De toestand in Oost-lndië. Generaal Eisenhouwer brengt een bezoek aan ons land. Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG, NO. 62 VRIJDAG 12 OCTOBER 194-5 van At-TL"* Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel De verklaring van generaal Christi- son wordt door verschillende Engel- sche en Amerikaansche corresponden ten op scherpe wijze becritiseerd. Sir Roderick Jones, bewindvoerder van Reuter schrijft: „Wat zouden onze gevoelens zijn", zegt hij. ,,als Java een Britsche kolo nie was en de Amerikaansche bevel hebber zou spreken als gen. Sir Phi lip Christison Diegenen onder oris, die de Neder landers kennen en respecteenen en Ja va hebben bezocht, kunnen hun niet geringen trots begrijpen over het be stuur dat zij gedurende verscheidene generaties over dit eiland en zijn be volking van 40 millioen zielen hebben gevoerd. Zij zullen medegevoel heb ben voor hun wrok over de uitlating van de Britsche autoriteit welke bijna onvermijdelijk ondermijnt wat voor de overrompeling van Neder 1. Oost-Indë het gevestigde gezag over deze gebie den was." Noel Montes schrijft in het Engel- sche Conservatieve blad ,,De Daily Mail" nog scherper De Japanners hebben een erfenis ach tergelaten van haat en verbittering in den persoon van Ir. Soekarno, die zelf denkt dat hij de Gandhi" van Zuid- Oost-Azië is, en de Jappen voeden deze haat nog steeds in het geheim, al dus Monks en hij vervolgt: Niettegenstaande handhaven de Brit sche autoriteiten deze zichzelf beschul digende collaborateur en anti-geallieer de haatzaaier in zijn positie van Pre sident. Op iedere tram in Batavia staat een anti-Hollandsche slagzin geschilderd... in het Engelsch. De eenige Hollandsche vlag die ik zag, wappert op het geal lieerde hoofdkwartier. Een Britsche ma rinier staat er naast op wacht. Daaren tegen zijn Soekarno's door de Japanners getrainde en uitgeruste troepen over de geheele stad verspreid om toe tie zien dat niemand de rood-witte Indo nesische vlag neerhaalt. De Britsche Commandant in Indië heeft te verstaan gegeven, dat zijn troepen alleen Batavia zullen bezetten, het geheele achterland i,n handen van de Japanners en Indone siërs latend. Monks gaat verder: ,,Hoe je de situ atie ook bekijkt en ik heb dit van alle kanten gedaan één ding is zeker onze geallieerden, de Nederlanders, wier ondergrondsche beweging de meest strijdbare in Europa was, krijgen hier wel ten zeerste onheusche behandeling. De egards tegenover de Japanners be toond zijn walgelijk, maar niet eerder dan toen oorlogscorrespondenten erover klaagden en er foto's van niaakten werd de gewoonte dat Britsche officieren met Japansche officieren in Hotel des In- des" gezamenlijk dineerden, gestaakt. Het salueeren en buigen gaat nog steeds door. De eenigen die het Japansche sa luut niet beantwoorden zijn de Neder landsche officieren in Engelschen dienst. De Nederlanders kunnen niet voldoen de voorraden aanvoeren voor hun vrou wen omdat hun schepen in Australië worden opgehouden en de rest van hun eens zoo groote handelsvloot in dienst is van de vereenigde volkeren voor wie zij Britsche en Australische krijgsge vangenen naar huis brengt of Amerika nen van Europa naar Amerika vervoert. Het zou een groote trouwbreuk ten opzichte van de Nederlandsche regee ring zijn indien de geallieerden Java aan Soekarno overhandigden en zulks zou in geen enkele vergadering der ver eenigde naties verdedigd kunnen wor den. Deze critlek alsmede de besprekingen der Nederlandsche regeering in Londen, heeft