Ruilverkaveling onder Heusden. Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„KIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Aitena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Rattentyrannie in het Land van Altena. Naar aanleiding van de Aimkerksche vondst. Chemische onkruidbestrijding in granen. Hoe staat het met de paardenpositie? 2E JAARGANG. No. 77 MAANDAG 3 DECEMBER 1945 VAN Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct, Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Ongewenscht „wild" huist in de ge bieden van het Land van Heusden en Altenaratten en hun kleinere soort- genooten de muizen. Het zijn kleine ty- rannen, die de dames terroriseerien, en alle bewoners schade berokkenen aan vloeren, kleeding, schoeisel, ja, wat niet al. En in het ex-frontgebied vooral heb ben ze een lustoordruïnes en puin herbergen de ongewilde gasten bij tien tallen. Hierbij komt, dat de inundatie der gebieden langs de Bergsche Maas oorzaak was, dat velen der knaagdie ren werden opgedreven naar de droog- gebleven gronden, en daar hu,n vijand, de mensch, was geëvacueerd, had het gebroed vrij spel. Een ware ratten- en muizenplaag teisterde het opnieuw be volkte ex-frontgebied met verre omge ving. Radicaal middel voor deze „zuive ring" is opruiming, d.w.z. van de puin- hoopen, zoodat de kweekplaatsen dezer ongure gasten verdwijnen. Want dit ongedierte staat voorniets: De rimpel in moeders voorhoofd ver diept zich, als ze bepeinst het probleem van veiligstelling b.v. van het voedsel. Geen kast toch blijft buiten het bereik der indringers. Inmiddels is men aan de „ontrat- ting" begonnen, krachtig gesteund door de N.V. Rattin-Maatschappij, die teGies- sen, Rijswijk, Andel enz. enz. brood gratis heeft uitgereikt, gedrenkt in een vergiftigde vloeistof, doodelijk voor rat en muis en tevens besmettelijk voor bei de soorten. Maar ook hier geldt, dat de vak- mensch het beste resultaat bereikt: dieze rattenverdelger weet wel, waar hij hiet doodelijk gif moet deponeeren. Intusschen ziet men wel succes, al is de „zuivering" nog niet volmaakt. In een aardig gidsje voor het En- gelsche graafschap Somerset (Penguin Books) zegt de schrijver: „Zonder na te denken, beschuldigt men schrijvers van gidsen er vaak van, dat zij te veel aandacht aan de kerkgebouwen schen ken. De kerken van ons land vormen echter samen een duidelijk geschiedenis boek en wie belang stelt in de ge schiedenis van Engeland, mag de eer biedwaardige gebouwen niet bui.en be schouwing laten." Hetzelfde geldt zonder meer, voor ons land. En de grafzerken der oude kerkgebouwen zijn soms goed leesbare, en ook wel eens fraai geïllustreerde bladzijden van dat geschiedenisboek. Om voorbeeulen te nee nende palmtakken van <ie pas gevonden zerk van Wer kendam herin ieren aan een pelgrims tocht naar jeruza'em, dus, la en we zeggenaan de boetvaardigheid, of de vroomheid, wellicht ook de reis lust van een bewoner van het Land van Alteia van vierhonderd jaar geleden. De 15 „be/.anten" (ronde schijfjes, ei genlijk munten) op de Meeuwensche en Aimkerksche grafsteenen deelen mede, dat een voorvader aan een kruistocht deelnam. En de Aimkerksche zerk van Jan van Clootwijck getuigt van den stand van de beeldhouwkunst in de eerste helft van de 16e eeuw. Kerk-, algemeene- en kunstgeschiedenis, alles geïllustreerd door een paar zerken! Zullen wij er de wegen mee gaan verharden? Of ze verkoopen aan den steenhouwer, die ze omkeert en nóg eens gebruikt? Onlangs bekeek ik de kerk van Hoog- blokland, inzonderheid de achterzijde. Niet veel belangrijks, zult ge zeggen. Voor den ingang van de consistorieka mer zie ik een steen liggen. Wie wieet..