Binnenland Officiëele mededeelingen Ingezonden. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG, NO. 8O VRIJDAG 14- DECEMBER 1945 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Mussert ter dood veroordeeld. Het Bijzonder Gerechtshof te s'-Gra- venhage heeft Woensdag Ir. A. A. Mus sert, leider der N.S.B., ter dood ver oordeeld. Mussert hoorde dit vonnis heel rus tig aan, hij scheen deze uitspraak ver wacht te hebben. Zeevisch goedkooper. De verwachting bestaat, dat de prij zen van zeevisch binnenkort opnieuw belangrijk zullen worden verlaagd. Amerikaansche Professoren bezoeken het Philips-laboratoria. Verschillende Amerikaansche profes soren, die ons land bezochten, hebben tot hun niet geringe verbazing erva ren, dat de Nederlandsche wetenschap reeds zeer ver gevorderd is, in de be- studeering en de toepassing van de atoomenergie. Zij brachten n.l. een bezoek aan de Philips laboratoria in Eindhoven en toen zij den Philipsmensdhen iets wilden verteillen over de cyclotron en hypermoderne en kostbare apparatuur voor het transmuteeren van atomen, waarmede men het eene element in hjetl andere kan omzetten, toen werd hun een dergelijk apparaat getoond, dat voor 85 pCt. gereed is en op één na het grootste van de wereld zal worden. De allergrootste cyclotron is in aan bouw in Californië. Textielprijzen lager. Het directoraat-generaal van de prij zen deelt mede, dat die prijzen voor textielgoederen in den loop van de maand December zullen worden ver laagd. De te hooge handelsmarges zijn in grijpend besnoeid en de detailprijzen kunnen als gevolg hiervan, voor een belangrijk deel van de goederen on geveer 20 pCt. lager gesteld worden. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van tusschenhandelaren,,, die nog een redelijke winst ontvajn- gen. Vooral zij, die als oorlogsslachtof fers in de gelegenheid worden gesteld zich kleeren en linnengoed en arti- ke en voor woningstoffeering nieuw aan te schaffen, zijn met deze maatrege len zeer gebaat. Er wordt bovendien bij voortduring naar gestreefd de prij zen van textielartikelen zoo laag moge lijk vast te steilen. Meer benzine. Moest in de laatste dagen van No vember worden bericht, dat de ben- ziuepositie voor December vrij som bere vooruitzichten bood, thans deelt men ons van officieele zijde mfede, dat er een bescheiden verbetering is te melden, zoodat de rijksverkeersin specties nog een kleine aanvulling zul len kunnen geven. Dit geschiedt ech ter automatisch, zoodat men niet om een aanvulling behoeft te vragen. Zitting van het Bossche Tribunaal. Door het Bossche Sribunaal werdi op Vrijdaig 7 Dec. j.l. de volgende m aatrege 1 o pgelegd Jans;*e Arendse, echtgenoote van H. Millenaar, geboren 13 Januari 1922, eertijds wonende te Heusden, thans te IJsselmonde, had omgang met Duit- schers en schilde aardappelen en wasch- te voor de Duitschers. Het tribunaal achtte verd. door haar vier maanden lange interneernig voldoende gestraft en legde geen verdere maatregelen op. Ernstig verkeersongeval. Op den Boxtelscheweg ter hoogte van Huize Steen wijk te Vught, had een aanrijding plaats tusscken een Neder- landschen militairen wagen, waarop zich verscheidene lifters bevonden, en een Canadeesche truck. Van de lifters werden drie perso nen op slag gedood, n.l. twee mannen en één vrouw, afkomstig uit Hoens- broek (L.), Uithoorn en Amsterdam. Verder waren er drie of vier gewonden ook woonachtig elders. De gewonden werden naar het zieken huis te Vught overgebracht. De handel in r'et. Het bedrijfschap voor griend en riet maakt bekend, dat voor den verkoop van riet te velde en van gesneden riet thans voorschrif.en zijn vastgesteld, ge lijkluidend aan die, welke voor den verkoop van griendhout te velde en van gesneden griendhout gelden en wel ke reeds zijn bekend gemaakt. Eigenaren van perceeien riet zijn mitsdien voort aan vrij in de keuze der koopers, mits deze in de jaren 1936 tot en met 1941 een of meermalen riet te velde hebban gekocht of gedurende een of meer dier jaren peroeelen riet op langen termijn in pacht hadden. De tot dusverre gel dende prijsvoorschriften blijven van kracht en zeer scherpe ccontrole zal op naleving dezer voorschriften worden uitgeoefend. Het gesneden riet mag zonder inneming van aan koop vergun ningen worden verkocht aan