Binnenland Ingezonden. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. NO. 81 MAANDAG 17 DECEMBER 1945 VAN alten* Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Van Genechten pleegt zelfmoord. Prof. Dr. R. van Genechten, de ge wezen Procureur-Generaal, die op 17 Oct. door het Bijzonder Gerechthof te ?s-Gravenhage ter dood was veroordeeld wegens het opzettelijk in tijd van oor log hulp verleenen aan den vijand,, heeft zich, naar het A.N.P. verneemt, in de strafgevangenis te Scheveningen door ophanging van het leven beroofd. In cassatie zou de zaak van Genech ten 24 Dec. a.s. voor den Bijzonderen Raad van Cassatie te Den Haag hebben gediend. Prof. van Genechten was 25 Oct. 1895 te Antwerpen geboren en heeft o.m. gestudeerd aan de Vlaamsche Hoo- geschool te Gent. Als activist is hiji indertijd uitgeweken naar Nederland. Mond- en klauwzeer. Jn Giessen- en Graafstroomstreek en in de omgeving van Gorkum breidt het mond- en klauwzeer zich onrustba rend uit. Bij voldoende vrijwillige deel name^ zal binnen zeer korten tijd voor de veehouders gelegenheid bestaan, hun vee op de nieuwe wijze, met een entstof voorbehoedend te laten behandelen. Wat moet er gebeuren met N.S.B.-vrouwen Wat vindt het Nederlandsche volk dat er gebeuren moet met vrouwen, die al leen lid zijn geweest van de N.S.B. en moeder zijn van jonge kinderen? Dit is een actueel vraagstuk, waarnaar de Nederlandsche Stichting voor Statistiek een opinie-onderzoek heeft ingesteld. De ondervraagde personen, die over alle lagen der bevolking en alle deelien van het land waren verspreid, hadden voor hun antwoord keus uit drie mo gelijkheden. De meerder lie id dezer bevolking, n.l. 60 pCt. blijkt deze vrouwen zoo spoe dig mogelijk onder zeker toezicht we derom in vrijheid te willen stellen, teneinde haar gelegenheid te geven zich weer aan de opvoeding van haar kinde ren te gaan wijden. Merkwaardig is, dat zoowel bij de mannen als bij de vrouwen een zelfde percentage deze op vatting is toegedaan. Een minderheid, n.l. 14 pCt. meent,, dat deze vrouwen als ongeschikt voor de opvoedingstaak ook na het einde van haar straftijd uit de ouderlijke macht moeten worden ontzet en even lang als andere N.S.B.'ers moeten wor den vastgehouden. Zoowat een vierde gedeelte (24 pCt.) verkiest tenslotte de mogelijkheid, dat deze vrouwen haar kinderen later wel mogen opvoeden, echter eerst nadat zij evenlang zijn vast gehouden als andere N.S.B.'ers. Slechts 2 pCt. der bevolking blijkt te dezer zake geen meening uit te spreken. Wat betreft de onderbrenging der N.S.B.-kinderen blijkt 57 pCt. der be volking voor opvoeding in gezinnen te zijn. Ongeveer "36 pCt. spreekt zich voor onderbrenging in opvoedingstehui zen, terwijl 7 pCt. geen oordeel te ken nen geeft. Het hospitaalschip „Oranje" naar Nederland. Het hospitaalschip „Oranje" dat de zer dagen Batavia verlaten heeft met be stemming naar Nederland, zal Semarang aandoen, waar ongeveer 1200 personen wachten op repatrieering. Repatriëerenden uit Indië aangekomen. Te Rotterdam zijn Donderdag drie groote passagiersschepen tegelijk uit Londen aangekomen. De Batavier II bracht 81 repatrieeren- den uit Indië op vaderlandschen bodem terug. Voorts was binnengekomen de „Meckelenburg" met 250 