Vernielde Kerkgebouwen in het Land van Heusden en Altena. De toestand in Qost-lndië. Woestijnen van puin Qoed nieuws 2e jaargang. no. 61 maandag 8 october 1s45- waarin opgenomen„KIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" und van alteha ii. Toch wonen er menschenmaar hoe? Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Ook het kerkgebouw en de spitse to ren van Heesbeen liepen door het oor logsgeweld schade op. De kerkdiensten, kunnen hier even wel gewoon gehouden worden. Klein en weinig bekend is het aardige dorpje Doeveren, met hier en daar een buurtje. In den Spaanschen Tijd lag er een schans. En op die Schans stond een kerk oud, klein en vervallen en „door den Oorlog (toentertijd) ook al schaade ge leeden, en om de Stadt Heusden te ver sterken, mitsgaders ook zekere brugge over de Oude Maze leggende en de passagie na Baertwijk gaende te bevrij den, zoo is bij die van dese syde de kerk aldaar met een wal en graft, wei- verstaande, dat de Dijk in zijn geheel blijft, moet en alsoo een Schans daer- van gemaekt. De dienst van Gods Heylige Woord word ondertussen gedaen in een particu liere huysinge, hetwelk daertoe is ge- acoomodeert." Het bouwval werd geamoveerd en in 1803 herbouwd, tot een eenvoudig zaal gebouw. De toren, thans, evenals de kerk een ruïne, dateert van 1907. Gruwelijk is het vandalisme der mof fen geweest in het stadje Heusden..., het vestingstadje aan de Maas, zoo vol frissche historiciteit. Waar toch trof men eein architectuur aan, die zooveel picturale kwaliteiten bezat? Doch, hoe is nu de huidige situatie? Het prachtige stadhuis met zijn kwis tige versieringen, zijn luchtig en speelsch torentje, en weelderige orna mentiek, gansch domineerend voor het totaalbeeld van de oude vesting, is in de lucht gevlogen. De torens der Prot. en R.K. Kerk, hooguitstekend boven kleurige daken en bloesemende tuinen, alsook de beide kerken aan hun voet zijn vernield. De H. Catherinakerk werd reeds ver meld in 1210. In 1555 werd dit gebouw met een kruisarm uitgebreid, doch in 1572 ging het in vlammen op. Het schip der kerk werd nu her bouwd en in 1579 kwam het bedehuis in handen der Hervormden. Slechts enkele muurfragmenten staan nu rechtop. Hef pas gerestaureerde or gel wérd vernield. De beide torenklokken, dateerend uit 1412 en 1501 zijn thans teruggevonden dank 'zij de bemiddeling van den heer Stangenberger uit Tilburg. Hoe vaak is deze omgeving door den w ree den oorlog geteisterd. In den Spaanschen tijd stroopten Spaansche soldaten de dorpen hier af, vernielden talrijke woningen en prachtige gebou wen, als de Abdij van Bern, de kerk te Oud-Heusden, de kasteelen alhier en te Heesbeen. Ook het nonnenklooster te Heesbeen moet toen zijn vernield. Lang lagen de trieste puinhoopen der kerk daar, als een stille aanklacht tegen den Spaanschen moedwil en toen ze herrees, miste ze den luister van weleer. Alleen het slot te Oud-Heusden her kreeg zijn vroegere schoonheid. De Bernsche Abdij bleef een puinhoop. In 1588 werd ook Heusdens stadhuis weer herbouwd en werd in den toren daarvan een klokkenspel aangebracht (1590). Reeds in 885 moest Aalburg het ontgelden, toen de woeste piraten uit het Noorden, de Denen of Noormannen, het Land van Heusden plunderden en verwoestten. Later verrijst hier, ?ooals te Arkel, Hoornaar, Schoon rewcerd, Oud-Heus den, Woudrichem, Giessen, Rijswijk. Almkerk een afgodstempel. Juist het Land van Heusden en Alte na was