De toestand in Oost-lndië. Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Buitenland 2E JAARGANG, NO. 6O VRIJDAG 5 OCTOBER 1945 UND van ALTWA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L.'J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentiën 20 cent per regel De Regeeringsvoorlichtingsdienst deelt over den toestand op Java het volgfende mede Door het geallieerd opperbevel is besloten, dat de bezettinjg van Jav? voorshands beperkt zal blijven tot de steden Batavia en Soerabaja. Hierdoor blijft de vraag <?pen, wie het gezag uitoefent in het overige deel van het eiland. Aan de Japanners, die immers ontwapend en als krijgsgevangenen af gevoerd zullen worden, kan dit uiteraard niet meer worden overgedragen. De Nederlanders zijn nog niet in staat dit gezag over te nemen %n het is wel bekend dat de oorzaak daarvan ligt in het feit, dat het rijk in Europa zoo laat is bevrijd en dat het tempo van de vorming en verscheping van nieuwe strijdkrachten doorloopend is vertraagd door de eischen van oorlog voering en demobilisatie der groote bondgenooten. De moeilijkheid, waarin men aldus is geraakt, verklaart vermoedelijk de neiging, die volgens persberichten bij sommige Britsche instanties zou be staan, om het z.g.n. Soekarno-bewind als de de-factoregeering te erkennen en ons over te halen daarmede bespre kingen te voeren. De Nederlandsche regeering kan hier niet op ingaan. Soekarno heeft er zich toe geleend werktuig en marionet der Japanners te zijn, waarvoor hdfi met een hooge Japansche keizerlijke onder scheiding is beloond. Deze fascistisch georiënteerde man heeft stelselmatig haat gepredikt tegen de geallieerden (een van zijn slogans was: „Wïiji zullen Ame rika wegvagen en het Engelsche rijk met een breekijzer openbreken"). Met deze figuur die zekere dema gogische gaven moge hebben, doch die bewezen heeft een ontstellend opportu nist te zijn in de keuze ziijjner midde len, kunnen zich vertegenwoordigers van het wettig gezag iniet' om de conferentie tafel zetten. Al hetgeen de laatste dagen in ver band met de ontwikkeling der gebeur tenissen in Nederlandsch-Indië gezegd en gedaan is, zal de Nederlandsche regeering niet afbrengen van het wel overwogen beleid, zooals dit o.m. is uitgestippeld in de welbekende rede van H. M. de Koningin van 7 Dec. 1942. waarin volledig deelgenootschap van Ned.-Indië in het koninkrijk en zelfstandigheid in inwendige aangele genheden in uitzicht zijn gesteld. Dit was de lijn en dit bflfijlft ,fde lijln. De regeering heeft hieraan thans niets toe te voegen. Proclamatie van Koning Leopold. Koningin Leopold der Belgen heeft Maandagavond zijn eerste proclamatie gericht tot het Belgische volk sinds zijn bevrijding door de Amerikaansche legers in Mei van dit jaar. De pro clamatie is uitgevaardigd te Sankt Wolfgang bij Salzburg en beantwoordt de critiek op zijn houding ten tijde van de capitulatie van België en later onder de Duitsche bezetting. De proclamatie zegt „Op den vooravond van mijn vertrek naar Zwitserland waar ik in stilte het vonnis van mijn volk bij de verkiezin gen af zal wachten wensch ik mij in alle ernst en uit den grond van mijn hart tot u te wenden. Ik heb het recht u te verzekeren en eens zal het bewijs daarvoor geleverd worden dat de passieve weerstand, die ik ge volgd heb. België behoedt heeft voor onderhandelingen met een tijdelijk over winnend Duitschland en het weerhouden heeft zich te laten verleiden of zich te laten gebruiken door een vijand, die geholpen werd door een handvol