erkende handelaren in of verwerkers van riet. De distributie van teenhout van den oogst 1944-1945 of oudere oogsten zal worden afgewikkeld op den ouden voet. P.T.T. en Nieuwjaar. Op den len Jan. zal bij de P.T.T. de dienst als op Zondag worden ge daan, echter met dien verstande, dat overal in den lande een briefpostbe stelling zal worden uitgevoerd (in de groote steden zelfs twee) terwijl even eens buslichtingen zullen plaats vih- den. Landbouw inventaris-verliezen. De rijksdienst voor Iandbouwherstel verschaft ons de volgende raming van de verliezen aan doode en levende in ventaris van den landbouw door oor logsomstandigheden. Doode inventaris: 18.000 wagens en karren, 40.000 paardentuigen, 50.000 werktuigen en machines, 150 tractoren, 690 motoren, 310.0000 stuks gereed schap en 1.900.000 stuks diversen. Levende inventaris: 35.000 paarden, 75.000 stuks rundvee^, 13.000 schapen, 76.000 varkens, 55.000 geiten en 500 duizend kippen. AFLOSSING VOORSCHOTTEN GEBAK, ETC. Detaillisten, die nog, zonder inle vering van toewijzingen, voorschotten fgebak, beschuit of versnaperingen van hun leveranciers ontvarijgen, nadat zij die reeds verstrekte voorschotten door middel van afzonderlijke daarvoor be stemde toewijzingen hebben afgelost, moeten de eerstbedoelde voorschotten aflossen met de in de toekomst voor deze artikelen aan te wijzen gewone coupures. RANTSOEN ZEEVISCH. In den vervolge bedraagt het rant soen zeevisch, welke per aangewezen bon verkrijgbaar is, de volgende hoe veelheden. 500 gram versche zeevisch of 250 'gram zeevisch in moten of 200 gram gefileerde versche zeevisch. 250 gram gerookte of gestoomde zee visch of 150 gram gefileerde gerookte of ge stoomde zeevisch. TOAST. Met ingang van 10 Dec. is het ar tikel Toast of Weerter bischuit ver krijgbaar gesteld op de voor bloem aangewezen bonnen. Hierbij wordt 100 gram bloem gelijkgesteld aan 100 gram Toast of Weerter beschuit. RANTSOENBONNEN TERPENTIJN. De oude rantsoenbonnen voor terpen tijn zijn niet meer geldig. Op deze bon nen wordt geen terpentijn meer afge leverd. Zoodra wederom met de distribu tie van dit artikel kan worden begon nen, zullen rantsoenbonnen voor ter pentijn van een nieuw model in ge bruik worden genomen. BESTELBONNEN VOOR RIJWIELEN Handelaren in rijwielen dienen de van hun afnemers ontvangen bestel bonnen voor rijwielen op te zenden aan den grossier of fabrikant wiens naam op oen bestelbon is vermeld. Fabrikanten importeurs en gros siers moeten de ontvangen bestelbonnen \erge/eld van maandstaten, maandelijks inzeilden aan het Rijksbureau voor de Meialen Verwerkende Industrie.. INLEVERING CONSUMENTENBON NEN DOOR DETAILLISTEN. In het tijdvak van 16 t.m. 22 Dec. 1945 deinen de detaillisten onderstaande bonnen bij de disfributiediensten in te leveren ter verkrijging van aanvullings- tcewij zingen. Zout: 320, 415 en restant 156, 251, 2 rant oenen. Peulvruchten: 322 en restant 158, 1 r. Jam: 321, 416 en restant 157, 252, half rantsoen. Brood: 335 t.m. 341, 435, 436, en M10, 8 rants. B31, B32, D31, D32, Mil, 4 rants. Bloem: 319, 414, 1 rants. Melk: A34 en restant A26, B26, 3 kwart rants.restant C26, 1 en 3 ,kwart rants., restant 420, 3 r.„ B34, C34, anderhalf rants, en 446 2 en een half rants. Huishoudzeep: 327, 421 en rest. 122, 216, 1 rants. Vleesch351, 447 en restant 321, 418, anderhalf rants., Ml2 en restant M04. 1 rants. Vleeschwarenidem als Vleesdh. Lucifers: A25, 2 r., en restant 123 1 rantsoen. Aardappelen: 352, 353 en restant 325, 326, 2 rants.B33, 448 en restant B25, 419 1 rants,, restant M05, M06, ander half rants., Ml3, 2 rants. NUMMERCOUPURES: In het tijdvak van 16 t.m. 22 Dec. 1945 zullen de vólgende nummercoupu res worden uitgereikt. 