De toestand in Oost-lndië. Min. Schermerhorn voor de radio. Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„KIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" DRUK- EN BINDWERKEK Firma L. J. VEERMAN 2E JAARGANG. No. 64 VRIJDAG 19 OCTOBER 1945 und van altena Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel In de laatste dagen der vorige week zijn de onlusten in Indië sterk toege nomen. In Soerabaja namen de nationa listen de Japansche troepen gevangen, veroverden tanks en pantserwagens en bezetten het vliegveld. In Zuid-Batavia hadden schietgevech- ten plaats. Een Nederlandsche officier It. B. de Koning, een Indo-Europeaan en vier Indonesiërs werden gewond, 36 Indonesiërs werden gearresteerd. Ook in Bandoeng hebben zich onge regeldheden voorgedaan tusschen Ja panners en Indonesiërs. Zaterdag her stelden de Japanners weer de orde. Een Nederlander, v. d. Kloes, overleed tengevolge van mishandelingen door In donesiërs. Zaterdagavond bracht de radio het bericht dat het hoofdkwartier van het Indonesische volksleger een proclama tie heeft uitgevaardigd waarin de oorlog wordt verklaard aan de Nederlanders, Indo-Europeanen en Ambonneezen op Java. De proclamatie beveelt den Indo nesiërs den guerilla-oorlog te begin nen, en zegt: wanneer de zon onder gaat. zijn wij, het Indonesische volk, in oorlog met de Nederlanders. Bij deze verklaring bevelen wij alle Indonesiërs hun vijand te vinden een Nederlan der Europeaan of Ambonnees. Oor logswapenen zijn alle soorten vuurwa penen, ook vergif, vergiftige pijlen), brandstichting en alle soorten wilde dieren bijvoorbeeld slangen. De gue- rilla-oorlog zal gelijken tred houden met de economische oorlogsvoering aan geen enkelen vijand mag voedsel verkocht worden. De markten moeten streng bewaakt worden en zij, die voed sel verkoopen aan onze vijanden zullen streng worden gestraft. Op dezelfde wijze als indertijd Ja pan en Duitschland bereidde Soekarno's regeering de oorlogsverklaring voor door valsche verklaringen en beschul digingen aan het adres der Nederland sche Regeering. In een boodschap der Soekarno-re- geering aan Fenner Brokway wordt be weerd dat de Nederlanders roode kruis- vliegtuigen bezigen om voormalige krijgsgevangenen en geïnterneerden van wapenen te voorziendat Nederlandsche soldaten in Britsche uniformen de be volking hebben aangevallendat de NICA en de Ned. Regeering onrust en wanorde veroorzaken. Volgens berichten van een ANP-Aneta correspondent uit Bandoeng, werden on geveer 50 Japanners en Indonesiërs eind vorige week gedood bij gevechten in de nabijheid van Bandoeng. In een gere gelde veldslag bij Leles, een stadje tus schen Bandoeng en Qaroet, werden 200 Indonesiërs op de vlucht gejaagd, met achterlating van 20 dooden, nadat zij een aanval hadden gedaan op een kolonne van 100 Japanners, die op weg waren uit Bandoeng. Te Bandoeng hebben zich opnieuw ongeregeldheden voorgedaan. Japannee- zen noch Indonesiërs leden hierbij ver liezen. De nationalistische speciale po litie omsingelde plotseling het Juliana- hospitaal, waar voormalige geïnterneer den werden behandeld en ontwapenden de Japansche wacht. Later werden de Japansche soldaten naar het Hoofdbu reau der nationalistische speciale po litie gebracht. Volgens de Japan neezen openden de Indonesiërs het vuur, dat door de Japan neezen werd beantwoord. Laatstgenoemden lieten toen een pant serwagen aanrukken, waarop de Indo- nesiërfs op de vlucht sloegen. De Ja- panneezen maakten tien mitrailleurs en een aantal geweren buit en vonden in een schuilplaats in de nabijheid 20.000 patronen. Naar aanleiding van de gespannen toestand in Oost-lndië werd te Singa pore een conferentie belegd, aan welke conferentie werd deelgenomen door Lord Louis Mountbatten, de opperbe velhebber van het Z.O. Azië-commando, Generaal-Majoor Christison, de bevelhebber der geallieerde bezettingsstrijdkrachten in Ned.