verraders en slechte burgers. Door in uw midden te blijyen als uw koning-krijgsgevangene, en door niet te regeeren tijdens de bezetting, door weigeren, ondanks dringende verzoeken, die tot mij werden gericht, met dien vijand te onderhandelen, heb ik niet slechts de eer van het land gered, maar heb ik ook zijn recht op onafhanke lijkheid en zijn wil om, ondanks het hatelijk geweld, dat het land werd aan gedaan, een souvereine natie te blijven, hooggehouden. Gedurende de geheeie bezetting heb ik mij gehouden aan de gedragslijn waartoe ik ten tijde van de capitulatie besloten hadte weige ren om op welke wijze ook te onder handelen met den vijand, en om niets te doen of toe te laten wat de militaire, politieke of economische belangen zou schaden van de edele volkeren, wier legers onzen oproep beantwoord had den. Men heeft u gezegd en men heeft ter ondersteuning daarvan Duit sche bewijsstukken geproduceerd dat ik naar Berchtesgaden ben gegaan (in November 1940) om mijn dynastie te redden door mijn land te verkoopen. Wie u dit gezegd heeft belasterde mij. Zij weten, dat toen ik besloot Hitler die zijn woord gebroken had door België binnen te .vallen een be zoek te brengen, ik dit slechts deed als een poging om de hatelijke pogingen om het volk te- versplinteren door slechts de Vlaamsche krijgsgevangenen naar huis te zenden, terwijl de Waalsche krijgsgevangenen in gevangenschap wer den gehouden, te belemmeren, en tevens om uw kinderen brood te geven. Men heeft u gezegd, dat ik mijn eigen de portatie voorbereid heb die van mijn gezin (naar Duitschland in Juni 1944) om te vermijden dat ik bijl u zou zijn op het oogenblik der bevrijding. Het geweten der natie zal weten te oordiee- len over de houding van hen, die de verantwoordelijkheid voor zulk een smaad op zich genomen hebben. De Belgische monarchie is gegrond vest op den wil der burgers. Wat de ze ook zal willen en op welke wetti ge wijze deze zich ook zal uitspreken ik aanvaard tevoren zijn uitspraak. Londensche Conferentie afgebroken. Het Dinsdagavond uitgegeven com muniqué omtrent de conferentie van de Ministers van Buitenlandsche Zaken te Londen zegt slechts: „De Raad van Ministers van Bui tenlandsche zaken is heden tweemaal bijeen gekomen. Molotof presideerde des morgens. Wang des middags. In zijn tweede bijeenkomst besloot de Raad zijn huidige bezitting te beëindigen. Op dit oogenblik zijn twee oorzaken voor het afbreken van de conferentie te on derkennen ten eerste de principiëiele tegenstelling in politieke opvattingen tus- schen de Sovjet-Unie en de Westerscbe Geallieerden inzake de kwesties betref fende Oost-Europa. Ten tweede de vastberaden bedoeling van de Sovjet-delegatie om het aantal mogendheden, dat zou deelnemen aan de bespreking over de vredesverdragen met de voormalige satellieten van Duitsch land, te beperken. Dit leidde tot een conflict omtrent de te volgen procedure, welk conflict de onmiddellijke oorzaak werd van de mislukking der besprekin gen. Staking in Australië. Op een vergadering te Sydney is besloten tot een actie van vijftien vak bonden om den strijd der Indonesiërs te steunen. Aan de Australische regeering werd verzoccht het gebruik van Nederland sche strijdkrachten als stakingbrekers te verhinderen. Duizend kisten met Roode Kruis pak ketten, archieven, eigendommen van Ne derlanders en koopwaar zijn te Brisbane in de Van Heutz geladen door Neder landsche en Nederlandsch-Indische mi litairen van alle rangen. Het schip zal de volgende week met passagiers, waar onder officieren, uitvaren. Robert Menzies, de leider van de Australische oppositie viel Maandag den min.