„ En ja, daar zie ik duidelijk een paar kruisjes in de hoeken. Dit is een oude altaarsteen, van vóór circa 1572. Want indertijd stond hier een ouder gebouw, dat oorspronkelijk een R.K. kerk was. De buiten neergelegde altaarsteen is de laatste herinnering. Ook deze steen spreekt. Vernielen? Ik geloof dat de tijd van godsdiensthaat voorbij is. Wat een prachtige samenwerking tegen den bezetter was er tusschen de menschen van het „Oude" en „Nieuwe" geloof! En menig niet-katholiek onderduiker of hongerlijder denkt alleen nog met dankbaarheid aan het katholieke Zuiden terug. Dusstil laten liggen of een vei liger plaatsje geven. Het is een histo risch „monument", dat spreekt door de plaats waar het nu ligt... maar of er geen waardiger plek te bedenken is? De grafzerken geven ook wel eens proeven van dichtkunst. Ons land telde meer poëten dan Vondel en Huygens! In de N. H. kerk van Nieuwpoort, bij Schoonhoven, noteerde ik dezer dagen het volgende „Hieronder rust ik nu al van den dood verslagen Ik was jongman, bruidgom, man en lijk en dat in 30 dagen." Dit grafschrift betreft Johan Pau, overleden in 1673. In Bolsward (Fr.) zag ik onlangs een zerk, voorstellende een zeikend schip. Een mannetje zit aan het roer. En nu het opschrift: „Hooi varen was mijn plezier Nu ik dood ben, lig ik hier Laat varen wat lust Ik ljg in de eeuwige rust." Om dergelijke grafschriften te ont dekken, moet men reizen. Ik doe het graag. Maar of ik Gert Hamer eve naren zal? Ik vond in Nieuwpoort zijn zerk... „Hir leit begraven Gert Pitersen Hamer ende het ghewest (e)ens tot Jereuesal(em) ende 2 mal tot Romen 2 mal tot S. Jacop en is ghesteurven den 25 April Anno 1602." S. Jacop, dat is Santiago in Spanje. Een beroemd pelgrimsoord! Men vond er schelpen van het model dat nu op een ShelI-pomp staat (Shell —schelp!) en tooide daarmee zijn muts. Tcjen Gert in N. begraven werd, was de kerk in Protestantsche handen. Maar vijf pelgrimstochten.Tot het andere geloof overgegaan Spreekt deze steen evenals de Hoogbloklandsche van de groote veranderingen van dien tijd? Moge de aandacht voor deze en der gelijke sprekende getuigen van het ver leden er toe leiden, dat onze kennis wordt verrijkt, en dat naar het behoud ervan ernstig gestreefd wordt. Moge men de noodige aandacht schenkCn-, ook aan het puin onzer kerken, inzon derheid aan de natuursteen. Niet on nadenkend toestaan, dat men uit winst bejag „prenten uit ons geschiedenis boek scheurt"! G. J. SWANBORN. Gorinchem. Naschrift. In verband met het feit, dat Gert Hamer, d.e verschillende pel grimstochten deed, in 1602 in de Prot. kerk van Nieuwpoort begraven werd, nog het volgende: Het is mogelijk, dat hij katholiek stierf en toch een rustplaats in de Prot. kerk kreeg. De Herv. Kerken waren begraafplaats voor de beter gesitueerden, ook van andere godsdienstige gezindten. Dit werd mij medegedeeld door Mr. Dr. J. Belanje, auteur van een goedkoop, goed geïl lustreerd en deskundig wierkje over grafzerken, altaarsteenen, enz. De ti tel is„Steenen Charters" (Heem schutserie). De 4e druk is in bewerking. Bestellingen bij het Bureau van dit blad of bij den boekhandel. S. Over bovengenoemd onderwerp geeft Ir. H. A. Ormel de volgende beschou wing. Door den oorlogstoestand en door het feit, dat vele bewoners lan gen tijd waren geëvacueerd, verkeert een groot aantal pereeelen in buitenge woon vervuilden toestand. Niet alleen in de geteisterde streken, doch overal is