Gevonden en verloren voorwerpen. een prachtig bruin hondje, STOOMEN en VERVEN B. ROZA - Wijk Predikbeurten Distributie mededeelingen Voetbalsport Advertentiën corry wijnstekers theo ram marinus van tilburg, johanna gijsberta van helvoort, BODEDIENST l; j. a. de; rooy - ;ai.43 [m? J. M. EYRE Wm. D. KOLKMAN ANTONIE DEKKER ANNA MARIA STRAVER MAGRIETHA SMITS, geboren VAN EMBDEN. MARINUS CORNELIS, TE KOOP: JOHANNA GIJSBERTA DE WEERD, geboren VAN HELVOORT, „DE STRALENDE ZON" - - TILBURG Uit Engeland aangekomen: P. ZWART, D 76, Almkerk N. v. d. KOPPEL, E 38, Almkerk LEGUSTER, DOORN, BEUK en TAXUS Aanleg of verandering van siertuinen. heusden. gendeken. k. J. VAN TILBURG. Wijk, 20 December 1945. 10 Êén-pers. ijzeren ledikanten met ketting draadmatras Twee- en één-pers. matras stellen benevens matrasjes voor kinder ledikanten en wiegen. ZONDAG 23 DECEMBER. HEUSDEN, (Bewaarschool), 9.30 u. wijk Z en W en 10.45 wijk N en O. Ds. Vogel. Ger. Kerk, 10 u. leesdienst en 3 u. Ds Menken AALBURG. 9.30 u. leesdienst en 6.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. leesdienst. ANDEL, 9.30 en 2 u. Ds. Klerkxs. Geref. Kerk, 9.30 en 2 u. Ds. Bakker ALMKERK, 10.30 en 6 u. Ds. v. Krugten. Geref. Kerk, 9.15 en 2 u. Ds. Hakman. BAB.-BROEK, 9.30 en 6 u. Ds. Eysenga BRUCHEM, 10 u. Ds. Brasser. DOEVEREN, (in de Pastorie) 10 u. Ds. de Tombe. EETHEN EN DRONGELEN (onder 't Gemeentehuis), 9.30 en 6.30 u. Ds. Boezer. GENDEREN (Nieuwe Kerk), 9,30 en 6 u. Ds. Koele. Geref. Kerk (school), 9.30 en 2.30 u. Ds. Ritsema. GIESSEN, 6 u. Ds. Schoonenboom. 's GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Geref. Kerk, 10 u. leesdienst en 7,30 u. Ds. v. Lummel. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, (Oude consistorie) 2 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, 2 u. Ds. Brasser. NEDERHEMERT (N.Z.) 10 en 2.30 u. dhr. Vermaas. POEDEROIJEN, 9.30 u. leesdienst en 2 u. Ds. v. d. Heuvel van Gameren. Chr. Geref. Kerk, 9.30 en 2 u. lees dienst. Geref. Gem. 9.30 en 6 y. leesdienst. RIJSWUJK, 9.30 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10 en 6.30 u. Ds. G. de j iqiq uyv Geref. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. Ros. Ger. Gem., 9.30 en 6.30 u. leesdienst. VEEN, 9.30 en 6 u. Ds. Kleermaker. Geref. Gem. 9.30 en 2 u. leesdienst. WIJK, 9, 10.30 en 6.30 u. Ds. Har- WELL—AMMERZODEN, (Ons Huis), 10 u. Ds. v. d. Bosch. WASPIK, 9.30 u. Ds. v. d. Smit. WAARDHUIZEN, Geref. Kerk, Art. 31, 10.45 en 6 u. Ds. G. v. Rongen. WOUDRICHEM, 10 en 6 u. Ds. de Bruin. WERKENDAM, 11 en 5 u. Ds. van Wieringen. Geref. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. Jonker Chr. Geref. Kerk, 11 en 6 u. Ds. Overduin. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 u. leesdienst Herv. Evangelisatie (Nutsgebouw) 10 en 6 u. dhr. de Groot van Am- merstol. v ten aan de gemeenschap bewezen. Besloten wordt de verordening, waar bij de café's Zondags gesloten zullen zijn en in de week 's avonds om 10 uur en Zaterdags om 11 uur, weder van. kracht te verklaren. Gedurende den zomertijd zullen deze uren met 1 uur worden verlaat. De heer Bouman vraagt of de inge zetenen van Aalburg niet weder als voorheen gratis aansluiting met een bepaald aantal KW kunnen krijgen uit het Ebbefonds. De Voorzitter wil deze kwestie gaar ne met de wethouders even bezien, in verband met de financieele conse quent's, die er aan vast zitten. In de oorlogsjaren is deze gratis-verstrek king ingetrokken en op advies van Ged. St. is de armenzorg van de ingezetenen van Aalburg uit het fonds bestreden. Wethouder v. Wijk acht dit laatste onjuist, de rechtbank heeft uitgemaakt dat het Ebbefonds alleen ten goede mag komen aan de ingezetenen van Aalburg. Armenzorg behoort gedragen te worden door de gemeente Wijk en Aalburg. De lieer Vos vraagt of het laatste gedeelte van de Veldstraat ook niet van licht voorzien zou kunnen wor den. De Voorzitter antwoordt dat zulks in de bedoeling ligt. Weth. v. Wijk vraagt