Rouwdag te Heusden De toestand in Oost-lndië. Officieele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden m Altena, de Langstraat en de Bommeierwaard" 2E JAARGANG, NO. 7O VRIJDAG 9 NOVEMBER 1945 van altüJA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Maandag is voor Heusden een ware rouwdag geworden. Alle ingezetenen hadden het werk gestaakt, winkels en café's waren gesloten, van vele wonin gen hing de vlag halfstok. Óm 9 uur werd in de Katholieke Kerk een H. Mis opgedragen, waarbij Pastoor Mommers werd geassisteerd door Pastoor Timmer mans uit Herpt en Kapelaan Sche- pens van hier. De opkomst van de ge- loovigen was zoo groot dat een aantal buiten het gebouw moest blijven. Om' 10 en om 10.45 uur werd in 3e Herv. Kerk een rouwdienst gehouden, waa^ij Ds. Vogel voorging. Óok hier was de opkomst telkens zoo groot dat velen met een staanplaats genoegen moesten nemen. Zoowel in de Katholieke als Hervormde Kerk werd den nadruk ge legd op het feit, dat in dagen van smart, rouw en rampen, alleen het ge loof de menschen kan staande houden en over zijn droefheid heen kan helpen. Om 12 uur verzamelde zoo goed als heel de gemeente zich bij de puin hoopen van ons v.m. stadhuis. De wnd. Burgemeester de heer A. v. Delft sprak de volgende rede uit Wij zijn gekomen aan den eersten verjaardag van 5 November 1944. Met dankbaarheid en vreugde geden ken wij vandaag de bevrijding van Heusden door de geallieerde troepen. Na vijf lange sombere jaren kwamen zii ons weder brengen onze vrijheid, 's menschen grootste en liefste bezit. Maar wij kunnen deze bevrijding nooit herdenken, wij mogen geen enkel jaar 5 November vieren, zonder dat dit op de allereerste plaats een gedenkdag Is van onze oorlogsslachtoffers, onze geliefde dooden. Laten wij thans in gedachten ver wijlen bij de tragische gebeurtenis van dien bevrijdingsnacht. Zij die toen omkwamen, zij, die den prijs betaalden, den duren prijs van hun kostbaar leven, zij vragen het onsVergeet ons niet. Zeer ze ker worden zij niet vergeten. Nog da gelijks worden zij herdacht door hun nagelaten betrekkingen. Immers hoe kunnen ouders hun kin deren, kinderen hun ouders vergelen. Hoe zouden broeders, zusters en ge liefden. wien de dood zoo wreed scheid de in staat zijn elkander te vergeten. En ieder van ons betreurt toch fa milieleden, vrienden en medeburgers. Ja nog dagelijks wordt er over hen gesproken, maar op dezen dag past het ons hen nog eens gezamenlijk te herdenken en nog eens het voorneme/n te maken hen te laten voortleven in ons midden. Eerlang hopen we, zal te hunner herinnering een passend ge- denkteeken worden opgericht. Hi^r past een woord van dank aan hen. ^die in dien nacht zoo dapper, ja met ware doodsverachting hulp heb ben verleend. Wij hebben als een hul de aan hun moed een gedachtenis- oorkonde laten vervaardigen. Jammer zijn deze oorkonden ook al door de tijdsomstandigheden niet alle maal voor dezen gedenkdag gereed kun nen komen, maar een model ligt ter inzage bij de firma Veerman,. alhier. Zij, die voor deze oorkonde in aan merking komen, zijn de volgende per sonen Ned. Roode Kruis, ^fd. Heusden, A. Verschuur, Hoofd L. B. D., Dr. I. J. Havelaar, Hoofd Geneesk. Dienst, Dr. de Lange, plaatsvervangend arts, Ant. Carpay, wnd. Hoofd L. B. D., H. Leijten, Joh. de Mol Jr., A. van Alphen, allen luchtbescherming, D. J. Hus, G. Jonker, J. Klaren, G. Kla ren, C. J. M. Verhoeven, A. Faro, R. Nieuwenhuis, M. van Beijnen, F. van