het centrum van den Franki- schen afgodendienst. Maar Suitbert bracht hier, in den diepen nacht van het heidendom, het verlossend licht van het Evangelie. De tempel te Aalburg werd in een Christelijk bedehuis herschapen. Bij el ke heidensche tempel was eertijds een bron of put, een beekje of stroom. Te Aalburg moet deze put bij een drie sprong gelegen hebben, maar, daar deze put al tal van jaren is gedempt, is ook de herinnering er aan ter plaatse ver vlogen. Staat de huidige toren met kerk op de plaats van den ouden heidenschen tempel Het teere torentje heeft in den laat- sten oorlog door granaatvuur vele scha de geleden. De kerk is doorschoten. Van Jret dak zijn de leien afgerukt. In 1630 is de kerk herbouwd. Later is de toren verrezen. Eertijds was het bedehuis te Aalburg de hoofdkerk en fungeerde dat te Heesbeen als bijkerk. De Abt van St. Truda onderhield in vroeger eeuw deze kerk en het „pasto riehuis", „dat schijnt bedongen te zijn» omdat hij vele landen en tiendens, zoo onder Aalburg als elders, heeft behou den. „Eertijds plagten die van Aalst tot Wijk haren kerkgang te hebben." Dit dorp „bevalliger", omdat, daar „vrucht bare grond en aangenaam geboomte was," was eenmaal bestemd geweest tot stad, maar „door verscheidene be letselen (heeft dit) nimmer zijn beslag gekregen." „Dit dorp heeft wel de grootste kerk en den hoogsten toorn van het gansche Land van Heusden en alsoo hare twee klokken door den Oorlog werden geno men. zoo hebben zij de grootste binnen Heusden gevlugt; en daer verzet, dog int jaer 1640 hebben zij twee andere laaten gieten..." De Wijksche kerk, oorspronkelijk ge wijd aan den H. Martinus, is thans ge deeltelijk vernield. De toren,, waaraan de ouderdom goed merkbaar was, zoo dat er plannen tot restauratie bestonden en die aan den Oostkant nog de moet van een hooger kerkdak vertoonde, is een afgekerfde stomp. Met het oprui ming s werk is reeds begonnen. Het ligt in de bedoeling in de kerk, door het bouwen van een muur en de amotie van een andere muur, een nood kerk te maken, die nog voor den winter gereed moet zijn. De toestand in Oost-Indië met name op Java is nog steeds verward. De moeilijkheden, die onze regeering te overwinnen heeft zijn bijzonder groot. Wat voor een goed gedeelte zijn oor zaak vindt in het feit, dat wij in Indië nog niet over een legermacht beschikken en in de tweede plaats in de houding van den Engelschen generaal Christison. Deze generaal' heeft blijkbaar be-, sprekingen gevoerd met Soekarno, Mo hammed Hatto en vier andere leiders van Indonesische nationalisten, op den vooravond van de geallieerde landing op Java. Mountbatten had hen doen weten^ dat hij met hen wilde samenwerken als burgers, niet als politici. Zoolang hun volgelingen de orde bewaarden, zou geen sprake zijn van arrestaties. Volgens verklaring van luitenant-ge neraal Christison heeft hij danrna Dr. v. Mook, Luitenant-Gouverneur Gene raal yan Ned.