In de kerkruïne van Almkerk. Tuinbouw Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws In ons land wordt van de ver schillende bestaande natuurbouwsteenen, veel Belgische hardsteen gebruikt. In België heet deze steensoort wel „ar duin". Ook heette hij wel ten onzent Escauzijnsche steen. „De hardsteen brandt in den kalk oven tot volkomen witte kalkzijn kleurstof is dus van brandbaren aards zij is met petroleum en asfalt verwant. Op de versche breuk geeft de steen een alleronaangenaamsten reuk (als rot te eieren) af." In ons land gebruikte men hardsteen veel voor stoepwerken, gangvloeren, raamdorpels, trottoirbanden, enz. Een nadeel is, dat deze steensoort, als er veel over geloopen wordt, spoe dig glad wordt. Dat is n:et zonder ge vaar, als deze steen wordt gebruikt als dekzerk bij sluizen. In architectonisch opzicht is deze steensoort niet aan te bevelen, daar b.v. beeldhouwwerk niet zoo mooi uitkomt. Wel is hij hard en vast en duurzaam. Van dezen hardsteen zijn gemaakt o.a. de slulswerken in het Merwedeka- naal te Gorkum en die van de sluis te Andel. 'Het is een koude dag. En het re gent. Maar de gelegenheid is er nu, en ik moet er gebruik van maken. De oorlog heeft veel»vernield, ook kerken, en wellicht is er, tusschen gindsche puinhoopen en wrakke muren, nog wat te redden. „Verboden toegang", lees ik tweemaal. Maar ik heb permissie van den President-Kerkvoogd, en ook zon der die permissie zou een politieman het mij niet moeilijk maken. Ik begin met het plaveisel te bestu- deeren. Zijn de grafzerken er goed afgekomen? Wat zie ik daar? Onder een stapel kachelschermen, planken en steen komt het woordje „stat"... te voorschijn. „Stat"... ik heb eens gele zen, dat hier een stadhouder begraven zou zijn. Aan 'twerk! Na een kwartier- je ben ik zoover, dat ik met gordijn- flarden (daaraan ontbreekt het hier niet) aan het schoonmaken kan gaan. Ik vind een naam: „Jan van Clootwijck". En nu herinner ik mij, dat een stadhouder van het Land van Altena zoo heette. Hij leefde vóór den Tachtigjarigen oor log, dus vierhonderd jaar geleden. Maar... daar is hijzelf, of liever: zijn beeltenis! Eerst het hoofd. Het is vrijwel gaaf. gebleven. Het haar hangt lang over het voorhoofd. Men spreekt tegenwoordig van een „pagekopje." Ik werk verder. Daar zijn de handen, gevouwen, daar is het zwaard, en ten slotte heb ik de geheele gestalte: het hoofd rustend op een kussen, de voe ten steunend tegen een hondje. Een mooie 16e eeuwsche steen, de mooiste m.i. van het geheele Land van Altena. Heeft zeven maanden onder het puin ge legen, ligt nu in den regen, en straks gaat het vriezen... Dat is de derde interessante steen in deze streek. In Werkendam kwam in de kerkruïne een zerk te voorschijn uit ongeveer denzelfden tijd, van Mi- chiel Claesz. van der Stael, vermeldend, dat deze in Jerusalem is geweest. In verband met dien pelgrimstocht ver toont deze zerk palmtakken. En dan heeft Meeuwen een steen, die het graf dekte van Dirk van der Merwede „cas- telein" van Geertruidenberg en van Heusden, die een trouw onderdaan van de ongelukkige Jacoba vadi Beieren was. Hij stierf vijf eeuwen geleden. .Maar bestaat deze zerk nog? Terwijl ik de Almkerksche vondst bekijk, komen eenpaar jongens nader bij. Niet alleen meisjes zijn nieuwsgie rig. Ik vertel hun wat van den steen, en vraag of ze 't wapen kennen, dat rechts boven staat: twee visschen. Na tuurlijk! Zouden ze het wapen van Almkerk niet kennen? Maar kennen jul lie dat andere wapen, links boven? Dat zijn 15 ronde dingen, in afnemende rijen onder elkaar. Eerst 5, en onderaan 1. Dat zijn bezanten, d.i. goudstukken uit Byzantium. In het Oosten waren die veei. Een voorvader van dien ridder zal wel aan de Kruistochten deelge nomen hebben. Vandaar die bezanten in zijn