Kerstmis en zijn gebruiken. Qemeenteraadsverslag Officiëele mededeelingen waarin opgenomen: „NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Rijksdienst voor Landbouwherstel, Inspectie Gelderland. 2E JAARGANG, NO. S3 MAANDAG 24 DECEMBER 194S und van Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et, Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur „Ik heb m'n herte warm gespreid ik heb m'n ziele schoon bereid O Kindeke!... o Kindeke! te nacht ben 'k aan Uw kribbe gekomen zoo zacht... zoo zacht..." Kerstmis! Het woord zelf wekt in ons hart reeds feestvreugde, vreugde, rijk gevariëerd door de gedachten aan het materiëele, inniger dieper vreugde door de gedachte aan het grootsch' mysterie van Bethlehem, waarop voor de Christelijke Kerk over de gehee- le wereld unaniem in den geest knielt^ eerbiedig neerbuigt voor het wonder der Menschwording van onzen Zalig maker Zooals in de natuur de komst van de naderende lente werd gevierd, viert de kerk de komst van de geestelijke; lente van het „ecce nova facio omnia". Ziet, Ik -maak alles nieuW! Wat blijde beelden roept die naam Bethlehem in ons op! Uit dien naam vloeit ons toe serene rust en vrome poëzie Hier lag het Kerstkind neer in de Kerstkribbe. Waar het Kerstfeest ook gevierd wordt, rond dit feest, hebben zich in den loop der eeuwen vferschil lende Kerstgebruiken ontwikkeld, zoodat het Kerstfeest in de diverse landen een bepaald karakter kreeg. De oude cultuurvolken trachtten 'n berekening te ma"ken van den schijn*- baren omloop der zon en deze obser vaties leidden bij meerdere volken tot het midwinterfeest' ook wel tot andere feesten, die in den loop van het jaar dan wel gevierd werden. Mdjeilijk blijft het, vast te stellen, of deze feestdagen afkomstig zijn uit den heidenschen tijd, of dat ze gebo ren zijn in de „christelijke" Middel eeuwen. Het Christendom heeft geen enkel middel onbeproefd gelaten, om de heidensche gedachte op den achter grond te dringen. Volksgebruiken wer den te dien aanzien afgeschaft, of er is een christelijke vorm aan gegeven. Ker ken en kapellen verrezen op de heiligei plaatsen der heidenen. Geleidelijk aan veranderden de al oude gebruiken van karakter: wat vroe ger bij de heidenen magisch of ani mistisch was bedoeld, werd nu sym bolisch opgevat. Allerlei verhalen vol geheimzinnig heden uit het donker der eeuwen wor den nog rondverteld, al slaat er dan bijna of heelemaal niemand meer ge loof aan. Algemeen vertelde men in Friesland, dat in den Kerstnacht om 12 uur, hft op stal rustend vee, gezamenlijk op rees, dat alle water in wijn werd ver anderd, alles uit eerbied voor het plaats gehad hebbend wonder. Volgens Dr. Halbertsma bestond in deze provincie ook de gewoonte, dat de boer, als het twaalf uur sloeg in den Kerstnacht in den stal kwam, om uit eerbied voor het gewijde feest, het vee extra hooigift toe t|e dienen. In den middag van dien dag wierp hij een hoop hooi op het erf, zoiodat de vogels zich daarin konden neste len en beschermen tegen de vvinter- koude. Wie in den Kerstnacht een bijenstal bezocht, en zijn oor te luisteren legde aan de korven, zou in het zacht en lieflijk bijengezoem vernemen den weer klank van den reinen Engelenzang uit Efrata's veld. Voor een goede honderd jaar moet de kerstboom ook in ons land eerst zijn plaats gekregen hebben, „met vlam mend waslicht op de takjes en lekker nijen en kindergoed..." al gaat dan de Kerstfeestviering terug tot de aller oudste