of het waar is, dat het net is overgegaan aan de PNEM. De Voorzitter antwoordt ont kennend. De heer Bouman dringt nog aan, om zoo mogelijk op enkele donkere punten een straatlantaarn te laten branden. De Voorzitter zegt dat zulks in de be doeling ligt. De heer v. Suilichem acht verlich ting van den hoek bij de veldwachters woning hoog noodig. De Voorzitter antwoordt, dat die er ook komt. Het lag in de bedoeling, de sloot die daar loopt te dempen met puin, zoodat een mooie breede weg tot stand kon ko men, doch de eigenaresse voelt niet voor demping. De vergadering wordt hierop gesloten. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk Sluiting kantoor op 24, 25 en 26 December 1945 en 1 Januari 1946. Daar de kantoren in den kring Waal wijk met Kerstmis, Maandag 24 Dec. incluis en Nieuwjaar gesloten zullen zijn, is de uitreiking der coupures en rantsoenbonnen e.d., voor onderstaande plaatsen als volgt gewijzigd: Coupures in de week van 23 t.m. 29 Dec. 1945. Sprang-CapelleDetaillisten van Maandag en Vrijdag inleveren op Vrij dag 28 Dec.detaillisten van Dinsdag inleveren op Zaterdag 29 Dec. Uitreiking rantsoenbonnen: Sprang-Capelle: de uitreiking van Maandag 24 Dec. vindt plaats op Vrij dag 28 Dec. DISTRIBUTIE VAN VISCH. Met ingang van heden is in den distributiekring Waalwijk 251 bon V02 visch van de bonkaart voor groenten, fruit en visch N 512 geldig verklaard voor het koopen van 2 bokkingen. Zondag 1.1. speelde de v.v. Heusden een wedstrijd tegen de v.v. Haarsteeg te Haarsteeg. Deze wed strijd werd bij een 22 stand een half uur voor het einde gestaakt wegens handtastelijkheden. Over het geheel ge nomen was het een forsch gespeelden wedstrijd, waarbij de scheidsrechter de teugels niet vast genoeg in handen hield. Het doet ons ondanks alles ge noegen te kunnen opmerken, dat de voetballers van Heusden geen aanlei ding hebben gegeven tot handtastelijk heden, welke van de zijde der Haar steegspelers wérden begonnen. Zondag a.s. spelen het Heusdensche le en 2e elftal een t iu:swedstrijd te gen Nieuwku/ik 1 en 2. Aanvang der wedstrijden 12 en 2 uur. Wij hopen, dat onze spelers hun uiterste best zul len doen en dat zij zich in het ver volg niet meer een te torsch spel zullen laten opdringen. Woensdagavond j.l. hield de v.v. „G.V.V." alhier haar tweede ledenver gadering. In zijn openingswoord ge waagde de voorzitter, de heer D. Boers van de moeilijkheden waarmede de ver- eeniging na den terugkeer in ons dorp te kampen heeft gehad. Er was gebrek aan alles wat een v.v. noodig heeft. 'Besproken werde verder de contri butie, het aansluiten bij den Dordtschen voetbalbond, het huren van een terrein enz. Daar de vereeniging er financi eel slecht voorstaat werd er besloten dat men zal trachten donateurs te win nen. Hierna sluiting. GEVONDENte Nederhemert een bedrag aan geld. Terug te beko men bij M. Hobo, Molenpad, Neder hemert. GEVONDENeen portemonnaie met Belangrijke puntenkaarten enz. in de autobus Werkendam-'s-Bosch. Inlichtingen ah. Burèau van dit blad. Degenen, die in October 1945, een donkerblauwe winterjas heeft geleend, wordt beleefd verzocht deze terug te bezorgen bij J. Vos, Witboomstraat 213, Veen. De Marechaussée te Veen. GEVONDENeen paar kinder wantjes. Mej. Maaike Pellikaan,. Kruisstraat 192, Werkendam. GEVONDEN: een huissleutel. Inl. gemeentehuis Werkendam. GEVONDEN: een zegel van een stamkaart. D. v. Oord, Visschfers- dijk 112, Werkendam. VERLOREN: in de buurt van café Kolff te Sleeuwijk, een paar schaatsen. C. v. d. Meijden, C 77, Almkerk. VERLOREN: een sleetje. Chr. van Breugel, Keizerstraat 40, Werken dam. BLIJVEN LIGGEN: eenig geld op het Distr. Bureau, W'dam. Inl. aldaar. Vermoedelijk bij het bezorgen van schoenreparatie mijn bril laten liggen. M. H. Vos, Visschersdijk 17, Werken dam. VERLOREN: een kinderbonkaart. J. G. Ippel, Sleeuwijkschendijk 47, Wer kendam. GEVONDENeen bankbiljet. Terug te bekomen bij P. v. Vugt, Almkerk. ZONDER BON. Verheugend nieuws was bet dat minster Mansholt in het Kamerdebat van Dinsdag avond over de loon- en prijspolitiek mee deelde grutterswaren, peulvruchten, biscuit, koek, cacao en versnaperingen zullen zonder bon verkrijgbaar worden gesteldwanneer precies zei hij niet, maar het moet wel heel spoedig zijn, want hij liet er op volgen, dat in de nabije toekomst ook groente en melk «van den bon af" gaan en eenigen tijd daarna varkensvleesch eveneens. Brood zal nog tot in den loop van den zomer ge rantsoeneerd blijven. Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons eerste kindje, ANNELIE, die bij het H. Doopsel de namen ont ving van JOHANNA HELENA MARIA FRANCISCA. J. A. Sens A. F. Sens-Maas. Vught, 17 December 1945. Tijdelijk St. Elisabeth Ziekenhuis Kamer 6. Op Maandag 24 December a.s. hopen wij onze verloving te vieren en 12 HEUSDEN, Nw. Burchtstr. W 62 HILVERSUM, Alb. Perkstraat 78 Thuis te Heusden 24 December 1945 nam. ONDERTROUWD. en geven kennis van hun voorgenomen huwe lijk op Zaterdag 22 December 1945 om 9 uur te Heusden. Kerkelijke inzegening om 11 uur in de Evang. Luth. Kerk, Ver- werstraat, 's-Hertogenbosch, door Rev. H. M. Williams, Hon. Chaplain to His Bri tannic Majesty's Embassy. Receptie na afloop in het Oranje-Hotel te 's-Bosch. PURLEY-SURREY HEUSDEN N.-BR. 19 en hebben de eer, namens hun weder- zijdsche Ouders, kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben D.V. op Woensdag 2 Januari 1946. Babiloniënbroek, 19 Dec. 1945. Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. Kerk door den WelEerw. Heer Ds. B. Eysenga, te 2 uur. Receptie27 December a.s. van 3 5 en 7-9 uur. Toekomstig adres: Maasdijk 45, Aalst (Gld.) 23 Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde Grootmoeder Wed. van W. Smits, in den ouderdom van 73 jaar en 3 maanden. M. DUIJSTER- v. d. Stelt. A. DUIJSTER. Wijk, 14 December 1945. 15 Heden behaagde het den Heere van leven en dood, in het Ziekenhuis te 's-Bosch, van onze zijde weg te nemen, ons geliefd Zoontje en Broertje, in den leeftijd van 31/2 maand. ARIE VOS Czn. CORNELIS. CHRISTINA. Wijk, 15 December 1945. 15 reu, 1 jaar oud, goede mollenvanger, lief voor kinderen. 8 JAC. DE BRUIJN - ;A 408 - Sprang. Heden overleed tot mijn groot leed wezen, mijn innig geliefde Oom, in den ouderdom van 62 jaar en 3 maanden. Heden is in het Protestantsche Zieken huis te 's-Hertogenbosch overleden, mijn geliefde Echtgenoote, in den ouderdom van 39 jaar. J. DE WEERD. Brakel, 17 December 1945. 13 Heden overleed in het Prot. Zieken huis te 's-Bosch, onze geliefde Dochter, Zuster, Behuwdzuster, Tante en Nicht, Echtgenoote van J. de Weerd, in den ouderdom van 39 jaar. De diepbedroefden Hedikhuizen, Wed. D. van Hel voort van Hemert. Sliedrecht, Wed. A. C. G. van Helvoort- Schreuders en Kinderen. Hedikhuizen, J. S. van Hel voort. Hoogerheide, C. M. Capelle-van Heivoort. M. J. Capelle. Hedikhuizen, J. H. van Hel voort. H van Heivoort. J. van Heivoort. 28 Hedikhuizen, 17 December 1945. Vanaf heden weer door het vanouds bekende adres DEPÓT: 11 A. BOEREN, Wijkschestraat, Heusden Wij ontvingen een kleine zending 14 Prima kwaliteit - Leverbaar op vergunning Aanbevelend, AARDAPPELRIEKEN, SPADEN, BALL ASTSCHOPPEN. Landbouwers krijgen vergunning van de Vakgroep of P. B. H. Vraag nog heden een vergunning en wij zorgen voor de rest. Firma C. VAN DE WATER, 13 Woudrichem. bevelen zich beleefd aan voor het vervoeren van varkens, schapen, geiten en kalveren. 12 Maandag 24 DECEMBER en tevens eiken Dinsdag en Donderdag Almkerk-Sleeuwijk-Gorkum en terug. VERMIST, tijdens evacuatie, een Keukenkachel merk E.B.H. een groote staande Schemerlamp en een Kruiwagen. 9 Inlichtingen of terug te bezorgen bij E. A. VAN BALLEGOOIJEN, Wijk en Aalburg. voor haagen. Voor spoedige levering wordt gezorgd. Voor Dussen en omgeving nog VRUCHTB00MEN voorradig 10 alles .tegen vastgestelde prijy 1 Ploegstraat 41. 14 G 68 G 19' mmm 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 3