m 11 11 Hl Hl m 11 Hl Hl 3 Ui iÉi ui Hl Hl Hl Hl m Hl Éi Gevonden en verloren voorwerpen. Predikbeurten WEKELIJKSCH DAMPROBLEEM ui iü Ri HP s ÜH iü ÉS8 ÉSH HP HP n§ IÜ iSl üf Distributie mededeelingen Ingezonden. Voetbalsport Boekaankondiging Buitenland Verantwoording monument J. DE ROOIJ tzm, 25 DECEMBER (le Kerstdag). HEUSDEN, 9.30 u. wijk N en O en 10.45 u. wijk Z en W Ds. Vogel. AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 6 u. Ds. van Krugten. Geref. Kerk, 9.15 en 2 u. Ds. Hak man. BRUCHEM, 9.30 u. Ds. Brasser. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. EETHEN EN DRONGELEN, 9.30 en 6.30 u. Ds. J. Boezer. GENDEREN, 9.30 u. Ds. Koele. Geref. Kerk, 9.30 u. Ds. Ritsema. HEESBEEN, 2 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, 2 u. Ds. Brasser. NEDERHEMERT (Noordzijde), 10 u. POEDEROIJEN, 9.30 u. en 6.30 u. Ds. Willemse van Zuilichem. Chr. Ger. Kerk, 9.30 en 6.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 leesdienst. VEEN, 9.30 u. Ds. Kleermaker en 6 u. Ds. Harkema. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit. WELL, 10 u. Ds. v. d. Bosch. 7 u. Kerstfeestviering Jeugdvereen. WERKENDAM, 9.30 en 3 u. Ds. van Wieringen. Ger. Kerk, 11 en 5 u. Ds. Jonker Ghr. Ger. Kerk 9,30 en 6 u. Ds. Overduin. Ger. Gem. 11 en 6.30 u. leesdienst. Herv. Evangelisatie (Nutsgebouw), 10 en 6 u. dhr. G .Mouw van Gou- clorslx WIJK, 9 en 10.30 u. Ds. Harkema en 6,30 u. Ds. Kleermaker. 26 DECEMBER (2e Kerstdag) HEUSDEN, 10 u. Ds. Vogel. AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. BRUCHEM, 9.30 u. Ds. Brasser. GENDEREN, 6 u. Kerstzangdienst. KERKWIJK, geen dienst. NEDERHEMERT (Noordzijde), 10 u. Ds. Vermaas. VEEN, 9.30 u. Ds. Kleermaker. WASPIK, 10 u. Ds. v. d. Smit. WELL, 10 u. Ds. v. d. Bosch. 6 u. Kerstfeestviering der Kinderen WERKENDAM, Chr. Ger. Kerk, 11 u. Ds. Overduin. Herv. Evangelisatie (Nutsgebouw), 10 u. dhr. Mouw van Gouderak. Vanwege de Geref. Kerk zal ee(n Evangelisatiecomm. benoemd wor den voor lectuurverspreiding en bear beiding kerkelooze gezinnen. Zaterdag j.l. kwamen de aspi rantleden van Gemeenschap Oud-Ille gale Werkers Nederland uit den kring Werkendam en Sleeuwijk bijeen tenein de te komen tot een definitieve aan eensluiting van de oud-illegale wer kers. De vergadering werd geopend door den voorz. van het werkcomité uit het Land van Heusden en Altena, Ds. E. v. Wieringen alhier. Spr. zei, dat het goed bleek te zijn geweest, daf zoolang werd gewacht met de oprich ting, daar er direct na de capitulatie 'n groote verwarring ontstond, aangezien de menschen dachten dat alle leden der Binnenlandsche Strijdkrachten onder— grondsche werkers waren. En gezien de elementen die er in de B. S. huisden,, hadden zij geen enkele of haast ge heel geen achting voor de oud-illegale werkers. Nu echter die tijd voorbij is en diegenen die zich op den voorgrond trachtten te dringen, weer afgezakt- zijn, is de tijd gekomen om thans tot oprichting over te gaan. Spreker zei, dat alle oud-illegalen bij elkaar moeten blijven, ondanks verschillende politieke richtingen, daar een sterke gemeenschap ongetwijfeld veel invloed kan doen gelden, wanneer de landsbe langen, waarvoor vijf jaren is gevoch ten, in het nauw worden gebracht. Verder memoreerde hij de werkzaam heden, die reeds door het werkcomité waren verricht. Na voorlezing van de namen der aspirantleden en de bekend making dat binnen 14 dagen gegronde bezwaren tegen hen kunnen worden ingebracht, werd overgegaan tot het kiezen van een voorloopig bestuur voor den kring Werkendam en Sleeuwijk. Gekozen werden: Ds. E. v. Wierin gen, W. A. de Klerk en C. Visser te .Werkendam, A. C. Vermeulen en Jac. de Kreek te den Biesbosch, G. v. Rijswijk en T. W. Geense te Sleeuwijk. Daarna volgde de rondvraag, waar ook de houding, die aangenomen moet wor den tegen de losgekomen N.S.B.