-president Chief ley aan, omdat hij de Australische havenarbeiders had toe gestaan het uitvoeren van Nederland sche schepen naar Nederlands-Indië te beletten. „Verwacht Chiefley dat de Neder landers naar Java kunnen terugkeeren zonder voldoende militaire uitrusting?" vroeg Menzies. „Het is afschuwelijk een groot en vriendschappelijk volk als de Nederlan ders te beleedigen door een hand jevol havenarbeiders te laten bepalen welke scheepsladingen naar Ned.-Indië zullen worden gezonden", voegde hij er aan toe. „Iedereen met een beetje bé- grip voor de toekomstproblemen van Australië begrijpt dat Nederlandsch-In dië van het allergrootste politieke en economische belang voor Australië is, en toch behandelt de Australische regee ring Nederland op een onridderlijke en onhoffelijke wijze, waarvan de moei lijkheden in de haven een goed voor beeld zijn. Afscheid Mej. M Beukenkamp te Andel. In de intieme kring van schoolbe stuur, personeel en kinderen, nam Mej. M. W. Beukenkamp, Vrijdag j.l. afscheid als onderwijzeres aan de School met den Bijbel te Andel. De heer Geels, hoofd der school, opende de bijeenkomst doo^ het laten zingen van Ps. 116: 1, ging voor in gebed en gaf daarna het woord aan den voorzitter van het schoolbestuur, oud-burgemeester A. D. v. d. Schans. Scheiden, aldus spr., doet wee. Maar in dit „wee" mengt zich thans toch een element van vreugde. Verheugd zijn wij met U, mu gijl de levensbestemming hebt gevonden, waarvoor God de vrouw geschapen heeft. Spr. wijst thans op de groote be- teekenis van het milieu, waaruit een leerkracht komt. Bij de sdhoolopvoe- ding spreekt deze factor duidelijk mee en Is hij vaak een middel om deze opvoeding op hooger plan te brengen. Voor spr. is niet schoolsche ken nis, maar karaktervorming bij de school- opvoeding primair. Spr. wordt ook steeds weer getrof fen. bij zlijln schoolbezoek, door de rus tige sfeer, waarin het onderwijs te Andel gegeven wordt, door de netheid der schoollokalen, enz., waardoor Andels school gunstig afsteekt bij andere scho len. Mej. Beukenkamp heeft de 13 jaren dat ze aan de school te Andel verbonden is geweest, steeds een ge wichtige taak moeten vervullen de ele mentaire kennis der beide eerste leer jaren is van verstrekkenden invlloied op de hooge re leerjarenhet funda ment moet solide zijn, voor den boven bouw. In de verwachting, die het school bestuur van Mej. B. had. heeft het zich niet bedrogen gezien!! Haar arbeid zal niet licht vergeten worden. Spr. eindigt met den wensch, dat het haar goed mag gaan ïn haar verdere leven en verzoekt haar de bekendei zegenbede van Ps. 134 toe te zingen. Verschillende leerlingen hadden voor leuke voordrachten gezorgd, waarop A v. Eeten met haar sonore kinderstem metje de scheidende onderwijzeres toe zong: Beveel gerust Uw wegen... Hieraan sloot dhr. L. Geels zijn slotwoord aan, mede, namens het pet^ soneelIn moeilijke dagen, die onge twijfeld in ieders leven komen, vinde het „Beveel gerust Uw wegen, weer klank in Uw ziel! De aanwezigen werden daarna door Mej. B. op gebak onthaald. De arbeid van Mej. B. wordt door Andels bevolking hoogelijk gewaardeerd. Een flink bedrag is door de school kinderen bijeengebracht, om haar iets van die waardeering te doen blijken, uit het haar t.z.t. aan te bieden geschenk. HEUSDEN. Mej. C. Strookman alhier is benoemd tot hoofdverpleegster aan het ziekenhuis te Zaltbommel. De kleine veerpont waarmde