Diem, Breijder, Mej. M. Swa- gemakers, Mej. B. Klaren, Mej. L. Meijer, allen lid E.H.B.O., Jo Sluij- mers, 'C. Kramer, E. de Pauw, J. A. Buijs, J. v. d. Berg, overleden in functie, Ant. v. d. Donk, eveneens over leden in functie, v. Elderen, wachtm. Marechaussée, J. F. de Moor, idem, G. v. Dillen, idem, Jan Engelen, Jan Crijns, M. Boeren, J. v. Wijk Sr., V. Nefkens, Ad. Smits, Mej. Jos. An gina, Adam Nieuwkoop, Kasper Nieuw koop, Bast. v. Genderen, C. Goorden, Adam Prins. Een woord van dank ook aan hen, die in organisatorisch verband zijn werkzaam geweest en verder aan hen, die in de dagen na den bevrijdings nacht hun leven hebben veil gehad voor hunne medeburgers. Tenslotte, laten wij vandaag het voor nemen maken allen de handen ineen fe slaan en eensgezind te werken voor den wederopbouw van onze stad. In de verschrikkelijke dagen, die nu juist een jaar achter ons liggen, toen kenden we die eensgezindheid. Toen werd er niet gepraat, maar gehandeld. Ieder gaf zijn beste krachten. Laten we hier bij vooral eens denken aan onze dier bare gesneuvelden. Zij beminden ook deze, onze stad. Wij willen hen ee- ren en hen nooit vergeten en wij zul len dat het beste doen door eendrach tig samen te werken en Heusden tot nieuwen bloei en meer welvaart te brengen. Hierop stelde zich een stoet op, zooals nimmer bij een begrafenis is ge zien. Voorop drie bidders, daar achter een paar meisjes van de Zondagsschool dragende een prachtigen krans van de gemeente, daarop volgde de Meisjes- vereenïging, de waarnemend Burge meester met leden van Heusden's Be lang, vervolgens de Katholieke en Pro- testantsche geestelijken en alle ingeze tenen van Heusden, zoowel protestanten als katholieken en ving de tocht naar deprotestantsche begraafplaats te Oud- heusden aan. Op deze begraafplaats legde Burge meester v. Delft de krans op het mas sagraf en sprak Ds. Vogel een kort woord, waarbij hij herinnerde aan den droeven nacht van 5 November en nog maals de aanwezigen aanspoorde, troost te zoeken bij God, immers bij Hem alleen is de ware troost te vinden. Door de leden van de Meisjesver-< een. „Jong Leven", die 3 leden moesten- missen en door de grootere meisjes, van de Herv. Zondagsschool waarvan 17 kinderen den dood vonden, werd ge meenschappelijk gezongen: Gezang 182 vers 1 en 4. Stille rustplaats van Gods dooden! Ik denk aan u met zoete vreugd, Eindpaal van verdriet en nooden Rustplaats na den strijd der deugd! Zouden wij voor 't sterven beven, Sidd'ren voor dien jongsten nood? Jezus gaf voor ons zijn leven, Cezus overwon den dood. Vrome, vroeg gestorven vrinden! Slechts zijt gij ons wat vooruit, 'k Zal u allen wedervinden, Als ons Jezus 't graf ontsluit Eerlang zal ik met u rusten, ;k Rijp al -vast voor d'eeuwigheid, 'k Staar vast op die blijde kusten, Daar mij 't hoogst geluk verbeidt. Door beide vereenigingen werd op het massagraf een bloemstuk gelegd, terwijl voor de Zondagsschool ook nog bloemen werden gebracht op de gra ven van kinderen, die nog door grana ten het leven lieten. Ook van de familieleden van de slachtoffers en vrienden werden vele bloemen neergelegd op het massagraf en andere graven. Ds. Vogel sloot de plechtigheid met gebed. In de grootste orde werd de terug tocht naar Heusden aanvaard, bij de puinhoopen van het stadhuis werd de stoet ontbonden. 