Plaatselijk Nieuws Binnenland Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommeierwaard" andel: 2E JAARGANG. NO. "76 VRIJDAG 3 O NOVEMBER 1945 UND VAN ALTLHA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Nederlandsche lichting naar Indië. Tijdens zijn bezoek aan de verschil lende opleidingseenheden te Glasgow Wolverhampton en Brentwood gevestigd heeft de minister van oorlog, mr. J. Meynen, medegedeeld, dat, in verband met de ontwikkeling van de omstandig heden in Indië besloten is, de in En geland opgeleide mannen toch zoo spoe dig mogelijk naar Nederlandsch-Indië uit te zenden. In den loop van Februari zal het kader zijn opleiding hebben beëindigd en naar Nederland vertrekken. Dit kader zal dan de opleiding ter hand nemen van de lichting 1945, die omstreeks Mei onder de wapenen zal moeten ko men. De eerste opleiding dezer lichting zal 5 a 6 (maanden duren en de hieruit gevormde divisie zal in het najaar van 1946 naar Indië worden verscheept. Het is de bedoeling, dat deze mannen dan ongeveer een jaar in Indië zullen blijven. "In September 1946 begint de oplei ding eener tweede divisie, welke tzt. de eerste in Indië zal aflossen, tenzij intusschen het koninklijk Ned.-Indische leger in staat zal zijn, zijn taak in onze overzeesche rijksgebieden over te ne men. Doodstraffen geëischt. Het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam behandelde Dinsdag de volgens het oor deel. van den advocaat-fiscaal, de ge meenste zaak, die tot nu toe voorgeko men is. Verdachte was de 26-jarige K. Ro- dermond, die voor verraad terecht stond. Verdachte was een lid van de NSB en had zijn opleiding in Schalkhaar genoten. Hij was bevriend geraakt met een dame, die een Joodsche onderduiker en een Duitschen deserteur in haar huis in Haarlem opgeborgen hield en in opdracht van zijn chef, wachtcom mandant Krist, won hij het vertrouwen van deze vrouw en dat van de bij haar ondergedoken menschen, met wie hij 's avonds vaak genoegelijk een kaartje legde. Verdachte wist, dat er in de woning van zijn vrienden een radio was en een schuilplaats. Ook wist hij dat de Joodsche onderduiker illegaal werk deed en toen deze, tezamen met aon anderiem ondergrondschen strijder hem vroeg voor wapens te willen zorgen voor een be raamden overval op de gevangenis te Utrecht, achtte de politieman den tijd gekomen om zijn judas rol te spelen. Hij gaf alles wat hij wist door aan zijn chefs met het gevolg dat er een overval in de woning geschiedde, waar bij alle betrokkenen gearresteerd wer den. De verrader speeide zijn spel zoo goed, dat zijn gearresteerde vrienden toen zelfs nog niet wisten, dat hij de oorzaak van de ellende was. De gevan genen werden weggevoerd en twee ef van werden gefusideerd. Zooals te verwachten was, eischte de advocaat-fiscaal tegen dezen ver dachte de doodstraf. Uitspraak 4 Dec. Het bijzonder gerechtshof te Utrecht deed uitspraak in de zaak tegen den 21-jarigen handelsreiziger H. W. A. v. d. Heijden. Hij was NSB'er geweest, 2 maanden in dienst geweest van de Wach- en Schuetzdienst, 9 maanden SS'er en was gedurende ongeveer 1 jaar cipier in duitschen dienst in de gevan genis Wolfenplein te Utrecht. Deze v. d. Heijden heeft de fusillade op zijn geweten van den Utrechtenaar