-Indië, naar Java ontbo den in verband met de huidige span ningen. In Ned. Indische kringen wordt evenwel verklaard, dat Dr. v. Mook op eigen initiatief naar Java is ver trokken. Mag men de berichten gelooven, dan is het getal volgelingen van Soekarno niet groot en zou dit slechts 5 pCt. van de bevolking van Java uitmaken. Dit getal omvat echter een groot deel van de jongeren, die door de Japanners be wapend zijn. Om den toestand nog verwarder te maken heeft Dr. v. d. Plas in een radio boodschap een beroep gedaan op alle leiders om hun opvatting te kennen te geven over het nieuwe Indonesië. Hij garandeerde allen vrije terugtocht. De Nederlandsche regeering heeft hierop een verklaring afgelegd, waarin te kennen wordt gegeven, dat zij de maatregelen van den heer C. H. v. d. Plas om dr. Soekarno tot een bespre king over den toekomstigen politieken status van Indonesië uit te noodigen, in geenendeele ondersteunt. De heer v. d. Plas was niet gerech tigd om namens de Nederlandsche re geering te spreken, aldus minister Lo- gemann, zonder dr. van Mook te raad plegen, wat hij klaarblijkelijk niet ge daan had, daar dr. v. Mook toen nog niet te Batavia was. Terwijl Wij' reeds eerder op een persconferentie verklaard had, dat de Nederlandsche regeering in geen geval met Soekarno onderhande len zal. Minister Logemann verklaarde ver der dat de Nederlandsche regeering be reid is met Indonesische nationalisten te onderhandelen mits hun werkwijze geen voortzetting van de Japansche po litiek is onder het mom van nationalis me zooals het geval is met Soekarno en zijn volgelingen. Logemann verklaarde, dat de Neder landsche regeering doende was Indo nesische nationalisten van Nederland naar Java te zenden, deze hebben er allen mee ingestemd met de Nederlan ders samen te werken, omdat zij de beloften van Koningin Wilhelmina ver trouwen en ook vertrouwen hebben in de plannen van de regeering om Indonesië naar zelfbestuur te leiden. Latere berichten melden, dat de ge allieerde bezettingstroepen, die uit Ame- rikaansche, Britsch-Indische en Neder landsche strijdkrachten £ij'n samengesteld de Javaansche sleutelposities zonder in cidenten overnamen. Nu de orde terugkeert, blijkt het, dat de rood-witte vlaggen van de „re publiek Indonesia" snel verdwijnen. Van de drie vlaggen die op het Konings plein geheschen zijn, hangt de Neder landsche hooger dan de Engelsche en de Amerikaansche. Volgens „New-Dehli-radio" heeft de schout bij nacht Patterson verklaard, dat het Bataviasche vliegveld door Ne derlandsche troepen is overgenomen. Nader wordt vernomen, dat de Ne derlandsche autoriteiten de beschikking giekregen hebben over een extra schip voor troepenvervoer naar Nederlandsch- Indië. Met dit schip, dat vandaag uit Engeland vertrekt kunnen 3500 man vervoerd worden. Vier bataljons die vólgens den oorspronkelijken opzet, pas in de tweede helft van October uit Engeland zouden vertrekken, zullen thans met dit schip hun bestemming kunnen volgen. Bandoeng en Soerabaja onder controle van Soekarno. Vier van Soekarnos' volgelingen heb ben de Japanners verdrongen en de oon- trole van twee van de belangrijkste ste den op Java, n.l. Bandoeng en Soera baja overgenomen. Associted Press meldt uit Batavia, de Indonesiërs beweren, dat hun leger uit 35.000 man bestaat, met nog 10.000 leden van het Moslim leger als vrijwil lige reserves, terwijl nog 75.000 Indo nesiërs door de Japanners werden op geroepen. Naar men uit San Francisco bericht heeft de heer v. d. Plas verklaard^ dat tusschen de zeven en tien millioen Javanen gedurende de Japansche be- bezetting den hongerdood zijn gestor ven. Er zijn - nog twee Britsche bataljons aangekomen, terwijl twee andere on derweg zijn. Wanneer het donker wordt en de lucht is grijs en kil van den regen 'dan trekken wij de gordijnen dicht en s teken de lamp aan. Buiten is het hondenweer. Maar wij zijn het vergeten. Wij hebben goed gegeten, zijn tevreden en gelukkig