schild. Maar nu bedenk ik, dat Dirk van der Alerwede die 15 geldstukken óók op zijn schild heeft. Hebben de Van Cloot- wijcks en de Merwedes hetzelfde wa pen? Hoe komt dat? Voor ik mijn onderzoek staak, no teer ik de naam van nog iemand die onder den steen ligt: Juffr. ...beth Borchg... Dat is Jan's vrouw. De vrouw van een edelman heette toen def tig: „juffrouw"! De naam was Elisa beth de Borchgraaff. Helaas ontbreken stifkken De zerk wordt nu toegedekt. Er zijn hier planken genoeg. Maar waar komt opeens die vriendelijke man vandaan, die hout voor mij aansjouwt? Is hij uit den grond opgerezen? „Was U ook hier?" vraag ik. „Ja, Meneer, ik stond achter U te luisteren, ik houd van die oude dingen". Kijk, als allen er zoo over denken, vriest de mooiste steen van 't Land van Altena dezen winter niet stuk. Slot volgt). In samenwerking met den tuin- bouwvoorlichtingsdienst zal getracht worden in het Land van Altena in verschillende dorpen een Tuinbouwver- eeniging op te richten, met het doel de teelt van groenten te verbetteren en e bevorderen door a. het houden van cursussen zoo wel voor groenten als fruit b. het houden van lezingen op tuin bouwgebied c. practische lessen d. verkorte lessen voor groente- en fruitteelt e. het selecteeren van plant- en pootgoed f. medewerking verleenen tot het verkrijgen van tuinbouwgereedschappen, glas, enz. Van elk dezer vereenigingen zal een lid worden afgevaardigd naar het Cen traal bestuur, dat op haar beurt weer de belangen van de gezamenlijke vereenigingen behartigt. Wij raden dan ook ie'der aan, die de teelt van groenten en/of fruit beoe fend, deze vergadering te bezoeken. "In enkele dorpen is reeds een be staande vereeniging, deze hebben hun medewerking toegezegd. Er zullen oprichtingsvergaderingen worden gehouden inVeen, ^Rijswijk, Sleeuwijk, Werkendam, Almkerk en Dussen. De Directeur van het Centraal Dis tributiekantoor te Vught maakt bekend: NUMMERCOUPURES ZOUT. De nummercoupures 305C zijn geldig voor 100 gram zout per rantsoen voor detaillisten van 11 Nov. tot en met 1 Dec. a.s. en voor grossiers tot en met 15 Dec. a.s. AFLEVERING RIJST DOOR GROSSIERS. Op de nummercoupures 413, welke heden Maandag geldig worden, mogen de gross'ers uitsluitend kinderbiscuits en kindermeel afleveren. Eerst nadat de voorraden van deze artikelen zijn uitgeput, mogen zij rijst of rijstebloem afleveren. IIEUSDEN. Naar wij vernemen zal de gratis voedseluitdeeling van het Roode Kruis alhier niet plaats vinden op heden, doch Woensdag a.s. Daar de jam (mar melade) in blik verpakt is, behoeft geen verpakkingsmateriaal te worden meegebracht. Onze stadgenoot H. Nieuwkoop behaalde dezer dagen op de Slagers- vakschool te Utrecht zijn vakdiploma. AALBURG. Donderdag 22 Nov. hoopt Ds. Verhagen uit Lisse om half 3 en om half 7 voor de Ger. Gem. alhier op te treden. ANDEL. Woensdag 21 Nov. a.s. zal in de Ned. Herv. Kerk dankuur voor 't gewas gehouden worden. De collecte voor de diaconie in de Ned. Herv. Kerk alhier bracht ruim f 213 op. Voor het eerst na enkele jaren zal met de schoolkinderen dit jaar weer» Kerstfeest gevierd worden. BABILONIëNBROEK. De registratie voor Dienst Land- bouwherstel, van de door den oorlog oescnadigde of verloren gegane vrucht boomen, het verloren gegane fruit oogst 1944 alsook groenteproducten en scha de aan glas enz. wordt beschouwd als voltooid. Diegenen, waar deze schade niet is opgenomen, kunnen dit alsnog doen op den volgenden zitdag (ook particu lieren). Op Woensdag 21 Nov. a.s. van 1012 u. in café Heijmans. BOMMELER WAARD. Belanghebbenden wordt mede- deeld, dat het kantoor van den Raad van Arbeid weer is gevestigd te Zalt- bommel, Steenweg 3. Landbouwers.die verplicht zijn tot hooi Severing, wordt medegedeeld, dat dit hooi bestemd is voor de ge dupeerde