-Indië, Dr. H. v. Mook, de Luitenant- Gouverneur-Generaal en Admiraal Helfrich, de opperbevelhebber der Ned. Strijdkrach ten in het Oosten. Meldden de eerste berichten, dat op deze conferentie volkomen overeenstemming was bereikt, later berichten luiden minder gun stig. In feite blijkt dat de Britten wel meer dan in 't verleden het Koninkrijk der Ne derlanden willen steunen, nuar onder be paalde voorwaarden Zij willen zich mengen in de staatsrechterlijke, Indische aangelegen heid. In Engeland blijft men de Nederlandsche regeering als de eenige wettige autoriteit erkennen in Nederl. Oost-lndië en men be schouwt daar de Indonesische oorlogsver klaring als een bloote geste. De loestand zou volgens de algemeene opinie in Lon den beter kunnen worden aangeduid als opstand dan als oorlog. Inmiddels wordenvan Engelsche zijde meer troepen gezonden, een gedeelte is ge land op de Westkust van Sumatra, terwijl schepen zijn vrijgemaakt voor troepentrans porten. Ook uit ons land worden in allerijl troepen naar Indië gestuurd. De vier batal jons der Kon. Landmacht, die een paar weken geleden naar Engeland waren ge zonden, zijn van daar reeds vertrokken. In de eerste dagen van deze week volg den vier nieuwe bataljons naar Engeland, om vandaar eveneens naar Indië te worden vervoerd. Het is het le bat. van het 11e, het 2e bat. van het 6e en het le bat. van het 8e Reg Inf. Zondagmorgen vertrokken acht Nederl. mijnenvegers uit de haven van IJ muiden met bestemming Ned.-Indië. Vice-admiraal G. W. Stoewe sprak de bemanningen, die op de kade stonden aan getreden toe. Hij wenschte hen een voor spoedige uitreis, een krachtdadig en succ s- vol herstel van aarde, rust en welvaart in Indië en een spoedige behouden terugkeer. Uit regeeringskringen werd nog verno men, dat de latere berichten, die binnen gekomen zijn van den Luitenant-Gouver neur-Generaal van Ned.-Indië gunstiger luiden, in het bijzonder wat betreft de vei ligheid van de in Bandoeng en Buitenzorg zich bevindende krijgsgevangenen en geïn terneerden. De Engelsche pemier Attlee verklaarde dat de Britsche regeering moreel verplicht is het dappere Nederlandsche volk te helpen totdat de rust in Indië hersteld is en de duizenden geinterneerden veilig zijn. Woensdag heeft een Britsche Infanterie- Brigade Bandoeng bezet. Radio Bandoeng verklaarde dat de regee ring van Soekarno geen schuld heeft, noch instemmen kan met de oorlogsverklaring. Vrijdagavond heeft minister Schermerhorn een rede gehouden over den toestand in Indië, waarin hij liet uitkomen, dat de re geering met spanning den wedloop tusschen verwording en anarchie eenerzijds en de pogingen tot redding der geinterneerden anderzijds, volgt. Uit naam der mensche- lijkheid deed hij een beroep op de Engel sche regeering, aan wie de ontwapening der Japanners door de geallieerden is toe vertrouwd, om alles in het werk te stellen, om de beveiliging van de levens der ge interneerden te verzekeren. In scherpe woorden richtte hij zich tot Australië. Hij zeide met afschuw te denken aan de verdwazing van een arbeiderswereld als die in Australië, welke het de Neder landsche scheepvaart onmogelijk maakt, mee te helpen tot herstel van verhoudingen, waaronder het lijden der geinterneerden kan worden voorkomen. Ook niet zonder bitter heid denk ik aan dat feit, omdat Australië 't land is, voor welks beveiliging de Neder landsche scheepvaart in benarde dagen een wezenlijke bijdrage heeft geleverd en waar van in de laatste maanden