w De toestand in Oost-lndië. Officieele mededeelingen Correspondentie Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor he! Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Buitenland 2 E JAARGANG, No. 72 VRIJDAG 16 NOVEMBER 1945 MÈi VC>t V; van altena Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusdeü Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur De Engelsche commandant heeft na het verstrijken van den gestelden ter mijn, Zaterdag Scerabaja met bommen deen bestoken, welk bombardement Zon dag werd herhaald. De Indonesiërs boden geringen tegenstand en deze trok ken zich onder bescherming der duis ternis in de heuvels terug. In het telegram aan de Britsche re geering beschuldigt Soekarno de geal lieerde troepen van bedrog: zoowel de Nica als de Rawpi misbruiken de uni form voor Nederlandsche imperialisti sche doele nden. Volgens Soekarno voe len de Indonesiërs zich niet veilig in hun eigen land, terwijl de Nederlanders er in slagen een groot misverstand te verwekken tusschen de geallieerde strijdkrachten en de Indonesiërs. Scekarno beweert, dat de botsingen tusschen de geallieerden en de Indonesi ërs veroorzaakt worden door de Ne derlandsche machinaties. De Nica, terro riseert de Indonesiërs. De houding van Engeland verge makkelijkt de wederinvoering van het Nederlandsche koloniale regiem „het geen zeker niet in de bedoeling van de Britsche Regeering ligt." Het lan ge telegram vraagt tenslotte de Engel sche Regeering „een goed onderzoek in te stellen." Het ziet er niet naar uit dat de In donesiërs den strijd spoedig zullen op geven. Zij bieden hevig en soms fana tiek verzet. Volgens officieele schatting bedraagt het aan'al dooden en gewon den aan hun kant 1500. De Britsche verliezen worden daarentegen officieel beschreven als „zeer licht". Zooveel mogelijk worden vrouwen en kinderen uit de gevechtszone geëvacueerd, maar eenigen tijd zijn gedood toen zij in een kruisvuur geraakten. De Britsch-In- dische commiandant van een Stuart- tank heeft zich bijzonder onderscheiden. De tank vloog in brand toen een Indo nesiër uit een raam een Molotov cock tail" wierp. Hoewel de tank zwaar on- onder vuur werd genomen door scherp schutters ,klom de commandant er uit, en wist hij het vuur met een schuim - blusscher te dooven. Radio Soerabaja deed een beroep op Amerika, China en Rusland om in den „bloedigen strijd" te bemidde len. „De Indonesiërs hebben geen vliegtuigen en geen schuilkelders." zoo riep de omroep ter uit. „Zij hebben den oorlog niet verklaard. Zij willen sie hts vrijhe'd en zullen doorvechten." Volgens de berichten zouden des nachts ve.e gewapende Indonesiërs naar de heuvels ten Zuiden van Soerabaja gaan,, maar de luchtverkenningen die werden uitgevoerd, brachten geen opheldering hieromtrent. In Batavia zijn de laatste ontwikke lingen de volgende: Op de eerde plaats zijn een aantal Shermantanks gearriveerd, die veel op spraak verwekken. Ten tweede mag van 22 uur tot 4.30 niemand zich op straat bevinden en tenslot.e zullen op bepaalde punten barricades worden opgericht, waaral le auto's onderzocht zullen werden. Het Britsche hoofdkwartier acht het onwaarschijnlijk dat de Indonesiërs in dr.e jaar van Japansche training de guerillatechniek van oorlogvoering zoo onder de knie zouden hebben