gebieden in Zeeland. De vastgestelde richtprijzen voor granen geiden voor een "boerenschoon en hou: baar- prolu.t van gemiddelde kwaliteit. Landbouwers, die al geruimen tijd geleden aan de V.B.N.A. aardappe len afgeleverd hebben en nog geen betaling hebben ontvangen, kunnen daar van melding maken bij den Prov. Voedselcommissaris, Velperweg 55, Arn hem. 27 Nov. a.s. wordt de uitge stelde najaarskeuring voor stieren te Zaltbommel gehouden. Belanghebbenden wordt mede gedeeld, dat zij, die geen voldoende stallingruimte hebben, daarvan opgave moeten doen bij den P.B.H. De Landkamer voor Gelderland is thans gevestigd Bothaplein 1, Arn hem. Spreekuren: Donderdags en Vrij dags van 912 en 24 uur. De opbrengst van den aardbei teelt in de Bommelerwaard is de laat ste jaren snel teruggeloopen. Door de oorlogshandelingen is veel glas van de tuinders vernield of door de vorderingen der moffen verloren gegaan. Al het mogelijke moet nu gedaan worden om weer voldoende glas voor de tuinders te krijgen. Voor het kweeken van goed plantenmateriaal voor den aardbelenteelt, is het de pas opgerich te Tuinbouwcommiss'e gelukt, ongeveer 2 ha land ouder Zuilichem te krijgen. Hiervan kon ongeveer de helft al wor den ingeplant, terwijl de andere helft het volgende jaar aan de beurt komt. Bedoeling is verder aan jonge, voort varende tuinders op verschillende plaat sen in de Bom me erwaard voorbeeldbe drijfjes uit te geven, die aangeven, dat er en hoe er een bestaan op zulk een bedrijf kan worden gevonden. Bij deze pogingen zal men hulp ontvangen van den Rijkstuinbouwvoor- lichtingsdienst, onder leiding van Ir. Gerritsen, Rijks andbouwconsulent en zijn assistenten. Waarschijnlijk zal in de toekomst ook de teelt van bloembollen ter hand genomen worden, terwijl aan de fruit teelt nog meer zorg zal worden besteed. Het toezicht van het selectie veld,* de tuinbouwvakschool en wat er verder is aangelegd of zal worden aangelegd is aan de Tuinbouwcommissie opgedra gen, die haar zetel heeft te Zaltbommel. CAPELLE. Mej. A. H. de Baaij, onder wijzeres aan de O. L. school aan den Loonschendijk, is in gelijke betrekking te Jutphaas benoemd. Tot waarnemend Directeur van de Gem. Zangvereen. ,,'t Rozeknopje" is benoemd de heer W. v. d. Boogaart. Op 1 Dec. a.s. zal het 25 jaar gelden zijn dat het muziekgezelschap „Kunst na Arbeid" op initiatief van den heer Adr. van Beek, destijds kan toorhouder der Posterijen te dezer plaat se, werd opgericht. Was voor het uitbreken van den oorlog het St. Nicolaasfeest met de kinderen der O. L. school als het ware een traditie geworden, in de oor logsjaren is hieraan, mede tengevolge van het ontbreken van het allernood zakelijkste om een dergelijk feest te doen slagen, een einde gekomen. Gepoogd wordt dit jaarlijksch kinder festijn weer in eere te herstellen en reeds dit jaar zal de dag van 5 Dec. zij het dan nu nog op bescheiden wij ze, met de leerlingen dezer school worden gevierd. Als bestuurslid van het mu ziekgezelschap „Sirena" te Vrijhoeve - Capelle is benoemd de heer P. v. d. Schans. GAMEREN. De burgemeester dezer ge meente, de heer C. Hobo, is opnieuw in functie getreden en volkomen ge rehabiliteerd. GENDEREN. Door de samenwerkende afdee- lin^fen van de landbouworganisaties is een lezingen-avond georganiseerd, be trekking hebbend op de bodemkaartee- ring op Woensdag 21 November in café „De Zwaan" alhier. Drie wetenschappe lijke deskundigen zullen dit onderwerp in onderdeden behandelen. Iedere bo demgebruiker profiteere van deze ge legenheid, kennis te nemen van deze belangrijke uiteenzettingen. Op Dinsdag 15 Nov. j.l. kwam de IJsclub „De Hoop" alhier in een jaarvergadering bijeen, in de zaal van C* v. Wijk. Om 7 uur opende de voorz. de heer K. Walraven de vergadering, waarin hij woorden sprak van diep medeleven over het droevig verlies van het medebestuurslid wijlen P. van Koyck, die door het oorlogsgeweld om het leven is gekomen, waarop 2 minu ten stilte werden in acht genomen. H erna werden de notulen gelezen we'ke onveranderd werden goedgekeurd en vastgesteld. De secr.