Hoe verschillende plaatsen in onze omgeving den oorlog doorstonden Onze Hollandsche Molens. Een schipreis onzer vaderen. Ingezonden. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Keusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" DRUK- EN BINDWERKEN Firma L. J. VEERMAN 2E JAARGANG, No. "71 MAANDAG 12 NOVEMBER 1945 UHD VAN AlTENA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct, Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Vcor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur WIJK. III. Ook dokter Coster keerde behouden uit Duitschland terug. De moffen bleven speuren en zoeken naar sabo teurs. Zij beseften maar al te goed, dat hier in Wijk en omgeving verraad moest schuilen. Op den 2en Kerstdag namen zij we derom een aantal personen gevangen, waaronder de heer H. v. d. Maaden. reserve-kapitein van het Nederlandsche leger en J. Tamerus. De heer v. d^ Maaden stond als een uiterst voorzich tig man bekend, niettemin schijnt hij zich een keer even te h neb ben blootge geven. Het was, toen een van zijn me destrijders, hem in contact bracht met een duitscher, die, zooals hij ver klaarde, niets van Hitier moest hebben en mede ondergrondsch werk verrichtte. Mogelijk dat hij dit aanvankelijk ook werkelijk meende, doch toen in Decem ber het Land van Heusden en Altena werd overstroomd door de duitschers en deze met veel materiaal verschil lende stellingen betrokken om van uit deze streek een aanval te beginnen] in de richting Antwerpen, liep hij over, aangezien hij vermoedelijk weer hoop ging koesteren, dat Duitschland toch nog de overwinning zou behalen en verried de geheele zaak. Vreeselijk moet de behandeling zijn geweest die de gevangenen moesten ondergaan, om hen zoover te krijgen, dat zij zouden gaan praten, zonder succes evenwel en tenslotte werden zij met meer andere personen, afkomstig uit Veen, op het fort de Bildt gefusi- leerd. In datzelfde verband werd in den Nieuwjaarsnacht de geheele familie van den heer B. Roza van het bed gelicht en overgebracht naar Veen, waar zij met meer anderen werden opgesloten. Den volgenden morgen werden zij, nh verhoord te 7"n, weer vrijgelaten op één zoon na, d.e aangezien hij be hoorlijk duitsch kon spreken, moest blijven om, zooals werd beweerd in lichtingen te verschaffen. Van Veen werd hij overgebracht naar Brakel en vervolgens naar Utrecht om tenslotte .in het kamp te Amersfoort terecht te komen. Ook de tweede .zoon van den heer Roza, die wat eten en kleeren naar zijn broer in Brakel bracht, werd opgesloten en kwam tenslotte eveneens in Amersfoort terecht. Die laatste keerde bij zijn ouders terug, de eerste helaas niet, deze stierf 2 dagen na de bevrijding van het kamp Amersfoort, aldaar, tengevolge van on dervoeding. Zooals bekend waren de geallieerden voornamelijk door de bemoeiingen 'van Jan (Je Rooij uit Sprang volledig op de hoogte gekomen met de plannen van de duitschers. Ontelbaar waren de granaten, die op het Land van Heus den werden afgevuurd en dagelijks de den de vliegtuigen hevige aanvallen op de duitschers. (Slot volgt). De oorlog eischte ook hier zijn slachtoffers. Tot de karakteristieke aantrekkelijk heden van ons polderlandschap tot de stoffage, die dit landschap tot een brok typisch NeJerlandsch gebied maakt, be hoort de molen. Hij verleent het -pol dergebied een aparte charme! Waarschijnlijk is het nog niemand gelukt na te vorschen, tot welken ouder dom de molens opklimmen. Het moeten de Kruisvaarders zijn geweest, die de molen-idee meebrachten uit het Oosten. Wel weten we dat in 1299 Jan van Brabant aan zijn „beminden Arnoldus" het recht verleende tot molenbouw tus- schen Schijndel en St. Oedenrode en de eerste molens een vaste kap hadden. 13 Mei 1430 ontvangen ingezetenen het recht een wipwatermolen te stich ten bij Schoonhoven, de Bonrepas ge- heeten. Waarschijnlijk had deze reeds een draaibare kap. In 1740 maalde de windmolen van Ouderkerk a. d. IJssel emini 1476 die van Stolwijk al b.nnenwater in de ri vier. Uitvinding volgt op uitvinding en zelfs was er, volgens Visser's beschou wing, die wij o.a. gebruikten, een z.g. „Stadsloope-slijpinolen", die tot taak had... gevveerloopen te slijpen. In de Zaanstreek sloegen de molens ol:e, zaag den ze hout, pelden ze rijst. Vele ver dwenen in der jaren loop! Pracht exemplaren echter bleven ook behou den. Al lang gesloopt is b.v. de mooie wipko.tenmo.en te DeJ en Est (Opijnen) Bij oen standerdmolen vindt men het heele bedrijf in den draaibaren romp, bij een wipkorenmolen in het voetstuk. Tusschen Loplk en Cabauw