met een goed boek voor het slapen-gaan heerlijk onder de war me dekens in een zacht bed. Wanneer het donker wordt en de Het zal onze lezers zeker groot ge noegen doen te vernemen, dat wij in 't vervolg ook des Maandags met 4 pagina's zullen verschijnen, zoodat wij vanzelfsprekend ook meer en uitgebrei der nieuws kunnen geven. De rubriek „Hoe verschillende plaat sen in onze omgeving den oorlog door stonden" en die wij tijdelijk moesten staken, gaan wij weer vervolgen, met die plaatsen die nog niet aan de beurt zijn geweest. Het Jigt in onze bedoeling, deze rubriek aangevuld met meerdere gege vens, die wij nog in portefeuille hebben, in boekvorm te doen verschijnen zoodra de papiersituatie enz. ons dit mogelijk maakt. DE REDACTIE. lucht is grijs en kil van den regen, zijn er anderen, die wachten tot het nog donkerder zal zijn en nog killer, en zij zittten met velen, veel te velen', in een bouwvallig schuurtje zwijgend bijeen of in de keldergaten verscholen! van een tot puin geschoten stad waar wind en regen van alle kanten binnen- gieren, en wachten, wachten... Wachten waarop, wachten hoe lang, wachten waarvoor... 900.000 menschen in nood wachten op U bezittende landgenooten! Honger lijden wij: niet meer. Honger lijden zliji niet meer. Maar een mensch leeft niet van brood alleen! Verschrikkelijk zou het züjin eens te moeten hooren, dat de oorlogsgetrof fenen geworden zijn tot het door ver geten en verguisde uitschot van ons land. Offeren moeten wij allen, die nog maar iets te missen hebben, niet alleen geven. Wij moeten het voelen, dat wij wat afstaan. Wij! moeten het voelen het voelen dat wij wat af-' staan. Wij moeten wat missen, werke lijk wat missen Uw buurman offerde reeds! Hoorde U niet van dien arbeider in Dordrecht^ die zeiNeem mijn heele mooi-kamer ameublement maar mee, dat is toch luxe? Wist U reeds dat in Amsterdam1 20.000 menschen drie weken lang in de weer zijn om kleeren, huisraad],/ schoeisel, etc. te verzamelen voor Arn hem? Reeds op den eersten dag wer den eenige honderden vrachtauto's en een 20-tal schepen gevuld met de gaven van 19.000 gezinnen, En dan dat klei ne Groningsche dorpje Stedum, dat waar bij één geldinzameling zóóveel werd opgehaald, dat het bij telling bleek, dat er per hoofd ongeveer f 25 was gegeven. Ook de zilvervloot vaart weer door de Hollandsche waterenvan Dordrecht naar West-Brabant voeren 40 schepen vol beladen met 3300 ton giften voor de geteisterde gebieden. Wie hoorde niét over het geweldige werk door de Haarlemmers verricht? De schooljeugd mo«ef hier geprezen worden. Reeds 5000 ton per schip voor Nijmegen. Voor Venray 10 vrachtwagens tot de nok gevuld!! Een klein deel van de 3000 m3 goederen die nog ongeduldig op vervoer wachten. En dan het zelf zoo zwaar getroffen Rotterdam, dat op de eerste dag van de steunactie voor Den Bosch 6 verhuisauto's vulde. Kunt U dan achterblijven? Kunt U dan werkeloos blijven toezien? Orga niseert in elke plaats Uw actie, slaat alle handen ineen, opdat wij spoedig mogen komen tot doeltreffende steun aan dat deel van ons land, dat zoo smartelijk wacht totdat het weer le ven zag, totdat het werkelijk vrij zal zijn. De levende brug tusschen U en hen die om hulp roepen, is de Nationale H.A.R.K. Zij bundelt de verschillen de plaatselijke en provinciale initiatie ven, zij zorgt zoo mogelijk voor de propaganda, zij zorgt voor vervoer in- i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1