's Middags om 2 uur vond bij deze puinhoopen opnieuw de opstelling van een stoet plaats, nu voor een tochjt naar het massagraf op de Katholieke, begraafplaats. Wederom dezelfde be-< langstelling, ook "thans gaven de (inge zetenen blijk van groote eensgezindheid. Op deze begraalplaats aangekomen, leg de Burgemeester v. Delft een krans namens de gemeente op het massagraf en daarna een bloemstuk op het graf van de 5 Poolsche vliegeniers. Hierna werd door Pastoor F. Mom mers de absoute verricht, waarbij het R.K. Kerkkoor onder leiding van den heer C. J. M. Merkx, zijn medewerking, verleende. Ook op deze begraafplaats werd op de verschillende graven e n schat van bloemen gelegd. 'In de woorden, die Pastoor Mom mers aan het massagraf sprak, bracht hij namens de ingezetenen ook een woord van dank en hulde aan Burge meester v. Delft, die h/et initiatief voor dezen rouwdag had genomen. Na deze plechtigheid werd de terug tocht naar Heusden aanvaard, waar de stoet wederom bij het v.m. stadhuis werd ontbonden. 's Avonds om 7 uur werd in de Kath. Kerk een plechtige Kruisweg gehouden, voor dezelfde intentie als waarvoor des morgens de H. Mis werd opgedragen. Op grootsche en indrukwekkende wij ze heeft Heusden de slachtoffers van 5 November 1944 herdacht, eensgezind en eendrachtig. Heusden was eensgezind in dagen van rouw, moge die eensge zindheid ook in de toekomst blijven voortbestaan, op die wijze kunnen wij onze dooden het beste eeren ©n op di© wijze alleen zal het mogelijk zijn Heus den over de moeilijke jaren, die nog te wachten staan, heen te helpen. Onze lijst van slachtoffers, opge nomen in het vorig nummer, is niet geheel juist geweest, bijgevoegd moeten worden Egbertus Arendse, 1 jaar. Hendrik Arendse, 5 jaar. Catharina Wilhelmina v. d. Griend, 14 j. Anna Klee, 4 jaar. Gertrudis Klee, 7 jaar. Helena Kristallijn-de Jonge 59 jaar. Francisca Johanna v. Liempt,' 18 j. Gerritje Klara v. d. Stoep, 1 jaar. Maria Wilhelmina Petronella Vos, 8j. De regeering heeft van den luite nant-gouverneur-generaal de gevraagde inlichtingen ontvangen omtrent een be spreking met nationalistische vertegen woordigers, waarbij ook Ir. Soekarno aanwezig was. Het antwoord licht toe onder welke omstandigheden en op welke motieven de luitenant-gouverneur- generaal gemeend heeft tegen de aan wezigheid van Soekarno bij deze oriën- teerende bespreking geen bezwaar te moeten maken. De regeering acht het niet in 's lands belang thans in nadere beschouwingen hieromtrent te treden. In het afwijzend standpunt ten opzichte van overleg met Soekarno is ook bij den luitenant-gouverneur-generaal geen wijziging gekomen. Volgens den correspondent van de Daly Herald in Batavia, heeft de Ne- derlandsche regeering een verklaring afgelegd, waarin wordt gezegd, dat de regeering aandringt op wederopbouw van indië, onder garantie van het be houd van het Indonesische zelfrespect. De regeering stelt verder voor heti onmiddellijk houden van een rondetafel conferentie ten einde gemeenschappe lijke plannen te ontwerpen op de begin selen, die op 6 Dec. 1942 in een rede van H.M. de Koningin in groote lijnen werden vastgelegd. Doelstelling is daarbij de spoedige ontwikkeling van Indonesië tot deel genoot in een Koninkrijk, dat zooda nig geconstrueerd is, dat het nationaal zelfrespect van alle daaraan deelnemen de volkeren wordt gewaarborgd. Daar toe zal in dit land op wettige wijze de centrale regeering zoodanig gere construeerd moeten worden, dat zij uit een volksvertegenwoordiging op demo- cratischen grondslag bestaat, in belang rijke meerderheid samengesteld uit In donesiërs