Nederlandsche kinderen aan boord, benevens een groot aantal Nederlandsche militairen, en de „Oranje Nassau" met Nederlandsche ma rinemannen, die allen hun kerstverlof in Nederland zullen doorbrengen. Geen besprekingen meer met van Mook. Sjarifoedin, de republikeinsche minis ter van voorlichting, heeft verklaard, dat hij niet verwachtte dat er besprekin gen zouden plaats vinden tusschen den heer v. Mook naar Nederland. Sjarifoedin zeide voorts, dat er van buiten Batavia druk werd uitgeoefend op de republikeinsche regeering om ten minste enkele republikeinsche ministe ries naar Djokjakarta te verplaatsen. Hij voegde er aan toe, dat het republi keinsche kabinet de zaak thans be spreekt, en dat in de nabije toekomst een beslissing "genomen zal worden. Naar de meening van de republikeinsche regeering kan het kabinet Batavia niet verlaten, omdat anders de verbinding met de geallieerden verbroken is, maar men gelooft wel dat wellicht e^nige minder belangrijke republikeinsche mini steries naar Djokjakarta zullen worden overgebracht. De aanklacht tegen het driemanschap. In een onderhoud met den secretaris van het district Zuid van de Gemeen schap Oud-Illegale Werkers te Nijme gen, wordt vernomen, dat de illegale districten Zuid en Oost hun bezwaren tegen het besluit van de groote advies commissie om een aanklacht in te dienen tegen het driemanschap van de Neder landsche Unie, hebben gehandhaafd. Men vreest evenwel, dat het reeds te laat is, daar de aanklacht reeds is ge deponeerd. In elk geval is er nog een actie gaande tegen den onevenredig grooten invloed van de adviescommissie. gaan. De rest blijkt geen oordeel te heb ben. Bij het onderzoek kon worden vast gesteld, dat, indien men let op den werkkring der ondervraagden, bij arbei ders, boeren, middenstanders en admi nistratief personeel steeds de meerder heid de voorkeur er aan geeft, dateert een berechting zal plaats vinden. Van personen met leidende functies en in- tellectueele beroepen is echter 61 pCt. voorstander van vrijlaten onder toezicht, ook al heeft de berechting nog niet plaats gevonden. Van der Pips neemt ontslag. De heer C. G. v. d. Plas, lid van den Raad van Indië, heeft officiëel ontslag gevraagd uit zijn functie. Ruilverkaveling Bommelerwaard. De Stichting tot Bevordering van de Welvaart in de Bommelerwaard had al voor den oorlog plannen de ruilver kaveling in genoemde waard te bevor deren. In groote lijnen wordt de verkaveling voorbereid door de verkavelingscom missie onder voorzitterschap van den heer W. J. Pos, burgemeester van Bra- kel. De heer Roseboom, burgemeester van Hedel en Kerkwijk, is secretaris dezer commissie. Daar de kosten voor de bevolking te hoog zouden worden is toezegging ontvangen, dat voor de Bommelerwaard een noodwet zal gemaakt worden. De Regeering zal een Streekplan com missie benoemen, die van advies zal dienen, inzake de wecLeropbouwplannen van de Bommelerwaard en dan zal hier bij natuurlijk ook de ruilverkaveling ter sprake komen. Plaatselijke commissies zullen hierbij tevens hun advies geven. Moeten politieke delinquenten vrijgelaten wor den Er zijn al heel wat pennen in bewe ging gekomen over de vraag of van de politieke delinquenten z.g. lichte geval len vrijgelaten moeten worden, ook