Bezoek van St. Nicolaas aan Heusden. Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„KIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2 E JAARGANG. No. 78 VRIJDAG 7 DECEMBER 1945 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et, Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Maandagmiddag bracht St. Nicolaas met zijn knecht een bezoek aan Heus den. Hij was van Krimpen a. d. Lek gekomen en had 's morgens een bezoek aan Elshout gebracht en aldaar de kin deren op mnde wijze van speelgoed, prentenboeken en leesboeken voorzien. Aan de Oudheubdenschepoort stond de wnd. Burgemeester A. v. Delft met zijn Echtgenoote, de Voorzitter van Heusden's Belang, Voorzitter en Be stuursleden van de Winkeliersvereeni- ging met eenige lieeren van het onder wijzend personeel uit de gemeente Alk maar en de harmonie „De Eendracht" Uit Herpt den hoogen gast op te wach ten. Dit wachten duurde even, doch eindelijk, daar kwamen eenige auto's aan, waaruit St. Nicolaas en zijn knecht staptenin volgauto's waren mede ge- gekomen de Voorzitter van de plaatse lijke HARK afdeeling Heusden en een comité uit Krimpen. Met luid gejuich werden de gasten fcmtvangen, terwijl de harmonie e»en .Xang zal hij leven", speelde. Vervolgens sprak Burgemeester v. Delft St. Nicolaas toe en heette hem van harte welkom. In optocht ging het nu met de harmonie van Herpt voorop van de Oudheusdenschepoort door Wittebroodstraat, B reestraat, Pel sestraat naar de Prot. Bewaarschool, waar St. Nicolaas zijn eerste bezoek bracht. De kleuters zongen onder lei ding van Mej. den Engelsen eenige St. Nicolaasliederen, waarop St. Nico laas zijn gaven ten toon spreidde en aan Mej. den Engelse verzocht deze te willen uitreiken. Het was een ge not de verheugde kindergezichtjes te aanschouwen, een paar durfden het aan, bij St. Nicolaas te komen en alleen een versje voor hem te zingen. Vervolgens ging het naar de Open bare, daarna naar de R.K. Jongens school en vervolgens naar de R. K. Meisjesschool en Schipperspensionaat. Overal hetzelfde beeld, overal ver heugde en blijde gezichten, er werden toepasselijke liederen gezongen, op de schoolborden aardige toepasselijke tee- keningen en slagzinnen. St. Nicolaas deelde mede, dat ten gevolge van den oorlog, hij niet had kunnen inkoopen om alle kinderen te voorzien, doch dat hij de kinderen van Alkmaar en Krimpen a.d. Lek en Krim pen a.d .IJssel had verzocht, hem te willen helpen, om de kinderen van Heusden, die hij het vorige jaar hee- lemaal niet had kunnen bezoeken en die zooveel door den oprl/og mfoesten lijden, toch nog op zijn verjaardag een feest te kunnen bereiden. Deze kinderen hadden aan zijn verzoek spon taan voldaan en zoodoende was de kin dervriend nu in staat de kinderen ruim schoots te voorzien. Het Ned. Roode Kruis, was bij de kinderen niet achter willen blijven, en had gezorgd dat voor elk kind een flinke St. Nicolaaspop aanwezig was* Door het onderwijzend personeel werd de goede Sint namens de kindie rem bedankt en verzochten deze ook den dank te willen overbrengen aan de kinderen van Alkmaar, Krimpen a. d. Lek en Krimpen a. d. IJssel. Tot slot werd ook nog een bezoek gebracht te Herpt. De Harmonie wacht te hier de hooge gasten op en we.er ging het met de muziek voorop naar de school. Ook hier werd St. Nico laas met gejuich ontvangen. Een der oudere jongens, die blijkbaar minder braaf, was geweest, moest bij