als 2;ij in Scerabaja aan den dag leggen. Het vermoeden groeit, een vermoeden dat door bewijzen gestaafd wordt, dat er aanzienlijke Japansche activiteit achter de extremistische beweging schuilt. Als men in aanmerking neemt dat de Ja panners van plan zijn om na zekeren tijd weer in de gebieden van het Verne Oosten terug te' keeren, wekt het geen verbazing te vernemen, dat de Japan ners een groot aantal goed geoefende agenten op Java hebben achtergelaten, die nu contact hebben gezocht met de extremisten. De feilen, waarop deze waarnemingen zijn gebaseerd, zijn de volgende: 20.000 Japansche soldaten, waaronder 14.000 mariniers, zijn ergens in Java volkomen verdwenen. Naar A.N.P.-Anieta uit gezaghebben de bron verneemt, hebben Britsche en Britsch-ndlische troepen nu vrijwel de geheele stad Soerabaja schoongeveegd. De Britsche militaire autoriteiten heb ben nog geen toestemming verleend aan Nederlandsche troepen om te lan den in Ned.-Indië. De „Alcantara" ar riveerde te Singapore met meer dan vier bataljons Nederlandsche troepen. De „Nleuw-Amsterdam" met onge veer eenzelfde aantal soldaten heeft Co lombo verlaten en zal waarschijnlijk eveneens in Singapore aanloopen. In hgt Bataviasche blad „het Dag blad" doet een Mohammedaansche lei - lieder Hadji Thaib een vurig beroep om tot samenwerking te komen tusschen Nederlanders en Indonesiërs» Maar van Nederlandsche zijde uit Bangkok wordt bericht, is de lichame lijke* gesteldheid der zich aldaar be vindende 11000 ex-krijgsgevangenen, die de Japansche gevangenschap hebben overleefd, thans dusdanig verbeterd, dat allen geschikt zijn het werk te hervatten. Deze mededeeling kan ge daan worden op grond van de medische rapporten, die zijn binnengekomen. Koning Leopold is ongesteld. Naar in welingerichte Belgische krin gen ïe Genève verluidt, laat de gezond heidstoestand van koning Leopold nog steeds te wenschen over. Kort geleden heeft hij een tweeden hartaanval gehad. De koning heeft nog niet besloten of' hij verder pogingen zal doen om naar den troon terug te keeren. Volgens een persoonlijken vriend van den koning, zou deze er de voorkeur aan geven zich ver van alle politiek te houden- en verder te leven als particulier. Stalin ernstig ziek. Het Fransche persagentschap „Agen- ce Edition et dfe presse" verspreidt het overigens geheel onbevestigde be-' richt, dat de gezondheidstoestand van Stalin, die in yeen rusthuis bij Sotsji Zou vertoeven, plotseling verslechterd zou zijn. Op 28 October zouden zeven doktoren naar Sotsji ontboden zijn, om dat Stalin een hartaanval gehad had. Zijn toestand zou daarna verbeterd zijn, tot op 4 Nov, Molotof het bericht! zou hebben ontvangen, dat Stalins toe stand zeer achteruitgegaan was en dat zijn dokters hem de reis liaar Moskou verboden. Oorlog kostte Japan 200 milliard yen. De oorlogen in China en den Stillen Oceaan hebben Japan het enorme be drag gekost van 200 milliard yen, vertegenwoordigende de totale uitgaven op de begrootingen voor leger en vloot sinds den inval in China tot 25 Oct. 1945. Dit cijfer betreft slechts de recht- streeksche oorlogskosten, dus niet den wederopbouw van verwoeste steden e.d. alsmede de herstelbetalingen die stel lig ook een geweldig bedrag zullen uit maken. Duitschland's jeugd krijgt 'n kans op de