er vermoedelijk in niet geringe mate toe bijgedragen, dat de Engelsche commandant een andere houding heeft aangenomen. De eerste Indische brigade is nu in de stad gestationneerd en een regiment houdt de wacht op het vliegveld en bij de haven. Twee Nederlandsche ge- zagscompagnieën, gerecruteerd op Bor neo, uit vroegere krijgsgevangenen, ee nige Nederlandsche Mariniers en Neder landers uit de kampen, die zich in goe den gezondheidstoestand bevonden, ne men eveneens deel aan de bewakings diensten. Kolff, de grootste drukkerij in Zuid- Oost Azië, waar de Japanners al hun geld drukten, dat zij op Java uitgaven., werd overgenomen. Hoewel de situatie tamelijk rustig is, verliezen de geallieerde commandanten hun geduld en is het mogelijk, dat zij spoedig scherp zullen gaan optreden om een einde te maken aan de kleine overvallen en „speldeprik" aanvallen van de Indonesische nationalisten. Men verwacht, dat Mountbatten aan Soekarno de politiek der geallieerden zal uitleggen, om de atmosfeer op Java te zuiveren. Vooraanstaande Indonesische nationa listen, wiens partijen voorheen niet on derling samenwerkten, hebben de ge lofte afgelegd, met de Ned.-Indische regeering samen te werken op de basis van Koningin ^Vilhelmina's belofte van gelijk deelgenootschap. Het betreft hier de volgende partijenPermi de nationa listische beweging, op Sumatra en de P.N.I, d.i. Parti Nasional Indonesia. Zaterdag bracht de Amerikaansche opperbevelhebber, generaal Dwight D. Eisenhouwer. een bezoek aan ons land. De populaire „Ike", zooals hij door zijn landgenooten familiair wordt ge noemd, bezocht Den Haag, alwaar hij aan het Station der S.S. arriveerde en waar Prins Bernhard de eerste was die hem begroette, daarna Amsterdam. In Den Haag werd Eisenhower ook verwelkomd door een deputatie van het Nederl'. Leger. In een lange autostoet reed de popu laire Amerikaan naar de Buitenrustweg. alwaar een eerste ontvangst plaats vond op de Engelsche ambassade. Daarna be gaf generaal Eisenhower zich in een snelle rit naar het Paleis van H.M. de Koningin aan de Lange Voorhout en werd hij door de Koningin in een lang durige audiëntie ontvangen, waarbij Prinses Juliana tegenwoordig was, even als Minister Schermerhorn en Minister Kleffens. Na de audiëntie volgde een noenmaal. De ontvangst door de bevolking van Den Haag was overweldigend. In de Rijnstraat daalde een regen van ser pentines en papiersnippers op hem neer en elders werden tal van fraaie bouquet- ten in zijn auto geworpen. Staande dank te de generaal voor deze huldebetuigin gen. Om 10 minuten voor één werd de tocht naar Amsterdam aanvaard, in ge sloten auto's. Minister Schermerhorn nam in de auto van Eisenhower plaats en ging naast dezen zitten. Prins Ber- hard reed daarachter in een afzonder lijken wagen. In Amsterdam, waar generaal Eisen hower precies half twee arriveerde, was de ontvangst al even enthousiast als in Den Haag. Aan de grens der gemeente werd hij verwelkomd door den wnd. burgemeester F. de Boer. De drukte en de uitgelatenheid was enorm overal langs den weg, die de stoet nam. Een plechtig moment was het toen de generaal een krans legde en een saluut bracht aan hen, die tijdens de Duitsche bezetting als naamloozen den weg naar de overwinning mede bereidr den. Hierna wachtte den hoogen bezoe ker in de Burgerzaal van het Koninklijk paleis op den Dam in aanwezigheid van de leden van het ministerie, den gouverneur-generaal van Ned.