-ers etc. werd besproken. Daarna sloot Ds. v. Wieringen deze bijeenkomst. ZALTBOMMEL. De Veiling alhier zal vanaf 20 Dec. gesloten zijn. m s/s/r//, f///-///, m No. 4 van A. DE GRAAG. Stand in cijfers: Zwart: 5, 7, 10, 15, 17, 18, 20, 26 (8). Wit: 24, 29, 30, 31,33, 34, 35, 47, (8). Wit speelt en wint Oplossing no. 3 (de Graag) De stand was: Zwart9, 12, 15, 18,19, 36 (6). Wit20, 28, 38, 39, 47, 50 (6). Wit: Zwart: 28-23! 18x29 gedw. (Op 19x28 volgt 38 33 enz.) 39 34 29 x 40 gedw. 38-33 15x24 47-41 36x47 50-45 47x29 45 x 3! 12—18 gedw. 3- 8 24-29 8—3 gewonnen. Men ga dit .na. Correspondentie-adres A. DE GRAAG, Ridderstr., HEUSDEN Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk Uitreiking nieuwe bonkaarten. In het tijdvak van 27 Dec. 1945 t.m. 20 Jan. 1946 zal in de tot den Distributiekring Waalwijk behoorende gemeenten op de daarvoor vast gestelde plaatsen, dagen en uren (zie afstempeling inlegvel) de uitreiking plaatsvinden van bonkaarten voedings middelen KA t.m. KE 602 voor de 2e periode 1946 (20 Jan.16 Febr.) en van Melk-, Vleesch- en Aardappelkaar- ten LA t.m. LE 602 voor de 2e en 3e periode 1946 (20 Jan.16 Mrt.). Bij het afhalen van bovengenoemde bescheiden dienen de Tweede Distribu tiestamkaarten met de bijbehoorende in legvellen (GA t.m. GE 508), uitgege ven in den. distributiekring Waalwijk, te worden overgelegd. Bon 23 van het inlegvel zal worden ingenomen. ZELFVERZORGINGSREGELING. Aan zelfverzorgers zal, rekening hou dende met den leeftijdsgroep waartoe betrokkene behoort, worden uitgereikt een bonkaart K602 en voor die artike len waarvoor zij geen zelfverzorgjer zijn een bonkaart L602. Voor die artikelen, waarvoor aan zelfverzorgers geen bonkaarten L602 worden uitgereikt, zullen op de zegel- kaarten inieveringszegels worden ge plakt voor twee perioderantsoenen, daar de geldigheidsduur der bonkaarten L602 loopt over een tijdvak van 2 periodén. Hiermede is dus de totnutoe gevolg de regeling van het achteraf inleveren der aangewezen bonnen vervallen. Het inleveren der aangewezen bonnen van de bonkaarten 13e periode 1945 (25 Nov.22 Dec.), welke bij deze uit reiking moest plaatsvinden, wordt uit gesteld tot de uitreiking bonkaarten 3e periode 1946. Men dient dus deze reeds opgeplakte bonnen voorloiopig nog zorgvuldig te bewaren. OPENSTELLING LOKETTEN. Met ingang van "1 Jan. 1946 zullen de loketten op het kringkantoor zoo wel als op de agentschappen des na middags gesloten zijn. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Zaterdags uitsluitend voor spoedgevallen van 911 uur. VERSTREKKING VAN RANTSOEN BONNEN BIJ HUWELIJK ENZ. In afwijking van de tot nu toe gel dende bepalingen kunnen in het ver volg in de hieronder genoemde geval len extra rantsoenen worden uitgereikt: a. bij huwelijk, 25-, 40-, 50-jarige huwelijks herden kingen en verder voor ieder lustrum na de gouden bruiloft; b. bij viering van verjaardagen van hen, die den leeftijd van 100 jaren of ouder bereiken. Voor andere dan