EEN NACHT VOL VERSCHRIKKING Hoe verschillende plaatsen in onze omgeving den oorlog doorstonden waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor liet Land van Heusden m Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2e JAARGANG. NO. 69 DINSDAG S NOVEMBER 1945 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Jantje Nieuwkoop, 5 jaar Cornelis Nieuwkoop, 2 jaar Hendrika Bastiaantje Nieuwkoop, 7 maanden Cornelis Bertus Nieuwkoop, 14 jaar Johan Viktor Nefkens, 1 jaar Peter van den Oever, 86 jaar Paula Johanna Qeertruida van Ooijen, 11 j. Nicolaas Johannes van Ooijen, 9 jaar Maria Christina van Ooijen, 7 jaar Gerardus van Ooijen, 4 jaar Johannes van Ooijen, 3 jaar Laurens van Ooijen, 2 jaar Johannes Poddewijn, 82 jaar Joke Roubos. 8 jaar Jan Jacob Roubos, 7 jaar Cornelia Roubos, 6 jaar Alexander Antonius Schapers, 65 jaar Albertina Schapers-v. d. Pol, 58 jaar Cornelis Adrianus Snijders, 62 jaar Adriana Snijders-v. Koevorden. 54 jaar Marinus J. Th. M. Snijders, 19 j. Johannes Threresia M. Snijders, 15 jaar Theodora Th. F. Snijders, 13 jaar Maria Cornelia Adr. Snijders, 13 jaar Johanna Cath. v. d. Stoep-v. Baardwijk, 38 j. Johannes Antonius v. d. Stoep, 15 jaar Neeltje Lena v. d. Stoep, 12 jaar Johanna Ant. Maria A. v. d. Stoep, 7 jaar Francijna Godefrida Toethuis-v. d. Aa, 68 j. Gertrudis Vandebosch, 39 jaar Geertruida Antonia Verbunt, 22 jaar Johanna Maria Verhoeven, 7 jaar Wed. Petronella Vos-v. Rijswijk, 47 jaar Petronella Cornelia Vos, 21 jaar Sientje Maria Vos, 21 jaar Aart Vos, 16 jaar Cornelis Hendrikus Vos, 11 jaar Pieter van Vugt, 25 jaar Pietronelia Cornelia v. Vugt-Mans, 23 j. Pieternella Johanna v. Vugt, 5 jaa« Cornelis van Vugt, 4 jaar Peter van Vugt, 2 jaar Elias van der Wal, 51 jaar Janna Lamberta v. d. Wal-Wigmans, 44 j. Huiberdina van der Wal, 21 jaar Geerdina Cornelia v. d. Wal, 13 jaar Elly Jenny v. d. Wal, 1 jaar Verder vonden hierbij nog den dood 3 vrouwen, 2 jongens en 4 meisjes, waarvan de identiteit niet meer kon worden vastge steld. Het kon en mocht ook niet anders of op dezen eersten gedenkdag wilde Heusden zijn dooden herdenken en eeren. Op eenvoudige, doch waardige wijze is dit geschied. Wij hopen in ons volge nd nummer een verslag te geven hoe dit plaats vond. Een nacht vol verschrikking en groote ellende voor Heusden was de nacht van 4 op 5 November 1944. Allen die deze nacht meemaakten, kunnen en zullen hem nooit vergeten. Het was waarschijnlijk de vreeselijkste nacht die Heusden in zijn eeuwen lange bestaan ooit heeft meegemaakt. Gierende granaten, die dan hier dan daar insloegen en de ingezetenen dwongen, veilige schuilplaatsen op te zoeken in kelders en onderaardsche gewelven. Ruim een uur na midder nacht, lieten zich plotseling hevige ontploffingen hooren, die de geheele stad als het ware op .haar grondvesten deden schudden. De eene geweldige ontploffing volgde op de andere en met schrik en ontsteltenis vroegen de burgers zich af wat gebeurt er toch Bij den eersten slag was de algemeene gedachtede moffen laten de brug springen. Helaas het was veel ernstiger wat er gebeurde. Met veel bombarie hebben de moffen steeds getracht, de Nederlanders wijs te maken, dat zij vochten voor de bescherming van de Europeesche cul tuur. Immers „Ook voor dit monumen tale gebouw strijdt de S.S." was hun leuze. Op welke wijze deze cultuur door hen werd beschermd, dit heeft Heusden dien nacht ervaren. Het eene fraaie gebouw na het andere, waarop Heusden met recht trotsch ging, werd door hen dien nacht opgeblazen en totaal vernield. Bij de tweede ontploffing ging ons fraaie stadhuis de lucht in daarbij een 200-tal 'burgers, die onder zijn gewel ven een veilige schuilplaats meenden te hebben gevonden, onder zijn puin- hoopen, begravend. Ondanks het groote gevaar, tenge volge