de onkruidlaag sterk toegenomen. Dit onkruid kan op twee manieren bestre den worden n.l. door het nemen van landbouwkundige maatregelen en door gebruik van chemische middelen. Uit landbouwkundig oogpunt gezien, is de bestrijding met chemische midde len als een hulpmiddel te beschouwen. Het is wenschelijk, deze wijze van be strijding in het bedrijf uit te schakelen. Het blijft echter de vraag, o'f wij ooit zoover zullen komendaarom zal de chemische bestrijdingswijze voor den landbouw voorloopig nog van groote 6eteekenis blijven. De laatstgenoemde wijze van bestrijding mag echter voor den boer geen aanleiding zijn om het ne men van de noodige landbouwkundige maatregelen achterwege te laten. Schoffelen, eggen, ploegen en wie den, alsmede het zorgen- voor eeni goede afwatering en het toepassen van een doelmatige grondbewerking zijn noodzakelijk voor het telen van gezonde en goed ontwikkelde granen. De chemische bestrijdingsmiddelen dient men te gebruiken als de onkruiden nog klein zijn. Het graangewas moet op dat tijdstip een hoogte van 810 cm hebben bereikt, daar zich dit anders bij een eventueele beschadiging moei lijker kan herstellen. De zeer goede werking en het eenvoudig gebruik van de z.g. „boomkleurstoffen" hebben er toe geleid, dat de chemische onkruid bestrijding thans veelvuldiger pilaatsï vindt dan vroeger/Had men steeds over i vdldcende spuitwerking en kleurstoffen kunnen beschikken, dan zou men in nog grooteren omvang hiermede gewerkt j hebben. Het is daarom jammer, dat thans nog niet gezegd kan worden of dat zij ook in de toekomst een ruime toepassing zullen vinden. Door de vorderingen der moffen en door hun rooverijen zijn er heel wat paarden, die zoo noodig waren voor ons landbouwbedrijf, verdwenen. Ge lukkig zijn den laatsten tijd heel wat dieren uit Duitschland weer terugge haald, België, Canada en Ierland le verden ook hun paarden-„contingenten" waardoor de paardenpositie inderdaad een wat gunstiger beeld te zien geeft. Daarbij komt, dat de mechanische trac tie in het landbouwbedrijf al meer en meer veld wint, zoodat het aantal paar den, dat voor genoemd bedrijf noodig is, stijgend is. Ook het najaarswerk op de akkers schiet flink op; dus ook hier minder paarden noodig. Een en ander was oorzaak, dat met ingang van 19 November de taxatie- mailden konden worden afgeschaft en de aan- en verkoopreggeling der paar den, die mloest zorgen voor een ratio- neele verdeeling, eveneens vérdwijnén kon. Geheel vrij zal evenwel de paarden handel nog niet worden. Voor aankoop blijft nog steeds een vergunning noo dig. Bedoeling is n.L, dat de geteis terde gebieden vóór gaan, omdat daar gebrek is aan paarden. De maximumprijzen blijven eveneens van kracht. Wel verdwijnen de paar- defnidentiteitsbewijzen, en ook het uit leen- en verhuurverbod. In de vergadering van den Kring 's Hertogenbosch en Omstreken van den N.C.B. Wcensdag te 's Bosch gehouden, en waarbij Ir. Kruger een lezing hield over ruilverkaveling, deelde deze spr. mede, dat plannen bestaan voor ruilver kaveling van de Maaskant, de polders onder Heusden en Vlijmen en het Bos sche Broek. Het ligt in de bedoeling de dorpskerk van Empel over te bren gen naar het Slot. De dijk onder Enge len, Bokhoven en Hedikhuizen zal wor den verhoogd, zoodat die polder wa- tervrij wordt. Voor bemaling zal een nieuw gemaal gebouwd worden aan het Hedikhuizensch Sas. Verder bestaat het plan een weg aan t* leggen van den Bosch, langs Vlijmen, over Elshout naar Heusden en vandaar via Dcrdnecht naar Rotterdam. Plannen van de Pro vincie