wereldorganisatie. Op de internationale jeugdconferentie te Londen is besloten aan de anti-nati onaal-socialistische Duitsche jeugd een zetel toe te staan in de nieuwe wereld jeugdorganisatie. Dit is de eerste ver tegenwoordiging in een internationaal lichaam, welke na den oorlog aan Duitschland is toegestaan. VERLENGING GELDIGHEIDSDUUR CACAOBON. De pirecteur van het Centraal Dis tributiekantoor te Vught maakt bekend, dat de geldigheid van bon 747 aange wezen voor cacao, is verlengt tot en met 24 November a.s. EXTRA RANTSOENEN GIFTIGEN ARBEID. Met ingang van de 13e periode '45 op 25 Nov. a.s. zullen aan hen, d:e we- ge is Iet \e richtei van „giftigen" ar beid" aanspraak kunnen maken op extra rantsoenen, geen ex.ra rantsoenen meer worden verstrekt in den vorm van melk. maar in den vorm van Toeslag 25 o/0» kaart. De betreffende personen dienen hun aanvragen per periode op de gebrui kelijke wijze in, zooals dit tot op he den geschiedde, onder overlegging van het toeslagbewijs, waarna zij door de plaatselijke distribu.iediensten in het be zit yan deze „Toeslag 25 o/0" kaarten worden gesteld. DISTRIBUTIE VAN MELK. Na 24 Nov. 1945 zal he't den melk handelaren in het Zuiden des lands ver boden zijn, melk af te leveren op bon nen, welke vóór dien datum door de verbruikers bij den melkhandel zijn in geleverd. Voor zoover de melkslijtersj per 24 Nov. 1945 bij de standaardi- sat ebedrijven nog een tegoed aan melk hebben, mag na 24 November 1945 aflevering van dit tegoed aan melk niet meer plaats hebben. In verband hiermede dienen verbrui kers, die beschikken over rantsoenbon nen A 39 „melk" in de week van 1824 Nov. 1945 slechts zooveel van deze rantsoenbonnen bij den melkhande laar in te leveren als overeenkomt met de hoeveelheid melk, die zij tot en miet. Zaterdag 24 Nov. 1945 wenschen te betrekken. INLEVERING CONSUMPTIEBON NEN DOOR DETAILLISTEN. In het tijdvak van 18 t.m. 24 Nov. a.s. d'enen detaillisten onderstaande bon nen bij de distributiediensten in te le veren ter verkrijging van aanvullings toewijzingen Zout: 119, 214 en restant 746, 2 r. Peulvruchten: 121 en restant 727, 1 rantsoen. Jam: 120, 215, half rants e/z restant 748, een kwart rants. Brood: 135 t.m. 141, 235, 236, 8 r. Bil, BI2, Dl 1, D12, M47, M48brood, 4 rants. Eierende restantbonnen B02, C03, 209, 1 rants. Melk: A14, B14 en restant A07, B07, driekwart rants.; C14 en restant C07, 1 en driekwart rants.247 en restant 219, 3 r.Deze bonnen, even tueel tezamen met rantsoenbojnnen op afzonderlijk ontvangstbewijs in te le veren. Melk: A16, B16 en restant Al 4, B14, driekwart rants.; C16 en rest. C14, 1 driekwart r.258 en restant 247, .3. rants. Voor deze bonnen een afzonderlijk ontvangstbewijs te gebruiken. Tezamen met deze bonnen kunnen geen rantsoen- bonnen worden ingeleverd. Huishoudzeep: 122, 216 en restant 735, 1 rants. Scheerzeep: 11 „tabak", 1 rants. Vleesch: 152, 248 en restant 124. 217, anderhalf rants.; M47 „vleesch" en restant M46 „vleesch", 1 rants. Vieeschwarenzie vleesch. Lucifers: 123 en restant A750, 1 r. Aardappelen: 153, 154 en restant 125, 126, 127, 2 rants.; 249, B13 en restant B06, 218, 1 ran^s.; M47 „aard- appe en" en restant M46 „aardappelen" anderhalf rants. Import sigaretten: 02, 04 Tabak, 1 r. en restant 51 Tabak, 2 rants. Tabak: Gross ers dienen de nummer coupures 462 en restant 392 in te leveren. NUMMERCOUPURES. In het tijdvak van 18 t.m. 24 Novem ber a.s. zullen de volgende nummer- coupures worden uitgereikt: 427, 428 voor 100 gram zout p. rants. 