vindt men een mooi voorbeeld van dezen laatsten. In Gelderland en Noordbrabant ko men zeer veel steenen bovenkruier^ voor. met hun karakteristieken doorrit in het voetstuk. Hiertoe behoorden o.a. de door brand vernielde en daarna ge heel geamoveerde korenmolen te Alm- kerk. De Woudrichemsche korenmolen dateerend uit 1662, geplaatst op den stadswal, die decoratief zijn taak zoo gced vervulde is door de moffen opge blazen. Hij was een der accenten, die mede de schoonheid van het oude ves tingstadje bepaalden. Als een zeldzaam heid werd te Huissen (Gld.), Didam en Grcesbeek nog de „toren-molen" ge vonden. Watermolens zijn een wezenlijk bestanddeel van het hart van Holland. Ontroerend schoon is b.v. de wipwater molen van Tienhoven, malend het water uit den Oostelijken Binnenpolder. Het rijkst in dit type zijn de Alblas'serwaard en Vijf heerenlanden, en het gebied tus schen Gouda, Vianen en Dordrecht, o.a. Haastrecht. Verdwenen zijn helaas de watermolens van het „Dubbelt Ver- laet" onder Gouda. „Sommerzagers" of „Dommekrach ten" (vgl. die op den Maredijk te Lei den), sleepen zelfs de zjware boomen uit het water en maken er zaagplanicen van. Mo'engroepen hebben een gemeen schappelijke taak. Zoo Ioozen deze b.v. bij Élshout, gem. Nieuw-Lekkerland het water van de Over- en Nederwaard, zelfs dat van het land ten Westen van de lijn Ameide, Meerkerk, Gorkurn. De ze molens dateerend uit 1738, vormen een aparte bekoring. Welk een fijne, teere stemming wek ken de wipwatermolens tussschen Otto- land en Groot-Ammers, zooals ze daar staan aan de droomerige bochten met het wuivend riet langs de oevers en de peinzende wilgen aan den slootkant. Was de Vereeniging tot Behoud van Molens in Nederland niet vaak interme- dieerend opgetreden, nog meerdere mo lens zouden zijn gesloopt. De electri- citeit is wel de ergste vijand van het windmolenbedrijf. De moffen vernielden in de frontlinie en vlak daarachter tal- looze molens, zooals te Gameren, Nieu- waal Heusden,, Woudrichem, Werken dam, enz. Verschillende der vriendelijke en stoe re molens zijn verdwenen onder de hand des sloopers en vervangen door koude, betonnen, onaesthetische gebouwen, waarin motoren razen. Zoo is vaak meedoogenloos omge sprongen met de schoone kunstwerken van ons voorgeslacht, die in verrukte bewondering brengen, hem, die er een open oog voor heeft. Voor verzorgen van Uw Telef. 19 Heusden. In het jaar 1767 maakte een Staten commissie een reisje naar Brabant, van uit den Haag „tot het verpagten der Tienden." Het Journaal van deze reis bevat tal van bijzonderheden over de plaatsen, die men bezocht, maar over de schoonheid van de natuur, leest men geen woord. Dit genieten van de natuur op reis komt eerst een eeuw later. De bedoeling is hier alleen te laten zien, hoe lang het schip, waarmee de terugreis grootendeels gemaakt werd, er over deed om den afstand Den Bosch- Woud richem-Bommel af te leggen. Na dat de bagage voor het grootste gedeelte na de Hage-/naar was afge scheept, aldus het Journaal, vertrok ken wij om 9 uur uit 's-Bosch, onder salut van 9 Canonschoten, met een af- gehuurt schip, dat ons zou brengen n*a 't Jagt van de Raad van State; om 10 uuren passeerden wij 't Fort Creve- ooeur, quartier over 11 uuren Heus den; quartier over 12 uuren Veen, en arriveerden quart over 1 uur aan 't 'Jagf te Op- en Neer-Andel of EI gele gen, quartier voor twee uuren onder zeil gegaan, de wind W.N.W., zodat wij van den Bosch tot bij Workum moesten 1 aveeren, daar wij om 3 uuren, onder faveur van 't middagmaal, voorbij seilden, 't gesigt na Gorcum is aan genaam en het fort Loevestein, over Workum gelegen, deed zig ook niet qualijk op. Deze plaatsen voorbij geseilt, voe ren wij voor de Wind op na Bommel, wélke stad wij om half 8 in 't gezigt kregen, dog konden wegens de stilte niet langer zeilen, dan tot quartier voor agten, wanneer wij ankerden, in 't ge zigt van een houtvlot, dat important groot was en door 26 riemen geregeert werdmen telde tusschen de 3 a 400 man op hetzelve, hebbende van scheji- tfene huisen of hutten, dit vlot vertrok van hier 's morgens om half 5, 't welk eenige Heeren van 't geselschap met veel genoegen zagen, alzo het manoeu vre om dit considerable lichaam in be weging te krijgen, der moeite waardig was. Het afleveren en planten van vruchtboomen. Teneinde de gedupeerden in de ge teisterde gebieden van voldoende vrucht boomen te kunnen voorzien, zijn daartoe door de bevoegde instanties eenige be sluiten genomen. In de eerste plaats is door het Be drijfschap voor Siei'teeltproduc'en