al hebben zij zich nog niet voor een tri bunaal verantwoord. De Ned. Stichting voor Statistiek heeft onlangs onderzocht hoe het publiek hierover nu eigenlijk oordeelt. De vraag, die door de enquê teurs der Stichting aan een groot aantal mannen en vrouwen van verschillenden leeftijd, woonplaats en sociale laag werd voorgelegd, luidt: „Er wordt overwogen om de z.g. lichte gevallen vrij te laten vóórdat zij zich voor een tribunaal hebben ver antwoord, maar onder voorwaarde van een zeker toezicht, b.v. een meldings plicht. Tegen deze plannen wordt ook wel bezwaar gemaakt, omdat men ze eerst wil berechten. Wat vindt U?" Deze opinie-peiling wijst uit, dat de meerderheid (52 pCt.) der Nederland sche bevolking voorstander is van voor afgaande berechting. Daartegenover heerscht bij 45 pCt. de opvatting, dat men tot vrijlating, zij het onder toezicht, zou kunnen over De „Beul fan Amersfoort" gevlucht, doch spoedig gegrepen. Maandagavond wist F. v. d. Laar, de z.g. „Beul van Amersfoort" uit zijn cel in het Hilversumsche gemeen tehuis te ontsnappen. Lang heeft dit heerschap niet van zijn vrijheid ge noten, want Woensdagmorgen vroeg is hij door den Hüversumschen P.O.D., die zijn spoor was gevolgd, te Nijmegen weer opgepikt. Nederland onderieekende het Handvest. De Nederlandsche ambassadeur dr. Loudon, heeft te Washington de be- krachtigïngsoorkonde betreffende het handvest van San Francisco voor Ne derland gedeponeerd. Nederland is het 46e land, dat nu geboekt staat als be- hoorende tot de naties die het hand vest hebben geratificeerd. De verwaestingen in Brabant. Thans zijn de juiste cijfers bekend over de oorlogsverwoestingen in Bra bant. De cijfers uit Westbrabant zijn het meest sprekend. Op een totaal aan wo ningen van 29.000 werden er hier nj. 1513 geheel vernield, 2703 zwaar be schadigd en 10732 licht beschadigd1. Voor midden Brabant zijn de cijfers „gunstiger,,. Van het totaal aantfcl wo ningen van 63141 werden er 987 ge heel vernield, 2994 zwaar beschadigd en 24248 licht beschadigd. Verhoudings gewijs ziet het er in het Land van Heusden en Altena slechter uit. Hier werden namelijk 449 woningen geheel vernield. 354 zwaar beschadigd en 3350 licht beschadigd. Het totaal aantal wo ningen bedroeg 5975. Op Walcheren werden van 18,180 woningen er 3711 geheel verwoest en 7669 zwaar beschadigd. Eervol «ntslag aan Gen.-Majoor Baron van Voorst tot Voorst verleend. s: Zij, die zich vanaf heden op* „DE SIRENE" abon- neeren ontvangen de num mers tot 1 Januari a.s. Bij Kon. Besl. is ter zake van lang- durigen dienst eervol ontslag verleend aan Generaal-Majoor H. F. M. baron van Voorst tot Voorst van den Gene- ralen Staf, met dankbetuiging voor de veeljarige en belangrijke diensten, door hem in moeilijke omstandigheden aan den lande bewezen. NUMMERCOUPURES. In de week van 9 t.m. 15 Dec. 1945' zijn uitgereikt voor het artikel bis cuits naast de nummercojupures 501' ook de nummercoupures 558 en 365c Deze zijn geldig voor detaillisten van 16 t.m. 30 Dec. 1945 en voor grossiers van 16 Dec. 1945 t.m. 13 Jan. 1946. Zij geven recht op 125 gram biscuits per rantsoen. INLEVERING CONSUMENTENBON- NEN DOOR DETAILLISTEN. Detaillisten dienen op 27,; 28 en 29 Dec. 1945 en bovendien op door de