f De Troonrede Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Keusden en Altena, de Langstiaat en de Bommelerwaard" 2e jaargang. no. 74 vrijdag 23 november 1945 w 1 1 VAN ALTENA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et, Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Dinsdag was het H.M. de Koningin na vijf lange jaren weer vergund, de beide Kamers der Statengeneraal te openen. Vergezeld van Prinses Juli ana en Prins Bernhard vond de plechtig heid plaats. Het was een lange rede waarmede H.M. de Koningin opende een rede die geheel in het teeken van herstel en wederopbouw stond, zoowel op gees telijk als stoffelijk gebied. Aangezien de Troonrede te lang is, om geheel in ons blad op te nemen, volstaan wij met de voornaamste ge deelten. H.M. ving als volgt aan: Gevoelens van diepe bewogenheid mengen zich met die van vreugde en erkentelijkheid nu ik na zes jaren van bittere scheiding weer in uw midden verschijn. Leed en ontbering, nederlaag en ont reddering, maar ook offervaardigheid en heldenmoed kenmerkten de donkera jaren der duitsche furie. In smart ge denken wij de tienduizenden joodsche landgenooten, die werden gemarteld en vermoord, de mi.lioenen Nederlanders en Indonesiërs, wier veiligheid bedreigd, wier levenskracht verteerd en wier ze delijk oordeel werd aangetast. Wij gedenken daarnaast het verzet tegen den vijand, dat sterke krachten wekte en dat ons thans onze vrijheid als een recht doet aanvaarden. Lijden en strijden werkten ook ten zegen. Wij werden ontvankelijker voor geestelijke bezinning, meer bereid tot offers, die per bewust aan onze saamhoorigheid en vaster besloten onze roeping als natie te verstaan. Te midden der verwoesting liggen hier de krachten voor herstel en ver nieuwing en wij gorden ons tesamen aan om de verworvenheden te bewaren en de zwakheden te overwinnen. Te duur hebben wij onze vrijheid gekocht dan dat wij haar nu zouden misbruiken of verspillen. H.M. verklaarde o.m. met groote zorg vervuld te zijn over de ontwikke ling der gebeurtenissen op Java, maar toch b eef hopen, dat Nederlanders en Indonesiërs elkander tenslotte zullen vin den en samen zullen bouwen langsi constitutieneelen weg aan de tot stand- koming van een nieuw status van ons koninkrijk en de gemeenschap van de vo.keren van hier en van overzee. Nederland dient in staat te zijn, in inte. nationaal verband naar vermogen bij te dragen tot de handhaving van de rechtsorde. Daartoe zal met kracht worden ge werkt aan den wederopbouw van de koninklijke marine, welke in den oor log zulke zware offers bracht, terwijl de 2< oninklijke landmacht op doeltref fende wijze wordt georganiseerd. Maat regelen zijn in voorbereiding ten einde in het voorjaar van 1946 een jaar klasse dienstplichtigen in werkelijken dienst op te roepen. Wijziging Grondwet. De regeering zal een staatscommissie instellen tot voorbereiding van een wij ziging van de grondwet, weike zonder twijfel van de eerder genoemde voor bereidende studies, waartoe de bezet tingstijd velen opwekte, zal profiteeren. De arbeid dezer commissie zal voor de onderwerpen, welke de verhouding tot de overzeesche gebiedsdeel en raken, verband moeten houden met dien der reeds genoemde rijksconferentie. Land- en tuinbouw. De regeering streeft er naar, de or ganisaties van de boeren een belangrijke taak te doen vervullen in de regeling van productie en afzet en tegelijkertijd een grootere mate van vrijheid in eigen bedrijfsvoering mogelijk te maken. In voorbereiding zijn wetsontwerpen tot regeling der bedrijfsorganisatie, waaraan zoowel een economische als een sociale taak zal worden toever trouwd. Sociale voorzieningen. Op grondslag van een reeds in Lon den tot stand gekomen rapport wordt een herziening der sociale verzekering uitgewerkt, die deze van arbeidsverze- kering zal doen uitgroeien tot een al- gemeene volksverzekering, in de eerste plaats ten einde te komen tot een bete re verzorging van den ouden dag. De gezondheidstoestand van ons volk, die ernstig heeft geleden onder de ge volgen van de bezetting, zal groote waakzaamheid en krachtige maatrege len eischen. Teneinde het de bevolking mogelijk te maken het groote tekort aan dekking, kleeding en schoeisel aan te vullen wordt