Hoe verschillende plaatsen in onz omgeving den oorlog doorstonden Officiëele mededeelingen Bekendmaking waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG, No. 66 VRIJDAG 26 OCTOBER 1945 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel U*D VAN ALTENA WIJK. I. Deze gemeente was vermaard, we gens het groot aantal leden der NSB dat zich hier bevond, en die bij het uitbreken van den oorlog in Mei 1940 dooi Hollandsche militairen werden op gehaald en overgebracht naar Den Haag waar zij door de duitschers wer den bevrijd. Teruggekeerd in onze gemeente tra den zij openlijk op en namen in hun W.A.-pakken gestoken, tegenover de be volking een uitdagende houding aan en richtten diverse onder-afdeelingen van de NSB op, zooals Jeugdstorm, W.A., vrouwenbeweging, Winterhulp, en Volksdienst en later de Landwacht. Tra den de eersten niet openlijk, doch meer achter de schermen, tegen verschillen de ingezetenen op, met de laatste, de Landwacht, was zulks niet het geval, deze bezorgde wel veel overlast. Trouwens ook de W.A. liet zich vaak niet onbetuigd en het was vooral bij het uitzetten uit de woning van een zeker persoon in de Polstraat, dat zij zich keerden tegen het wettig gezag, zelfs zoodanig, dat wanneer dit gezag, het meubilair naar buiten droeg, het door W.A.-mannen weer naar binnen werd gedragen. Van de duitschers ondervonden we hier de eerste jaren geen last ien alles, bleef dus betrekkelijk rustig. In den nacht van 23 op 24 Juli 1942 werd deze rust evenwel plotseling op ernsti ge wijze verstoord. Om 2 uur 10 meld de de utikijkpost op den toren, de na dering van een groot aantal vliegtuigen, de meeste vliegend van West naar Oost. Een oogenblik na deze melding viel een brandbom in den toren, waardoor de verbinding met den post in het ge meentehuis en den Commandant van den Luchtbeschermingsdienst werd ver broken. Het mag een wonder heeten, dat de twee mannen ^an den lucht wachtdienst, die den post in den toren hadden betrokken, niet werden getrof fen en aan den dood zijn ontsnapt. Na d^ze eerste brandbom, daalde er een regen van brandbommen neer op de Kom der gemeente v.n.l. in de Berg straat, Veldstraat, omgeving Gemeente huis en Hoogen Maasdijk. De brandende bommen, waarvan een groot gedeelte in de genoemde straten waren terecht gekomen, veroorzaakten een angstig, doch tevens een fantastisch gezicht het geheel had veel weg van een schitterende feestverlichting. Ongelukkigerwijze kwamen niet alle bommen op straat en in het veld neer, ook een 18-tal woningen, waaronder gemeentehuis, school, kerk en pastorie werden getroffen. De brandweer stond plotseling voor een ontzaggelijke taak, doch ze nam terstond de maatregelen, die genomen konden worden en be streed het vuur, bijgestaan door een handvol kranige burgers op krachtda dige wijze. Men zag echter terstond in dat men het vuur alleen niet aan kon en waarschuwde daarom de brand weer in Almkerk, die zeer spoedig, na dat zij kennis had gekregen, met haar motorspuit ter plaatse was en kracht dadig mee aanpakte en de branden be streed. Allen zonder onderscheid hebben zich zeer lofrijk gedragen. De Hoofd-Inspec teur van het Brandwezen en Luchtbe scherming gaf in een persoonlijk schrij ven dan ook uiting van zijn waardee ring en groote tevredenheid voor het werk dat is verricht. Hij bracht lof voor het doelbewust en energiek optre den, waardoor de gemeente voor een groote ramp gespaard is gebleven. Ondanks dit krachtdadig optreden had men evenwel niet kunnen voorko men, dat afbrandden de noodwoning van B. Smits, de woning van de kinde ren C. Bouman i.