van de steeds maar inslaande granaten, begaven zich een aantal bur gers naar de onheilsplaats en deden wat zij konden, om te redden wie nog te redden waren. Groote staaltjes van moed en zelfopoffering werden dien nacht geleverd en het mocht gelukken een 60-tal personen levend van onder het puin vandaan te halen. Met 134 was dit helaaas niet het geval, deze ongelukkige vrouwen, mannen en kin deren moesten met hun leven de tol betalen voor de bevrijding van Heusden, die slechts enkele uren later zou volgen. Wij laten hun namen hieronder nog eens in alfabetische volgorde volgen: Egbert Arendse, 68 jaar Anna Arendse-Hut, 62 jaar Hendrik Arendse, 41 jaar Henriëtte Arendse, 14 jaar Johanna Gijsbertha Arendse, 11 jaar Jaantje Arendse, 9 jaar Egberta Arendse, 7 jaar Elisabeth Arendse, 3 jaar Wilhelmina Arendse, 7 maanden Petrus Johanna Maria v. Alphen 14 j. Johannes Lambertus v. Alphen, 13 jaar Johannes Gerardus Wilhelmus van Alphen, 11 jaar Johannes Hendrikus v. Alphen, 5 jaar Maria v. d. Berg-Merkx, 61 jaar. Johannes Josephus v. d. Berg, 40 jaar Maria Francisca v. d. Berg, 20 jaar Maria Johanna Theresia v. d. Berg, 14 jaar Jaantje v. Beijnen-de Kolff, 27 jaar Fidrika Pieternella v. Beijnen, 3 jaar Gerrit Biesheuvel, 59 jaar Johanna Biesheuvel-Baks, 55 jaar Wilhelmina Biesheuvel, 16 jaar Jan Hendrik Biesheuvel, 13 jaar Adriana Biesheuvel, 11 jaar Geertje Cornelia Biesheuvel, 8 jaar Hilda Johanna Biesheuvel, 8 jaar Christina Broekmeulen, 65 jaar Henrica de Bruijn-Beekmans, 41 jaar Rombout de Bruijn, 15 jaar Henrica de Bruijn, 10 jaar Johannes de Bruijn, 8 jaar. Gerdina de Bruijn, 4 maanden Arie Crielaard, 15 jaar Johannes Josephus Adr. Dankers, 58 j. Maria Ant. Wilh. Dankers-v. Delft, 50 jaar Antonius van der Donk, 20 jaar Johannes van Folker, 46 jaar Antonius johannes v. d. Griendt, 55 j. Catharina v. d. Griendt-de Laat, 43 j. Petronella C. v. d. Griendt, 20 jaar Adrianus Marinus v. d. Griendt, 16 j. Johannes Josephus v. d. Griendt, 12 j. Johanna v. d. Grïendt-v. Balkom, 71 j. Johanna v. d. Griendt, 50 jaar. v. d. Griendt-Schapers uit 's-Hage Kind van C. v. d. Griendt, 6 maandem Johanna Jansen, 50 jaar Petrus Klee, 52 jaar Grada Klee, 14 jaar Wilhelmina Klee, 3 jaar René Klee, 7 maanden Jacoba Klerkx-de Laat, 44 jaar Antonius Klerkx, 12 jaar Petronella Theodora Johanna Klerkx, 10 j. Johannes Cornelis Klerkx, 6 jaar Cornelia Klerkx, 4 jaar Theodorus Klerkx, 1 jaar Petrus Hendr. Godefridus Küïjpers, 41 jaar Francisca Johanna Kuijpers-Toethuis, 37 j. Godefridus Adrianus Kuijpers, 5 jaar Cornelis Kolf, 69 jaar Adriana Kolff-Crielaard, 65 jaar Lambertus Kolff, 40 jaar Dirk Kolff, 35 jaar Pieter Kristalijn, 62 jaar Johannes van Liempt, 57 jaar Maria van Liempt-Merkx, 52 jaar Johanna van Liempt, 17 jaar Johannes Martinus van Liempt, 16 jaar Leonardus Joh. Marinus v. Liempt, 12 jaar Hendrikus Martinus van Liempt, 9 jaar Adriaan van Mierlo, 63 jaar Echtgenoote van Adriaan v. Mierlo Wilhelmus van Mierlo, 9 jaar Hendrika Meerman-van Eek, 52 jaar Jan Meerman, 15 jaar Kasper Nieuwkoop, 32 jaar Pieternella Corn. Nieuwkoop-Meerman, 26 j. WIJK. II. In September 1944 vond in de ge meente een autovordering plaats. De duitschers eischten, dat zich hiervoor chauffeurs beschikbaar stelden om de ze auto's, zooals zij voorgaven, naar het wagenpark in Den Bosch te ver voeren. Indien zich geen voldoende personen ^voor dit vervoer meldden, zou zulks voor de ingezetenen groote moeilijkheden opleveren. Om deze te voorkomen, boden zich het voldoende aantal aan, doch inplaats van in Den Bosch, kwamen verschillende chauffeurs in België op het slagveld terecht. Zoo goed als allen wisten te ontvluchten en kwamen behouden in de gemeente terug. Alleen de chauffeur G. P. L., v. d. Maaden, bleef tijdens de gevech ten in België achter, wist