bovengenoemde fees ten b.v. ambtsjubilea enz. mogen der halve geen extra rantsoenen worden verstrekt. Bij aanvragen tot inontvangstname der bonnen op zijn vroegst 8 dagen te voren dienen de T.D.'s van de beide (a.s.) echtgenooten of die van de(n) jarige te worden overgelegd. Uitreiking geschiedt op de plaatse lijk daarvoor vastgestelde tijden. Distributie Werkendam. Daar in verband met Kerstmis het Distributiekantoor ook op Maandag 24 December gesloten is geweest, kunnen ziekenbonnen worden afgehaald op Vrij dag en Zaterdag na Kerstmis van 9 tot 11.30 u. voor zoover zij in Werkendam of De Werken wonen. Te Sleeuwijk blijft dit uiteraard Donderdagmorgen. De winkeliers van Sleeuwijk kunnen Donderdag, die van Werkendam Vrij dag na Kerstmis inleveren. De bakkers en melkhandelaars Zaterdag d.a.v. Distributiekring Zaltbommel. ZITDAGEN REIZENDE AMBTE NAAR. Te Brakel wordt zitting gehouden op Donderdag 27 Dec. en te Zuilichem op 28 Dec. a.s., in verband hiermede vervallen de zitdagen op 27 Dec. te Kerkwijk en Nederhemert en op 28 Dec. te Ammerzoden. BONAANWIJZING VISCH. Ter kennis wordt gebracht dat bon V 03 van de Vischkaart met opdruk 477, aangewezen is voor het betrekken van haring. Geachte Redactie, In een artikeltje in Uw blad van 26 Nov. had ik medegedeeld, dat de grafzerk van Dierick van der Merwede in Meeuwen langen tijd in een hok had gelegen. In Uw nummer van 14 dezer geeft de heer Klokke te kennen, dat hij be zwaar tegen deze uitdrukkting heeft. Het verblijdt mij te vernemen, dat hier het woord „hok" niet (niet meer?) gebruikt mag worden. In de Genealo gische Gedenkwaardigheden van Noord- Brabant, van Mr. P. Bloys van Treslong long Prins, deel II, 1924, lees ik on der Meeuwen: „In een hok in deze kerk ligt een gebroken en beschadigde fraaie zerk van Dierick van der Mer wede"... Met dat „hok in deze kerk" wordt waarschijnlijk het koor bedoeld. Ik heb het koor van kerken gebruikt gezien als opslagplaats van turf, van steenkolen, van vischmanden.en vond het niet onmogelijk, dat het, twintig jaar geleden, in Meeuwen ook zoo, of on geveer zoo was. Misschien overdrijft de heer 'Prins. In elk geval verheug ik er mij over, dat mij bleek, dat er ook in Meeuwen iemand is, die over bude monumenten (en in dit geval ook over de reputatie van de kerkvoogdij) waakt. i In Uw blad van 19 November wordt in het artikel over de Ambachtsheerlijk heid Wijk het Misboek (Missaal) van Wijk genoemd, dat in 1421 in een kist aldaar zou zijn aangedreven, en afkom stig was uit Almkerk. Wellicht is den schrijver van dit artikel niet bekend, dat dit Missaal zich, volgens A. W. Bijvanck (Gildeboek 1923), bevindt in het Groot Seminarie te Haren (N.B.). Ik vernam dit van Z.Eerw. Pastoor Smyers van Lede- acker die het Misboek 30 jaar gele den zag. Hoogachtend, G. J. S., Gorinchem. i AALST. De v.v. „Rhoda" alhier heeft een serie nederlaag wedstrijden geor ganiseerd, waarvan de uitslag van drie gespeelde wedstrijden is: Vios I, ZuilichemRhoda I 11 Wik I, Del wijnen en Rhoda I 04 Achilles II, VeenRhoda II 22 2en Kerstdag zal er een competitie wedstrijd gespeeld worden tusschen Wil- helmina I uit Aalburg en Rhoda I. Gezien de sterkte der ploegen waar mee het le en 2e elftal zijn krachten zal moeten meten, zal het uiterste van Rhoda gevergd worden, wil het geen nederlaag lijden. CAPELLE. Voor de 4e klasse N.V.B. speel de de voetbalvereeniging „Wit Zwart" te