De toestand in Oost-lndië. KENNISGEVING Ingezonden. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommeierwaard" Jaarvergadering Noordbrabantsche Dambond 2E JAARGANG, NO. 65 MAANDAG 22 OCTOBER 1945 van alten* Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et, Advertentiën 20 cent per regel De berichten uit Indië worden schaarscher een bewijs 'dat de toestand er blijkbaar rus tiger wordt. Op de persconferentie, die door Soekarno te Buitenzorg was bijeengeroepen, waarbij hij zelf niet aanwezig was, nam Moham med Hatta, vice-president, de honneurs waar. Op de vragen van correspondenten gaf Hatta een serie tegenstrijdige antwoor den, maar op de volgende punten was zijn antwoord beslist De „Republiek Indonesia" wilde een der Ver. Volkeren worden. Tot nog toe had zij geen verbinding met deze gehad. Toen he n gevraagd werd of hij een Nederlandsche uitnoodiging tot het voeren van besprekin gen zou accepteeren, deelde hij mede be zwaar te hebben als particulier daaraan deel te nemen, maar wel als vice-president. Principiëel zijn wij niet tegen het voeren van besprekingen, maar wij weten, dat er geen mogelijkheid is voor een overeenkomst op gemeenschappelijke basis. De zaak moet voor een grooter lichaam gebracht worden en bij voorkeur voor de Ver. Volkeren. Ik ben mij ervan bewust, dat de Neder landers ook deel uitmaken van de Ver Volkeren, en ik ben het er mee eens, dat zij deel zouden nemen aan de besprekingen, maar evenzoogoed dan ook het Indonesische volk. Hij besloot met de woorden: „Wij zijn nu op het doode punt gekomen dat de Indonesiërs onafhankelijk willen blijven, en geen enkele vorm van koloniale status wil len aanvaarden, onder welke naam het ook wordt opgediend". Admiraal Mountbatten heeft verklaard, dat gelegenheid gegeven zal worden om meer Nederlandsche troepen aan .val te zetten. Het schijnt de Engelsche regeering dus ernst te zijn om de rust zoo spoedig mo gelijk te doen herstellen. van het Rijks Bureau verzorging oorlogsslachtoffers, District Den Bosch. Het is van het grootste belang, dat een ieder, die door de oorlogsomslandigheden niet of in onvoldoende mate in zijn onder houd kan voorzien, zich daartoe op het Gemeentehuis ter plaatse meldt, alwaar hij door her geven van inlichtingen en een daarmede gepaard gaande registratie, van Rijkswege een periodieke uitkeering kan ont vangen, waardoor hij in zijn levensbehoeften kan voorzien. 1. Valide werknemers, dus zij, die in loondienst waren en door de oorlogs omstandigheden, b.v. door bombardement van de fabriek, waar zij werkzaam waren of anderszms, niet in hun onderhoud kun nen voorzien. Dit geldt niet voor hen, die van hun werkgever een wachtgeld ontvangen. Dus uitsluitend voor hen, die niet of nage noeg niet in hun onderhoud kunnen voor zien. 2. Valide zelfstandigen, dus zij, die een zelfstandig beroep uitoefenden en door uitschakeling van hun bedrijf niet of nagenoeg niet in hun onderhoud kunnen voorzien. Een smid, wiens werkplaats is gebombardeerd of wiens gereedschap of materiaal door den bezetter is medegeno men en door het niet kunnen verrichten van zelfstandige arbeid niet in zijn onder houd kan voorzien. 3. Invalde werknemers en zelfstandigen, dus zij, die door de oor logsomstandigheden invalide zijn geworden, hetzij door toevallige oorlogshandelingen of uit hoofde van actief verzet tegen den vijand. Dus iemand, die door een granaatsplinter een voet heeft moeten missen, of iemand, die door actief verzet door den bezetter lichamelijk en/of moreel is getroffen en daardoor onmachtig is normaal werk te verrichten. 4. Nagelaten betrekkingen, dus zij, wier man, broer of anderszins kost winner of mede-kostwinner zijnde, door toevallige oorlogshandelingen of als gevolg van actief verzet is gesneuveld en als ge volg daarvan inkomsten derven of niet in hun onderhoud kunnen voorzien. Teneinde tot een spoedige uitkering te komen, is een directe aanmelding noodzake lijk en wordt een ieder in zijn eigen belang aangeraden de gevraagde inlichtingen vol ledig en zonder terughoudendheid te geven. BEKENDMAKING, Stichting 1940—1945. De Stichting 1940-1945 stelt o.m. tot doel om de zedelijke,maatschappe lijke en stoffelijke nood te lenigen van allen, die tijdens de Duitsche bezetting door daad of houding tot het binnen- landsch verzet hebben bijgedragen, als ook van hun gezinnen of nabestaandejn. Zij, die uit de gemeenten gelegen in het „Land van Heusden en Altena" voor een ondersteuning, als boven be doeld, in aanmerking wenschen te wor den