Tandarts J. VAN HAAFTEN Het bestellen van Rijwielen. TANDARTS BAKS, Onze winkels zijn gesloten FIRMA ROMBOUT UITVOERING" 25 December (1ste Kerstdag) 26 December (2de Kerstdag) Schapenwollen Dameswant, Gevraagd; een Bakkersknecht. Gevraagd: nette Dienstbode een Electr. Waschmachine a. van wijgerden - Waaldijk 70 brakel Voor Uw complete BEDDEK - MATRASSEN Fa. CHARLES SCHREUDER ZN. OPROEP het GRIbNüHOUT, GENDEREN, Café De Zwaan" I PIET KLERKX extract blokjes gratis KERSTKRANSJES edah bakmeel 21 cent ±300 weidepalen lengte 1.50 M. Stokken voor ±45 3-poot ruiters zw.b Stamb. stier een in g. st. zijnde kafmolen, AFWEZIG. Het Kantoor van Notaris DUÏNE te Heusden GESLOTEN. AFWEZIG Clir. Gem. Zangvereniging „HALLELUJAH" N.V. „A.L.A.D." - Wijk en Aalburg. slaagt U bij ons naar hartewensch! HEUSDEN Attentie! Pootaardappelen, Zaaigranen en Tuinbouwzaden BEKENDMAKING van 17 December 1945 t/m 5 Januari 1946 a 60 CT. PER POND VERLOREN: een Te koop aangeboden: Als steeds voor vlotte bediening en kwlliteitsartikelen naar A. SCHILDERS, E 93, Drongelen. Te koop bij inschrijving: Woninginrichting 22 Grootestraat 222 WAALWIJK Bij ED AH jHeusden Voor de Feestdagen: Ter overname: TE KOOP: TE KOOP: Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank aan Familie, Vrienden en Bekenden voor de vele blijken van belang stelling bij het overlijden van onzen ge liefden Vader. Familie COLIJN. Sleeuwijk, 21 December 1945. 8 De Heer en Mevrouw VREES WIJ K-Smulders wenschen bij 'hun vertrek uit Heusden langs dezen weg hartelijk te danken voor alle bewijzen van vriendschap, door zoo velen aan hen betoond. Tot hun spijt, hebben zij geen gelegenheid meer gehad, persoonlijk afscheid te nemen. Hun wenschen, voor een ge lukkige toekomst van allen, zijn echter niet minder welgemeend Nieuwadres: 14 HEIDEWEG 41 A, SOEST. Hotel .Concordia" Heusden is MAANDAG 24 DEC. en MAANDAG 31 DEC. 10 is op Maandag 24 Dec. a.s. en de beide Kerstdagen Woudrichem, 7 van 24 DEC.-7 JAN. van 24 Dec. tot 2 Jan. wegens vacantie. N1EUWENDIJK ii ALMK.ERK te geven door de te GENDEREN, onder leiding van haar Directeur den WelEd. Heer A. Meiresonne, op Ie Kerstdag in de Chr. School te Genderen. Aanvang 7 uur. Entrée 50 cent. 13 Het Bestuur. GEEN DIENST. zal de dienst volgens dienst- 11 regeling worden gereden. In verband met de drang, die van de zijde van het publiek op rijwielhande- laren wordt uitgeoefend om thans reeds bestellingen op rijwielen aan te nemen, wensen de Vakgroepen voor het Rijwiel- bedrijf op het navolgende de aandacht te vestigen 1. De Nederlandse Rijwielindustrie is natuurlijk niet ontkomen aan de stel selmatige uitplundering, waaraan de Duitse bezetters zich hebben schuldig gemaakt. 2. Ook al leed zij soms niet recht streeks door oorlogsgeweld, zij is toch grotendeels beroofd van haar productie-apparaat. De machines en installaties, nodig voor de rijwielfa- bricage, werden hier en daar wegge sleept of onklaar gemaakt; de grond stoffen en materialen allen geroofd. 3. Voor de onontbeerlijke goede Hol landse rijwielbanden ontbreken de voornaamste grondstoffen: de rubber en het katoen om van ariclere ingre diënten nog maar niet te spreken. 4. Hoeveel tijd er heen zal gaan, eer weer van een behoorlijke inrichting der bedrijven en dus van een regel matige productie gesproken kan wor den, valt niet te zeggen. 