overwogen om, waar noodig, oonsumptiecredieten te verstrekken in de mate, waarin deze goederen be schikbaar komen. In het jaar 1946 zullen de 300.000 licht beschadigde en de 40.000 zwaar beschadigde woningen definitief worden hersteld. Daarnaast zullen 10.000 nieu we woningen worden gebouwd, terwijl het drievoudige van het hiervoor be- noodigde materiaal voor den weder opbouw van de industrie en het herstel van het verkeerswezen zal worden ge bruikt. De plannen voor volledige be vrediging van de behoeften van volks huisvesting en industrie worden krachtig ter hand genomen. H.M. besloot: Met de bede, dat God mijn volk moge zegenen in dien strijd, dat Hij het in eendracht den weg der overwinning zal doen betreden en uwen arbeid moge doen strekken tot heil des lands, ver klaar ik de gewone zitting der Staten- Generaal voor geopend. De Directeur van het Centraal Dis tributiekantoor te Vught maakt het vol gende bekend NIEUWE RANTSOENBON HUIS HOUDZEEP. Met ingang van 25 Nov. a.s. wordt voor huishoudzeep een nieuwe rant- scenbon ingevoerd. Op dezen bon, wel ke den opdruk ,,A41 een rantsoen huis houdzeep" draagt, is ongeveer 225 gr. huishoudzeep verkrijgbaar. De rantsoenbonnen zeep Va welke recht geven op een half rantsoen (on geveer 112 gram) huishoudzeep blij- \en geldig tot 15 Dec. 1945. i PETROLEUM. De bonnen 169 en 269 der bonkaarten K 512 geven van 21 November t.m. 24 Dec. 1945 recht op het betrekken van 2P/st liter petroleum. In verband met de bevoorrading van den handel is het mo gelijk, dat de petroleum niet overal direct verkrijgbaar zal zijn. Vóórinlevering der bonnen is echter niet toegestaan. Detaillisten dienen deze bonnen in veelvouden van 40 stuks bij de dis tributiediensten in te leveren. SCHOEN RE PA RATIEBON. Bon 02 van de Lederkaart is met ingang van 21 Nov. 1945 tot nader aankondiging geldig voor het doen re- pareeren van schoenen met 25 gram le der, met inachtneming van de bekende bepalingen. VOOR A.S. EN JONGE MOEDERS A.s. en jonge moeders ontvangen in den vervolge geen 700 gram bloem of 800 gram brood extra, doch in plaats h ervan 500 gram suiker. Zij ont vangen dus voortaan als extra-rantsoen per vier weken 1000 gram havermout. 1000 gram gort. 20 liter melk. 500 gram boter. 500 gram suiker. 400 gram vleesch. INLEVERING CONSUMENTENBON NEN DOOR DETAILLISTEN Versnaperingen: C, D en E 97 Res. C, D en E 100 Res.; 05, 08, 21, 24 Versnaperingen en restant C en D85 Res., E90 Re erve, 0420 Versnape ringen, half rants. Deze bonnen per afzonderlijk ont vangstbewijs. Versnaperingen: 151, 24*6, 1 r. restant C, D en E10Ö Res., half rantsoen. Suiker: 146 en restant 109, 2/5 r. 242 en restant 205, half rants. Cacao: 747, 1 rants. Kofiie: 110, 2 r. en restant A, B en C96 Res., 1 r. Brood: 135 t.m. 141, 235 t.m. 236 8 r.; Bil, B12, Dl 1, D12, M47, M48 Brood, 4 r. en de geldige bonnen. Bloem: 142, 143, 237, 238 en rest. 107, 202 (2 r. en restant 118, 213, twee en half rants. r Rijst.- 239, Ell en restant 203, E01 1 rants. OntbijfkcteK160, 254 en restant 738 1 rantsoen. Gebak: 144, 240, 1 rants. Beschuit: 145, 241, 1 rants. Boter: 243 en restant 206, 1 r. Margarine: 148 en rest. 112, 1 r. 149, 244 en rest. 207, half rants. Kaas: 150, 245, A13, B13 (Iv.) en restant 114208 (2 r.). Melk: uitsluitend oude rantsoenbon nen 7/8 rantsoen. Vleesch: 162, 256 en rest. 152, 248 anderhalf rants.M48 vleesch en rest. M47 vleesch, 1 r. Vleeschwarenidem als vleesch. Aardappelen: 163, 164 en restant 153, 154, 2 r.B15, 257 en restant B13, 249, 1 r.M48 aardappelen en restant M47 aardappelen, anderhalf r. Zuidvruchten: 161, 255 en restant 749, 1 rants. Rookartikelen: 05, 06 en restant 03, 2 rants. NUMMERCOUPURES. In het tijdvak van 25 Nov. tot en met 1 Dec. a.s. zullen de volgende nummercoupnres worden uitgereikt: 442 voor 100 gram versnaperingen p. rantsoen. 443 voor 2 tabletten Engelsche cho colade a 56 gram. 444 voor 1000 gram suiker p. rants. 405 voor 100 gram cacao p. r. 445 ^fjor 100 gr. koffie per r. 450, 451, 452 voor 100 gram bloem per rantsoen. 453 voor 250 gram rijst, rijstebloem of kindermeel of 250 gram kinderbis cuits. 454 voor 210 gram ontbijtkoek p. r. 455 voor 1 rants gebak p. rants. 456 voor 1 rants, gebak p. rants. 