-Oost-In dië, en een groot aantal prominente fi guren uit burgerlijke, militaire, geeste lijke en spoorwegkringen, een grootsche huldiging. De Amsterdamsche burgemeester sprak hem toe en offeerde hem de gouden medaille vart de stad Amsterdam. Daar evenwel het hiertoe benoodigde goud nog niet voorhanden was, werd in plaats daarvan de bijbehoorende oor konde aangeboden. Luitenant-generaal Badell Smith ontving voor zijn verdiens ten de medaille der stad in zilver. Tenslotte voede generaal Eisenhower het woord. Hij verklaarde, dat elke Amerikaansche soldaat er trotsch op is, in Nederland te mogen zijn. Hij bracht hulde aan den geest van verzet van het Nederlandsche volk, waartegen Hit- Ier het moest afleggen. Na de plechtigheid verliet generaal Eisenhower met zijn gevolg tezamen met Prins Bernhard, onder luide toejui chingen Tiet paleis om zich naar Schip hol te begeven. Vandaar vertrok hij per vliegtuig naar Duitschland. Hitier dood of levend Bij zijn vertrek uit ons land stond generaal Eisenhower een onderhoud toe aan een aantal journalisten. Een der journalisten stelde de vraag: Denkt dat Hitier dood is?" De generaal antwoordde op deze vraag: Ik heb het langen tijd geloofd, maar door de ver schillende bewijzen, die er tegen zijn ingebracht, ben ik er aan gaan twijfe len." Naar aanleiding van deze uitlating is men te Washington van oordeel, dat de door Eisenhower te kennen gegeven meening omtrent het in leven zijn van Hitier haar bron heeft in het Russische hoofdkwartier. Men hecht aan zijn ver klaring groote waarde, omdat men niet gelooft, dat Eisenhower iets dergelijks zou hebben gezegd zonder ernstige re denen. De strijd om Arnhem. Een ander journalist stelde de vraag ,,kunt U iets vertellen om den slag bij Arnhem" Waarop de generaal ant- wo or dde ,,Wij moesten de verdediging der Duitschers in het Roergebied, in West- falen en in de Siegfriedlijn desorgani- seeren. Wij hebben hiertoe drie divi sies luchtlandingstroepen in den strijd geworpen. Mijn opvatting is, dat in dien het weer niet zoo slecht was ge weest. wij ons doel bij Arnhem zouden hebben bereikt. De winst van den strijd bij Arnhem is echter geweest, dat wij Nijmegen vast in handen kregen, waar door wij een nieuw uitgangspunt kregen en de posities van de duitschers aan het wankelen hebben gebracht." Heeft U bij uw werkzaamheden ook veel steun ondervonden van de binnen- landsche strijdkrachten „Prins Bernhard is gedurende den geheelen oorlog een van mijn naaste medewerkers geweest. Toen ik het noo- dig vond, dat er in Nederland een spoorwegstaking werd doorgevoerd, zei- de hij mij onmiddellijk, dat ik op de Nederlanders kon rekenen. Wat deze spoorwegmenschen hebben gedaan, zal ik iniet vergeten. Ook de informaties^ die wij van de ondergrondsche bewe ging kregen gedurende den oorlog en vooral in het laatste stadium, zijn voor ons van groot belang geweest." Bevoorrading tabak Grossiers in tabak die op toewijzin gen 340C Engelsche of Amerikaansche importsigaretten wenschen te betrekken van een depot zullen de helft van het aantal rantsoenen, waarop zij recht heb ben, onmiddellijk ontvangen van het depot. De andere helft zal eerst in de week van 21 tot en met 27 Oct. a.s. worden afgeleverd. De depots zullen den grossiers een bewijs verstrekken, waar op vermeld is, hoeveel rantsoenen zij nog tegoed hebben. Evenzoo zullen detaillisten, die hun toewijzingen 340C bij een grossier heb ben ingeleverd, van dezen grossier voor de helft van het aantal ingeleverde rant soenen import-sigarettten ontvangen. De andere helft zal eerst 14 dagen later