Dienst Landbouwherstel waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Afscheid van den EdelAchtb. Heer H. Mol, als burgemeester der gemeente Dussen. GRATIS 2E JAARGANG. NO. 82 VRIJDAG 21 DECEMBER 1945 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen RedacteurJ. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer^tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Met ingang van 16 Dec. is Bur gemeester Mol in gelijke functie be noemd voor de gemeente Aalst en Waal re. Zaterdag 15 Dec. was dus de laatste dag dat hij als burgemeester van Dussen fungeerde. Op officiëele wijze heeft het gemeentebestuur en tal van ingezetenen Zaterdagmiddag in een daartoe om 3 uur belegde bijeenkomst in café Vermeulen, afscheid genomen. Met de wethouders Koekkoek en v. Daal, de leden van den gemeenteraad, een aantal vooraanstaande personen uit Dussen en omgeving, waren tevens aan wezig de burgemeesters Bax van An- del, Giessen en Rijswijk, v. d. Schans van Eethen, de Bruyne, van Wer kendam, de Werken en Sleeuwijk en Landweer van Wijk en Aalburg en Veen. De leiding der bijeenkomst be rustte bij wethouder Koekkoek, die te ruim 3 uur opende met een woord van welkom waarna hij zich, nadat hij me- dedeeling had gedaan, dat bericht van verhindering was ingekomen, vtan den heer Mensing, candt. notaris, Kelle^ gem.-veldwachter, pastoor v. d. Ho ven en Kap. de Rooij -van Dussen, pastoor Damen van de Hank, Ds. v. d. Broek, Herv. Pred. van Dussen en de heer Braun, directeur van de Pa pierfabriek, namens het gemeentebe stuur tot den scheidenden burgemees; richtte, iets wat hem niet gemakke lijk viel, aangezien hij zich gebonden gevoelde door het feit, dat burgemees ter Mol het gemeentebestuur gaat ver laten. Immers de werkelijkheid van Uw heengaan, aldus spr., mist voor ons allen reden tot blijdschap, maar is aanleiding voor een gedrukte stem ming. Maar anderszins kan ik niet na laten U van harte te feliciteeren met deze benoeming en mijn blijdschap voor U persoonlijk daarover uit te spreken. Een tijd van ruim 6V2 jaar sluit» zich op dit tijdstip af. Op 15 April 1939 mochten wij U als burgemeester van onze gemeente van Dussen installee- ren en morgen 16 Dec. 1945 zal Uw ambt als burgemeester van plaats ver wisselen door Uw benoeming in de gemeente Waalre. Al is de tijd van deze jaren niet lang te noemen, toch zijn ze meer dan vol doende om U te leeren kennen als de persoon die alle waarcTeering toekomt door Uw groote toewijding en intensieve arbeid. De omstandigheden waren dik wijls moeilijk en minder gunstig, gezien de geïsoleerde ligging en aard en ka rakter van dit gedeelte in Altena. Ik wensch verder over dezen arbeid niet uit te weiden, de belangrijkheid hiervan heeft steeds voor zich ge sproken. Alleen één object wil ik even aanhalen, wat betreft ons monumentaal kasteel. Met nauwgezette ijver en geest drift hebt U getracht dit gebouw in gericht te krijgen als gemeentehuis voor de naaste toekomst. Ondanks het ver- gevorderde stadium van herstel en ver bouwing heeft de oorlog met al zijn gevolgen hierin verhindering gebracht. Wij zijn overtuigd dat zonder deze on derbreking deze arbeid tot een vrucht baar einde was gebracht. De spoor slagen in deze richting zullen naar friijn overtuiging in de toekomst aan de ze omgeving ten goede komen. Met nadruk wil ik hier ook aanha len Uw streven, dat zich altijd ten doel stelde eenheid te brengen en del saamhoorrgheid te bevorderen. Bij alie gebeurtenissen en aangelegenheden was het steeds Uw meening, dat alleen door gezamenlijk overleg, die eenheid de baan opent tot opbouw van gewenschte samenleving. Dit was niet