511, 512 voor 100 gram zout per rantsoen; 513, 514 voor 250 gram peulvruchten; 515 voor 500 gram jam; 516 voor 250 gram bloem, 519 voor ongeveer 225 gram huishoudzeep p. rants.; 520, 521 voor 1 doosje luci fers per rants. Deze coupures zijn geldig voor de detaillisten van 23 Dec. 1945 t.m. 5 Jan. 1946 en voor grossiers van 23 Dec. 1945 t.m. 19 Jan. 1946. Voorts worden uitgereikt de nummer coupures: 517, 518 voor 2 liter melk; 522, 523 voor 1 kg aardappelen. Deze zijn geldig van 23 t.m. 29 Dcc. 1945. Voor brood worden uitgereikt: 491 voor 50 kg Amerikaansche bloem per 10 rants.492 voor 50 kg Inlandsche blccm per 10 rants.; 493 voor reductie; 494 voor 100 gram zout p. rants. INLEVERING DOOR TABAKS GROSSIERS. Grossiers in tabak dienen de nummer- coupures 510 en restant 469 op Maan dag 16 December 1945 bij de plaatse lijke dsitribut.ediensten in te leveren ter verkrijging van grossierstoewijzingen (naamcoupures tabak). BABYPAKKETTEN. Thans kan ook ten behoeve van ba- bies, geboren tussc.ien 1 Jan. 1945 en 1 Sept. 1945, een bijzondere vergunning beschikbaar worden gesteld voor het koopen van een babypakket, voor zoo ver althans gedurende dit tijdvak nog geen babypakKet werd ontxangen. BELANGRIJK! voor Heeren Grossiers en daara n gelijkges.elden. Het Ge L aal Aan- en Verkoopbureau voor de Voeuselvoorziening te 's-Blosch, brengt nogmaals onder de aandacht van aLe grossiers, welke goederen betrok ken uit de regeeringsdepots van het C.A.V.V., dat zij schriftelijk opgave mee'.en doen aan de Depothouders van al de C.A.V.V.-emballage, welke zij per 20 November niet konden inleveren, om dat het vol ofwel nog onder klanten was. De datum waarvoor deze opgavei moet worden ingediend, hebben wij thans uitgesteld tot 22 Dec. a.s. Dpgaxen, welke na de en datum bin nenkomen, worden niet meer in behan deling genomen. Indien geen opgave wordt gedaan, kan niet tot terugbetaling van statiegeld worden overgegaan. In de „Sirene" van 26 Nov. 19451 komt onder liet opschrift: „In de kerk- ruïne van Almkerk" de volgende zin snede betreffende het monument vaji Diederick van de Merwede voor: „wiens grafsteen jarenlang in eert hok in Meeuwen heeft gelegen". Waar hierdoor een geheel verkeerde! voorstelling van zaken wordt gewekt en het odium van verwaarloozing wordt gelegd op het lichaam, dat de zorg voor de betreffende steen op zich heeft, i.e. de Kerkvoogdij der Ned. Herv* Kerk te Meeuwen, moge de volgende! toelichting eenige opheldering geven.. De steen ligt sinds plm. 1450 or dezelfde plaats, waar deze in genoemd! jaar werd geplaatst, n.l. in het koor van de toen aan de R.K. eerdedienst ge wijde kerk, boven de zich er onder bevindende grafkelder, in de hoofdas van het kerkgebouw. De steen ontving zijn licht, door pen hoog imposant raam in het ver lengde van deze as in de Qostmuur. Waarschijnlijk bevond zich toen bij! de steen, aan de Zuidelijke koormuur een klein familiealtaar voor de bewoners van het Kasteel te Meeuwen. Eenigej zich daar nog in de muur bevindende nissen wijzen hierop. Om de kerk meer geschikt te maken voor de Prot. eere- dienst werd in 1659 het koor door een muur van de overige kerkruimte ge scheiden, waardoor aan intimiteit werd gewonnen, maar aan indrukwekkendheid verloren ging. I 6 In 1935 besloot de Kerkvoogdij, niet tegenstaande de economische depressie1, waaronder de landbouwende bevolking gebukt ging, en die zich natuurlijk ook op de inkomsten der Kerkvoogdij deedl gelden, tot restauratie van het koor, dat door venstervorm en -indeeling nog prachtige laat-Gotische fragmenten toon de. Daar het kerkgebouw op de lijst van Rijksmonumentenzorg stond, werd hieraan een tegemoetkoming verzocht in de kosten. Men zag de urgentie wel in, doch hulp werd gieweigerd- Hierdoor kwam van het geheele platf niets. J. B. KLOKKE, i Kerkvoogd* M. de R. Is U bij voorbaat dankend voor de plaatsruimte verzoek ik U beleefd het vokende in Uw blad te plaatsen. Zeer veel is er dat in den tegen- woord igen tijd om verbetering roept* Schier alles is, door den onvergete- lijken tijd die achter ons ligt, ontwricht «n uit zijn evenwicht geslagen. De naweeën van de verwoesting, die de vijand ons liet, zuilen nog lang door, ons gevoeld worden. Niet alleen huizen en boerderijen zijn verwoest, maar ook op het gebied van ons vereenigings- leven is de toestand zoo geworden, dat we genoodzaakt zijn opnieuw te gaan opbouwen. En dat ons volk wel tot den grond toe gebogen, maar niet ge broken werd bewijst wel de actie die op velerlei gebied geconstateerd mag worden. Ook op ons eiland, het Land van Heusden en Altena, dat zoo veel geleden heeft, en dat op onbegrijpelijke wijze zelfs door vele autoriteiten vergeten werd alsof het niet bestond, k op ve lerlei terrein meer actie waar te nemen. Vooral op het gebied der veefokkerij is men over 't algemeen van oordeel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1