Plaatselijk Nieuws Voedseluitdeeling Roode Kruis. Vermicelli 359, 453 en restant 159, 253, 1 r.Ontbijtkoek 354, 449 en restant 160, 254, 1 r.Melk A43 en restant A35, driekwart rants., B43, C43 en restant B35, C35, anderhalf rants.; 610, en restant 455, 2i/2 r.Waschpoeder 364, 458, 1 r.Aardappelen 520 en restant 362, M13, 2 r.615, 521, B44 en restant 363, B36, 457, 1 r. IIEUSDEN. Op Maandag 24 December zal door de afdeeling Heusden van het Nederlandsche Roode Kruis gratis worden uitgedeeld in het gebouw van de Teekenschool aan de Putterstraat alhier, melkpoeder aan personen van 65 jaar en ouder. Overgelegd moet worden de tweede distributiestamkaart met de groene of witte voedselkaart. Er bestaat tevens gelegenheid voor elk gezin, op vertoon van de kolenkaart, een hoeveelheid soda te verkregen tegen betaling van f 0.25. Een en ander zal geschieden in den voor middag van 9 tot 12 uur precies. Donderdagavond werd in de Chr. Bewaarschool een Kerstwijdingsdienst gehouden door de vier Ned. Herv. Jeugdvereen. alhier, die onder leiding stond en geopend werd door Ds. K. M. Vogel. De lieer Hus sprak een inleidend woord, waarna een Kerstliturgie werd uitgevoerd, „Gods gave aan de wereld, aan ons", waaraan door leden uit alle vereenigingen werfl deelgenomen en ge zamenlijk werd gezongen. Door de Knapenveijeen. werden en kele liederen gezongen, o. a. „Stille nacht", terwijl in de pauze, onder het genot van chocolade en speculaas, resp. door de Meisjesvereen en Jong.vereen, hun Bondsliea werd gezongen. Hierna werden door de Meisjes- Jeugdclub enkele versjes gezongen en hield H. v. Helden een Bijbelinleiding over Joh. 1: In den beginne. Nadat de Knapenvereen. gezongen had: „Als ik maar weet", volgden voordrachten van L. Bax „De Herder" en van Jo van Beijnen „Morgen in Beth lehem". Vervolgens werd door de Meis jesvereen. uitgevoerd „Een Kersthoor spel",, waarna door allen gezongen werd „Nu zijt wellekome". Voordrachten van H. v. Helden, „O, klokken" en van A. de Graag o.m. „De Blinde" wisselden elkaar af. Door S. J. Deurloo werd het onder werp behandeld „Wat brengt ons het Kerstfeest 1945", terwijl C. Baaijens uit Herpt een bijdrage leverde „Be reidt den weg des Heeren". Het zou ons te ver voeren om bij alle onderdeelen van dezen avond stil te staan, doch over het geheel geno men mag worden gezegd, dat allen zich hebben beijverd om dezen avond te maken tot hetgeen er van verwacht werd n.l. een wijdingsavond waarbij het Kerstgebeuren in het middelpunt stond. Bovendien was het een avond, die geleid heeft tot versterking van den band onder deze vereenigingen, Waar door het Jeugdwerk dat bezig is zich te ontplooiïen, goede verwachtingen geeft voor de toekomst. Het was een goede avond waarop met dankbaarheid mag worden terug gezien, hetgeen Ds. Vogel dan ook in zijn slotwoord naar voren bracht. Van den kerkeraad was ouderling Bouman vertegenwoordigd. Na het zin gen van „Hallelujah, eeuwig dank en eere", sloot de heer W. v. d. Steen hoven, voorzitter der C. J. V. dezen avond met dankgebed. De Kerstfeestviering met de kin deren der Ned. Herv. Zondagsschool zal alhier voor de grootere kinderen worden gehouden op Dinsdagavond 6 uur in de Chr. Bewaarschool. Voor de kleinere kinderen zal deze Kerstfeestviering plaats hebben op Woensdagmiddag 3 uur, eveneens in de Chr. Bewaarschool. Bij de Ned. Herv. Gem. alhier, werd tot diaken gekozen de heer U. P. van Beek. Zondag 16 Dec. nam in de na middaggodsdienstoefening Candt. Mole naar afscheid als hulpprediker van de Gereformeerde kerk alhier. Gedu rende 21/a Jaar is Candt. Molenaar als zoodanig werkzaam geweest. Als af scheidswoord koos spr. Fil. 2: 5. Me- moreerend de moeilijke oorlogsdagen, maar ook dagen van blijdschap en de steeds goede samenwerking en medele ven van kerkeraad en gemeente, wiensch- te Candt. Molenaar beiden