zich daar bij de geallieerde troepen te vervoegen,, trad bij deze als chauffeur in dienst en keerde eerst na de algehöele bé- vrijding bij zijn ouders terug. Het aantal geallieerde vliegtuigen, dat aanvallen deed op de schepen in de rivier, de Maas nam steeds toe, met bommen en mitrailleurvuur werden! deze schepen aangevallen. Woningen dicht bij de rivier gelegen, werden daar bij meermalen getroffen, gelukkig even wel zonder ernstige gevolgen. De ge wapende trawler, voor duitsche reke ning gebouwd op de scheepswerf te Heusden en aan den grond geloopen even door de draaibrug, kreeg schier eiken dag een beurt. Personen, die dan op den Hoogen Maasdijk liepen en burgers, die aan duitsche verdedigings werken moesten arbeiden, waren dan verplicht dekking te zoeken voor de bommen, die in de nabijheid vielen, groote gaten veroorzakend en voor de kogels, die uit de vliegtuigen werden afgeschoten. Nabij de brug was door de duit schers veel afweergeschut opgesteld, dat ook herhaaldelijk werd aangevallen. Wonder boven wonder liepen deze aan vallen telkens zonder persoonlijke on gelukken af. Steeds meer duitschers werden in de gemeente gelegerd, in het Vereé- nigingsgebouw werd een noodzieken huis ingericht. De burgers van Wijk werden evenals die uit omliggende ge meenten geprest om aan de verdedi-< gingswerken langs de Bergsche Maas te arbeiden vanaf Bern tot Genderen. Voor het front in Noordbrabant,, kwamen er een zestal keukenwagens in Wijk en Aalburg, om het eten voor de duitsche troepen gereed te maken. Vóór de bevrijding van 's-Bosch op 26 Oct. werd Wijk en Aalburg vanaf Rosmalen reeds beschoten en kwamen de eerste granaten in de gemeente te-t recht. De eerste gewonden vielen te betreuren in het gezin van M. van Rijswijk in de Aalburgsche Steeg. Half October viel des avonds in' de Veldstraat een V .2, met verschrik-* kelijke uitwerking, een duizendtal rui ten moesten het daarbij ontgelden, ter wijl ook de woningen van B. van den Bogerd en J. C. Wink ernstige schade opliepen. Na de bevrijding van Heusden op 5 November, nam de beschieting van Wijk en Aalburg steeds in hevigheid toe. Eind No^jmber, viel tengevolge daar van, het eerste slachtoffer n.F. H. v.i Bergeijk, nadien nam het aan^l slacht offers geregeld toe. Miet Kerstmis wer den k£rk en toren hevig beschoten, in het gezin van J. Bouman werden zes personen gewond, terwijl nog 3 anderia eveneens wonden opliepen en R. Tref-r fers werd daarbij voor zijn leven ver-» ,minkt. Veel vee werd gedood, zoodat voorj wat de vleeschportie betneft, Wijk een eldorado was geworden. Met Kerstmis werd het vleesch van gedoode paar den op straat uitgepond. Veel staaltjes van moed werden vaak gelevierd. De bakker B. v. Wijk, die in Heusden zijn klanten bezocht, bleef dit doen, tot het laatste oogenblik toe, zelfs^ toen de groote brug reeds' gferegeldi onder granaatvuur lag. Blijkbaar werd er door ondergrond- sche strijders goed werk verricht, want niet zoodra was er een geschutopstel- ling van de duitschers gereed, of ze werd reeds door het geallieerd geschuts- vuur bestookt. Ook was in de gemeente een staf kwartier gevestigd* dat telkens moest! verhuizen, niet zoodra had zij zich in een woning geïnstalleerd, of de grana ten sloegen reeds in de nabijheid in, met gevolg, dat deze officieren niet in die gemeente durfde te blijven en naar elders vertrokken. Ijverig werd door de duitschers naar spionnen gezocht. Dokter Coster van Voorhout en zijn echtgenoote werden door de duitschers gearresteerd. Naar den zoon van K. Roza werd gezocht, doch deze werd bijtijds gewaarschuwd en wist onder te duiken. De heer K. Roza werd evenwel gevan-t kelijk weggevoerd en kwam in het kampf te Amersfoort terecht, doch dokter Cos- VAN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1