zonder suc ces. De breede opvatting die U steeds en ten alle tijde ten opzichte van de verschillende groepen van de bevol king met hun onderscheidene levens- op vatjting en beschouwing aan den dag legde_, heeft niet weinig bijgedragen voor een steedsgroeiende, goede ver houding in het gemeenschappelijk wel zijn. Wij zijn U daarvoor ten hoogste dankbaar. Niet alleen voor de gemeenschap, ook de belangstelling voor den enkeling, die moeilijkheden had, was een bewijs dat U een goede Burgervader was. Zoowel op economisch terrein, maar ook als Magistraat, als gezaghebben de mocht U het vertrouwen van de be volking bezitten. Vooral de laatste ja ren, welk tijdstip ik bijzonder goed uit w'il laten komenhet zijn de jaren van bezetting en tyranjjeke dwinglan- dij, van massale ondermijning van ons volksleven, hebt U zich als een goed vaderlander door al de moeilijkheden een weg gebaand. U stond aan het hoofd van onze bevolking als een goed patriot. Wij gevoelen ons daarmee groot. Het is ons een blijdschap en eer, hierover te kunnen spreklen. Wij wenschen te waardeeren al dien arbeid, welke voortvbloeide uit de veel omvattende taak, die U in deze plaats volbracht hebt.. Verder gevoel ik mij verplicht te wijzen op de vergaderingen die aan Uw leiding waren toevertrouwd. In het bijzonder wil ik hier noemen het samen zijn in het College van B. en W. De goede verhouding en het vertrou wen, dat altijd aanwezig was, gaf al tijd de overtuiging in gezamenlijk over leg de belangen van de gemeente te behartigen. Deze zullen altijd een blij vende herinnering zijn, te meer omdat juist tijdens de bezetting door de on- overkomenlijke moeilijkheden de een heid en het vertrouwen onderling steeds vaster werd. Daar ik U namens het gemeentebe stuur een woord van dank mocht toe spreken, wensch ik hier ook namens dit bestuur, andere personen en in stellingen, die nauw bij het gemeente beleid betrokken zijn een toezegging te doen voor blijk van waardeering en hulde voor de goede zbrgen aan deze gemeente. Het spijt ons zeer dat wij hier niet spontaan mee op de tafel kunnen komen, maar aangezien de korte tijd was dit niet mogelijk. De bedoe ling is aan U te overhandigen een por seleinen bord. vervaardigd door de bekende Firma Porceleyne Flesch, waar op het Kasteel van Dussen st^at afge beeld. Wij hopen dit als een blijvende herinnering U zoo spoedig mogelijk aan te bieden. Ed.Achtb. Heer Burgemeester, Morgen bent U aan de gemeente Waalre verbonden. Niet zonder belang stelling zien wij Uw loopbaan in die ge meente tegemoet. De verantwoordelijk heid van Uw ambt is ons bekend. Wij twijfelen er niet aan, dat U ook in die gemeente de juiste plaats zult we ten. Moge God U zegenen, op al Uw arbeid, U levensvreugde schenken tot welzijn van de gemeente Waalre. Aan het eind gekomen, wil ik nog een enkel woord persoonlijk spreken tot U. In deze 61/2 jaar» dat U in de gemeente Dussen vertoefd hebt, heb ik U leeren kennen als een nobel en rechtschapen persoon, ook voor mij persoonlijk is Uw heengaan een ver lies. Steeds was U in alles vriendelijk en toegenegen. Met U heb ik dikwijls de moeilijkheden overwonnen. Uw op recht en eerlijk oordeel en Uw goede raadgevingen waren voor mij persoon lijk wegwijzers in de juiste richting. Ik ben U daarvoor oprecht dankbaar. Het is mijn hartewensch, dat U in de toekomst, daarvoor ruimschofots be loond mag worden. Alles zal steeds in een dankbare herinnering bij mij blij ven. De heer v. d. Biezen sprak namens den raad en dankte burgemeester Mol voor de vriendschappelijke wijze waar op de raad steeds werd ontvangen, als men bijeenkwam om de belangen van de