Gods ze gen toe voor de toekomst. Ouderling G. Lem sprak namens kerkeraad en gemeente een woord van dank met de bede, dat God hem wil zegenen in zijn nieuwe gemeente als predikant. Ds. K. Vogel, Ned. Herv. Pred. alhier sprak woorden van warme vriend schap en tevens als Voorzitter van het Ned. Bijbelgenootschap, Candt Mo lenaar toewenschend Gods zegen als herder en leeraar in zijn nieuwe ge meente. Ten slotte zong de gemeente staande den scheidenden hulpprediker Ps. 87:4 toe. Ook dit jaar viert de Geref. Zondagsschool weer haar Kerstfeest en wel op Maandag 24 Dec. des avonds om 7 uur. Een ieder zal er welkom zijn om samen het heerlijk Evangelie te overdenken en te vieren. Het kerkgebouw in de Gasthuisstraat verkeert in vrij goeden toestand en is verwarmd, dus tevens gezellig. AALBURG. len Kerstdag des avonds om 6 uur, wordt in de Herv. Kerk, het Kerst feest met de kinderen der Zondags school gehouden. Alle belangstellenden zijn welkom. ANDEL. Mej. D. S. Raats, onderwijzeres aan de Chr. School alhier is in gelijke functie benoemd te Muiden en te Ba- rendrecht. De heer L. v. A. alhier, liep bijl gelegenheid, dat een brandende ben zinelamp uit elkaar sprong, ernstige brandwonden op, zoodat observatie in een ziekenhuis noodig was. - Het Postkantoor is voortaan open van 912 en 1416 uur. 's Za terdags van 913 uur. A LM KERK. Onze vroegere dorpsgenoot dhr. H. Voogd, lieder van den Distributie kring Zaltbommel, is tegen 1 Jan. a.s. eervol ontslag verleend. In zijn plaats is benoemd dhr. K. Boer te Sleeuwijk. De dankoogstcollecte in de Ger. Kerk bracht ruim f 834 op.J BOMMELERWAARD. Afgeschaft is het merken van rundvee en varkens. Voor op bedrijven aanwezige fokzeu- gen is geen fokzeugvergunning meer noodig, voor zeugen, die minstens enn- maal gebigd hebben. Voor het vervoer van schapen, zijn geleidebiljetten noodzakelijk, aan- en verkoop van schapen is toegestaan op &£hkoopvergunning. CAPELLE. De wijkverpleegster van de afd. Sprang-Capelle van het Groene Kruis, Zr. v. d. Velden, is benoemd als wijk verpleegster te Arnhem bij de plaatse lijke afd. van den Ned. Protestanten bond. Het ligt in het voornemen den dagelijkschen passagiersdienst Capelle- Rotterdam vice-versa, welke geruimen tijd onderhouden werd door de beurt schippers de Bont en Wjolst en waar van vrij geregeld een zeer druk gebruik werd gemaakt, op te heffen. Bij de j.l. Zaterdagmiddag ge houden stemming ter verkiezing van een viertal notabelen der Ned. Herv. Gem. te dezer plaatse werden gekozen de heeren H. J. Versteeg, P. Heurter Pzn., G. ;t Hooft Jr. en H. Mayers. De Postduiven ver een. „De Lucht vaart" houdt 2en Kerstdag in haar ver- eenigingslokaal bij den heer Cové aan de Nieuwevaart een onderlinge duiven- tentoonstelling. DOEVEREN. In de vacature van Notabel der Ned. Herv. Kerk alhier, ontstaan door het overlijden van den heer H. v. d. Kolk, werd door de stemgerechtigden der kerk gekozen de heer B. B. de Raad, die zijn benoeming heeft aange nomen. DRONGELEN. 2en Kerstdag Kerstfeestviering met de kinderen van Drongelen in de school te Eethen des nam. 2 uur. EETHEN. 2en Kerstdag Kerstfeestviering met de kinderen van Eethen in de school te Eethen des nam. om 6 uur. In de Vrijdagmiddag gehouden vergadering van den tijdelijken gemeen teraad werden tot wethouder gekozen de heeren G. v. d. Beek LGzn. en H. Vos. GENDEREN. Op den eersten Kerstdag des nam. half 2, zal D.V. in de school voor de kinderen der Geref. Zondagsschool> Kerstfeest worden gehouden onder lei ding van den Voorz. den heer G. v. d. Eeek, terwijl door den Zondagsschool leider het programma afgewerkt zal worden. Tot ouderling in de Geref. Kerk werd gekozen C. v. Koijck en tot di aken de heer E. G. v. d. Beek. In de Herv. Kerk tot kerkvoogd W. Ballegoouijen, tot notabel A. Vos Pz. LAND VAN ALTENA. Door de afd. Meeuwen der