Sint- Nicolaas komen en krieeg een ernstige vermaning. Van Herpt ging het weer naar Heus den terug en werd den gasten uit Alk maar en Krimpen een kotlietafel aange boden. Mevrouw van Giessen uit Krimpen sprak woorden van dank voor de har telijke en gulle ontvangst. Mijnheer Bos dankte namens het Alkmaarsche comité. Burgemeester v. Delft dankte de, ge noemde comité's voor hun arbeid, waar door zooveel kinderen in Heusden zoo ruimschoots van het Sint-Nicolaasfeest kor.den genieten en verzocht den dank van de kinderen en ouders van Heus den te willen overbrengen aan die in Alkmaar en Krimpen met den wensch dat het deze gemeenten in alle opzich ten zal mogen welgaan en de vriend schapsbanden, die zijn geknoopt, zullen blijven voortbestaan, besloot spr. zijn -dankwoord. Met dezen dag was het voor de jeugd van Heusden evenwel nog niet atgeloopen. De Heusdensche Winke-- liersvereeniging had voor hen nog een verrassing. Was men aanvankelijk be vreesd, dat de vertooning van een kin derfilm niet kon doorgaan, wegens ge brek aan een behoorlijke zaal, ten slot te was het toch zoo ver gekomen, dat de zaal van het café „Gentral" daar voor gebruikt kon worden. Woensdag middag 5 Dec. vond deze vertooning dan ook plaats, eerst voor de jongens en daarna voor de meisjes. De kinderen van Heusden hebben dit jaar een St. Nicolaasfeest gevierd, zoo als zij vermoedelijk nog nooit gevierd hebben. Voor een groot gedeelte is dit te danken aan de bemoëiïngen van HARK, het onderwijzend personeel èn de kin deren uit Alkmaar en Krimpen, die zoo spontaan een gedeelte van hun speel goed daarvoor hebben afgezonderd. Alkmaar en Krimpen uit naam van Heusden dank, hartelijk dank. Ook de Winkeliersvereniging een woord van lof voor hare bemoeiingen en de ver tooning van de kinderfilm, die bijzonder bij de jeugd in den smaak viel. De Directeur van het Centraal Distri butiekantoor te Vught maakt het vol gende bekend BOVEN- EN ONDERKLEED ING Met ingang van 10 Dec. a.)s. zijn boven- en onderkleeding verkrijgbaar, zonder dat voor het koopen daarvan een bereidverklaring vereischt is. Wanneer een aanvraag om boven- of onderkleeding toegestaan wordt, zal de distributiedienst de benoodigde pun ten afgeven, waarop de aangevraagde artikelen rechtstreeks bij den handel kunnen worden gekocht. Een bereid verklaring is thans nog slechts noodig bij aanvrage om huishoud- en woning inrichtingsartikelen, truien e.d. bedrijfs- en vakkleeding. KOUSEN EN SOKKEN. Met ingang van 10 Dec. is op den letterbon A der textielkaart VA 510 benevens vier der reeds aangewiezen bonnen 1 t.m. 15 dezer kaart een paar kousen of sokken verkrijgbaar, (de z.g. standaard kousen zijn verkrijgbaar op dien letterbon A zonder inlevering van genummerde bonnen. VOORSCHOTTOEWIJZINGEN THEE In de week van 2 t.m. 9 Dec. 1945 zullen de distributiediens'en aan detail listen voorschottoewijzingen thee, num- merooupures 483, uitreiken op basis van 75 pCt. van het aantal in de week van 25 November t.m. 1 Dec. j.l. inj- geleverde aantal bonnen 110 voor koffie. RESTANTBONNEN SLAOLIE. Detaillisten dienen eventueele restant- bonnen voor slaolie (328 en 422) tot een) maximum van 9 stuks door te geven aan hun grossier. Grossiers kun nen deze bonnen in de week van 9 tm. 15 Dec. a.s. bij de distributiediensten inleveren ter verkrijging van een toewij zing 482. Deze toewijzingen zijn voor grossiers geldig van 9 Dec. 1945 