doorkruisen in de polders on der Heusden en Vlijmen de ruilverka velingsplannen, waardoor een vertraging is ontstaan. Spr. protesteerde tegen het feit dat de Provincie hier een bóeren- gebied wilde, waardoor 2000 ha bouw grond zouden verloren gaan. HEUSDEN. Gratis Voedseluitdeeling Ned. Roode Kruis. Aanstaande Dinsdag 4 Dec. zal het Ned. Roode Kruis kindervoeding uitrei ken op de zalmkleurige voedselkaarten. Tevens zullen dan op de groenja voedselkaarten cigaretten worden uit gedeeld. De uitreiking zal ^geschieden in de teekenschool van 912 uur. Na genoemden tijd kan niemand meer geholpen worden. Donderdagavond kwam de tij delijke gemeenteraad onder Voorzitter schap van den wnd. Burgemeester Ah v. Delft in eerste zitting bijleen. Na het afleggen van de vereischte eeden heette de Voorzitter de raadsle,-1 den welkom en sprak de hoop uit, dat zij veel in het belang van Heusden zul len mogen doen. Hij bracht dank aan de raadsleden die niet in het college waren teruggekeerd, voor alles wat deziei in het belang van de gemeente hadden gedaan. Spr. acht het overbodig een1 opsomming te geven over alles wat in de gemeente Heusden is gepasseerd^ doch stelt voor een oogenblik van stil te in acht te nemen voor de oorlogs slachtoffers, die in de gemeente zijn gevallen. Hij merkte vervolgens op, dat in de naaste toekomst veel arbeid van den raad zal worden gevraagd, in ver band met den opbouw van de gemeente) de verbetering der wegen ien in gerjeéd- heid brengen van industrie-terrein. Spr. deelde mede, een paar weken geleden den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op bezoek te hebben gehad, waarbij Zijne Exoel- lentie verklaarde, dat Heusden de volle belangstelling van de regeering heeft en hoopt dat deze belangstelling resul taat voor de gemeente zal mogen ople veren. Het reglement van orde, dat voor den vorigen gemeenteraad gold, wordt ook van toepassing verklaart voorden tijdel ijken gemeenteraad. De raad gaat er mede accoord, dat de raadszittingen met gebed zullen wor den geopend en gesloten. Hierop volgde de verkiezing van wethouders. Bij de eerste stemming) werden 3 stemmen uitgebracht op den heer Chr. Oldendorp, twee op den! heer J. M. Buijs, 1 op den heer M« Wijnstekers, terwijl 1 stem van on waarde werd verklaard. Bij de tweede stemming verkregen de heeren Chr. Ol dendorp en M. J. Buijs elk 3 stemmen* de heer Th. Buijs 1 stem. Bij de 3de stemming verwierf de heer J. M. Buijs) 4 de heer Oldendorp 3 stemmen, zooi dat de heer J. M. Buijs was gekozen. Bij de 4e stemming voor den tweeden wethouderszetel verkreeg de heer Chr. Oldendorp 5, de heeren M. Wijnstekers en Nieuwenhuis elk 1 stem, zoodat de heer Oldendorp was gekozen. De ge meen te rekening en de rekening} van den Vleeschkeuringsdienst werd den raad aangebodenvoor onderzoek wer den aangewezen de heeren die Kortj Wijnstekers en Th. Buijs. Bij de rondvraag verzocht de heer Ol dendorp inzage te mogen "hebben van liet regelement van orde. De Voorzitter! zegt zulks toe. De heer Wijnstekers vraagt of het niet mogelijk is, dat de straatverlich ting wordt uitgebreid. ®)e Voorzitter antwoordt over deze kwe tie een bezoek te hebben gehad van een vertegenwoordiger van de PNEM. Waarschijnlijk zullen er eert paar lichtpunten bij mogen komen, doch Vermoedelijk zullen de thans reeds bran dende lantaarns van minder sterke lam pen moeten worden voorzien, wat wel geen bezwaar zal opleveren. Ook ia Oudheusden zullen een paar lichtpun ten worden aangebracht, terwijl ook in

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1