Ammerzoden en A. v. Tuyl te Gameren. Het veilingsperoentage werd vast gesteld op 5 pCt., voor aardappelen op 3 pCt. en werd machtiging ver leend voor den aankoop van emballage tot een bedrag van f 25.000. Fruitpachters, die hun fruit naar eigen opslagplaats vervoeren willen, moeten op het veilingkantoor een ver- voerbewijs halen. Er bestaan plannen, om voor Zaltbommel e.o. een Landelijke Rijver- eeniging op te richten. Het Hoofd van de Inspectie Gelderland van den Dienst Landbouw- herstel, maakt met betrekking tot de voorschotregeling oorlogsschade in den landbouw, het volgende bekend Aan exploitanten en/of eigenaren van agrarische bedrijven, die door bezet tings- of oorlogshandelingen schade hebben geleden aan hun bedrijf en daar voor nog geen vergoeding hebben ont vangen, kunnen, indien zij dringend behoefte hebben aan financieele hulp voorschotten worden verleend. Dit geldt voor geleden schade aan alle land- en tuinbouwproducten (ook bloembollen), voor pacht- en pachtwaar dederving en voor schade, geleden aan bedrijfsmiddelen' en bedrijfsinventaris. De aanvragen moeten gericht wor den tot den Plaatselijken Bureauhotudei van den Provincialen Voedselcommis- saris voor Gelderland, in wiens district de schade werd toegebracht en die ook verdere inlichtingen omtrent scha deaangiften en -registratie kan ver strekken. Het Hoofd van de Inspectie Gelderland van den dienst Landbouw- herstel deelt het volgende medie, met betrekking tot de op gave van schade door bezettings- of oorlogshandelingen aan bosschen en an dere houtopstanden (wegbeplantingen en erfbeplantingen) toegebracht. Eigenaren van bosschen, waaraan door bezettings- of oorlogshandelingen schade is toegebracht, kunnen bij den houtvester, in wiens ambtsgebied deze bosschen gelegen zijn, de noodige for- mulieieu aanvragen waarop de schade kan worden aangegeven. Het formulier moet nauwkeurig en der waarheid getrouw worden ingévuld e« vervolgens worden teruggezonden aan den houtvester voornoemd, die zoo noodig nadere inlichtingen kan verstrek ken. Eigenaren van andere houtopstanden zocals weibeplantingen, erfbeplantingen, enz., waaraan bovenbedoelde schade is toegebracht, kunnen zich ter registra tie wenden tot de Plaatselijke Commis sie van dien Dienst Landbouwherstel (den Plaatselijken Bureauhouder) van het district, waar de houtopstanden gelegen zijn. De namen en adressen van de houtvesters als boven bedoeld luiden: Ir. J. Boekestein (wnd.), van Rhemenslaan 4, Apeldoorn; J. J. A. S. v. Alpben, Oranjesingel 56, Nijme gen, Ir. F. W. Wessels, Spoorlaan G 245, Gorssel. EETIIEN. Op Woensdag 3 October a.s. wordt er vanwege het Distributiebureau voor oorlogsslachtoffers op het gemeen tehuis te Eethen, des voormiddags van 9^.12 uur een zitting gehouden voor registratie van personen die in aanmer king wenschen te komen voor te wei nig genoten evacuatie-vergoeding, trans portkosten of vergoeding voor huur van de verlaten woning. De aangifte kan ook schriftelijk wor den ingediend, onder vermelding van het juiste adres en het doel waarvoor de aanvrage geldt. Personen, die zich reeds hebben ge meld, behoeven zich niet te laten re- gistree ren. GENDEREN. De heer A. v. d. Horst, zoon van onzen vroegeren predikant alhier, slaagde voor het examen godsdienston derwijzer. MEEUWEN. Houders van geldkaarten A of B, welke op deze kaarten geen geld in hebben geleverd bij de daartoe aangewezen kanto ren, moeten in het tijdvak van 3 t.m. 6 October bij de instelling waar zij een ge blokkeerde rekening hebben een schriftelijk verzoek indienen om in de week van 8 t.m. 13 Oct een bedrag van f 100 uit hun te goed te kunnen opnemen. Aan dit verzoek schrift dienen zij bon EEN van de geld kaart A of B te hechten. Voorzoover het hier personen betreft, welke een tegoed hebben bij de Coöp. Boe renleenbank -Meeuwen", dient dit te ge schieden op Woensdag 3 Oct. a.s. ten huize van den Wn. Kassier de Heer M. G. A. Brouwers, B 41 te Genderen. RIJSWIJK. De roodbonte stamboekstier „Gerold" van Gebrs. Westerlaken al hier, is goedgekeurd. VEEN. Onder den naam van „Daniël" is hier een Herv. Knapenvereen. opge richt met aanvankelijk 20 leden. Als leider is benoemd de heer G. Vos. Tot Eere-Voorz. van de Jonge- lingsvereen. alhier is benoemd Ds. N. Kleermaker. ZALTBOMMEL. Wat de aangelegenheden, be treffende den Wederopbouw van boer derijen, met uitzondering slechts van de schaderegistratie aan boerderijen, e.d. betreft, moeïen deze aanhangig ge maakt worden bij het districtsbureau van den dienst Wederopbouw Boerde rijen, J. Koopal, Waalkade, alhier. Vanaf 25 Sept. zal de slacht vee- en taxatiemarkt alhier niet meer op Maandag maar op Dinsdag gehouden worden. De Rijkstuinbouwconsulent houdt iederen Donderdag van 1112.30 uur spreekuur, in het kantoor van den chef van den Proeftuin, gelegen bij de ou de veiling. VERLOREN: een gebloemde zijden sjaal, op den weg vanaf de woning Perzikstraat-Bergstraat, naar Pastorie te Wijk. Terug te bezorgen bij J. Bou- man, Heistraat A 178, Wijk en Aalburg. GEVONDEN: een ledige portemon- na'e, een schakelriem. een duimstok een oranje sjerp. - Terug te bekomen bij den Post-Comm. der Kon. Marechaus- sée te Wijk en Aalburg'. GEVONDENeen Portemonnaie met inhoud. Terug te bekomen bij G. B. Uijthoven, Genderen. Nummercoupures. De Directeur van het Centraal Distri- butekantoor te Vught maakt bekend, dat met ingang van 30 September 1945 voor nagenoeg alle voedingsmiddelen, aan detaillisten bij inlevering van consu mentenbonnen nummercoupures zullen worden uitgereikt. Deze coupures worden verstrekt in de waarden van 10, 100 en 1000 rant soenen en geven voor detaillisten recht op het betrekken der goederen gedu rende twee wekenvoor grossiers gedu rende vier weken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1