£ de Veldstraat en een schuur van de Wed. C. Kolffde verdere branden wist men te beteugelen en erger te voorkomen. In de woning van de kinderen Bou man werd een gehuwde dochter, woon- achtig in Aalst en die, aangezien het wat laat geworden was, om naar huis te gaan, was blijven overnachten, door een brandbom doodelijk getroffen. Naar algemeen wordt aangenomen, wilde het vliegtuig, dat blijkbaar in nood verkeerde, zijn bommenlast kwijt en had het daar ongelukkigerwijze juist de Kom onzer gemeente voor uitge kozen. Dit was de eerste kennismaking met het oorlogsgeweld, die Wijk en Aalburg moest meemaken, helaas het zou bij de eerste kennismaking niet blijven. Nog zeer veel rampen en leed zouden de ingezetenen te wachten staan, voor zij den dag der bevrijding zouden mogen vieren. Waar de gemeente blijkbaar juist in de vliegroute lgtg en de jachtvliegers, opstegen van Gilze-Rijen en Soester- berg, hadden in deze omgeving vaak luchtgevechten plaats. Herhaaldelijk wer den dan boven de gemeente fosforzak- ken en f osforflesschen afgeworpen, steeds evenwel met gelukkiger en gun stiger afloop dan bij het boven om schreven „geval. In 1944 werd een groot Ameri- kaansch vliegtuig gedwongen nabij de v.m. werf aan den Molendijk een nood landing te maken, waarbij het vliegtuig in brand vloog. Van de bemanning, die uit 7 personen bestond werd er één gedood. Van de overige 6 werd een 3- tal in Veen en een 3-tal in Wijk, door de duitsche militairen, die de brug te Heusden b waakten, gevangen genomen. Toen deze gevangenen op een vracht wagen door de duitschers zouden wor den weggevoerd, was een aantal bur gers voor het gemeentehuis saamge- stroomd, die naar dit vertrek kwamen kijken. De moffen stond dit blijkbaar niet aan, zij werden vreeselijk kwaad en dreigden op de bevolking te zullen schieten. Een officier sloeg daarbij den ambtenaar ter secretarie B. Verzijl die in zijn nabijheid stond en gelastte zijn manschappen, genoemden Verzijl met de Amerikanen in den wagen weg te Dienst Landbouw Herstel. Momenteel wordt door den Dienst Landbouw-Herstel in District 44 en 45 rundvee aan landbouwers toegewezen Door de Overheid zal dezen winter in verband met het gebrek aan vervoer middelen geen ruwvoeder aangevoerd worden. Verbod hiervan wordt zelfs niet wenschelijk. Ook pulp is dit jaar niet of weinig. Zij, die niet over voldoende winter voeder en stalling beschikken zal daar van eerst aanstaande voorjaar vee te ruggeleverd worden. De Insp. Dienst Landb. Herstel Ir. FRANKEN. De Directeur van het Centraal Dis tributiekantoor te Vught maakt het vol gende bekend Verstrekkingen aan a.s. en jonge moeders. De extra rantsoenen voor a.s. en jon ge moeders zullen met ingang van 28 October 1945 de volgende hoeveelhe den vertegenwoordigen per 4 weken 700 gram bloem, 2000 gram grut terswaren, 500 gram boter, 20 liter melk, 400 gram vleesch. Voorts zullen met ingang van ge noemden ^latum de extra rantsoenen worden verstrekt gedurende een tijdvak van 28 weken vóór en 24 weken na de bevalling, in plaats van gedurende 24 weken vóór en 12 na de bevalling. Jonge moeders, wier bevalling heeft plaats gehad op of na 22 Juli 1945, kunnen, indien de verstrekkingen wegeins het verstrekken van den oorspronkelijken termijn van 12 weken