en een Raad van Ministers onder den Gouverneur-Generaal als ver tegenwoordiger van de Kroon. De wederopbouw van Indonesië is alleen te bereiken door weidelijke sa menwerking tusschen de burgers van verschillende landaarden, tusschen Moe derland en Indonesië, die tezamen een veel sterker geheel kunnen vormen dan ieder op zichzelf. Deze wederopbouw moet snel ter hand worden genomen omdat anders de algemeene verarming1 en verwildering dusdanige afmetingen aan zullen nemen, dat herstel bijna niet meer mogelijk zal zijn. Aan de steeds verder gaande afbraak en ver woesting moet een ëinde komen. Al leen door daarbij den wettigen weg te volgen van hervormingen kan dit (pro ces in gang gebracht worden. Nog steeds vinden in "Batavia scher mutselingen plaats. Britsche troepen tre den op tegen plunderaars. Naar schatting zijn 5000 Indonesiërs bezig zich samen te trekken voor een poging tot herovering van den veld- politilepost te Pesing, even ten Westen van Batavia, die enkele weken gele- den door de Japanners van de Indo nesiërs is overgenomen. De correspondent van de Melbourne Herald te Soerabaja heeft verklaardy dat. volglens officieele schatting, in de vorige week 2500 Britsche en Britsch- Indische soldaten stonden tegenover 20 duizend door Japanfners uitgeruste en opgeleide Indonesische soldaten en een halfuitgeruste bende van honderddui- zJend Indonesiërs. Indonesische leiders hebben verklaard dat gedurende de gevechten 3000 In donesiërs zijn gedood. De Britsche ver- ltiezen zijn nog niet gepubliceerd, maar officieel is verklaard, dat zij gering 'zijn, .uitgezonderd wat de, officieren betreft. De Directeur van het Centraal Dis tributiekantoor te Vught maakt het vol gende bekend INLEVERING CONSUMENTENBON NEN DOOR DETAILLISTEN. In het tijdvak van 11 tot en me'tj 17 Nov. a.s. dienen detaillisten onder staande bonnen bij de distributiediensten in te leveren ter verkrijging van aan vullingstoewijzingen. Suiker: 109 en restant 723 (2/5 r.) 205 en restant D765, "72 r Cacao: 747, 1 r. Brood: 100 t.m. 106, 200, 201,. 8 r.; B01, B02, D01, D02, M45 M46 brood, 4 r. alsmede de geldige bonnen. Bloem: 107, 202 en restant 737, 2 r., .118, 213, 2V2 rants. Rijst: 203, E01 en restant D764, E20 Inl.vel, 1 rantsoen. Boter: 111 en restant 724, "72 rants., 206 en restant D766, 1 r. Margarine: 112 en restant 725, 1 r., 207 M45, M46 boter en restant 726, D767, .M43A, M44B boter, rants. Vet: 113 en onbeperkt restant 713, half rantsoen. Kaas: 114, 208 en restant 739, 2 r. Eieren: B03, C03, 209, 1 r. Melk: A07, B07. en restant A05, B05, 3/4 r.C07 en restant C05, 13/4 r. en 219 en restant 210, 3 r. Vleesch: 124, 217 en restant 115, 211, lVa rantsoen. M46 Vleesch en restant M45 vleesch, 1 rantsoen. Vleeschwarenzie vleesch. Aardappelen: 125, .126, 127 en res tant 116, 117, 2 rants. B06, 218 en restant B 04, 212, 1 rants. B46 aardappelten en restant M45 aard appelen, IV2 rantsoen. Zuidvruchten 749, 1 r. Rookartikelen 03 en restant 01. 2 r. NUMMERCOUPURES. In het tijdvak van 11 t.m. 17 Nov. a.s. zullen de volgende nummercoupures worden uitgereikt: 404C voor 1000 gram suiker per rantsoen. 405C voor 100 gram cacao p. rants. 410C, 411C en 412C voor 100 gr. 413C voor 250 gram rijst, rijstebloem of kindermeel of 225 gram kinderbis cuits per rantsoen. 414C voor 250 gram boter p. rants. 415C voor 250 gram margarine per rantsoen. !416C voor 200 gram vet p. rants.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1