Bijleveld, die hij bij de duitschers aan gaf voor het onttrekken van goederen uit Arnhem aan de duitsche weier macht. Als cipier heeft hij zich bij de politieke gevangenen bijzonder gehaat gemaakt. Hij heeft de gevangenen mis handeld, figuren op het hoofd laten scheren, creolienbaden onnoodig ver strekt, waardoor wonden omstonden en tenslotte de ziekenrantsoenen van de ge angenen opgegeten. Voor dit laatste J is hij zelfs door de duitschers als cipier ontslagen. Bij de gevangenneming van Bijlevebld zijn hem twee van diens overhemden aangeboden, die hij heeft aangenomen. Ook voor dezen verdachte werd de doodstraf geëischt. FRUIT. De Directeur van het Centraal Dis tributiekantoor Vught, maakt bekend, dat men, teneinde in het Zuiden des lands gedurende de periode van 9 De cember t.m. 5 Januari a.s. fruit te kunnen betrekken, bon F 02 der fruit- kaart uiterlijk morgen Zaterdag 1 Dec. bij een handelaar in fruit moet inle veren. SLAOLIE. Omstreeks Kerstmis zal een rantsoen slaolie (2 dl of circa 180 gram) wor den beschikbaar gesteld. Hiertoe dienen de bonnen 328 of 422 van de bonkaart K 513 uiterlijk 1 Dec. a.s. te zijn ingeleverd bij een detaillist, die eertijds gewoon was spijsolie te verkoopen. De detaillist dient hiervoor ontvangstbewijs af te geven. Verkoop mag eerst plaats vinden, nadat zulks is bekend gemaakt. Nader zal worden medegedeeld of hiervoor een nieuwe bon zal worden aangewezen. ZOMERJAPONNEN EN ZOMER-"" JAPONSTOFFEN-. Met ingang van 15 Nov. 1945 zijn de zomer japonnen en zomer japon stof fen, voor zoover voorradig, uitsluitend bij den handel verkrijgbaar op punten der textielkaart VA 510 Voor zomerjaponnen, bestemd voor dames van 15 jaar en ouder zijn 12 punten noodig en voor zomerjapon nen bestemd voor meisjes van 315 jaar 7 punten noodig, terwijl zomerja- ponstoffen verkrijgbaar zijn tegen in levering van 3 punten per M.2. OMWISSELING TOEWIJZINGEN TEXTIEL. De door de distributiediensten uit gereikte textiel toe wij zingen met het ar tikelnummer 81 dienen bij de distribu tiediensten te worden omgewisseld te gen de nieuwe toewijzingen, daar deze niet voor herbevoorrading geldig zijn. Bij deze omwisseling dent het ont vangstbewijs MD 34207 als bewijs te worden overgelegd. Het betreft hier uitsluitend toewij zingen met een datum van afgifte, wel ke gelegen is na 1 Augustus 1945. BONNEN VOOR ONTBIJTKOEK EN GEBAK. De geldigheidsduur van de bonnen 160 en 254 voor ontbijtkoek en 144 en 240 voor gebak wordt verlengd tot en met 8 Dec. 1945. Detaillisten kun nen deze bonnen in de week van 25 Nov. t.m. 1 Dec. a.s. bij de distribu tiediensten inleveren voor zoover zij op deze bonnen hebben afgeleverd. Bij de eerstvolgende inlevering van bonnen voor deze artikelen zal worden toe' gestaan, dat een onbepaald aantal res tantbonnen kan worden ingeleverd. INLEVERING TEXTIELPUNTEN. De inlevering door detaillisten van textielpunten der textielkaarten VA 510 kan, mits de soorten duidelijk van elkaar zijn gescheiden, tezamen met de andere textielpunten geschieden, onder gebruik making van het ontvangstbewijk MD 34207. NUMMERCOUPURES. In het tijdvak van 2 t.m. 8 December 1945 zullen de volgende nummercoupu res worden uitgereikt: 470, 471 voor 100 gram zout per rantsoen. 