Kaatsheuvel tegen „D.E.S.K." II gelijk, 22. j I t i DUSSEN. Met groote belangstelling werd te Dussen de match tegemoet gezien, Dus- sensche Boys-Wagenberg, daar beide partijen tot op heden slechts een ver- liespunt telden. Om 12 uur speelden de 2e elftallen een wedstrijd. Wagenberg 2 won met 81, doch zeer geflatteerd. Om 2 uur startten de eerste elftallen. De rust kwam zonder een doelpunt. Deze rust schijnt de Boys goed gedaan te hebben. De bezoekers worden totaal overrom peld en Dussen leidt binnen het kwartier met 40. Dan zakt het spelpeil weer aanmerkelijkbeide partijen kunnen nog eenmaal het net vinden zoodat het ein de komt met een welverdiende overwin ning van 51. MISTLETOE, Een Winteravondboek van en voor de H.A.R.K. De omvang bedraagt 32 pag., ten deele in boekdruk, ten deele in koper diepdruk uitgevoerd. Formaat 24 X 32 cmomslag in offsetdruk naar ontwerp van Will H. Tweehuysen. Het heeft H.K.H. Prinses Juliana behaagd een voorwoord vo|or deze uit gave te schrijven. Een keur van schrijvers heeft mede gewerkt: Jo Boer, Antoon Coplen, Max Dendermonde, Anthonie Donker, J. W. Hofwijk, Simon Derkx, Koos Schuur, Bekende illustratoren verleenden hun medewerking. Voorts komt in Mistletoe een groote fotoreportage, verzorgd o>.a. doior Cas Oorthuys, en een Kerstprijsvraag met 250 fraaie prijzen, waaronder heeren en dames costuums, winterjassen, schoe nen en babypakketten. Door het koopen van zulk een boek steunt U het goede werk van de HARK want de netto-opbrengst komt ten goe de aan noodlijdend Nederlarijd. Dat die nood nog steeds groot is, behoeven wij niet te vertellen, wij kun nen dat ieder voor zichzelf in onze omgeving constateeren. De prijs van Mistletoe bedraagt slechts f 1,50 en het is verkrijgbaar in den boekhandel van de firma L. J. VEERMAN te Heusden. GEVONDEN: 2 zilverbons van fl; 1 wollen dameswant. Inl. te bekomen bij den Marechaussée Schipper te Wijk. Laatste verantwoording f 24268,64 M. V. te Capelle 20,00 Hondenvereen. L. W. te Kaatsheuvel 25,00 Fam. V. de Moer 9,50 f 24323,14 Het werkcomité heeft zijn eerste ver gadering gehouden om de nadere plan nen te bespreken, zoodra definitieve besluiten genomen zijn zullen deze wor den medegedeeld. Bondspresident Zwitserland. De Zwitsersche minister van oorlog Karl Kobelt, is met 165 van in totaal 194 geldige stemmen tot bondspresident gekozen. De minister van binnenlandsche zaken, Philippe Etter, werd tot vice- president gekozen. Amerikaansche steden in Duitschland. Het blad voor de Amerikaanschei troepen in Europa „The stars and stri pes" bericht, dat de Amerikaansche be zettingstroepen in Duitschland in de toekomst gehuisvest zullen worden, te zamen met hun gezinnen, in speciaal gebouwde steden. De leger-ingenieurs zijn reeds begonnen met het aannemen van arbeiders voor den bouw van 102 militaire steden. Hoewel het werk nog niet is aangevangen zijn de plannen reeds zoo ver gevorderd, dat het moge lijk is om te zeggen, dat deze steden alle faciliteiten voor het gezinsleven zullen bieden. Er zal voor ontspan ningsgelegenheid worden gezorgd, ter wijl de inkoopen voor het gezin zullen kunnen worden gedaan in legerwin- kels. De steden zullen vermoedelijk' worden gebouwd in de nabijheid van belangrijke militaire installaties, welke zich thans door de heele Amerikaansche zóne bevinden. l i f li, it; i \q \/iprm jijiq

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 3