gebracht, kunnen zich hiervoor schriftelijk of mondeling wenden tot G. van Rijswijk te Dussen, tijd. geëvacu eerd te Sleeuwijk, Rijksstraatweg 38, alsmede tot J. Kuipers te Woudrichem of Ds. van Wieringen te Werkendam. Onder zeer groote belangstelling is Zondag 14 dëzer te Tilburg in het clublokaal van T.V.D. sinds de bevrij ding de Algemeene Jaarvergadering van den Prov. Noordbrabantschen Dambond gehouden. In het openingswoord van den voorzitter kwamen als voornaamste punten naar voren, dat de Bond slechts drie oorlogsslachtoffers heeft en dat de vereenigingen D.S.V. te Breda, D.O.S. te Breda, E.D.G. te Eindhoven en „Tivoli" te Eindhoven respectievelijk het 25-jarig, 20-jarig en 10-jarig be staan herdachten. Ook de match Roozen- burg-Springer kwam ter sprake. Het verslag van den penningmeester sloot met een batig saldo, dat zal worden aangewend voor propaganda ter uitbrei ding van den Bond. De aftredende be stuursleden werden herkozen. Het per soonlijk kampioenschap 1945 zal niet worden verspeeld, doch de kampioen 1944 wordt geacht ook kampioen 1945 te zijn. De competitie 19451946 werd als volgt vastgesteld HoofdklasseExcelsior I en Bossche Damclub, Den Bosch, E.D.G., Tivoli en Philips Damclub allen Eindhoven,, D.S.V. en D.O.S. Breda, T.D.V, Tilburg en B.O.Z.D.C. Bergen op Zoom. In totaal dus 9 tientallen, die een enkele ronde spelen. Aanvang van deze com petitie is Zondag 4 Nov. 1945. Eerste klasse: T.D.V. II Tilburg,. Excelsior II Den Bosch, Tivoli II, E.D.G. II en Philips Damclub II allen Eindhoven en D.S.V. II te Breda. Ook deze groep speelt een enkele rondé. Deze wordt aangeduid als groep A. Eerste klasse: V.D. Heusden, A.D.A. A.mmerzoden, W.D.V., Waalwijk en D.V.D. Vlijmen. Deze spelen een dub bele roinde, event, vermeerderd met nog enkele andere 10-tallen. Deze groep wordt aangeduid als groep Langstraat. De promotie en degradatiemogelijk heden zijn eveneens geregeld. De eerste klasse gaat aanvangen op Zondag 11 Nov. 1945. Bij de bespreking over deze komende oompetitie werd het voorstel gedaan dat nieuwe vereenigingen alsnog kunnen toetreden en aan deze competitie kun nen medespelen^ Het contributievraagstuk werd uit voerig behandeld en het bestuursvoor stel aan den Nederlandschen Dambond voor te stellen de contributie te ver- hoogen tot f 5 per lid per jaar, werd met hoegenaamd algemeene stemmen aangenomen. Als afgevaardigde voor de Jaarver gadering N.D.B. werd gekozen de heer J. v. d. Bosch te Eindhoven en als plaatsvervanger de heer A. de Graag te Heusden. Als vertegenwoordiger in het hoofd bestuur N.D.B. werd gekozen de se cretaris A. A. v. Bockel met als plaats vervanger de heer P. J. Pryden te Eind hoven Bij de bespreking van de begrooting werd besloten de vrijwillige bijdrage ook dit jaar te heffen, doch te ver- hoogen tot f 0,25 per lid. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Heusden, 16 October 1945. Mijnheer de Redacteur mogen wij nog- ma ls een plaatsje vragen in Uw blad, bij voorbaat onzen hartelijken dank. In verband met ons ingezonden stukje van verleden week, lijkt het ons dienstig om het volgende onder de aandacht van belangstellenden te brengen. De bedoeling is zooals men verleden week heeft kunnen lezen, om in de diverse plaatsen die ons geholpen hebben een gedenk-plaat te doen metselen. De tekst luid le „Gij Alkmaar stond ons bij in den grootsten nood. Gij behoede ons tevens voor den moreelen dood" Heusden, Aug. '45 2de „Uit dank voor de spontane hulp ons geboden in diepen nood." Heusden, Juli '45. Wij zijn van meening dat deze opschriften kort en krachtig, de gevoelens van veler onzer, zoo niet allen weer geven. Want wij zijn allen toch wel overtuigd, dat er veel gegeven is. Maar hoe dekken we de kosten Dat hadden wij zoo gedacht: In de eerste plaats door vrijwillige bij dragen. Dan willen we probeeren een ge- zelligen avond te organiseeren die gevuld zou worden door zangspel en dans. Met er tusscheudoor een Amerikaansche verko ping van kleine huishoudelijke artikelen. Dan staat er een dansavond op stapel waarvan het eventueele entrée of dansgeld tengoede komt aan het Dankbaarheids- Comité. Wij hopen volgende week een advertentie te pl.iatsen met dag- en plaats aanduiding der avonden. Komt U allen die avonden bezoeken dan zullen de plannen met U hulp zeker slagen. Wanneer U iets naders wilt weten, wendt U dan tot een der volgende personen die samen het Dankbaar- heids-Comite vormenW. v. Helden, voor zitter; Mevr. LHilwig, penningmeesteresse; K. Sagt; A. de Graag; H. Kant; A. den