-penn., J. S. v. Gorkum gaf vervolgens finantieel ver slag, waarna door een tweetal der. leden bcekencontrole werd gehouden, welke goed in orde werden bevonden. Vervolgens gaf hij een verslag, ge durende den oorlogstoestand, waarin hij o.a. woorden sprak van diep mede leven met de fam. v. Koyck over het smartelijk verlies van hun zoon en broeder. Hij e ndigde met den wens'ch, dat de bevolking heeft begrepen, dat eensgezindheid de b^ste weg is, om den vrede te bewaren en sprak de hoop uit dat wij gespaard mogen blijven voor een tweéclen oofiogsramp, dat allen den naam onzer vereeniging trouw zullen blijven en hoog zullen houden, en dat de IJsclub hoopt op een betere toe komst. Het is voor de vereeniging ech ter jammer, dat verschillend materiaal verloren is gegaan. Het aftredend bestuur werd met groote meerderheid van stemmen her kozen, tervvijl in de plaats van P. v.' Koyck werd gekozen W. v. Ballegooijen. GI ESSEN. De geestelijke verzorging der R.K. gedetineerden op het fort, be rust bij den pastoor der R.K. kerk te Gorinchem. LAND VAN ALTENA. Aan hande aren, die ingescha keld zijn geweest bij de distributee van gras- en klaverzaden, welke gra tis aan landbouwers zijn verstrekt, wordt medegedeeld, dat zij de bonnen, waar op deze zaden zijn afgeleverd, vóór 30 Nov. a.s. moeten opzenden aan het Hoofdkantoor van den Rijksd enst voor Landbouwherstel, afd. B.I.M., Hooge Nieuwstraat 6a, Den Haag. Het bureau der Stichting 1940- 1945, district Zuid-Holland-Zuid en Land van Heusden en Altena is thans gevestigd te Dordrecht, Spuiweg 131. Voor landbouwers, die door inundatie in 1944 en '45 hun land niet hebben kunnen bebouwen, geldt als regel dat de pachter zijn pachtpen- ningen aan den verpachter betaalt en dan het bedrag, met de overige ver goeding van den dienst Landbouwher stel terugontvangt. Aardappeltelers is het verboden aardappe'en rechtstreeks af te leve ren aan consumenten. Ze mogen alleen geleverd worden aan de V.B.N.A. te gen in ontvangst nemen van een afle veringsbriefje. Vervoederen van aard appelen is alleen toegestaan als ze zijn afg/ekeurd voor consumptie en een; veevcederverklaring is opgemaakt. Aan alle verbruikers zijn de voorloopige kunstmesttoe-wijzingen voor het seizoen 1945-'46 toegezonden en deze toewijzingen zijn berekend naar de normen, aan de hand van de door de verbruikers aan de afd. „Kunstmest" toegezonden formulieren bouwplan '45. Belanghebbenden wordt medegedeeld dat hij, die een bedrijf overneemt, ook gehouden is de kunstmesttoewijzing over te nemen. Op de Gorkumsche Coop. Eier- veiling werden vorige week aange voerd 50 eieren. Prijs f 2.50 de kg. In deze tijd van boom planten verdient het aanbeveling in de plantga- ten der boomen, turfmolm te werpen, voor het bevorderen van den groei van nieuwe wortelsvooral bij zware grondstructuur. POEDEROI JEN Voor Poederoijen, Aalst en Zui lichem en eventueel andere gemejentén: is voor. overmaking van belastingen en zekerheidsstellingen het kantoor van den kassier der Coop. Boerenleenbank te Brakel geopend 20 Nov. a.s. RIJSWIJK. Donderdag 22 November a.s. des avonds 7 uur, zal in de school door de tuinders van Rijswijk, Giessen en Andel getracht worden een Tuinders- vereeniging op te richten. Wij raden ieder die groente- en/of fruitteler is aan, deze vergaderingte bezoeken. SLEEUWIJK. Woensdagavond, 21 November a.s. des avonds 7 uur, zal in café Kolf door de tuinders van Sleeuwi^c,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 2