tijden. Dit feest kwam voor het Germaan- sche Joelfeest, het feest der nieuwe zon in de plaats. Het licht der aarde, dat wegzinkend scheen te dooven, her rees bij dagelijks steeds hooger klim mende zon. Is dit kerstboom-kaarsen- licht een reminiscentre aan de Ger- maansche vreugdevuren bij het terugkee- ren van het groeiend zonlicht na 21 December? Niet allen gelooven dit. En is de Kerstboom een herinnering aan den groenen boomtak op de Gerrnaan- sche hutten als dankbewijs voor de zo merweelde, die verging, en de stimulans tot hoop op natuurherleving? Ook hier over zijn de meeningen verdeeld. Boven deze dingen uit straalt ons toe met blijden glans, het Licht, opge gaan over het gevallen menschdom in den zaligen Kerstnacht, waardoor Im- manuël is komen wonen onder men- schen van Zijn welbehagen. Wanneer in ouden tijd de Heilige van Myra met zijn geschenken was gepasseerd, brak Kerstmis aan met. kerstganzen. „En van Schelde tot Eems zag men bij allen, die zich met vogel- plukken bezig houden, heele peletons van vette en niet vette ganzen paradee ren. In de herberg werd een gans reeds lang te voren aan een spijker opgehan gen en men lootte er om, wie er de gelukkige bezitter van worden zou. Zingend trok dan langs de straat een groep jongens en meisjes met het: „Jeremias heeft ghesprocken, Dat Hy oomen sal, Uit Davids wortel ghesproten, Die ons verlossen sal..." Te Geleen (L.) werd er op den Eers sten Kerstdag een Kerstbrood uit den toren geworpen. Wie 't te pakken kreeg, ontving den titel van „Brood jeskoning." Na afloop van deze han deling kon de koster de huizen langs gaan voor broodinzameling. Vele gebruiken, waarmede het Kerst feest in vroeger tijden was omrankt, zijn verdwenen. Maar het Kerstlicht blijft ons toe- stralen, te helderder naarmate de tijden donkerder zijn. Vergadering van den tijdelijken Ge meenteraad der gemeente HEUSDEN op Donderdag 20 Dec. 1945 des avonds 7 uur. Voorzitter tevens Secretaris, wnd. Burgemeester A. v. Delft. Afwezig 'is weth. Oldendorp, als de Voorzitter de vergadering met het formuliergebed opent. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. vHet bedrag der uitgaven voor het openbaar lager onderwijs over 1944 was vastgesteld op f8,13 per leerling wat een bedrag vormde van f 1146,33, terwijl de werkelijke uitgaven hebben bedragen f 858,94. Aldus vastgesteld. De Rekening Godshuizen en Burg. Armbest. Herpt 1944, worden in han den gesteld van een commissie, waar toe de Voorzitter de heeren Nieuwen- huizen, Wijnstekers en de Kort aan wijst. De Begrooting Godshuizen en Burg. Armbest. Herpt 1946 is onder zocht door een commissie, waarvan de heer Wijnstekers als rapporteur ver slag uitbrengt. Hij zegt dat de com missie alles in orde heeft bevonden en derhalve voorstelt de begrooting der Godshuizen voorloopig vast te stellen in ontvangst en uitgaaf op een bedrag van f22724,92 voor den gewonen dienst en van f 1410 voor den kapitaaldienst. Die van het Burgerlijk Armbestuur van Herpt op een ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f2919,66. De heer Nieuwenhuizen merkt op dat de begrooting der Godshuizen slechts was geteekend door den Voorzitter en niet door den Secretaris. De Voorzitter antwoordt, dat dit een gevolg is van het feit, dat de begrooting nog niet was vastgesteld door de Godshuizen, dit is deze week geschied. De heer Nieuwenhuizen heeft gezien, dat sommige huren zeer laag zijn, een 'huur van f 52 pér jaar voor een wo ning is aeer