Oproep der Kerken tot het Nederlandsche volk. Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst EEN JAAR GELEDEN. Buitenland Officiëele mededeelingen Bekendmaking waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. NO. 68 VRIJDAG 2 NOVEMBER 1945 und VAN altena Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Het interkerkelijk overleg heeft Zon dag het volgend schrijven van alle kansels doen voorlezen Het is u bekend, hoe de Kerken in Nederland zich in den bezettingstijd hebben verzet tegen den duitschen on derdrukker en telkens openlijk hebben geprotesteerd tegen de door hem ge pleegde onmenschelijke handelingen. Zij hebben Boodschappen doen uit gaan, welke met vreugde en dankbaar heid door ons volk werden begroet. Toen God in Zijn groote barmhartig heid ook ons volk de vrijheid heeft ge schonken, hebben de Kerken opgeroepen tot een vernieuwden dienst aan God den, Heer. opdat Hem in woord en daad dank zou worden gebracht voor de ver lossing uit zoo grooten nood. Met klem drongen de Kerken er op, aan, dat door de Overheid de door God haar opgedragen taak: gerechtig heid te beoefenen, zou worden vervuld en het recht tegen allen die het schoni den, zou worden gehandhaafd. Maar tegelijk hebben zij het volk aangezegd zich niet te laten overheerschen door wraak- en haatgevoelens. De Kerken herhalen thans haar op roep tot het Nederlandsche volk. Zij doen een ernstig appèl op ambts dragers en gemeente om alle er van te doordringen, dat het aanzien van ons 'volk staat of valt njet de beantwoording van de vraag, of naar recht of naar ^vraak en haat in Nederland wordt ge handeld. Dit geldt met name de be handeling der politieke gevangenen. De kerken achten het een smaad voor ons volk, wanneer na vijf jaren strijd, tegen rechtsverkrachting en vijf jaren lijden onder de gruwelijkste methoden van het duitsche barbarisme, een dergelijke boo ze geest vat op ons volk zou h ebben gekregen. Daarom stellen de Kerken zich ach ter de Overheid, wanneer deze, naar' haar hooge heilige roeping het recht handhavend, onrecht en willekeur in da behandeling dezer gevangenen met kracht tegengaat. In den naam van God ontzeggen de Kerken aan een ieder het recht omi na de beslissing door de aangewezen in stantie nog recht naar eigen inzicht toe te passen. De Kerken doen een beroep op het Nederlandsche volk, in zijn gedragingen ten opzichte van de politieke gevange- nen en hun kinderen te toojnen, door den boozen geest niet te zijn besmet, maar blijk te geven van het besef, dat ook bij strikte handhaving van het reéht de barmhartigheid van Christus moet worden betracht. Tenslotte doen de Kerken een beroep op alle betrokkenen, opdat met een ster ken wil in samenwerking van regeering en volk een zoodanige oplossing voor de berechting en de behandeling van de politieke gevangenen worde verkregen, dat wij ons voor God en menschen* hierover niet hebben te schamen. Zal Spanje voor een Koning stemmen Volgens welingelichte Spaansche krin gen in Parijs zou Franco, na overleg met Don Juan, besloten hebben die volgende maand een referendum te hou den over een eventueelen terugkieér van de monarchie in Spanje. Aan de bevolking zou worden ge vraagd te stemmen voor behoud van het huidige regime of voor de monar chie. Genoemde kringen verwachten %dat; in "dat geval de bevolking zich voor: den terugkeer van Don Juan zal uit spreken. Nieuw antwoord van Koning Leopold. Het antwoord van Koning Leopold op de laatste beschuldiging van de Belgische regeering is ontvangen. Het betreft hier de notities van den tolk van Hitler, dr. Schmidt, over het on-, derhoud tusschen den Koning en Hit- Ier te Berchtesgaden in November 1940. Duitsche steenkool naar het Westen. Volgens den specialen correspondent van de „Times" te Hamburg moet hef Ruhrgebied per 1 April 25 millioen ton sjeenkool aan de Westelijke geal lieerden geleverd hebben. De éérste' leveranties gaan naar Frankrijk, Ne derland en België. Rede van Stalin verwacht. Verwacht wordt, dat maarschalk Sta lin op 7 November a.s. een belangrijke rede zal houden. In diplomatieke krin gen wordt aangenomen, dat deze toe spraak waarschijnlijk van de grootste beteekenis zal zijn voor de na-oorlog- sche wereld. Quisling Robert Ley pleegt zelfmoord doodgeschoten. Robert Ley, de