gemeente te behartigen. Dat deze be langen door U goed werden behartigd, staat voor ons allen of zo,o gfoed als allen, vast. Uw vriendelijkheid heeft aller hoogachting verworven. U heen gaan trof ons als een bliksemstraal. Er was groote vreugde, toen U in de gemeente, na Uw periode van onder duiker, terugkeerde. Een schip met le vensmiddelen bracht U mede en daar mede gaf U. blijk, dat U in die periode ook aan ons hebt gedacht. Vooral v<o|or de noodvoorziening is veel werk doolr U verricht. Toen een der ingezetenen met mij Uw benoeming besprak, zei deze: „dat Dussen ook dat nog moet treffen". Uw vertrek wekt bij de in gezetenen dan ook geen vreugde, aan gezien de gemeente een groot verlies lijdt. Als het mogelijk was, zouden wij tot de bevoegde autoriteiten willen zeggen, geef ons een nieuwen burge meester zooals we er nu een hebben, dan zal Dussen herrijzen. Vervolgens sprak secretaris Snijders en bracht dank voor de uitstekende ambtelijke samenwerking, vooral ook in spannende oogenblikken, waarin het le ven van den Burgemeester op het spel stond. Toen spr. de benoeming vernam, heeft hij onmiddellijk gezegd, deze pro motie is verdiend. Het secretarieper- soneel vernam de benoeming niet dan met onvermengde blijdschap, aangezien het door Uw vertrek een goed chef verliest. Spr. dankt voor alles wat hij voor het personeel is geweest en voor de vriendschap die het steeds van Burgemeester Mol mocht ondervinden. Hierna werd een oogenblik gepau zeerd en een kopje koffie geserveerd. Na heropening sprak wachtmeester de Ledder, die de uitstekende samen werking die steeds tusschen den Bur- meester en zijn persoon heeft bestaan herdacht. Dussen mag als voorbeeld op dit gebied worden gesteld. Vervolgens sprak, de heer v. Loe- nen, Directeur van Bouw- en Woning toezicht, die verklaarde steeds prettig met den Burgemeester te hebben sa mengewerkt. Ds. Hindriks, pred. van de Geref. Gem. schetste den Burgemeester als een goed patriot, die met zijn personeel is te prijzen wegens zijn sabotage tegen over de duitschers. Burgemeester Mol heeft zich in de 6V2 jaar dat hij aan het hoofd van de gemeente Dussen heeft gestaan, zich doen kennen, als een magistraat, die oog heeft voor elke groepeering. De Voorzitter las hierna een schrij ven voor van pastoor Damen, waarin dezelfde sympathieke woorden aan den scheidenden burgemeester voorkwamen. De heer Simonis sprak namens het onderwijzend personeel der gemeente en gaf zijn spijt te kennen, dat Burge meester Mol de gemeente ging verlaten. Dr. v. Vuuren, die het woord voerde namens de zieken, zei, steeds prettig met den Burgemeester te hebben sa mengewerkt en hem tijdens de bezett- tingsjaren vaak te hebben bewonderd. Van den heer Braun, voorzitter van het Burgerl. Armbest. was een schrij ven ingekomen, waarin hij dank en hulde bracht voor het feit, dat burge meester Moll, toen de duitschers gijze laars verlangfden, zichzelf beschikbaar stelde, en bet ïeit, dat deze de ver zetslieden steeds de hand boven het hoofd heeft gehouden. Burgemeester D. A. v. d. Schans van de gemeente Eethen sprak namens de burgemeesters en secretarissen in ;het Land van Heusden en Altena en noemde het vertrek een gevoelig ver lies, de collega's missen door het ver trek van burgemeester Moll een be kwaam en joviaal vriend. De heer H. v. Schendel dankte bur gemeester Mol voor alles wat hij voor hem als oorlogsslachtoffer heeft ge daan. De heer L. v. 