laag. Hij -zou, indien zulks mogelijk is, deze huren verhoogd willfen zien, om de subsidie uit de gemeentekas op die manier te drukken. De Voorzitter merkt op, dat zulks niet mogelijk is, men is met de pachten gebonden aan de grondkamer en wat de huur der woning betreft, dit is een woning voor armlastigen, die tengevolge van de tijdsomstandigheden, thans aan iemand is verhuurd, die daar 52 gul den per jaar voor betaalt. Beide be grootingen worden hierop vastgesteld. Op voorstel van B. en Wj. wordt het bedrag voor het gewoon lager onder wijs voor 1946 vastgesteld op 9.36 Jier leerling en voor het voortgezet lager onderwijs op f 11,92 per leer- üng". De Gem.-begrooting en de begroo ting voor het vleeschkeuringsbedrijf voor 1946 worden eveneens vastgesteld. De gem.-begr. voor den gewonen dienst op een bedrag van f 231,259,97, den kapitaaldienst op f514,755,03. Op de ze cijfers komen wij in ons volgend nummer terug. Die voor den Vleeschkeuringsdienst op een ontvangst en uitgaaf van f 4700. De heer Wijnstekers als rapporteur der commissie, zegt dat op de gem.- begrooting een groot bedrag is uitge trokken voor de verbetering van straten en wegen, de commissie hoopt dat dit bedrag ook uitgegeven zal kunnen wor- den, want de wegen hebben dringend verbetering noodig. (De heer Oldendorp is onderwijl ter vergadering gekomen.) De Voorzitter onderschrijft gaarne de hoop van de commissie en deelt mede dat vanmorgen een schrijvjen is binnengekomen van den Inspecteur der belastingen, waarin deze mfede- deelt, dat de post belastingen mfet: f 2428,68 kan worden verhoogd, zoodat het tekort van de begrooting met; dit bedrag kan worden verminderd. Verzoek van Chr. A. J. v. Herpt om tegemoetkoming ex art. 13 der La- geronderwijswet 1920. Op voorstel van B. en W. wordt deze vergoeding be paald op f2.25 per week voor een kind dat elders een onderwijsinrich ting bezoekt. Verzoek Harmonie „de Eendracht", om extra subsidie in verband met het 100-jarig bestaan. Op voorstel van B. en Wj. wordt, behoudens goedkeuring door Ged. St., gezien het bijzondere feit van het 100-jarig bestaan een sub sidie van f 75 toegekend. Het verzoek van den R.K. Jongen Boerenstand te Herpt, wordt niet in behandeling genomen, aangezien het ver zoek niet op zegel is gesteld. Ingekomen is een. adres van de ver- eeniging „Heusden's Belang", waarin den raad wordt verzocht steeds aan dacht te willen blijven schenken aan de scherpe bochten in de gemeente. Reeds is in de achterliggende jaren, op ver schillende punten daarin verbetering ge bracht, de vereeniging hoopt dat daar mede zooveel mogelijk wordt vofortge- gaan. Het toenemende verkeer endaar- bij talrijk voorkomende ongelukken, ma ken dit noodzakelijk. De Voorzitter zegt dezer dagen over deze kwestie een onderhoud te hebben gehad met den groepscommandant. Be sloten is voor het verkeer vanaf de Wijkschepoort, het éénrichting verkeer in te stellen, dit verkeer om te leggen door de Breestraat naar de richting HerptsChepoort, zoodat het gevaar van botsingen op den hoek Wittebroodstraat- Burchtstraat daardoor worden verme den. Het verkeer en de vele bochten in de gemeente hebben steeds de aan dacht van het gem.