na de bevalling zijn beëindigd, zich wederom tot den distributiedienst wenden. Distributie van lijnolie voor schilders. Met ingang van 1 November a.s. wor den schildersbedrijven, alsmede bedrij- voeren. Gedurende 14 dagen werd deze ambtenaar gevangen gehouden, waar hem evenwel niets ten laste kon wor den gelegd werd hij na deze 14 da gen weer losgelaten en kon hij naar zijn familie en in de gemeente terug- keeren. Spannend voor Wijk waren ook de Meidagen van 1943, toen men alge meen van oordeel was, dat het tijdstip voor de Nederlanders was aangebroken, om in opstand te komen. Evenals in meer andere plaatsen in de omgeving werd hier het werk neergelegd en wer den zij. die daarvoor niet veel gevoel den, gedwongen dit te doen. Uit Wijk werkten ook een aantal personen op de scheepswerf te Heusden, waar het werk vrij regelmatig voordgang vond. Dit was niet naar den zin van hen, die hier het werk staakten. In op tocht was men op weg naar Heusden, om qok daar de menschen te gaan dwingen eveneens het werk neer te leggen. De NSB-burgemeester van Heusden, die reeds door NSB'ers uit Wijk was gewaarschuwd, had de Sie- cherheitsdienst in Den Bosch met een en ander in kennis gesteld, die onmid dellijk met eenige manschappen ge wapend met machinegeweren, aanwezig waren en de stakers even voorbij het veer fe Aalburg tegenkwamen. Ieder zocht toen begrijpelijkerwijze een goed heenkomen, doch een aantal personen werd gevangen genomen, eerst op het gemeentehuis verhoord, waarbij zij ver schrikkelijk werden mishandeld en ge slagen en daarna vervoerd naar Eind hoven. Bij den gehuwden G. Zandvliet, wonende in de Polstraat te Aalburg en afkomstig Uit Well, had men een land bouwersmes in scheede gevonden. Deze vondst werd hem noodlottig, het werd als een wapen aangezien en hij is dan ook in Eindhoven doodgeschoten. Burgemeester Landweer heeft nog alles in het werk gesteld om het slachtoffer te redden doch niets mocht baten. De verslagenheid in de gemeente was toen algemeen en men gevoelde spijt over het ondoordacht optreden. (Wordt vervolgd). ven die één of meer schilders in dienst hebben voor zoover zij zijn ingeschre ven bij de Vakgroep Schildersbedrijven in het bezit gesteld van rantsoenbonnen lijnolie op 'basis van het aantal in dienst zijnde schilders. Deze bonnen kunnen maandelijks bij den plaatselijken distri butiedienst worden afgehaald onder overlegging van de inschrijvingskaart van de vakgroep, alsmede de loonlijst of, voor bedrijven met eigen schilders een /erklaring van de directie, vermel dende het aantal schilders, dat in de laatste volle week in het bedrijf werk zaam was. De rantsoenbonnen lijnolie geven recht op het koopen van 1 liter lijnolie per bon. Rantsoenbonnen beschuit en zuidvruchten. Tot nader order worden geen rant soenbonnen voor het artikel beschuit met den opdruk „A 29 100 gram be schuit" in omloop gebracht, Als rant soenbonnen voor beschuit zullen worden gebruikt de rantsoenbonnen met op druk „een rantsoen artikel F" (Fer dinand). Deze bonnen geven recht op 70 gram beschuit (is een rantsoen) per bon. De rantsoenbonnen met opdruk „een rantsoen artikel G" (Gerrit" geven recht op een rantsoen (is 100 gram) gedroogde zuidvruchten. Nummercoupures. In het tijdvak van 21 tot en met 27 Oct. 1945 zullen de volgende nummer- coupures worden uitgereikt: 361 en 362C voor 100 gram zout per rantsoen363C voor 250 gram peulvruchten per rantsoen364C voor 