tot en met 6 Jan. 1946. KOFFIESURROGAAT ZONDER BON De nog aanwezige voorraden van het de tijds met machtiging der regeering vervaardigde z.g. regeeringskoffiesurro- gaat mogen zonder bon worden ver kocht. TOEWIJZINGEN SCHOENREPARA- TIELEDER. Handelaren in leder zullen bij inle vering van door hen ontvangen bonnen voor schcenreparatieleder met ingang van 26 Nov. j.l. toewijzingen voor 5000 eenheden Ieder inplaats van ontvangst bewijzen ontvangen. De bonnen moeten op opplakvellen geplakt in veelvouden van 5000 met een ontvangstbewijs MD 34201 ingeleverd worden. Bij de in levering moet het bewijs van inschrijving bij het Rijksbureau voor Huiden en Le der worden getoond, terwijl het nummer der inschrijving op het ontvangstbewijs meet worden vermeld. De toewijzingen blijven geldig tot het einde der maand, volgende op de maand, waarin zij uitge geven werden. Ter herbevoorrading moeten de han delaren de toewijzingen tezamen met een specificatie, vermeldende de uit geschreven Ledercheque (no., hoeveel heid, soort) aan het Rijksbureau voor Huiden en Leder, Keizersgracht 277 te Amsterdam zenden TE VERNIETIGEN BONKAARTEN. De volgende bonkaarten kunnen wor den vernietigd De oude textielkaarten (bewaard moet dus worden de leder-textielkaart VA 510) De bonkaarten voor voedingsmidde len KA 506 (13 Mei tm. 9 Juni 1945 tot en met KA 512 (28 Oct. t.m. 25 November 1945). Alle oude brandstoffenkaarten (be waard moeten dus worden de kaarten T 509 of T 505, alsmede de kaarten UA 510, UB 510, UC 510 en UD 510) de oude serviesgoedkaarten. Alle oude inlegvellen (dus bewaren de inlegvellen GA t.m. GE 508). MAALTIJDEN IN LOGEMENT-, HO TEL- EN RESTAURANTBEDRIJVEN. Met ingang van 3 Dec. worden ten behoeve van Logement- en Hotelbedrij- ven rantsoenbonnen voor boter, kaas, brood en jam beschikbaar gesteld, waar door het exploitanten van bovenvermel de inrichtingen mogelijk zal zijn aan hun logeergasten een eenvoudig ontbijt te verstrekken zonder dat hiervoor door de gasten bonnen behoeven te worden ingeleverd. Per ontbijt kan beschikbaar worden gesteld: 200 gram brood, 10 gr. kaas, 10 gram jam en 5 gram boter. De exploitanten van restaurantbedrij ven ontvangen rantsoenbonnen voor Margarine en wel op basis van 11/2 rantsoen margarine per elke toegewezen 10 rantsoenen aardappelen. Het publiek zal derhalve voor het betrekken van brood, vleesch en kaas in een restaurant bedrijf de voor deze artikelen geldige bonnen c.q. wisselbonnen dienen af te geven. De exploitanten van bedrijven, welke als Logement c.q. Hotel en/of als Res taurant zijn gerubriceerd kunnen zich voor het ontvangen van bovenbedoelde rantsoenbonnen onmiddellijk met den p.aat elijken distributiedienst in verbin ding stellen. Het aantal overnachtin gen dient te worden aangetoond aan dje hand van het door de politie afgetee- kende nachtregister. INLEVERING CONSUMENTENBON NEN DOOR DETAILLISTEN. In het tijdvak van 9 tot en met 15 Dec. 1945 dienen de detaillisten on derstaande bonnen bij de distributie diensten in te leveren ter verkrijging van aanvullingstoewijzingen. Versnaperingen: V01, V02, X02, 323, 417 en restant 151, 246, 1 rants. Suiker: 309 en restant 146, 2/5 r. 405 en restant 242 half rams.310, 406, 1/10 r. Brood: 300 t.m. 306, 400, 401, M02, 8 rants.; B21, B22, D21 D22, M03, 4 rants, en de geldige bonnen.i Blcem307, 308, 402, 403 en rest. 142, 143, 237, 238, 2 r. Rijst: 404, E 21 