-bestuur. Rondvraag. De heer de Kort dringt aan, om de verbetering der wegen niet te laten rusten, tot afdoende verbetering kan plaats vinden, doch de eerste voor zieningen daarvoor reeds thans te doen geschieden. Op verschillende plaatsen hebben de tanks en het verkeer der ge allieerden deze wegen onbegaanbaar ge maakt. Spr. wijst daarop o.a. ook op een gedeelte der Laagstiraat in Oudheus- den. De Voorzitter zegt dat B. en W. deze kwestie in hun vergadering reeds hebben besproken. Voor de wegen in Herpt en Hedikhuizen is reeds wat grint aangevoerd, die er zoo spoedig mogelijk opgebracht zal worden, bo vendien is opdracht gegeven, de blubber van de wegen te schrappen. Wat de kuilen in de Laagstraat te öudheusden betreft, spr. zal den opbouwdienst ver zoeken, daar wat puin in te storten. De heer Thomas Buijs wijst er op, dat het puin van den ouden toren te Herpt nog steeds voor een gedeelte op den weg ligt wat zeer hinderlijk is voor het verkeer. Kan daarin geen verbetering worden gebracht? De Voorzitter antwoordt dat olok de kwestie van het puin in Herpt reeds in B. en W. vergadering is besproken. Getracht zal worden ook daar het puin opgeruimd te krijgen. De heer Nieuwenhuizen klaagt over den omroeper, die slacht is te verstaan. De Voorzitter heeft ook deze kwestie in de vergadering van B. en W. reeds besproken. Eén der wethouders noem de reeds een plaatsvervanger. De heer v. Ooijen informeert naar de mogelijkheid om ook Hedikhuizen weer electrisch licht te verschaffen,, waarop de Voorzitter antwoordt dat B. en W. zullen trachten daartoe zoo spoedig mogelijk over te gaan. Alvorens de vergadering met het for muliergebed te sluiten, wenscht de Voor zitter de leden een goed einde en voor spoedig 1946 toe. HERSTEL EN WEDEROPBOUW BOERDERIJEN. Het Hoofd van de Inspectie Gel derland van den Rijksdienst Land bouwherstel, Ir. A. S. Tuinman, maakt 'bekend Dat het Bureau Wederopbouw Boer derijen zich als regel alleen bezig houdt met het treffen van noodvoorzieningen en te zijner tijd met de herbouw van verwoeste boerderijen, bedrijfsgebouwen enz. Herstel-werkzaamheden worden be hartigt door de Algemeene Wederop bouw. Landbouwers, die in dezen hun be langen bij de Algemeene Wederopbouw behartigd wenschen te zien, dienen zich in verbinding te stellen met het Di strictshoofd van den Dienst Landbouw herstel, onder wiens ambtsgebied zij ressorteeren. ONTRUIMINGSBESLUIT V.V.O. '44. Ingevolge het bepaalde in artikel 4b van het Ontruimingsbesluit V.V.O. ves tigt het Hoofd der nlspectie Gelder land van den Rijksdienst Landbouwher stel de aandacht van betrokkenen erop, dat zij, die nog goederen (veevoeder, kunstmest, etc.) dan wel dieren (vee, paarden, schapen, varkens, etc.) afkom stig uit Ontruimingsgebieden (evacuatie- dan wel inundatiegebied) op hun be drijf voorhanden of in voorraad heb ben, daarvan onverwijld kennis 'dienen te geven aan den Plaatselijken Bureau houder, die op zijn beurt de Inspectie voornoemd hiervan verwittigt. Waar mogelijk dient daarbij tevens opgegeven te worden van wien of uit welke omgeving een en ander afkomstig is. Niet-nakoming van dit voorschrift wordt tuchtrechetlijk gestraft. De Directeur van het Centraal Dis tributiekantoor te Vught maakt het vol gende bekend INLEVERING CONSUMENTENBON NEN DOOR DETAILLISTEN. Detaillisten dienen in de week van 30 Dec. 1945 t.m. 5 Jan. 1946 onder staande consumentenbonnen in te leve ren ter verkrijging van aanvullings-i toewijzingen Zout 358, 452 en restant 328, 415, 2 r.Peulvruchten 356 en restant 322, 1 r.Jam 357, 451 en restant 321, 416, 72 r Brood 500 t.m. 506, 600, 601, 8 r.; B41, B42, D41, D42, 4 r.; Gort 355, 450 en restant 155, 250, 1 r.;

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1