429 voor 250 gr. peulvruchten p. rants. 430 voor 500 gr. jam per rantsoen. 434 ongeveer 225 gr. huishoudzeep per rantsoen. 435 voor 250 gr. vvaschpoeder p. r. 436 vcor 1 stuk scheerzeep p. rants. 437, 438 voor 1 doosje lucifers p. r. Deze coupures zijn geldig voor de taillisten van 25 Nov. t.m. 8 Dec. a.s^ en voor grossiers van 25 Nov. t.m* 22 Dec. a.s. i Voorts worden uitgereikt de num mer coupures: i 209C, 310C voor 2 liter melk p. rants.* geldig van 18 t.m. 24 Nov. a.s* 432, 433 voor 2 liter melk per rants* 439, 440 voor 1 kg aardappelen petf rantsoen, geldig van 25 Nov* t.m. 1 Dec. a.s. Voor brood worden uitgereikt: 406 voor één eenheid Amerikaanschö bloem per 10 rants. 407 voor één eenheid Inlandischebloenl per 10 rants. ij 408 voor reductie. Ij 409 voor 100 gram zout per rants, fj D«ze laatsten zijn geldig van 11 Nov* t.m. 1 Dec. 1945. j| Van de overheid ontvingen wij hel uitdrukkelijke verbod, om de nieuwjd distributiebonnen vóór Vrijdag 12 uutf bekend te maken. Ons blad zal daarorri op den dag, waarin deze bonnen geldigj worden eerst na 12 uur worden be zorgd f DE REDACTIEJ* HEUSDEN. i Naar wij vernemen is de lijst van personen, die zich in den nacht van 4 op 5 November 1944 bijzondetl hebben onderscheiden en daardoor IrS merking komen voor een oorkonde, aangevuld met Fr. K. te Vruchten alhier* Maandagavond j.l. spieelde in Hotel „Centraal" de aldaar gevestig de biljartclub DES een wedstrijd te gen haar zustervereeniging „De Stoot troepen" van Hotel Concordia. „jj De uitslagen waren: StoottroepenDES. B. AartsP. Bruisten 7273 A. dien EngelseT. Jonker 7563 G. VerbeekH. Leijten 4673 F. Roza-v. Berge Henegouwen 4050 jac. v. WijkM. Smits 185fl! B. WijnstekersF. £chreuder 3050! Uitslag 281363 Hoogste serie F. Schreuders met 18 caramb. [j De damclub zal hare onder1-' linge competitie verspelen in 2 groe pen, n.l. het 10-tal en de reservespe lers. In de le groep komen uit Kalden* Klerks, Bax, Schaap, Djpurloo, Jonker* Nieuwkoop, te Vru h*en, Klaren en de Graag; in de re ervegroep: van Beijnen, Baaijens, de Waard, Verbeek, Fitters, v.. Drlel, Saakens en v. d. Donk. De 3 laagst aankomenden van hef 10-tal en de 3 hoogdaankomenden vart de reservegroep spe'en dan een pro- mot'e-degradatiewed rijd om de bor den 8, 9, 10, 11, 12 en 13. jl A.s. Zaterdag speelt de provinci ale kampioen A. de Graag, een simul- taan-séance voor de damclub te Haar steeg tegen plm. 40 borden, in caf^j Achten. Op het consultatiebureau vooU zuigelingen alhier werden op Dins dag 13 November 14 kinderen teri consultatie aangeboden en wel Uit Heus den 8, Heesbeen 1, Herpt 2, Oudheus-* den 1, Aalburg 2. Volgende zitting Dinsdag 27 Nov* j AALBURG EN HEESBEEN. Zondag 25 Nov. a.s. hoopt Ds* Trouwborst zijn afscheidspredikatie te houden en wel des voormiddags half 10 te Heesbeen en des namiddags om 21 uur te Aalburg. Tevens is ons verzocht mede te dee- len, dat Ds. Koele niet om 6 uur, zooalsi was afgekondigd, doch om 2 uur a.s* Zondag te Heesbeen hoopt voor tegaao* B 5

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1