500 gram jam per rantsoen368C voor 225 gram zeep per rantsoen369C voor één doosje lucifers per rantsoen 372C voor 100 gram gedroogde zuid vruchten per rantsoen. Deze coupures zijn geldig voor de taillisten van 28 October tot en met 10 Nov. en voor grossiers van 28 Oct. tot en met 24 November a.s. De Schade-Enquête Commissie te 's Hertogenbosch. Naar aanleiding van het bericht in ons vorig nummer deelt bovengenoem de commissie thans mede, dat de ter mijn van aangifte voor Oorlogsgeweld- schade, inmiddels verlengd is tot 1 Januari 1946. Voorts worden uitgereikt de nummer- coupures 366C en 367C voor een driekwart liter melk per rantsoen; 370C en 371C voor 1 kg aardappelen per rantsoen Deze zijn geldig van 28 October tot en met 3 November a.s. Voor brood worden uitgereikt: 344C voor één eenheid Amerikaan- sche bloem per 10 rantsoenen; 345C voor één eenheid inlandsche bloem per 10 rantsoenen; 346C voor reductie; 347C voor 100 gram zout per rants. Deze laatsten zijn geldig van 15 Oct. tot en met 3 November a.s. Luiers. Op de aan a.s. moeders verstrekte 50 speciale punten tot aankoop van babykleertjes mogen maximaal zes lui ers worden gekocht. Indien bereidverklaringen met een hooger aantal ter waarmerking bij den distributiedienst worden aangeboden, zullen deze niet worden geldig gestem peld. Inlevering consumentenbonnen door detaillisten In het tijdvak van 28 Oct. tot en met 3 Nov. a.s. moeten detaillisten onderstaande bonnen bij\ de distributie- diensten inleveren ter verkrijging van aanvullingstoewijzingen. Suiker: 723 2/5 r., D765 half rants., restant 709 2/5 r., en restant D753 een half rantsoen. Brood: 716 tot en met 722, D762, D763. 8 rants.; D18, D19 (inlegvel), M43A M44A, B755, B756, d rants. Alsmede de geldige bonnen. Bloem: 737 en restant 730, 2 rants. Rijst: D 764, E20 (inlegvel), rest. D752 en E19 (inlegvel) 1 rants. Ontbijtkoek: 738 en restant 233 al gemeen 1 rantsoen. Boter: 724, half rants., D766 1 r. en restant 710, D754, D755, half rants. Margarine: 725, 1 r.726, D767 M43A, M44B boter, half rants, en restant 711, 712. D756, half rants., M41A. M42B, half rants. Kaas: 739 en restant 733 2 rants. Eieren: B, C, D780, B03, C03, 209, 1 rantsoen. Melk: A en B774, driekwart rants.* C774, een drie kwart rants., D774, 3 rants, en restant A en B770, driekwart rantsoen, C770 een driekwart rants., D770. 3 rants. Vleesch: A, B, C en D775, M44A' Vleesch, 1 rants. VleeschwarenA, B, C en D775, M44A Vleesch, 1 rants., A, B, C en D782, half rants, en restant A, B, C en D771, M42A en M43A Vleesch 1 rants. t Aardappelen: A, B, C en D776, B778, 1 rants., A, B en C777, 2 rants., M44 Aardappelen, anderhalf rants, en restant A, B, C en D772, B757, 1 rants. A B en C773, 2 rants., M42 en M43 Aardappelen, anderhalf rants. Rookartikelen: 01 Tabak, 2 rants, en restant 52 Tabak, 2 rants. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat zij, die tijdens hun evacu atie geen of niet voldoende evacuatie- geld hebben ontvangen buiten hun ei gen schuld (wegens abnormale omstan digheden in de gemeente waarheen zij geëvacueerd waren of anderszins), als nog vóór uitbetaling hiervan met terug werkende kracht in aanmerking kunnen komen en zich hiertoe hebben te melden Maandag 29 Oct. a.s. des voormiddags, tusschen 9 en 10.30 uur, ten gemeen tehuize. De wnd. Burgemeester voorn., A. VAN DELFT. Heusdenx 25 Dct. 1945.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1