EngelseA van SintruijenK BaxC. Nieuwkoop; J. van BladelH. van der Staak; A. Poddewijn en ondergeteekende, die gaarne bereid zijn U nader in te lichten over de plannen die met Uw financielen hulp een dank brengen aan de plaatsen die ons bijgestaan hebben toen de nood het grootst was. Wanneer U nu reeds Uw bijdrage wilt geven, kunt U dit doen aan de penning- meesterresse Mevr. Hilwig. Zij die hun medewerking willen verleenen tot het welslagen van een of meer avonden ten behoeve van bovengenoemde actie, worden verzocht zich zoo spoedig mogelijk op te geven bij een der bovengenoemde commissieleden. Mijnheer de redacteur, dank voor Uw bereidwilligheid voor de afgestane ruimte. Namens de Commissie, H. van Helden, Secr. Geachte Redactie. Om het economisch leven in ons land weer behoorlijk op gang te brengen,1 zijn vóór alles noodig brandstoffen en vervoermiddele'n. Wij zien dan ook dat achtereenvolgens waterwegen weer be vaarbaar gemaakt worden, bruggen, spoorlijnen en wegen worden zoo spoe dig mogelijk hersteld. In de stad Heusden verdween ook het eerst het puin van de straten. Sinds enkele weken is er een uitstekende pont gekomen om het verkeer met het Noorden te onderhouden. Maar waarom is na zes maanden be vrijding, de oprit bij de Conservenfa,- briek inog niet gezuiverd van de brokken puin, die den weg halverwege versper ren, zoodat wanneer twee voertuigen elkaar ter plaatse moeten passeeren,. één van de twee groote kans heeft ern stige ongelukken te maken. Vooral bij avond en slecht weer is dit gevaar niet denkbeeldig. Wie is hier dan eventueel verantwoor delijk voor de materieele en persoon lijke schade EEN AUTOMOBILIST. De Schade Enquete Commissie te 's-Hertogenbosch. De Schade Enquete-commissie te 's-Hertogenbosch brengt onder de aan dacht van belanghebbenden dat de aan giften voor oorlogsgeweldschade op zijn bureau moeten zijn ingediend voor 1 November a.s. Ook zij, die voor molest verzekerd zijn. moeten aangifte vóór dien datum? bij genoemde commissie gedaan hebben, op verbeurte van elke uitkeering van vergoeding door de molestverzekerings- maatschappij en den Staat. Uitstel zal slechts in zeer bijzondere gevallen kunnen worden verleend, en moet schriftelijk worden gevraagd. Voorloopige aangifte moet dan toch vóór 1 Nov. a.s. geschieden. Een en ander is niet van toepassing op bij den Dienst Lavnd boiU1 whers te 1! aan te geven schade door landbouwers,, enz. M. de Redacteur, Is het mij vergund voor het onder staande doel een deel van de plaats ruimte in Uw blad op te eischen Wij lezen in Hebr. 13, de Aposto lische vermaning„Gedenk den ge vangenen, alsof gij medegevangene waart." In het gansche Oude en Nieu we Testament behoort de verzorging van de gevangenen tot de voornaam ste liefdeplichten, die Gods gemeente heeft te vervullen. En nu staan we eenmaal in ons land, met name ook in het Land van Heusden en Altena voor het feit, dat honderden gevangenen zich in ons midden bevinden. Of we dat onaan genaam vinden of niet„het feit ligt daar nu eenmaalZe zijn er, en zij zijn daarom op onzen weg geplaatst en op ons aangewezen Afgezien ook nog van onzen plicht is het èn voor deze gevangenen zelf èn voor ons van belang, dat ze straks, als ze hun straftijd uitgezeten hebben, als bruikbare leden in de Maatschappij weer terug keeren. Het gevaar van geestelijke afstom ping is in zulke kampen niet denk beeldig. Hiertegen dient gewaaktOp dit oogenblik werken de meesten bij de boeren op het land. Dat is straks afgeloopen. Het meest voor de hand zou liggen, om die menschen dan een boek te laten lezen, waardoor althans hun geest fit blijft. Maar in de kampen zijn geen boeken aanwezig. Wie kan mij helpen aan lectuur, zoowel ontspannings- als ontwikke- lingslectuur. Al wat aan boekwerk in Uw kast of op den zolder renteloos staat, heeft voor dit doel waarde. Ondergeteekende stelt zich gaarne beschikbaar om voor dit doel speciaal voor het fort Giessen, Uw bijdragen in ontvangst te nemen. Met dank voor de plaatsing, gaarne Uw dw. P. SCHOONENBOOM. Geestelijk Verzorger der geinterneerden in 't kamp „fort Giessen". WAT DOET DE WATERSTAAT Het is nu reeds meer dan vijf maan den dat de bevrijding in Nederland een feit geworden is en nog is er aan het Drongelsche veer geen pont. Sinds 5 Juli is het wel mogelijk per roeiboot de Maas over te komen, doch de toestand is nog steeds dezelfde, of schoon maanden geleden toegezegd werd dat nu spoedig een veerpont ingelegd zou worden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1