plaatselijke distributiediensten te bepa len dagen in de week van 16 t.m. 22 Dec. 1945 onderstaande consumenten bonnen in te leveren ter verkrijging van aanvullingstoewijzingen. Versnapering V03, V04, X04 en rest. V01, V02, X02, 323, 417, 1 rantsoen. Suiker: 346 en rest. 309, 4/10 r. 442 en restant 405, half r., en restant 310 406, 1/10 r. Brood: 335 t.m 341, 435, 436, M10, 8 r.; B31, B32, D31, D32, Mil, 4 r. alsmede de geldige bonnen. Bloem: 342, 343, 437, 438 en rest. 307, 308, 402, 403, 2 r. Rijst: 439, E31 en restant 404, E21, 1 rants. Gebak: 344, 440 en restant 144, 240. 1 rants. Beschuit: 345, 441 en restant 145, 2411 rants.. Boter: 443 en restant 407, 1 r. Margarine 347, 348 en restant 312, 1 rants.444, M09 en restant 408, M01, M47, M48 boter, half rants. Kaas: 350, 445 en restant 314, 409, 2 rants, en restant A14, B14 I v.1 r. Melk: A35 en rest. A34, 3/4 rants. B35, C35 en restant B34, C34, 11/2 r. 455 en restant 446, 2 1/2 r. Vleesch: 361, 456 en restant 351„ 447, 1 1/2 rants.; M12 en rest. M04» 1 rants. Vleeschwaren!: idem als Vleesch. Aardappelen: 362, M13 en restant 1352, 353, 2 rants.363, B36, 457 en restant 448, B33, 1 rants, alsmede restant M05 11/2 r. en restant M06 1/2 rantsoen. Rookartikelen :T03, T04, X03 en rest, T01, T02, X01, 2 rants. r' NUMMERCOUPURES. Op 27, 28 en 29 Dec. 1945 alsmede op door de plaatselijke distributiediens ten te bepalen dagen in de week van 16 t.m. 22 December 1945 worden de volgende nummercoupures uitgereikt. 526 voor 100 gram versnaperingen per rantsoen; 527 voor 1000 gr. suiker; 532, 533, 534 voor 100 gram bloem 535 voor 250 gram rijst536 voor 1 rants gebak537 voor 70 gr. beschuit 538 voor 250 gram boter539,, 540 voor 250 gram margarine; 541 voor 100 gram kaas546 voor 1 rantsoen rookartikelen, geen import. Deze coupures zijn geldig voor de taillisten van 30 Dec. 1945 t.m. 42 Jan. 1946 en voor grossiers van 30 Dec. 1945 t.m. 26 Jan. 1946. Voorts worden uitgereikt de nummer coupures ^342, 543 voor 2 liter melk; 544, 545 voor 1 kg. aardappelen. Deze zijn geldig van 30 Dec. 1945 t.m. 5 Jan, 1946. Voor brood worden uitgereikt: 528 voor 50 kg Amerikaansche bloem per 10 rants.529 voor 50 kg Inlandsche bloem per 10 rants.; 530 voor reductie; 531 voor 100 gr. zout per rantsoen. Deze laatsten zijn geldig van 21 Dec. 1945 t.m. 5 Jan. 1946. In de week van 16 t.m. 22 Dec. 1945 worden uitgereikt de nummercou pures: 525 voor 250 gram zachte zeep per rants, en 524 voor groente. Deze zijn geldig voor detaillisten van 23 Dec. 1945 t.m. 5 Jan. 1946 en voor grossiers van 23 Dec. 1945 t.m. 19 Jan. 1946. Wij ontvingen het verzoek om onder staand gedicht, dat geplaatst werd in het Zeeuwsch Landbouwblad, over te nemen, aan welk verzoek wij bij deze vofaoen. Cadzand, November 1945. Mijnheer de Redacteur, een plaatsje Vraag ik beleefd hier in de krant Ik wilde graag er iets in schrijven OverMiskende boerenstand. Elkeen krijgt thans graag melk en boter Maar koeien melken wil men niet. Het suikerrantsoen wil men grooter Maar steekt geen hand uit naar een biet. Men kocht een extra zakje tarwfe, Toen 't brood nog schaarsch was van een boer Maar tarwe helpen binnenhalen, Dat deed men niet, geen enkel voer.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1