een verordening vastgesteld, waarbij het ver handelen en afleveren van vruchtboomen is verboden. Tegelijkertijd heeft het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit het volgende besluit afgekondigd. Alle door het Bedrijfschap, ingevolge art. 7 lid 2, onderd., van de Tuinbouw teeltverordening (Alg. Bepalingen) ver leende ontheffing, strekkende tot uit breiding van fruitboomgaarden en ver leend in den vorm van vergunningen, worden voorzoover hierop nog geen aanplantingen zijn verricht, tot nader order ingetrokken, met dien verstande, dat deze intrekking niet van toepassing is, op den aanplant van bessenstruikejn. Ontheffingen van het verbod tot af leveren en verhandelen van vruchtboo men moeten aangevraagd bij den Rijks- tuinbouwconsulend voor wiens ambts gebied de betreffende partij boomen is bestemd. Voor tusschenhandel dient de boom- kweeker een ontheffing aan te vragen bij den consulent in wiens ambtsgebied zijn kweekerij is gelegen. Bij het ver- leenen van ontheffing tot afleveriing zal tevens toestemming worden ver leend om in te planten. Het toezicht op naleving der maat regelen is in handen gelegd van de,n Centralen Controledienst. Krappe positie Winterzaairogge. In verband met de krappe positie! van de winterzaairogge en zaaihaver is! bepaald, dat telers die voor winterroggei of haver, welke zi) oorspronkelijk alsj voergraan willen gebauiken, bestemmen: voor verkoop als zaaizaad £en pvere>en-i komstige hoeveelheid voergraan terug) kunnen koopen. Te dien einde kunnen zij zich tot den P.B.H. wenden voor een toewijzing) uesgewenscht kan deze over meer pen riodes worden verdeeld. Alvorens de rogge en haver aan eeni handelaar te verkoopen, dient de teletj ze door den NAK op partij te later* keuren. Deze regeling geldt voor de rogge! tot 15 Nov. a.s. J American Relief for Holland. Dit is de naam van de AmeriH kaansche Organisatie, welke alle hulp acties betreffende Holland overKOepeftd iEr zijn in de USA ontelbare instel-»' lingen, die geld en goederen inzamel len om de nooden in de geteisterde! gebieden van Nederland te lenigen. 1 Wii noemen slechts de Queen Wïl-4 hemina Fund, de American Red Cross'J de Catholic Melfare organisation. Mennonites de Christian Scientists, de Reformed Church etc. Vanzelfsprekend! is de hulpverleening van dit groote land ook verre weg het belangrijksten Sinds Februari zijn reeds 18 scheper* in Nederlandsche havens binnengevaren! met een groote verscheidenheid vad alles, zooals 38.000 flesschen lever traan. 400.000 stukken zeep, oude ed nieuwe kleedingstukken, dekens, schoei* sel Regenjassen enz. Alle kleeding en! textiel, die in Nederland aankomen^ worden in de drie groote HARK-maga- zijnen in Amsterdam, Rotterdam en Roo sendaal opgeslagen. De Stichting Na tionale Hulpactie Roode Kruis zorgt voor een rechtvaardige verdeeling oni der hen die er het meeste behoeftfel aan hebben. b (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Mijnheer de Redacteur, 1 In Uw blad van 6 Nov., kwam eet* stukje voor, onder de rubriek „Inge-, zonden", betreffende de loonen deit Landarbeiders. Naar aanleiding hier-c van, zag ik graag het volgende stukjel geplaatst., M Met genoegen heb ik bovenvermeld* stukje gelezen, echter zij het mij ver-< gund één opmerking te maken. Men kan! uit hetgeen de heer A. v. d. Wiel schreef, heel gemakkelijk de gevolgtrek- king maken, dat de Rijksbemiddelaarsfc zoo maar in eens de landarbeiders guns-4 tig gezind zijn geweest. Maar wat heeft zich, voordat deze beslissing viel* wel afgespeeld? Wel, een maandenlangel bespreking tusschen de Stichting van! den Landbouw eenerzijds en de Rijks bemiddelaars anderzijds. En deze Stich ting van dten Landbouw is niemand meer of minder dan het orgaan van Georganiseerde Samenwerking tüSscheU werkgevers en werknemers. Deze ge organiseerde landbouwers en landarbei ders hebben dus samen, in één ver band aan deze regeling meegewerkt. En nu een woord tot de landarbeid ders. Georganiseerde landarbeiders, gij 2iet wat samenwerking vermag. Onge organiseerden, ken van nu af aan, ooK uw taak, want het geldt ook voor U„ Doe mee met uw makkers, Toon dat gij niet minder wilt doen voor U zelf en ook niet voor anderen, dan uw wel georganiseerde makkers. Voldoe ooltf hierin, uw Christenplicht, uw naaste./ dit is dus ook uw medearbeider lieff te hebben als u zeiven. Want ook hier-* in komt deze plicht tot uiting. i Met dank voor de plaatsing, A. A. HEIJSTEK, fi i Afd. Seer. N.C.L.B., Gendered^ 'x l**3 %.£»-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1