voormalige leider van het Duitsche arbeidsfront, één der 24 aangeklaagden in het proces te Neu renberg, heeft zich met behulp van een badhanddoek in zijn cel opgehangen. Quisling, welke in Noorwegen tot de doodstraf werd veroordeeld, is vo rige week des nachts om 2 uur dood geschoten. Zijn gratieverzoek was door den Noorschen koning afgewezen. Amerika demobiliseert. Vanwege het Ministerie vain Oorlog van de Ver. Staten is medegedeeld,' dat de sterkte van het Amerikaansche expeditieleger zal worden teruggebracht tot 870.000 man. Deze beperking zal per Juli a.s. een feit zijn en ook de be zettingstroepen in Japan en Duitschland betreffen. In het gebied van den Stillen Oceaan zullen 400.000 man blijven. In Europa en het Middelandsche Zee-ge bied 370.000 man, en in de zone van het Panamakanaal, Alaska en overige gebieden 100.000 man. BEVOORRADING GROSSIERS MET LUCIFERS. De Directeur van het Centraal Distri butiekantoor te Vught maakt bekend, dat aan grossiers voor de door hen: in te leveren toewijzingen voor lucifers nummerooupures 31 IC worden uitge reikt. Zij ontvangen dan tevens voorschot ten ter grootte van het aantal rantsoe nen dat de ingeleverde coupures 369C. vertegenwoordigen, vermeerderd met 10 pCt. INLEVERING CONSUMENTENBON NEN DOOR DETAILLISTEN. In het tijdvak van 4 tot en met 10 Nov. a.s. dienen detaillisten onderstaan de consumentenbonnen bij de distribu tiediensten in te leveren ter verkrijging van aanvullingstoewijzingen. Zout: 746 en restant 734, 2 r. Peulvruchten: 727, 1 r. en restant 708, 2 rants. Jam: 748 en restant 732, een kwart r. Brood: 100 t.m. 106, 200, 201, 8 r., B01 B02, D01, D02, M45 en M46 brood, 4 r. Vermicelli: 745 en restant 247 alg. 1 rantsoen. Gort: 744, 731, rest. 238 alg., 1 r. EierenB03, C03, 209 en restant B, C, D780, 1 r. Melk: A05, B05 en restant A 774, B774 driekwart r.C05 en restant C774 1 driekwart r.210 en restant D 774, 3 rants. Vleesch115, 211, U/2 r., A, B, C. D 782, V2 r., restant A, B, C, D775, 1 r. M45 vleesch en restant M44A vleesch,, 1 rantsoen. VleeschwarenZie vleesch. Aardappelen: 116. 117 en restant A, B, C 777, 2 r., 212 en restant A, B, C D 776, 1 r., B04 en restant B778 1 rants.M45 aardappelen en restant M44 aardappelen, I72 r. TEXTIEL. De speciale regeling inzake het af stempelen van bereidverklaringen en het verstrekken van speciale punten door de distributiediensten voor zomerjapon- stoffen, zomerjaponnen, kunstzijden blou ses en battle-dresses is vervallen. In het vervolg zullen deze" artikelen op de normale wijze bij den distribu- tiedienst moeten worden aangevraagd. NUMMERCOUPURES In het tijdvak van 4 t.m. 10 Nov, 1945 zullen de volgende nummercoupu res worden uitgereikt: 393C, 394C voor 200 gram zout per rantsoen. 395C voor 250 gram peulvruchten per rantsoen. 396C voor 500 gram jam per rants. 397C voor 100 gram vermicelli per rantsoen. 398C voor 250 gram gort per rants. Deze coupures zijn geldig voor de taillisten van 11 t.m. 25 Nov. a.s. en voor grossiers van 11 Nov. t.m. 8 De cember a.s. Voorts worden uitgereikt de num mercoupures 399C, 400C voor 2 1. melk p. rants. 40IC, 402C voor 1 kg. aardappelen per rantsoen. Deze zijn geldig van 11 t.m. 18 No vember a.s. FRUITTELERS: Is voor bestelde boomen toezlegging van den boomkweeker verkregen, dan kan men zich voor een aankoopvergun ning wenden tot het consulentschap' of diens assistent, met opgaaf van le verancier, de variëteit, de onderstam en de hoeveelheid. Aankoopvergunningen voor vrucht- boomen worden alléén verstrekt aan ge dupeerden. Tevens vestigen wij de aandacht op het artikel in het Betuwsch Tuinbouw blad: „De aankoop en aanplant van vruchtboomen". Vergeet ook niet den grond, waar straks de jonge boomen worden geplant, eerst minstens 40 cm los te maken. Dit is voor een goede ontwikkeling nood zakelijk en bovendien vereischt. Spreekuren van den assistent: Andel, bureau PBH, Dinsdag van 11 tot 12 uur. Almkerk, café Dekker, Dinsdag van 4 tot 5 uur. Nog heffen de dorpstorentjes ten N. van de Maas in het Land van Altena hun spitsen ten hemel, nog rusten die hoeven onder hun rieten daken, nog) rijen de gelende peppels zich langs de landelijke wegen. Maar de spanning onder de vreedza me bevolking, ond^r het terrorism^ van een meedoogenlooze vijand tot sla venarbeid geprest en feitelijk bezitloos geworden door de brute requisities stijgt ten top. Het noodlot nadert de streek mieti rasse schreden. 