het verkeer met het Land van Heusden en Altena nabij „de groote brug" werd onderhouden is Maandag vervangen door een flinke groote pont, waarop een zes tal auto's tegelijk overgezet kunnen worden. Alweer een mooie verbetering, nu nog de opritten in een behoorlijken toestand en er blijft niets te wenschen over. Gisteren herdacht het echtpaar M. v. d. Mey, Noordersingel W 45, alhier den1 dag, waarop zij voor 45 jaar in het huwelijk traden. De herstelwerken aan de groote brug vorderen gestadig. Het stuk brug dat in de rivier was terecht gekomen, is de vorige week door een drietal groote bokken gelicht en op van te voren gereedgemaakte steigers gelegd. Dit gedeelte zal gebruikt worden om er de tijdelijke brug op te leggen» Volgenden zomer zal dan de totaal vernielde landpijler worden gebouwd. Ook de brokstukken van de draaibrug, die de verbinding onderhield met Gel derland zijn opgeruimd, zoodat de door vaart geheel is vrijgemaakt. Men is daar bezig met het aanleggen van stoe pen, die toegang geven vanaf den dijk naar het veer. Met roeibooten wordt thans de verbinding met de andere zij de onderhouden. Bij het versieepen van een der bokken, werkzaam aan de groote brug, schijnt een anker, een buis van de wa terleiding te hebben geraakt en gebro ken, waardoor Heusden eenigen tijd zonder water was gekomen. Tengevolge van de gladheid van de veerstoep, naar de pont, kwam J. Pullen; uit Wijk, Woe n sdaga vondi zoodanig te vallen met zijn rüjfwiel,.' dat hij zlijin pols brak. Dokter Schimmel verleende de eerste hulp, doch achtte behandeling in een ziekenhuis noodza kelijk, zoodat P. naar Den Bosch werd overgebracht. Op den eersten speelavond van de damclub V. D. waren de remise uitslagen zeer talrijk4 van de 7 par tijen eindigden onbeslist. In groep I begon Bax goed door van Nieuwkoop te winnen evenals Klerks, welke een puntenverdeeling af dwong tegen de Graag. Kalden won van Schaap reeds in de opening door een blunder van laatstgenoemde. Jonker, in de tweede groep, behaalde een dam maar moest deze weer afstaan. Zijn tegenstander te Vruchten profiteer de hierna niet van een fout en het werd remise. Deurloo speelde geruimen tijd met een schijf voor, maar wist dit niet genoeg uit te buiten. Remise. De partij v. Driel-Verbeek in groep III werd eveneens remise, nadat eerst genoemde zelfs twee schijven had voor gestaan. v. d. Donk en de Waard pasten om beurten aardige zetjes toe, maar v. d. D. deed het 't laatst en won. Maandag a.s. om half acht voort zetting. t De wedstrijd om het persoonlijk damkampioenschap van Noordbrabant, welke vorig jaar door oorlogshandelin gen moest worden afgebroken, wordt Zondag 7 October a.s. te 's-Bosch voort gezet. Onze stadgenoot de heer A. de Graag die het best staat geklasseerd, komt dan uit tegen de Groot uit Eind hoven. Op het consultatiebureau voor zuigelingen werden op 2 Oct. 32 zui gelingen ter consultatie aangeboden en wel uit Heusden 17, Herpt 4, Oudheus- den 2, Aalburg 3, Wijk 2, Veen 3 en Nederhemert 1. Volgende zitting 16 Oct. ANDEL. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer Ir» A. E. Mans, is tot assistent aan de Landbouwhoogeschool te Wage- ningen benoemd. De gehouden collecte voor „Zonnegloren" bracht ruim f300 op. 'Met nagekomen giften, bedroeg de collecte in de Herv. Kerk alhier, ten bate van de vernielde Herv. Kerken in Nederland f 1006. De heer L. J. Vogelaar is geko zen tot afgevaardigde voor de Kies kringvergadering der A. R. partij.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1