5. Ook al is de vrede gelukkig weer gekeerd, de buitenlandse industrie, voor zover die in staat zou zijn, behoorlijke rijwielen te leveren, die de Hollandse tijdelijk kunnen ver vangen, is nog niet overgeschakeld op vredes-productie. 6. Van een enigszins beduidende import kan dan ookbinnen afzienbare tijd, geen sprake zijn, afgezien nog van het feit, dat het van het grootste belang is, dat de Hollandse rijwielen in Holland door Hollandse arbeiders worden gemaakt, welke laatsten daar door aan productieve arbeid wor den geholpen. 7. Ook het deviezen-vraagstuk spreekt bij de regeling van de import in be langrijke mate mede. Voor het im porteren van grondstoffen en half fabrikaten zijn uiteraard minder de viezen nodig dan vopr de import van afgewerkte artikelen. 8 S. De behoefte aan rijwielen is, na vijf jaren afbraak, geweldig groot. Wij schatten het aantal direct benoo- digde rijwielen op drie millioen. "Aan de hand van vorenstaande zal het ieder duidelijk zijn, dat van een onbelemmerde verkoop van 'rijwielen vooralsnog geen sprake kan zijn. De werkelijke toestand is dus zó: Om de eerste rijwielen, die er ko men, allereerst te brengen op de plaats \vaar zij behoren, omdat zij daar het meest en het allereerst nod%g zijn, zal de distributie van overheidswege blijven ingeschakeld. De noodzaak van de aanschaffing wordt beoordeeld door de daartoe aan gewezen ambtenaren. De rijwielhande laar heeft daarop niet de minste in vloed. In de allereerste tijd (en dit kan nog vrij lang zijn) zal de rijwielhandelaar dus pas een rijwiel kunnen leveren wanneer de klant een bon heeft ver kregen. De rijwielhandelaar moet die bon dan weer inleveren bij de aangewe zen fabriek en dan pas kan de fabriek aan den handelaar leveren enz. Van keuze omtrent merk en uitvoe ring is alsdan "eveneegeen sprake Zoolang men dus niet in het bezit is van een geldige distributiebon, heeft het bestellen van een rijwiel niet de minste zin I Met het voortbestaan van deze toe stand over minstens het eerstkomende jaar moet rekening gehouden worden. Het heeft ook geen zin, dat ieder zich nu reeds tot den distributiedienst wendt. Men lette op de publicaties, due terzake in de pers ongetwijfeld door de betrokken diensten of door onze vakgroepen zullen worden gedaan! Blijft zuinig op Uw rijwiel. Laat het zo goed mogelijk onderhouden dooi den vakman, die woekert met hetgeen er nog is of komt! Laat U niet op een z.g.n. voorrangslijst plaatsen en betaal daarvoor in ieder geval geen centl VAKGROEP voor het RIJWIELBEDRIJF Surinameplein 12, Amsterdam, Tel. 83193. op den dijk te Veen. Terug te bezorgen bij A. TIMMERMANS, 8 Hoogen Maasdijk 72, Veen. M VAN BOKHOVEN 5 Bakkerij H e r p t. voor dag en nacht. FR. DUMOULIN, 7 Schoolstraat 10, Waalwijk. Een zaak, die tijdens de oorlogsjaren zoo goed en zoo lang mogelijk haar klanten bediende, en die nu, na onze bevrijding direct de nieuwste artikelen kan aanbieden, daar hebt U wat aan. Wij hebben voor U, zoolang de voorraad strekt Muizenvallen 18 ctWaschpennen met veer 4*/2 ct., Schrijfpapier met enveloppen 45 en 25 ct. per map. Prima koperpoets in fleschjes en busjes van c.a. 100 gr. 30 ct, Kleerborstels en Witborstels van voor-oorlog?ch materiaal voor gecodeerde prijzen. Verder nog: Kachelpasta - tandpasta - brillantine - elastiek - kolenschoppen -stof- blikken - handdoekrekjes - stofkammen - haarkammen - zij kammen - schuifspeld jes - lampenglazen - zuigflesschen en nog honderden andere artikelen. EN DE PRIJZEN Dat valt U heusch wel mee, want wij houden ons aan dit devies Prima waar voor weinig geld, Wordt steeds alom op prijs gesteld I 50 Wij ontvingen een prachtsorteering SCHILDERSTUKKEN TEGEN UITERST LAGE PRIJZEN 25 Klanten in het Land van Heusden en Altena Meubelen verkrijgbaar opSchadekaart Ondergeteekende, door het Nederlandsch Beheersinstituut benoemd tot beheerder over de vermogens van: 1. AART VAN DER POL, boterhandelaar, wonende te Wijk en Aalburg, B 46, 2. G. ALTENA, smid, wonende te Wijk, B 90, verzoekt allen, die ietsje vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan een der bovengenoemde personen, goederen, gelden of andere zaken voor hen in bezit hebben of tot hen in eenigerlei rechtsbetrekking staan, schriftelijke opgave of mededeeling daarvan te doen, zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 Januari 1946, aan onder geteekende. Niet voldoening aan dit verzoek is straf baar krachtens de Besluiten Herstel Rechts verkeer en Vijandelijk Vermogen. De Beheerder, Notaris G. E. LANDWEER, 29 Ammerzoden. worden weer geleverd tegen vastgestelde prijzen door: Vertegenwoordiger van VOLBEDA'sZAADHANDEL Drachten. Indien aflevering eerst in het voorjaar moet plaats hebben, dit s. v. p. bij het opzenden der bestelling vermelden. 15 z. g. a. n. M. BAX, Putterstreat O 47, Heusden. van de voormalige eendenkooi in den Duil, ter grootte van 4.37 88 H.A. Te leveren 1000 bos stek tegen 15 ets. per bos, geen d dot. Inschrijvingsbiljetten in te zenden aan eigenaar A. Z. SNOEK te Almkerk, n met 31 December 1945. 12 Ondergetekende, administrateur der Interneringskampen Bakkerskil, Steurgat en Giessen, brengt hiermede aan belanghebbenden het volgende ter kennis: Alle rekeningen van leveringen en/of diensten, verricht ten behoeve van de hierboven genoemde Interneringskampen, gelieve men zoo spoedig mogelijk bij mij in te dienen op het administratiekantoor fort Bakkerskil. Tevens moeten de rekeningen, welke betrekking zullen hebben over het tijdvak vanaf plaatsing dezer bekendmaking tot en met 31 December 1945, vóór of op laatstgenoemden datum ingediend worden, dit in verband met het feit dat alle reke ningen, betrekking hebbende op het tijdvak tot en met 31 Dec. welke na 31 Dec. 1945 zullen binnen komen, betaald moeten worden door het Afw. Bureau, Militair Gezag, Subsectie II-D, afd. Financiën, Groenhovenstraat 15, ten Den Haag. 38 De Administrateur. (w.g.) J. H. IP PEL. Fort Bakkerski), 14 December 1945. v. W1JK-KRAMER VERKOOP VAN Huiskamers - Slaapkamers VLOERBEDEKKING - 2 1- pers. ledikanten - Gezond heidsmatrassen - Dekens Linnenkasten - Bedden KINDERBEDZEIL Deze week bij aankoop van het Distri butiepakket A, B en C-kaarten 26 bij inlevering van 325 gr. bloem 150 gr. suiker 125 gr. margarine of 100 gr. vet per pak van 500 gram 8 W. BOUMAN, A 159, Wijk. een in goeden staat zijnde e RIJTUIG. Te bevragenHeistraat, D 194, Capelle. TE KOOP, wegens fam. teelt, 7 Kleyberger 40, geb. Febr. '45, extra afst. en prod. Moeder K. S., bij J. BRANDERHORST Wzn. te Eethen. middelbare grootte. - Merk .Reform". Te bevragen bij J. COLIJN 8 Hoef, B 152, Genderen. x. MEUBfLEERING 1 i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 4