472 voor 250 gram peulvruchten p. r. 473 voor 500 gram jam p. rants. 474 voor 100 gram vermicelli p. r. 475 voor 250 gram gort p. rants. Deze coupures zijn geldig voor de taillisten van 9 t.m. 23 December 1945 en voor grossiers van 9 Dec. t.m. 6 Jan. 1946. Voorts worden uitgereikt de num mercoupures 476, 477 voor 2 liter melk. 478, 479 voor 1 kg aardappelen, gel dig van 9 t.m. 16 Dec. 1945. INLEVERING CONSUMENTENBON NEN DOOR DETAILLISTEN In hte tijdvak van 2 t.m. 8 Dec. 1945 dienen de detaillisten onderstaande bonnen bij den Distributiedienst in te leveren ter verkrijging van aanvullings- tcewijzingen. Zout 156, 251 ën restant 119, 214 2 rantsoenen. 5 Peulvruchten 158 en restant 121 1 rants. Jam, 157, 252 en rest. 120, 215, half rants. Brood, 300 t.m. 306, 400, 401, M02 8 rants.; B21, B22, D21, D22, M03, 4 rants. Vermicelli 159, 253 en restant 745 ran ts Gort,'155, 250 en rest. 744, 731, 1 r. Mjelk A23, B23 en rest. A16, B16, 3 kwart rants.; C23 en restant C16, 1 driekwart rants.; 410 en rest. 258, 3 r. Vleesch 165, 259, M04 en restant M48 Vleesch, 1 rants.; 315, 411 en rest. 162, 256, anderhalf rants. Vlees ch waren, als Vleesch Aangezien de plannen voor den her bouw van het nieuwe stadhuis nog niet vaststaan, zullen de bemoeiingen voor dit gedenkteeken, tot na het bekend worden van deze plannen, blijven rus ten. Wel zal nog in den loop dezer maand in de gemeente voor dit doel nog een collecte worden gehouden. Maandag j.l. speelde de damclub V. D. in haar clublokaal Hotel „Cen tral" haar tweede competitiewedstrijd voor de le klasse van den Noordbrab. Dambond en won wederom met over tuigend cijfers n.l. 164. De gedetailleerde uitslag luidt: 7 V.D. D.V.D. A. de GraagA. v. Eggelen 20 J. C. P. KaldenM. v. Oord 20 B. Klerks;L. van Overdijk 20 A. NieuwkoopJ. v. d. Bosch 20. C. Schaap—A. v. d. Wiel 20 C. BaxG. de Hoog 20 J. KlarenM. Loeffen 20 J. DeurlooA. v. Wijk 02 G. JonkerH. v. Overdijk 20 F. te VruchtenA. Kuijs 02 Totaal 164 Maandag 26 Nov. speelde de Biljartclub de „Stoottroep'" een vriend- scYiappeUjken match tegen „D.E..S." \ti Aardappelen, 316, 317 en restant 163, hotel Concordia" De wedstrijd glm* 164. 2 r.; B24, 412 en restant B15, 257 1 rants.M05 en restant M48 Aard appelen, anderhalf rants. NUMMERCOUPURE KAAS. In het tijdvak van 25 Nov. t.m. 1 Dec. 1945 zijn door de distributie diensten uitgereikt de nummercoupures 325 C. Deze zijn geldig voor 100 gram kaas per rantsoen en wel voor detaillis ten van 2 tot en met 16 Dec. a.s. en voor grossiers van 2 t.m. 30 Dec. a.s. HEUSDEN. Heden Vrijdagavond zal in de Chr. Bewaarschool alhier een verga dering worden gehouden van het Chr. Nat. Vakverbond, waarin als spreker zal optreden de heer Wetselaar uit Dordrecht, met het onderwerp: „Doel der Chr. Vakbeweging. Door de bemoeiingen van NVH en HARK is in Alkmaar, Krimpen a. d. Lek en Krimpen a. d. IJssel, speelgoed enz. ingezameld om dit met St. Nicolaas aan de jeugd van Heus den uit te reiken. Deze uitreiking zal plaats vinden op Maandag a.s. Sint-Nioolaas zal daar bij in eigen persoon aanwezig zijin en de verschillende scholen met een bezoek vereeren. Een comité uit Alk maar en uit Krimpen zal daarbij tegen woordig zijn. Een woord van dank mag de milde gevers in genoemde plaatsen zeer zeker niet