Ned. Pom. Vereeniging is een verga dering belegd, om te komen tot reor ganisatie van de vereeniging, ter op richting van een afdeeling van de toe komstige Ned. Fruitteeltorganisatie in het gehele land van Altena. Wil de Ne derlandsche fruitteelt in de toekomst het hoofd kunnen bieden, aan de moeilijk heden, die ongetwijfeld zullen komen, dan is een organisatie, waar alle fruit- kweekers en personen die met fruitteelt te maken hebben, in vereenigd zijn, een dringende noodzaak. Het is dan ook van het allergrootste belang, dat allen zich zullen aansluiten opdat de Ned. Fruitteeltorganisatie in het Land van Altena, de eenige vereeniging op Fruitteeltgebied, zal kunnen bijdragen, onze zwaar getroffen fruitcentra weer te herstellen. Zie advertentie in dit num mer. De Vereen. „Het Nederland sche Trekpaard" zal keuringen hou den van tot dekking bestemde heng sten, welke in het stamboek dier ver eeniging zijn ingeschreven en wel: te 's-Hertogenbosch, Haps, Eindhoven, Zevenbergen en Steenbergen. NEDERHEMERT. Op len Kerstdag des avonds om half 7 hoopt de Herv. Jongelings- en Meisjesvereen. een gecombimaerdé Kerstvergadering te houden in de Chr. school aan de Noordzijde. Terwijl men op 2en Kerstdag des avonds tezamen met de kinderen der Zondagsschool het Kerstfeest hoopt te vieren in het kerkgebouw aan de Noord zijde onder leiding van Mej. Knoop. POEDEROIJEN. Onze dorpsgenoot Ant. Bok, kassier der N.V. Veiling Zaltbommel, is met ingang van 1 Jan. a.s. be noemd tot Ontvanger van het Polder district Bommelerwaard Boven den Mei- dijk. De kerkvoogdij der Christel. Gereform. Kerk heeft plannen hun kerk gebouw dat door de oorlfogsjoimstan- digheden zoo zwaar heeft geleden door een nieuwe te vervangen. RIJSWIJK. Tot ouderling en diaken der Geref. Kerk alhier, zijn resp. gekozen de heeren J. Hak en P. v. Vugt. Over Nov. bracht het verja ringsbusje op f 7,65. De heer de Rooy heeft bedankt als kassier van de Boerenleenbank al hier. SLEEUWIJK. 2en Kerstdag zal in de Geref. Kerk een Kerstwijdingsavond gehouden worden. Ds. Ros zal een meditatie houden, terwijl het hoofd der school, dhr. v. Strien een stukje Kerstproza zal lezen. Organist: dhr. Bonefaas. VEEN. Donderdag 20 Dec. des voorm. 11 uur kwam de tijdelijke gemeenteraad voor de eerste maal in zitting bijeen, onder Voorzitterschap van Burgemees ter Landweer. Na opening met het formuliergebed richtte de Voorzitter zich tot de leden en zei, dat nu weer normaler omstan digheden zijn teruggekeerd, deze raad is aangewezen om waarschijnlijk tot Juli 1946 de belangen van de gemeente Veen te behartigen. 1 Sept. 1941 werd de toenmaligen gemeenteraad ontbonden en moes't volgens het duitsche regiem geregeerd worden. Spr. behoeft den moeilijken tijd niet te schilderen, ieder een heeft deze aan den lijve gevoeldj ook de Burgemeester. De moeilijkste tijd kwam na Sept. 1944, spr. moest toen verdwijnen en op wethouder Schreuders kwam toen een zware taak te rusten. Voor alles wat deze toen in het belang van de gemeenschap gedaan heeft komt hem een woord van lof toe. Eirnoefijk werd ons land bevrijd en onze geëerbiedigde Koningin keerde in het vaderland terug. De gemeente haeft ook verschillende slachtoffers te be treuren. (De raadsleden verheffen zich van hunne zetels). Spr. acht het zijn plicht de gevallenen te herdenken. In het bijzonder gaan zijn gedachten daar bij uit naar den Postcommandant De Bruijn, deze was een bekwaam politie man, zijn nagedachtenis zal steeds in eere bij de gemeente blijven voortleven. Spr. hoopt dat de arbeid van den raad moge strekken tot heil van de gemeente eh dat de onderlinge samen werking steeds van aangenamen aard zal mogen zijn.. Hierop leggen de raadsleden de ver- eischte eeden af, waarna wordt overge gaan tot de verkiezing der wethouders. Bij de eerste stemming kreeg de heer J. G. N. Schreuders 