duizenden repatri- eerende soldaten en krijgsgevangenen huis waarts zijn gebracht op Nederlandsche schepen. Niet als wederdienst, nog uit naam van de gerechtigheid in de eerste plaats, maar eenvoudig uit hoofde van menschelijkheid hebben wij een beroep te doen op de ar beiders in alle landen om te beseffen, welke uitwerking de toepassing van half begrepen politiekefcleuzen in dit geval heeft.'j Wederopbouw „Land van Heusden en Altena" In verband met het feit, dat per 1 Oct. 1945 een nieuwe distributiemethode voor bouwmaterialen is ingevoerd, volgen hier enkele aanwijzingen Werken onder f 1.000. Voor normaal onderhoudswerk en nieuw werk in te dienen een formulier AGM. 178 van f 0.25. Voor oorlogsschade-gevallen een formulier AGM. 178 OGS., dat daartoe gratis verkrijgbaar is bij de bijkantoren van het Streekbureau voor den Wederopbouw. De duidelijk en volledig ingevulde formu lieren moeten bij het betreffende bijkantoor worden ingedieud. Hierop volgt eventueel een goedkeuring met de bijbehoorende mate- riaal-chéques. Werken tusschen f 1000.— en f 3.000.— Als boven omschreven, doch voorzien van een teekening, waaruit de gevraagde hoeveelheid materiaal gecontroleerd kan worden. Werken boven f 3.000. Deze worden nog slechts bij uitzondering goedgekeurd. Aanvragen per formulierenstel AGM205-206, met de noodige teekeningen. Afgescheiden van bovenaangegeven rege ling kunnen worden aangevraagd binnen deuren, substituutglas en voorloopig nog draadnagels, rietdekkersdraad en enkele an dere artikelen. Deze kunnen per briefje worden aangevraagd bij de bijkantoren voor den Wederopbouw, die verder alle gewenschte inlichtingen geven inzake de nieuwste ge gevens op dit gebied. Bovenaangegeven regeling geldt voor alle soorten van gebouwen, zoowel voorgroote gebouwen, boerderijen als voor burgerwo ningen etc De bijkantoren voor den Weder opbouw beoordeelen de aanvrage en geven advies aan het Streekbureau te Almkerk. Dit Bureau verleent eventueel de machti gingen en goedkeuring. Voor groote ge bouwen waarvoor contingenten noodig zijn, zendt dit Bureau de aanvrage door naar het Provinciaal Bureau Goedkeuring Werken te 's-Hertogenboeh. Alhoewel het Bureau Wederopbouw Boer derijen een geheel andere instantie is, wordt de bouwmaierialendistributie voor boerde rijen dus ook verzorgd door het Streekbu reau voor den Wederopbouw. Hout voor onroerende goederen, zooals schepen, dorschkasten etc. moeten worden aangevraagd bij het Rijksbureau voor hout te Amsterdam, op formulieren G. N. 15. Enquête tabakshandelaren. De Directeur van het Centraal Distri butiekantoor te Vught maakt het vol gende bekend In het tijdvak van 15 tot en met 17 Oct. 1945 zullen door de distribu tiediensten aan de tabaksdetaillisten en quêteformulieren ter hand worden ge steld. Op e- L enquete-formulieren dient de voo"raad tabak en tabaksfabrikaten, welke of 18 October 1945 na slui ting van het bedrijf aanwezig is, te worden vermeld. De volledig ingevulde erouete-formulieren dienen in de week van 22 vat en met 27 Oct. a.s. bij de disf. nbutiediensten te worden ingeleverd, De aar.dachf .wordt er op gevestigd, dat bovengenoemde formulieren naar waarheid dienen te worden ingevuld, aangezien indien het tegenovergestelde blijkt, maatregelen tegen den betrokken detaillist zullen worden genomen. Aan de detaillisten, die de volledig ingevulde enquêteformulieren niet tijdig bij de distributiediensten inleveren, zul len geen aanvullingstoewijzingen wor den verstrekt. Nummercoupures tabak. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de nummerooupures 360C, welke in de week van 14 tot en met 20 Oct. 1945 worden uitgereikt aan tabaksde taillisten en recht geven op één rantsoen tabaksartikelen (geen inmportsigaretten) vóór Maandag 22 dezer bij de gros siers dienen te worden ondergebracht. Petroleum. "Gedurende het tijdvak van 17 Oct. tot en met 20 Nov. a.s. zullen de bon- Voor verzorgen van Uw Telef. 19 Heusden. nen A, B, C en D781 van de bonkaar ten 11e periode elk recht geven op het koopen van 3 liter petroleum. Het is in verband met de bevoorra ding van den handèl mogelijk, dat de petroleum niet onmiddellijk ver krijgbaar zal zijn. Vóór-inlevering der bonnen mag evenwel niet plaats vin den. Voorts moet er rekening mede wor den gehouden, dat het geenszins zeker is, dat na 20 November a.s. wederom spoedig een bon voor petroleum voor de geheele bevolking zal worden aange wezen. Nieuwe rantsoen- en wisselbonnen. Binnenkort zullen nieuwe rantsoen en wisselbonnen voor voeciings- en ge notmiddelen in gebruik worden geno men. De nieuwe rantsoenbonnen zijn rood van kleur, terwijl de tekst in zwari rood of blauw is gedrukt. De iftieuwe wisselbonnen zijn in ver schillende kleuren uitgevoerd en dragen als iekst de aanduiding van het artikel alsmede- de hoeveelheid. In omloop worden gebracht wisselbon nen voor: 50 gram brood, 5 gram boter enz., 25 gram vleesch, 25 gram kaas en een kwart liter melk. De thans in gebruik zijnde rantsoenbon nen voor bovengenoemde artikelen met den opdruk 20-l-'45, zonder opdruk of met de letters B.N.G. in den ondergrond, blijven in het Zuiden nog tot en met 24 Novem ber a.s. geldig. Na dien datum kan men van deze bonnen geen gebruik meer maken. Ontbijtkoek. De Directeur van het CD.K. te Vught maakt bekend, dat, aangezien de aflevering van ontbijtkoek thans door de fabrikanten over het geheele land plaats vindt, de mo gelijkheid bestaat, dat niet overal tijdig de gewenschte hoeveelheden verkrijgbaar zijn. Evenwel kan worden verwacht, dat binnen de geldigheidsduur van bon 738 aflevering zal plaats vinden. Bevoorrading van grossiers met lucifers. Detaillisten dienen de in het tijdvak van 21 tot en met 27 October 1945 te ontvan gen nummercoupures 369 C voor lucifers in te leveren bij een grossier. De grossiers kunnen zich met deze toe wijzingen niet bevoorraden, doch dienen deze op 26 of 27 October a.s. bij distributie- dienst onder welken zij ressorteeren in te leveren ter verkrijging van speciaal voor grossiers uit te reiken nummercoupures. Uitsluitend met laatstbedoelde coupures kunnen zij zich in de depóts met lucifers bevoorraden. Distributie van cacao. Het is gebleken, dat de industrie door bepaalde omstandigheden niet in staat is geweest den handel van voldoende hoeveel heden cacaopoeder te voorzien. In verband hiermede kan worden verwacht, dat de detaillisten niet onmiddellijk tot aflevering kunnen overgaan. Aangenomen kan wor den, dat dit nog tijdens den normalen geldigheidsduur zal kunnen geschieden. Zoo noodig zal deze worden verlengd. Er wordt met nadruk op gewezen, dat detaillisten niet mogen overgaan tot het in ontvangst nemen van bonnen, vóór dat zij in staat zijn hierop af te leveren. Rantsoenbonnen brandstoffen. De Directeur van het Centraal Distributie kantoor te Vught maakt bekend, dat de in omloop zijnde rantsoen bonnen brandstoffen van 1, 5 en 10 eenheden met ingang van 15 November hun geldigheid zullen ver liezen. Tot dezen datum kunnen de ge noemde bonnen worden ingeb verd bij den handelaar, aan wie tot 1 December a.s. ge legenheid zal worden gegeven de ontvangen bonnen in te leveren bij den distributie- dienst. Na 15 November zijn uitsluitend geldig rantsoenbonnen brandstoffen, welke zijn uit gevoerd op violetkleurigen ondergrond met een rood middenvakje. IRENE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1