worden geleverd. Desgewenscht zal de grossier den detaillist een bewijs afgeven waaruit blijkt hoeveel rantsoenen hij nog ontvangen moet. Bevoorrading koffie. De 'nummercoupures 341C en 342C zijn geldig van 8 tot en met 20 Octo ber 1945 en geven recht op 100 gram koffie per rantsoen. Bon voor schoenreparatieleder. Bon 736 van de bonkaart 1 le periode is geldig verklaard voor het doen repa- reeren van schoenen met 25 gram leder. Deze bon blijft onbeperkt geldig. Nummercoupures. De Directeur van het C.D.K. te Vught maakt bekend, dat in het tijdvak van 15 t.m. 20 October 1945 de vol gende nummercoupures zullen worden uitgereikt 343C voor 1000 gr. suiker p. rants. 347C voor 100 gr. zout p. rantsoen. 348C-349C voor 100 gr. bloem p. r. 350C voor 250 gr. rijst, rijstebloem of kindermeel of 225 gr. kinderbisc. 35IC voor 250 gr. boter. 352C voor 250 gram margarine. 353C voor 200 gr. vet. 354C-355C voor 100 gram kaas. Deze coupures zijn geldig voor detail listen van 21 Oct. tot en met 3 Nov. en voor grossiers van 21 Oct. tot en met 17 Nov. a.s. Voorts worden uitgereikt de nummer coupures 356C-357C voor l3/. 1. melk per rants. 358C-359C voor 1 kg aardappelen per ra ntsoen Deze zijn geldig van 21 Oct. tot en met 27 Oct. a.s. 344C voor één eenheid Amerikaansche bloem per 10 rantsoeen. 345C voor één eenheid inlandsche bloem per 10 rants. 346C voor reductie. Dieze laatsten zijn geldig van 15 October tot en met 3 Nov. a.s. Voor tabak wordt uitgereikt nummer coupure 360 C, rechtgevende op 1 rants, tabaksartikelen, met uitzondering van Import-sigaretten. Deze coupure is uit sluitend geldig van 21 Oct. tot en met 3 Nov. a.s. en wel voor detaillisten. Bevoorrading van grossiers en detaillisten met biscuits, gebak en beschuit. De Dir. van het Centraal Distribu tiekantoor te Vught maakt bekend, in verband met de distributie van biscuits, gebak en beschuit, dat de fabrikanten en grossiers in deze artikelen de tot hun afnemers behoorende detaillisten vóór 26 Occt. a.s. dienen te bevoor raden met biscuits en vóór 9 Nov. a.s. met beschuit en gebak op basis van het geen deze afnemers gewoon waren per periode van vier weken van den fabri kant of grossier in kwestie te betrekken. Voorts dienen de fabrikanten de tot hun 'afniemers behoorende grossiers te bevoorraden, eveneens op basis van het geen deze afnemers gewoon waren per periode van vier wéken van den fabri kant in kwestie te betrekken. Deze be voorrading dient zoodanig te geschieden, dat de grossiers in staat zijn op hun beurt tijdig, dat wil dus zeggen vóór 26 Oct. (biscuits) of 9 Nov. (gebak en beschuit) de ontvangen goederen aan de detaillisten door te leveren. De fabrikanten en grossiers verstrek ken deze voorschotten zonder dat daar voor van te voren of bij aflevering toewijzingen worden ingeleverd. De grossier of detaillist is echter verplicht bij ontvangst der goederen een onder teekend ontvangstbewijs af te geven van den volgenden inhoud: De ondergeteekende (naam, adres en codenummer) verklaart ontvangen te hebben van zijn leverancier, de firma (naam en adres) rantsoe nen biscuits ad 125 gr. rantsoenen gebak ad 75 gram en... rantsoenen beschuit ad 70 gram. Hij verbindt zich uiterlijk op 24 Nov. a.s. distri- butietoewijzingen voor het bovenver meld aan(tal rantsoenen biscuits en uiterlijk op 8 Dec. a.s. distributie toewijzingen voor de bovenvermelde aantallen rantsoenen beschuit en ge bak bij genoemden leverancier in te leveren. SIREN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1