en restant 239, Ell, 1 ra t oen. Biscuits: 108, 204, 1 r. Boter: 147, 311 en rest. Ill, half r. 407, en restant 243, 1 rantsoen. Margarine: 312 en restant 148, 1 r, 408, Al48 boter, M01 en restant 149, 244, M47 boteir, half rantsoen. Vet: 313 en restant 113, half rants* Kaas: 314, 409 en restant 150, 245, A13, B 13, Iv., 2 rants.t; A14, BI4, lvé 1 rantsoen. Melk: A26, B26 en restant A23, B23, driekwart rants.C26 en restant C23, 1 3/4 rants., 420 <3n rest. 410, 3 r. Vleesch: 324, 418 en restant 315, 411, 11/2 rants.; M04 en restant 165, 259, 1 rantsoen. Vleeschwarenidem als vleesch. Aardappelen: 325, 326 en rest. 316, 317, 2 r.B25, 419 en restant B24j 412, 1 r.; M05, 1V2 r., M06 1/2 r. Rookartikelen: T01, T02, X01 en restant 05, 06, 2 rants. Tevens dienen de detaillisten bij de inlevering een opgave te doen valn het aantal rantsoenen voor de artikelen versnaperingen en biscuits, welke zijl van grossiers en/of fabrikanten in voor schot hebben ontvangen. NUMMERCOUPURES. In het tijdvak van 9 t.m. 1'5 Dec* 1945 zullen de volgende nummercou- pures worden uitgereikt: 484 t.m. 487 voor 100 gram ver snaperingen (aflossing voorschot), 488, 489 voor 100 gr. versnaperingen 490 voor 1000 gram suiker. 495, 496, 497 voor 100 gr. bloem1./ 498 voor 250 gr. rijst of kinderbiscy 499, 500 voor 125 gr. biscuits (af lossing voorschot). 501 voor 125 gr. biscuits./ 502 voor 250 gram boter. 503 voor 250 gram margarine. 504 voor 200 gram vet. 505 voor 100 gram kaas. 510 voor 1 rants, rookartikelen (geert i m po rtci g arette n Deze coupures zijn geldig voor de taillisten van 16 t.m. 30 Dec. 1945' en voor grossiers van 16 Dec. 1945/ t.m 13 Jan. 1946. Voorts worden uitgereikt de num mercoupures 506, 507 voor 2 liter melk. 508, 509 voor 1 kg aardappelen. Deze zijn geldig van 16 t.m. 23 Dec. 1945. Voor brood worden uitgereikt: 491 voor 50 kg Amerikaansche bloem! per 10 rantsoenen. 492 voor 50 kg Inlandsche bloem per 10 rantsoenen. 493 voor reductie. 494 voor 100 gram zout per rantsoen* Voedseluitdeeling Nederl. Roode Kruis. Dinsdag 11 Lvecember des voormiddags vail 9-12 uur, zal in de teekenschool vleesch wor :en uitgedeeld, en wel 2 ons per persoon. A le voedsel kaarten en verpakkingsmateriaal moeten worden medegebracht Met nadruk wordt er nog eens op gewezen, dat na bovengenoemden tijd, niemand meer ge- geholpen kan worden. v<t^| Het Bestuur van het Ned. Roode Kruis, afd. Heusden, verzoekt ons het vol gende mede te deelen aangaande de berei ding van het 11. Dinsdag uitgedeelde kin dermeel „Vitarroz". Per kind neme men één gestrekte eetlepel meel, vermenge dit met 2 eetlepels meikof water. Hierna voege men er nog 8 eetlepels melk aan toe. Daarna verwarme men het tot het de gewenschte dikte verkregen heeft. Vooral er voor zorgen dat de pap niet kookt. In de gisterenmorgen gehouden ver gadering van B. en W. werd tot eerste wethouder aangewezen wethouder J. M. Buijs. Onder het motto „Viat Volun tas" (Uw wil geschiede) kwaim bij ons bureau een vorstelijke gift van 1800 gulden binnen voor de oprichting; van een monument voor de gevallenen, onder ons Stadhuis. Met recht magj hier gesproken worden van een vor stelijke gift. De schenker(s) hebbert met deze gift wel blijk gegeven van hun sympathie met het mooie doel en de bereiking van dit doel een belang rijke stap nader gebracht. Moge zijrt VAN ALTÉHA

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1