worden onthouden. Dinsdagavond hield de vereen. „Heusden's Belang" een algemeenele denvergadering in café „Central" alhier. De opkomst der leden was vrij bevre digend. De secretaris bracht verslag uit van de bemoeiingen der vereeniging over de afgeloopen jaren, die in ver band met de bezettingsjaren zeer be scheiden zijif geweest. De penningmees ter deed bij monde van den secretaris verslag over het geldelijk beheer. Van het bestuur, dat in zijn geheel aftrad, werden herkozen de heeren J. H. Roza en B. Verschuur en werden ge kozen de heeren J. A. van Bergen Hene gouwen, H. Kant, J. de Kok, C. Olden- dorp en P. Sprengers. De bestuursfunctie^ werden als volgt verdeeld: Voorzitter, J. H. Roza; Secre taris B. Verschuur; Penningmeester H. Kant en de overigen gewoon bestuurs lid. Ter sprake werd gebracht, de plaat sing van een monument voor de geval len slachtoffers onder het stadhuis. Op beide begraafplaatsen zal een beschei den gedenkteeken worden aangebracht, terwijl op de plaats van den ramp, eveneens een gedenkteeklen zal vér- rijzen. over 50 caramb. De uitslag was: D.E.S. De Stootroep P. BruijstenB. Aerts 3250 T. Jonker Sr.A. d. Engelse 5033 F. LeijtenF. Roza 4950 H. LeijtenG. Verbeek 5022 v. Bergen Heneg.Nieuwkoop 5027 M. SmitsJ. v. 'Wijk 5040 F. SchreuderB. Wijnstekers 4250 J. BoerenK. v. Kuijk 5039 M. Boeren—-A. Doruiter 50-39 Hoogste serie werd gemaakt door F. Leijten met 10 caramboles. Naar wij vernemen zal de Nuts- Avondteekenschool, welke tengevolge van de kolenschaarschte de cursus enkele avon den moest onderbreken, heden Vrijdagavond weer hervat worden. De leerlingen worden verzocht vroegtijdig aanwezig te zijn. Gisterenavond kwam de tijdelij ke gemeenteraad alhier, onder Voorzit terschap van den wnd. Burgemeester A. v. Delft voor de e'erste maal irt vergadering bijeen. Tot wethouders wer den gekozen de heeren J. A. Buijs ien Chr. Oldendorp. (Volledig verslag volgend nummer). Dezer dagen wat het een jaatf geleden, dat het bombardement der, woningen in de Achterstraat plaats had, waarbij deze huizen werden vernield en véle dooden te betreuren vielen. Tot notabelen der Herv. Kerk alhier zijn gekozen de heeren Ooste- rom ên Verwijs. Zondag a.s. houdt Ds. Klerkxs, Ned. Herv. Pred. alhier, een bidstond voor Indië. ALMKERK. Het Gemeentebestuur van Alm- kerk maakt bekend, dat zij die gedu rende den winter 1944-M5 en het voor jaar 1945 kwartier verschaften, aan eva- cué's en daarvoor geen geldelijke ver goeding ontvingen, daar thans niet meer voor in aanmerking komen. Aanbeveling verdient zich in verbinding te stellen met de voormalige evacué, die mogelijk deze uitkeering van terugwerkende kracht wel zal ontvangen en dan wel licht bereid zal zijn, hiervan een rede lijk deel aan zijn voormaligen kwartier gever af te staan. Aanvragen bij den ambtenaar voor sociale zaken ten ge meentehuize, hebben geen zin daar voor de ze aangelegenheid geen rege ling van rijkswege getroffen is. Belanghebbende in deze gemeen te worden er op attent gemaakt dat in het tijdvak van 26 Nov. t.m. 1 Dec. a.s. de geleende broeiramen aan huis worden teruggehaald. Mochten deze zijn gebroken, dan moet men de kosten hieraan verbonden, zelf betalen. j

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1