457 voor 70 gram beschuit p. r. 458 voor 70 gr. beschuit p. rants. 459 voor 250 gr. boter p. r. 460, 461 voor 250 margarine p. r. 462, 463 voor 100 gr. kaas p. r. 468 voor 100 gr. zuidvruchten p. r. 469 voor 1 rantsoen rookartikelen, geen import. Deze coupures zijn geldig voor de taillisten van 2 tot en met 15 Dec. a.s. en voor grossiers van 2 tot en met 29 Dec. a.s.. Voorts worden uitgereikt de nummer coupures 464, 465 voor 2 liter melk p. r. 466, 467 voor 1000 gram aardappe len per rantsoen, geldig van 2 tot en met 8 Dec. a.s. Voor brood worden uitgereikt: 446 voor één eenheid Importbloem per 10 rants. 447 voor één eenheid Inl. bloem per 10 rantsoenen. 448 voor reductie. 449 voor 100 gram zout per rants. Deze laatsten zijn geldig van 25 Nov. tot en met 15 Dec. 1945. De coupu-es 455 en 457 hebben geen herbevoorra i igswa°rde, doch dienen uitsluitend ter aflossing van het van gro siers en fabrikanten ontvangen voor schot. BRANDSTOFFEN TEN BEHOEVE VAN KERKELIJKE LOKALEN. Voor ca:e~hi abe.okale 1, kerkelijke vereenigingslokalen, spreek- en leska mers van predikanten en geestelijken zuilen thans ook brandstoffen beschik baar worden gesteld. De kerkbesturen moeten zich hier voor wenden tot den plaatselijken dis- tributiedienst, die toewijzingen brand stoffen zal verstrekken gelijk aan de reeds voor de kerk verstrekte hoeveel heid. HEUSDEN. Op Zaterdag 17 Nov. j.l. is in het ziekenhuis te Den Bosch, na een zeer kortstondig lijden, overleden de heer A. Baaijens. Dit heengaan beteekent een gevoelig; verlies niet alleen voor zijn gezin, en familie, maar evenzeer voor de Ned« Herv. Gem. alhier. Vanaf 1923 heeft hij de gemeente mogen dienen als diaken en sinds 1933 als ouderling. Met raad en daad stond1 hij de predikanten ter zijde, met trouwt en liefde kwam hij op voor de belan gen der Ned. Herv. Kerk. Zijn nagedachtenis zal in eere blij ven bij de gemeente, die hij in zijn eenvoud met voorbeeldige toewijding! 22 jaren lang heeft mogen dienen. Candidaat Molenaar hulppredi- bij de Geref. Kerk alhier, heeft een be roep ontvangen naar Hellevoetsluis. Op Woensdag 14 Nov. werd al hier in café Nooten een propaganda- vergadering gehouden van het R. K. Werkliedenverbond in Nederland. De opkomst was heel bevredigend. De heer Vriens, hoofdbestuurder uit Tilburg gaf een uiteenzetting van de nieuwe richtlijnen der beweging en spoorde de aanwezigen in een gloedvolle redevoering aan, zich weer als vroeger te scharen onder de banier der R K. Werk- liedenvereeniging. Een dertigtal der aanwezigen meld den zich direct weer.als lid aan, zoodat de afd. R.K.W.V. Heusden, medegere- kend de leden van den R.K. Metaalbe- werkersbond, onderafdeeling der Bewe ging, die reeds direct na de bevrijding! heropgericht is, thans weer ruim 50 leden telt. Wel een bewijs dat de vijf jaren onderdrukking waarin ons door den bezetter alle activiteit, zelfs het' bestaansrecht als organisatie verboden was, den geest onder onze mannen niet geschaad heeft. Aan de lijst van personen, die zich in den nacht van 4 op 5 November 1944 bijzonder hebben onderscheiden en daar door in aanmerking komen voor een oor konde, moeten nog worden toegevoegd: A. C. de Leeuw, Putterstr.C. A. v Wijk, Wijkschestr W. v. Wijk, Engstr.H. Baaijens, M. v. Diggelen. Woensdag 14 Nov. speelde de biljartclub „De Stoo troepen" tegen haar zustervereeniging „Nooit Volleerd" in Hotel Concordia. De profs speelden 100 caramboles tegen de Stoottroepen 40. De uitslag was: N. V. De St.tr. |i G. SlaatsB. Ae.ts 10015 J. v. BladelA. d. Engelse 8740 A. SmitsF. Roza 7340 L. VerheijG. Verbeek 10022 C. SchaapA. Nieuwkoop 10029 F. v. EeuwijkJ. v. Wijk 8540 Hoogste serie G. Slaats 31. De damclub V.D. speelde Maan dag in haar clublokaal Hotel „Central!" haar eerste competitiewedstrijd voor! den Noordbrab. Dambond en wel tegen W.D.V. uit Waalwijk. Het werd voor de Heusdensche club een groote over-i winning. De gedetailleerde uitslag is: V. D. W. D. V. A. de GraagA. Moonen 20 J. C. P. KaldenNN<- 11 B. K'erksW. Pruijssen 20 A. N euwkoopTh. Hollemans 20 C. SchaapH. v. d. Hammen 20 C. BaxA. Hollemans 20 J. KlarenJ. Schilders 20 J. DeurlooW. Do remans 20 G. JonkerTreffers "20 F. te VruchtenJ. Vugts 20 Totaal 191 ¥-■' 9 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1