5 stemmen, terwijl 2 stemmen in blanco waren uitgebracht. Bij de tweede stemming werden 5 stem men uitgebracht op den heer M. Hon- coop en eveneens 2 stemmen blanco, zoodat beide heeren zijn gekozen, die zich bereid verklaren hun benoeming te aanvaarden. De heer Schreuders dankt voor het in hem ^gestelde vertrouwen en hoopt in de voor hem liggende periode zijn beste krachten te wijden aan de belan gen der gemeente. Ais men bij die behar tiging steeds den zoo pas afgelegden eed voor oogen houdt, spr. hoopt dat de raadsleden dit ook zullen doen* dan zal men deze belangen beter kun nen dienen. De heer Honcoop dankt eveneens Voor het in hem gestelde vertrouwen en wil de woorden van den heer Schreu ders gaarne onderstrepen, hij is van hetzelfde gevoelen. De Voorzitter wenscht de wethouders geluk met hun benoeming en hoopt dat men onderling steeds op vriend schappelijke wijze de belangen van de gemeente zal behartigen. De heer v. d. Pol informeert, hoe het zit met het in orde brengen der schoolbanken, het is wenschelijk, dat het onderwijs zoo spoedig mogelijk op vol le toeren kan draaien. Hij hoopt dat B. en W. alles in het werk zullen stellen om daartoe te geraken. De Voorzitter antwoordt dat doior bemiddeling van een gemeente uit Hol land 50 schoolbanken en ook schobl- borden zullen arriveeren. Er is echter ook een tekort aan kachels, doch daar in wordt getracht zoo spoedig mogelijk te voorzien. Dan is onderwijzer Dek ker benoemd tot hoofd der schlool te Aalst. Er is reeds een oproeping ge daan voor een plaatsvervanger, tot he den echter zonder resultaat. Er zal wor den overgegaan tot een hernieuwde! oproeping. De heer Dekker vraagt of de straat verlichting niet kan worden uitgebreid, het is in de Wielstraat even donker als in de kom der gemeente. De Voorzitter zegt dat, zoodra er de mogelijkheid is, tot uitbreiding zal worden overgegaan. De heer v. Ballegooijen zou, indien dit .mogelijk is, de raadsvergaderingen gaarne des avonds zien gehouden. De Voorzitter zal de mogelijkheid hiervan gaarne onder de oogen zien. De heer v. d. Pol informeert of er een nieuw gemeentehuis zal verrij zen. De Voorzitter zegt dat bij Ged. St. is geinformeerd of men met de plannen voor een nieuw gemeentehuis mag beginnen, hij verwacht hierop bin nenkort antwoord. De vergadering wordt hierop ge sloten. WIJK. Zondag maakte Ds. Harkema tot groote vreugde van de gemeente bekend, dat hij bedankt heeft voor beide beroepen en wel naar de Herv. Gem. van Ridderkerk en van Bode graven. Het Kerstfeest met de kinderen der Zondagsschoolvereen. „Komt gij Kin deren hoort naar Mij" alhier, zal ge vierd worden op 2en Kerstdag en wel de kleine kinderen om 1.30 uur en de groote kinderen om 6 uur. In verband met de beperkte plaats ruimte in de Kerkzaal, zullen de ouders van de kinderen, welke de Zondags school bezoeken, voorrang genieten. Zij worden daartoe uitgenoodigd een kwar tier voor den aanvang aanwezig te zijn. WOUDRICIIEM. öp 2en Kerstdag zal aan de in gezetenen dezer gemeente de gélé- genheid worden gegeven het grafmonu ment op de Herv. begraafplaats, op gericht op het graf van wijlen Bur gemeester Jac. v. d. Lely, van des nam. 2 tot 4 uur te bezichtigen. Gemeld monument is dezer dagen door het daarvoor opgericht comité aan de fa milie overgedragen. Door de Vereen. „Het Groene Kruis" voor Woudrichem e.o. is tot wijkzuster benoemd Mej. P. Keyzer te Rotterdam. Bij de gehouden stemming voor gemachtigden van het Kiescollege der Ned. Herv. kerk werden herkozen de heeren Y. M. Kentie, W. de Groot en A. C. Vink en gekozen de heer B. Baks Johzn. WERKENDAM. 27 Dec. a.s. hoopt het echt paar H. A. d. Dekker-Ippel zijn gou den huwelijksfeest te vieren. Het echtpaar J. Groeneveld-Kamsteeg vierde dezer dagen zijn 50-jarig huwe lijksfeest.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 2