't Sant, belast met de voedselvoorziening van het Land van Heusden en Altena dankte voor de hulp en medewerking die hij bij zijn arbeid van burgemeester Mol steeds heeft on dervonden. Aan het slot dankte burgemeester Mol de verschillende sprekers en zei dat hij alles wat over zijn persoon ge sproken is, niet kan aanvaarden, wel echter voor 100 pCt. de sympathie, die uit die woorden bleek. De bevol king van Dussen heeft spr. leeren ken- nlen en waardeeren, daarom valt het vertrek hem zwaar. Hij dankt de wet houders Koekkoek en v. Daal voor hun Zij, die zich vanaf heden op „DE SIRENE" abon- neeren ontvangen de num mers tot 1 Januari a.s. vriendschap en medewerking, eveneens de leden van den raad. Hij wijst er op, dat Dussen een belangrijke tijd be leefd, waarin gezorgd moet worden dat men een nieuw behoorlijk dorp krijgt, vooral voor de afdeeling Hank zijn de moeilijkheden bijzonder groot. Wat zijn houding tegenover de duit schers betreft, hij meent daartoe als burgemeester verplicht te zijn geweest. De lof die hem is toegezwaaid, om de levensmiddelen die direct in het Land van Heusden en Altena zijn aange voerd kan spr. niet accepteeren, de zen lof komt alleen toe, aan het comi té in de Langstraat en de heeren uit Waalwijk. Deze voedselactie vormde slechts een klein gedeelte van hetgöen door dit comité is gedaan. Pas is weer een bedrag van f 10.000 beschikbaar gesteld voor een hospitaalschip. Hierna sloot wethouder Koekkoek de bijeenkomst en werd door allen van de gelegenheid die werd geboden, ge bruik gemaakt, om burgemeester Mol de hand tot afscheid te drukken.' Vergoeding voor het schoonen van slooten. Ten aanzien van de vergoeding voor het schoonen van slooten is de volgen de beslissing genomen. Landbouwers in de geïnundeerde en geëvacueerde gebieden, die zelf hun slooten moeten schoonen krijgen dit van den Dienst Landbouwherstel vergoed tegen het vol gende tarief: 7 ct. per meter voor schouwmaken12 cent per meter voor schouwmaken en baggeren. Deze nor men worden verhoogd met 20 pCt. on- dernemingsloon. Voor de gevallen dat de landbou wers het niet zelf kunnen doen voor 1 Mrt., zoo moeten zij uiterlijk voor die datum opgave doen aan het water schap. Deze laat dan het werk uitvoeren en ontvangt ook de vergoeding. Aangaande de vergoeding die de wa terschappen voor het schoonen van hun sloten ontvangen, dit zal in onderling overleg met den Dienst L. H. geregeld worden, ook in hoeverre het uit te voeren werk als oorlogsschade moet worden aangemerkt. Voor dit onderling overleg gelieve men zich te wenden tot het kantoor te Sleeuwijk, Rijksstraat weg 35. Vergoeding van oorlogsschade aan Landbou wers. Op 9 Nov. verscheen het Besluit op de materieele oorlogsschade, waarin ook voor de gedupeerde landbouwers de schadevergoeding geregeld wordt. Op grond van dit besluit hebben de betrokkenen recht op vergoeding van: a. de verloren geganen oogst 1944. Hiervoor zal worden betaald de óffici- eele prijs, zooals die was in 1944. Bij niet geoogste producten worden de niet besteedde kosten van dezen prijs afge trokken. x b. verloren gegane onroerende goe deren en inventaris aan den prijs van Mei 1940. c. vergoeding van pacht voor de in 1945 braakliggende gronden. Over 1945 kan volgens dit besluit geen bedrijfsschade vergoed worden. In 1940 was dit wel het geval. Landbouwers dienen zich te wenden tot het D.B.V.O. via den burgemees ter in hun gemeente om een vergoeding voor levensonderhoud te verkrijgen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het de bedoeling is van deze ver goeding voor levensonderhoud te voior- komen dat gedupeerde landbouwers hun bedrijfskapitaal inteeren. De Rijksdienst voor Landbouwher stel zkl voor onderhoud van braaklig gende gronden de gemaakte kosten ver goeden. U"D VAN ALTEN*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1