30 October: de duitschers stellen hun kanonnen op ten Noorden van Meeuwen en Eethen en openen het vuur op de Langstraat. De duitsche granaten fluiten over de doodelijk verontruste bevolking naar de Engelsche stellingen. 31 October: Het vuur duurt voort. In den morgen van 1 November worden in Bab.-Broek nieuwe duitsche kanon nen in stelling gebracht, die tegen 12 uur het vuur openen. Tot tegen twee uur de doodsengel z'n vale schaduw werpt over de nood lottige streek. Met een scherpe, felle knal barst de eerste granaat in Meeu wen, onmiddellijk gevolgd door tiental len explosies, scheurend, splinterend, krakend en brekend. i De bevolking aan de buitenrand van het dorp vlucht. Maar zij, die in het' centrum van het dorp wonen, kunnen niet meer vluchten. Hun rest slechts een toevlucht te zoeken in de kelders,' terwijl met donderend geraas boven hen de oude prachtige rustieke boerenwoi In verband met den rouwdag, die Maandag 5 November In Heusden wordt gehouden, zal ons blad niet op dien dag, doch op Dinsdag 6 November uitkomen. De Redactie. hing uiteen wordt gereten. Aan have en goed wordt echter niet meer gedacht^ slechts de zorg voor het levensbehoud geldt. Drie uur duurt de beschieting. Wan neer tegen vijf uur een wonderlijke stilte intreedt toont het koele grijze licht van de eerste Novemberdag de oude boieren-i gevels, die al afzichtelijk geteisterde! gelaatstrekken zijn, opgespoten modder, versplinterde boomstammen, glasscher ven. Tegen zes uur: hernieuwd barsten de granaten en een lange donkere nachti breekt aan. Maar ook deze brengt geen rust. Het gefluit van de granaten en de explosies duren voort. Soms is er een pauze, die 1 a 2 uur duurt, maar dit brengt geen verademing. Ook deze don kere, doodelijke stilte heeft z'n naar de keel grijpende angst. Plotseling: stevige voetstappen klin ken buiten. Ze komen nader. Wie waagt zich in deze nacht, in dit dorpscentrum, waar het oude kerkje het mikpunt isi der doodelijke vuurmonden. Een blauwe politieuniform, een be kend vertrouwd gelaat, een bemoedigen de klare stem. Alles nog in orde? Met hoeveel zijn jullie hier? Het is een opluchting, deze kalme rustige: verschij ning. Hij vertelt: De Engelschen zijn al over het Kanaaltje. Lang kan het niet duren. De woorden missen hun uitwerking niet. Hoopvoller wordt er gewachtr. Men laat hem slechts noode vertrekken. Maar een volgende kelder ruimte moet worden opgezocht. Donderdag 2 November: Het dag licht dat door kelderraam en -deur dringt geeft wat opluchting. Doch deze dag brengt een nog heviger beschieting". Terwijl in de spaarzame pauzen de moiffen de verlaten huizen binnendrin gen en hun sinistere, plundering be ginnen kent de HoUlandsche wacht meester zijn plicht. Hij doet zijn ron-< de en brengt bemoediging en vertroost ting. Op de derde en vierde November zijn de meeste menschen gevlucht. Liever de gevaren van de loop door de beschie tingszone getrotseerd, dan nog langer het martelende wachten in de grauwe kille kelderruimte. De ouden van dagen en zieken blij ven. Ze moeten wel. Een blijft met hen. De Hollandsche wachtmeester blijft op zijn post. Wanneer de toestand voor deze achterblijvenden hopeloos wordt, neemt hij een paard en wagen van de duitschers, niettegenstaande hun dreigementen en brengt de oude stak kerds in veiligheid. Huizinga begint in zijn boek: „In de schaduwen van morgen" het hoofd stuk .over het nazi-heldendom met de aanhaling van Nelson's vlaggesein voor den slag bij Trafalgar: „England expects every man to dot his duty." Engeland verwacht dat ie-i der zijn plicht zal doen. Deze een voudige plicht rustig te volbrengen te midden der doodelijke gevaren, zie daar de ware heldhaftigheid. Wacht meester Zoethout uit MdeUwen eem eeresaluut! De volvoering van Uw taak, deed Uw eigen goed verloren gaan. Maar weet, dat de inwoners van Meeuwen Uw moedig optreden in de ze noodloturen in dankbare herinnering zullen houdfen. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat de gemeentesecretarie op Maandag 5 November 1945 voor het publiek gesloten is. De wnd. Burgem. van Heusden, A. v. DELFT. -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1